koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/77 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/175 ze dne 30. 11. 2020

  2/77                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  a)      nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

  část pozemku parc. č. 1866/1 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 2318 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3531-133/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 10. 2020 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1866/17 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 2330 m2,

  část pozemku parc. č. 1867/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3531-133/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 10. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1867/10 ostatní plocha o výměře 406 m2,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

  z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

  b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.