Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/795 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

8/795 16. 6. 2022
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČO 60802669, a to:

část pozemku parc. č. 1840/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3928-75/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 4. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1840/11 ostatní plocha o výměře 26 m²,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do společného jmění manželů **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.102 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČO 60802669, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

8/795 16. 6. 2022
2. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČO 66932581, a to:

pozemek parc. č. 1197/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1199 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 32, Nový Bohumín, občanská vybavenost

pozemek parc. č. 1201/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1201/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1201/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1202/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1205/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1206 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 65, Nový Bohumín, ubytovací zařízení,

pozemek parc. č. 1210 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 70, Nový Bohumín, ubytovací zařízení,

pozemek parc. č. 1218/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1218/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

pozemek parc. č. 1218/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1220/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2569/3 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČO 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

8/795 16. 6. 2022
3. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace, do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569

b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČO 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

8/795 16. 6. 2022
4. rozhodlo

a)    uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to k:

části pozemku parc. č. 266/1 zahrada, oddělené dle geometrického plánu č. 4340-2/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 1. 4. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 266/3 zahrada, o výměře 29 m2,

části pozemku parc. č. 266/2 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4340-2/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 1. 4. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 266/4 ostatní plocha, o výměře 19 m2,

vše v k. ú. Hlučín, obec Hlučín,

ve prospěch

pana**********

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín, IČO 47813091, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvatelem vkladem práva do katastru nemovitostí

8/795 16. 6. 2022
5. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČO 00601331, a to:

část pozemku parc. č. 506/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2523-109/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 10. 12. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 506/8 ostatní plocha o výměře 2636 m2,

část pozemku parc. č. 571/5 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2615-43/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 571/7 zahrada o výměře 6 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Rýmařov,

do vlastnictví města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, IČO 00296317, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČO 00601331, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

8/795 16. 6. 2022
6. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 572 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 2615-43/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 572/4 ostatní plocha o výměře 18 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Rýmařov,

z vlastnictví města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, IČO 00296317, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 7. a 8. usnesení rady kraje č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČO 00601331, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

8/795 16. 6. 2022
7. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 608 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 609 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 440, stavba pro administrativu, část obce Rýmařov,

část pozemku parc. č. 610 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2614-40/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 610/4 ostatní plocha o výměře 129 m2,

pozemek parc. č. 648 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 383, občanská vybavenost, část obce Rýmařov,

část pozemku parc. č. 642 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2581-114/2021, potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/2 zahrada o výměře 15 m2,

část pozemku parc. č. 646 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2581-114/2021, potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 646/2 zahrada o výměře 4 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Rýmařov,

z vlastnictví města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, IČO 00296317, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                   i.    obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude využívat předmět daru k jinému účelu než pro činnost a potřeby Základní umělecké školy, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČO 00852481 (dále jen „ZUŠ) nebo jejího právního nástupce,

                  ii.    obdarovaný se zavazuje vybudovat na pozemku parc. č. 608 v k. ú. Rýmařov zázemí (např. altán nebo posezení) sloužící potřebám ZUŠ,

                 iii.    dárce se zavazuje umožnit uživatelům ZUŠ bezplatné parkování na pozemku parc. č. 621 v k. ú. Rýmařov,

                 iv.    zřízení zákazu zcizení a zatížení, kdy obdarovaný se zavazuje, že bez písemného souhlasu dárce nezatíží předmět daru jakýmkoliv právem třetí osoby a nepřevede své vlastnické právo k předmětu daru na jakoukoli třetí osobu, a to po dobu 20 let ode dne účinnosti smlouvy,

                  v.    v případě nesplnění podmínky dle i) smlouva zaniká a smluvní strany si poskytnou veškerou součinnost potřebnou k vrácení daru a výmazu práv vzniklých na základě smlouvy z katastru nemovitostí; pro případ vrácení předmětu daru má obdarovaný nárok na vydání bezdůvodného obohacení spočívající v tom, že obdarovaný předmět daru zhodnotil, přičemž zhodnocení předmětu daru bude oceněno podle znaleckého posudku vypracovaného ke dni vzniku práva na vydání bezdůvodného obohacení

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, Čapkova 440/6, Rýmařov, IČO 00852481, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

8/795 16. 6. 2022
8. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 4082/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5329-18/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 21. 3. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4082/54, ostatní plocha, o výměře 491 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

a to ode dne 1. 7. 2022

b)   předat k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČO 68334222, nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 7. 2022

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.