Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 8/831 ze dne 16. 6. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3214 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

8/831 16. 6. 2022
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 12. 5. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - identifikace vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž“

8/831 16. 6. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - identifikace vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž“ ve výši 700.000 Kč, maximálně však ve výši 35 % uznatelných nákladů  a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 1. 2023 a uhrazených do dne 31. 1. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.