Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/341 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1019 ze dne 10.5.2021

č. 19/1178 ze dne 31.5.2021

4/341 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 870/11 ostatní plocha, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví **********, dle předloženého materiálu

4/341 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 561/1 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774, dle předloženého materiálu

4/341 17. 6. 2021
4. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 391/7 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Blahutovice, obec Jeseník nad Odrou,

z vlastnictví pana **********

za kupní cenu ve výši Kč 37.680,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
5. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

aa)   části pozemku parc. č. 436/2 trvalý travní porost oddělené dle geometrického plánu č. 407-45/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 11. 2019 a nově označené jako pozemky parc. č. 436/3 ostatní plocha o výměře 1.150 m2, parc. č. 436/5 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. 436/6 ostatní plocha o výměře 14 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dětřichov nad Bystřicí,

z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., Klopina č. p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 117.900,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

    ab)   část pozemku parc. č. 436/2 trvalý travní porost oddělenou dle geometrického plánu č. 407-45/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 436/4 trvalý travní porost o výměře 312 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Dětřichov nad Bystřicí,

z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., Klopina č. p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 31.200,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
6. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2597/2 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Třemešná,

z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994226,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 35.000,- Kč bez DPH, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí prodávající

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
7. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č  4299-29/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 12. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4916/50 ostatní plocha o výměře 177 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova,

do vlastnictví paní **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.000,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práv do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
8. rozhodlo

a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 888/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 888/5 ostatní plocha o výměře 166 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

za nemovitou věc ve vlastnictví **********, a to:

část pozemku parc. č. 838 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 838/2 orná půda o výměře 96 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

s finančním plněním ze strany **********, ve výši 4.200,- Kč bez DPH

b)   vyjmout část pozemku parc. č. 888/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 888/5 ostatní plocha o výměře 166 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat část pozemku parc. č. 838 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 838/2 orná půda o výměře 96 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.