Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 9/913 ze dne 15. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2312 ze dne 10. 1. 2022

č. 50/3500 ze dne 8. 8. 2022

č. 51/3647 ze dne 29. 8. 2022

9/913 15. 9. 2022
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

část pozemku parc. č. 1909/446 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4545-62/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 28. 6. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1909/510 ostatní plocha o výměře 513 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Kopřivnice,

do vlastnictví společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE a.s., Kodaňská 521/57, Vršovice, Praha 10, IČO 24152269,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 220.000 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

9/913 15. 9. 2022
2. rozhodlo

a)    směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, a to:

pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Vítkov,

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, a to:

pozemek parc. č. 5/1 lesní pozemek,

pozemek parc. č. 5/2 lesní pozemek,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

v k. ú. Nová Horka, obec Studénka,

s finančním plněním ze strany kraje ve výši 2.069.720 Kč;

kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc v k. ú. a obci Vítkov specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví Českou republikou – Lesy České republiky, s.p. vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat nemovité věci v k. ú. Nová Horka, obec Studénka specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.