Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/92 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/180 ze dne 30.11.2020

2/92 17. 12. 2020
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1699/25 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1706/5 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

2/92 17. 12. 2020
2. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1466/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1497/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1616/5 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 3/180 ze dne 30. 11. 2020 a za podmínky, že kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

2/92 17. 12. 2020
3. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2397 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Palkovice,

z vlastnictví obce Palkovice, Palkovice 619, IČO 00297054,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)      předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

2/92 17. 12. 2020
4. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. st. 244 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora,

do vlastnictví společnosti T.I.Com, s. r. o., se sídlem J. Haška 649/27, 674 01 Třebíč, IČO 60708948, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.575 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

2/92 17. 12. 2020
5. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 623/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 617 – 170/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 623/13 ostatní plocha o výměře 902 m2, pozemek parc. č. 623/14 ostatní plocha o výměře 23 m2 a pozemek parc. č. 623/15 ostatní plocha o výměře 251 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou,

do vlastnictví společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., se sídlem Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol 1, 460 01 Liberec, IČO 27096670, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 86.955 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

2/92 17. 12. 2020
6. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 750/12 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 973 – 86/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 7. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 750/26 ostatní plocha o výměře 72 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Karpentná, obec Třinec,

do vlastnictví Společenství vlastníků Třinec, Karpentná 59, se sídlem Karpentná 59, 739 94 Třinec, IČO 29388651, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.290 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

2/92 17. 12. 2020
7. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 918/2 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

do vlastnictví pana ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.300 Kč bez DPH a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

2/92 17. 12. 2020
8. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

aa) pozemek parc. č. 143 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez

čp/če, technická vybavenost,

pozemek parc. č. 146 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba,

pozemek parc. č. 148/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 151/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 694 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 695 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice,

ab) pozemek parc. č. 677/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 834/3 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Neplachovice,

do vlastnictví společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 25357352,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.819.900 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

2/92 17. 12. 2020
9. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1976 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1979 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1985 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1987 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1988 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1989 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1990 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1991 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2080/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2106 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Litultovice,

z vlastnictví společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 25357352,

za kupní cenu ve výši 426.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.