Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/81 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/171 ze dne 30.11.2020

2/81 17. 12. 2020
1. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČO 00095630, a to:

část pozemku parc. č. 3338/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6498-98/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15.10.2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3338/4 ostatní plocha o výměře 1.876 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČO 00095630, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

2/81 17. 12. 2020
2. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 87/3 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 88 zahrada o výměře 28 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 88/2 zahrada,

obě části oddělené dle geometrického plánu č. 6502-100/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 26.10.2020,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČO 00095630, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

2/81 17. 12. 2020
3. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 6501-99/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 26.10.2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 629/3 ostatní plocha o výměře 97 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.