Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/475 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2124 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/331 ze dne 17.6.2021

6/475 16. 12. 2021
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022, z toho:

příjmy celkem ve výši 9.298.763 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

výdaje celkem ve výši 11.993.157 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

financování celkem ve výši 2.694.394 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

6/475 16. 12. 2021
2. schvaluje

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

6/475 16. 12. 2021
3. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

6/475 16. 12. 2021
4. stanoví

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2022 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.298.763 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 11.993.157 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2022

6/475 16. 12. 2021
5. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2022

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2022 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2021,

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

6/475 16. 12. 2021
6. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2022

6/475 16. 12. 2021
7. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2022 pro rok 2023 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

6/475 16. 12. 2021
8. schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023 ‑ 2025 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiáluÚřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.