koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/354 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 15/956 ze dne 26. 4. 2021

  4/354                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost příjemce veřejné finanční podpory Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČO 61955612 o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/354                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 27.540 Kč ze stanoveného odvodu 30.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČO 61955612, na projekt „Růstové skupiny“

  4/354                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČO 61955612, na projekt „Růstové skupiny“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.