Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/789 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3163 ze dne 30. 5. 2022

8/789 16. 6. 2022
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 1753/9 orná půda oddělenou dle geometrického plánu č. 1827-33/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1753/215 orná půda o výměře 1.723 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,

z vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 947.650 Kč, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

8/789 16. 6. 2022
2. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 2905 trvalý travní porost označenou jako díl „a“ o výměře 82 m2 a část pozemku parc. č. 2938/7 trvalý travní porost označenou jako díl „b“ o výměře 86 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3506-54/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 5. 2021 a nově sloučené do pozemku parc. č. 2938/9 trvalý travní porost o nové dosud nezapsané výměře 168 m2,

část pozemku 2906/13 lesní pozemek oddělenou dle geometrického plánu č. 3485-32/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2906/21 lesní pozemek o výměře 288 m2,

část pozemku 2906/13 lesní pozemek oddělenou dle geometrického plánu č. 3485-32/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2906/22 lesní pozemek o výměře 5 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

z vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 253.550 Kč, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

8/789 16. 6. 2022
3. rozhodlo

darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

stožár překážkového návěstidla, jež se nachází na pozemku parc. č. 399/12 v k. ú. Pohoř, obci Odry, na souřadnicích GPS 49.6555692N, 17.8556544E,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČO 00298221

8/789 16. 6. 2022
4. rozhodlo

změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 5/441 ze dne 16. 9. 2021, bod 3., a to tak, že text písmen a) – e) se ruší a nahrazuje se textem:

a)    obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely vybudování komunitního centra pro válečné veterány a jejich rodinné příslušníky, pro potřeby státní správy a pro činnosti související se zajišťováním obrany státu (v rámci Armády ČR a Ministerstva obrany včetně krátkodobých ubytování vojáků z povolání, státních zaměstnanců a občanských zaměstnanců při jejich služebních a soukromých cestách, na dobu nezbytně nutnou); předmět daru nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajmout ani přenechat do pachtu (s výjimkou ubytovacích služeb);  to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu a) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

c)    v případě porušení povinností dle bodu a) je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny předmětu daru zjištěné znaleckým posudkem před uzavřením darovací smlouvy; vypracování znaleckého posudku ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé ke dni uzavření této smlouvy zajistí dárce na své náklady; obdarovaný je povinen smluvní pokutu uhradit do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

smluvní pokutu je dárce oprávněn požadovat i opakovaně v případě opakovaného porušení povinností dle bodu a) s odstupem minimálně 6 měsíců, nejvýše však do celkové ceny předmětu daru zjištěné znaleckým posudkem dle bodu c);

v případě opakované úhrady smluvní pokuty až do výše uvedené celkové ceny, může ode dne poslední úhrady obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení, vyjma závazku dle bodu e); v tomto případě se již neuplatní ujednání dle bodu d);

d)   v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu b), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; obdarovaný je povinen smluvní pokutu uhradit do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

e)    zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.