Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/91 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/183 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2066 ze dne 3. 9. 2020

2/91 17. 12. 2020
1. rozhodlo

změnit bod 2. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2066 ze dne 3. 9. 2020 tak, že text následující za textem „nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:“ se nahrazuje textem:

pozemek parc. č. 686 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 164, část obce Starý Bohumín, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 687 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Starý Bohumín a obci Bohumín,

z vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dál za následujících podmínek:

aa) zřízení předkupního práva jako práva věcného, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí,

ab) obdarovaný je povinen bezúplatně převést na požádání předmětné nemovité věci dárci zpět (právo výhrady zpětné koupě), v případě porušení některého ze závazků dle bodů aa), ac), ad) a ae). Toto právo bude zřízeno jako právo věcné, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

ac) obdarovaný se zavazuje, že bude užívat nemovité věci ve veřejném zájmu pro účely sociálních služeb – jako sídlo organizace Domov Jistoty, příspěvkové organizace, nebude zneužívat nemovité věci ke komerčním účelům a nepřevede je bez předchozího písemného souhlasu dárce do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

ad) obdarovaný se zavazuje, že na pozemku parc. č. 687 bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude vybudována žádná trvalá či dočasná stavba, stejně tak bez předchozího písemného souhlasu dárce nebudou budovány přístavby k již existujícím stavbám, které by zasahovaly na pozemek parc. č. 687, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

ae) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny podmínky dle bodů ac) a ad) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost,

af) obdarovaný se zavazuje, že v případě porušení některého ze závazků dle bodů ac) a ad) je povinen uhradit dárci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení smlouvy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.