Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/614 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2531 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

7/614 16. 3. 2022
1. bere na vědomí

informaci o předpokládané výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

7/614 16. 3. 2022
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2022 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.