Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/810 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3190 ze dne 30. 5. 2022

8/810 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci KAFIRA o. p. s., IČO 26588773, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

8/810 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci KAFIRA o. p. s., IČO 26588773, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu části kupní ceny pozemku parc. č. 2172/348, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p./č. o. 2817/24, objekt občanské vybavenosti a nákup pozemku parc. č. 2172/224, zahrada, vše zapsané na LV č. 5262, v obci Opava, katastrální území Opava-Předměstí, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, s časovou použitelností od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

8/810 16. 6. 2022
3. rozhodlo

uzavřít s organizací KAFIRA o. p. s., IČO 26588773 a Ing. Ivem Čevorou, IČO 15439909 zástavní smlouvu k nemovitým věcem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.