Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/888 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3626 ze dne 29. 8. 2022

9/888 15. 9. 2022
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „POHO Park Gabriela“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 s náklady 503.000.000 Kč

9/888 15. 9. 2022
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „POHO Park Gabriela“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 v letech 2022–2027 ve výši 503.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9/888 15. 9. 2022
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „POHO Park Gabriela“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 v letech 2027–2036 v maximální výši 9 mil. Kč ročně

9/888 15. 9. 2022
4. schvaluje

a)     záměr bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje:

          i.   kulturní památku „areál jámy Gabriela/Unrra/Mír, těžní věž a budova 1, těžní věž a budova 2 a strojovna a kompresorovna“ (dále také jako „kulturní památka“) tak, jak je tato kulturní památka uvedena v prohlášení za kulturní památku značka 8045/94, které tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu

         ii.   nemovité věci, a to:

-      pozemek parc. č. 435/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, průmyslový objekt, včetně všech případných objektů a staveb nacházejících se na tomto pozemku, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí,

-      pozemek parc. č. 435/2 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/3 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/4 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/7 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/8 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/9 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/10 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/11 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 435/12 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 735 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 738 ostatní plocha,

-      pozemek parc. č. 749/2 ostatní plocha,

vše včetně všech součástí a příslušenství, tj. zejména související inženýrské sítě
a přípojky, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, v současné době ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, a to vše za podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     pověření JUDr. Aleše Novotného, vedoucího oddělení majetkového, odbor investiční a majetkový, k dalšímu jednání s DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, ve věci bezúplatného nabytí nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství, tj. zejména inženýrských sítí a přípojek tak, jak je vše specifikováno v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení, jakož i jednání o celkovém obsahu smlouvy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.