Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/93 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/187 ze dne 30. 11. 2020

č. 98/8647 ze dne 26. 10. 2020

2/93 17. 12. 2020
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje, a to:

i)     nemovité věci:

pozemek parc. č. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 241, část obce Lyžbice, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 450/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 450/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 450/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 450/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 451/1 zahrada,

pozemek parc. č. 452/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 452/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 451/2 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Lyžbice, obec Třinec,

ii)    projektovou dokumentaci „Elektroinstalace-SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská 241 – generální oprava budovy – 1. etapa“ zpracovanou v 5/2017,

z vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313, za podmínky nabytí účinnosti darovací smlouvy mezi krajem a statutárním městem Třinec, jejíž předmětem je darovaní pozemků parc. č. 1073/1 a parc. č. 1429/10, oba ostatní plocha v k. ú. a obci Třinec do vlastnictví statutárního města Třinec; dále za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínek využití darovaných nemovitých věcí a zřízení předkupního práva, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   předat majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, Jablunkovská 241, Třinec, IČO 69610126, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem

 

2/93 17. 12. 2020
2. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Třinec, IČO 00601390, a to:

pozemek parc. č. 2465/2 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Třinec,

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.590 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Třinec, IČO 00601390, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

2/93 17. 12. 2020
3. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

pozemek parc. č. 1909/285 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Kopřivnice,

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.850 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

2/93 17. 12. 2020
4. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 6 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava, IČO 70947911, do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava, IČO 00845451

b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organice Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava, IČO 70947911, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

2/93 17. 12. 2020
5. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to:

část pozemku parc. č. 1330/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4397-25/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1330/6 ostatní plocha o výměře 287 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

do vlastnictví ČR - Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín, Ostravská 612/21, 737 01 Český Těšín, IČO 63024675, za podmínky úhrady kupní ceny 48.000 Kč bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.