Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/601 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 31/2041 ze dne 29.11.2021

č. 38/2512 ze den 28.2.2022

č. 38/2474 ze dne 28.2.20222

7/601 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě, IČO 47813059, o poskytnutí dotace na projekt „EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7/601 16. 3. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na projekt „EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie“, v maximální celkové výši 19.980.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % uznatelných nákladů projektu, z toho investiční dotaci v maximální výši 16.740.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 3.240.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2023 a uhrazených do 20. 11. 2023 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.