Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/911 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3649 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/788 ze dne 16. 6. 2022

č. 5/441 ze dne 16. 9. 2021

9/911 15. 9. 2022
1. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 24 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 57/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 122/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 222/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 238, část obce Frýdlant, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 222/28 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 222/29 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 222/64 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1002 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1108/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1108/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1108/3 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1110/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1294/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1294/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1294/10 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1294/11 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1294/12 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1294/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1300/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1648 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2114 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2780/1 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obec Frýdlant nad Ostravicí,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00296651, a to vše za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí, s výjimkou pozemků parc. č. 1108/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 1108/3, oba v k. ú. a obec Frýdlant nad Ostravicí,

a to vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje

9/911 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    nahradit přílohu č. 8 předloženého materiálu schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 8/788 bod 1 písm. a) ze dne 16. 6. 2022 přílohou č. 7 předloženého materiálu

b)   nahradit přílohu č. 9 předloženého materiálu schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 8/788 bod 1 písm. b) ze dne 16. 6. 2022 přílohou č. 8 předloženého materiálu

9/911 15. 9. 2022
3. rozhodlo

změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 5/441 ze dne 16. 9. 2021 takto:

v bodu 4. písmeno a) se za text „majetku a veřejného pořádku“ vkládá text „a dále jej nepřevede do vlastnictví třetí osoby“;

bod 4) písmeno e) se ruší

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.