Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 6/481 ze dne 16. 12. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2031 ze dne 29. 11. 2021

6/481 16. 12. 2021
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava ze dne 7. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6/481 16. 12. 2021
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2014 ze dne 3. 9. 2020, bod 2. a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na od „1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

6/481 16. 12. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2020, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.