Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/444 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1710 ze dne 13. 9. 2021

5/444 16. 9. 2021
1. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 2634/47 ostatní plocha a stavbu parkoviště na tomto pozemku, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

a) obdarovaný je povinen dokončit stavbu do 5 let od nabytí pozemku (dokončením stavby se rozumí stav, kdy obdarovaný bude oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů);

b) do dne zahájení stavby bude dárce oprávněn Předmět daru bezplatně užívat, a to za podmínek uvedených v čl. V. darovací smlouvy (dnem zahájení stavby se rozumí den zahájení prací vedoucích k odstranění stavby parkoviště, které je součástí Předmětu daru);

c) obdarovaný není oprávněn převést Předmět daru po dobu 6 let od jeho nabytí bez souhlasu dárce na jiný subjekt;

d) pokud obdarovaný nesplní podmínku uvedenou bodě a), bude povinen převést bezplatně vlastnické právo k Předmětu daru zpět dárci, a to darovací smlouvou uzavřenou bezodkladně na výzvu dárce;

e) pokud obdarovaný nesplní podmínku uvedenou v bodě b) a c), bude dárce oprávněn od darovací smlouvy odstoupit;

a dále podmínky převodu k bodu b):

ba) s účinností ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu daru dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí obdarovaný jako půjčitel přenechá dárci jako vypůjčiteli Předmět daru jako Předmět výpůjčky k dočasnému užívání, a to na základě samostatné smlouvy o výpůjčce, kterou strany mezi sebou za tím účelem uzavřou;

bb) výpůjčka podle bodu ba) bude sjednána na dobu určitou, a to do dne zahájení stavby, nedohodnou-li se strany jinak; dnem zahájení stavby se rozumí den, který půjčitel jako den zahájení stavby oznámí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.