Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 7/663 ze dne 16. 3. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2610 ze dne 28. 2. 2022

7/663 16. 3. 2022
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, Orlová, IČO 62331540, a to:

část pozemku parc. č. 3742/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3192-317/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 1. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3742/44 ostatní plocha o výměře 188 m2,

objekt stavby přečerpávací stanice umístěné na části pozemku parc. č. 3742/2 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

do vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava, IČO 45193665,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 86.030 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, Orlová, IČO 62331540, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

7/663 16. 3. 2022
2. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

část pozemku parc. č. 260/12 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 940-203/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek 260/18 ostatní plocha o výměře 26 m2, na němž se nachází stavba chodníku ve vlastnictví investora stavby „Chodníky na ul. U Hrůbků, k. ú. Nová Ves u Ostravy“ tj. statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, Nová Ves, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

7/663 16. 3. 2022
3. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to:

část pozemku parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

c)     uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

7/663 16. 3. 2022
4. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 662/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

c)     uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

7/663 16. 3. 2022
5. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 5260/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6675-10/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5260/35 ostatní plocha o výměře 240 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky zřízení věcné břemene – služebnosti dle bodu 6. usnesení rady kraje č. 38/2610 ze dne 28. 2. 2022; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.