Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/787 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/2793 ze dne 28. 3. 2022

č. 42/2861 ze dne 11. 4. 2022

č. 45/3167 ze dne 30. 5. 2022

č. 45/3171 ze dne 30. 5. 2022

8/787 16. 6. 2022
1. rozhodlo

a)    směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 3703/16, trvalý travní porost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Razová,

za nemovitou věc ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 000 Praha 3, IČO 01312774, a to:

pozemek parc. č. 812/24, zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Pržno,

s finančním plněním ze strany Moravskoslezského kraje, ve výši 14.470 Kč bez DPH

b)   vyjmout pozemek parc. č. 3703/16, trvalý travní porost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Razová,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat pozemek parc. č. 812/24, zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Pržno,

do hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

8/787 16. 6. 2022
2. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 2654/1, ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČO 00295892,

za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 6 let od nabytí účinnosti budoucí darovací smlouvy realizuje na předmětné nemovitosti stavbu zařízení pro organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267 a pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a započne s jejím užíváním ve smyslu stavebního zákona,

ab) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu budoucího dárce nebude předmětnou nemovitost využívat k jinému účelu, než k provozování Centra psychologické pomoci a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

ac)  obdarovaný se dále zavazuje, že v rámci stavby nahradí stávající zpevněnou plochu pro parkování novým parkovištěm, přičemž vystavěná parkovací místa, mimo pět parkovacích míst vyhrazených pro potřeby budoucího obdarovaného, zaměstnance jeho organizací a návštěvy, budou veřejně přístupná

b)   uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

c)    předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

8/787 16. 6. 2022
3. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 392, orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mokré Lazce,

ze společného jmění manželů ********** a paní **********,

za kupní cenu ve výši 3.664.650 Kč

b)   **********uzavřít dohodu o složení blokovacího depozita k nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, mezi krajem jako zájemcem, **********a paní**********, jako prodávajícími, za účasti společnosti Profit Top Reality s. r. o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06999085, jako zprostředkovatele, a uhradit zálohu na kupní cenu nemovitosti ve výši 150.000 Kč, dle předloženého materiálu

c)    uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově k nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, mezi krajem jako kupujícím, **********a paní**********, jako prodávajícími, za účasti EVB advokátní kancelář s. r. o., Poděbradova 1234/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26823683, jako schovatele a společnosti Profit Top Reality s. r. o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06999085, jako zprostředkovatele, dle předloženého materiálu

d)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČO 71197052, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

8/787 16. 6. 2022
4. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02123/2020/IM ze dne 17. 6. 2020 uzavřené mezi krajem, jako obdarovaným, a statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČO 00300535, jako dárcem, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.