Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/948 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4157 ze dne 28.11.2022

10/948 15. 12. 2022
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023, z toho:

příjmy celkem ve výši 11.842.995 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

výdaje celkem ve výši 14.892.238 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

financování celkem ve výši 3.049.243 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

10/948 15. 12. 2022
2. schvaluje

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

10/948 15. 12. 2022
3. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

10/948 15. 12. 2022
4. stanoví

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2023 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 11.842.995 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 14.892.238 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2023

10/948 15. 12. 2022
5. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2023

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2023 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2022,

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

10/948 15. 12. 2022
6. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2023

10/948 15. 12. 2022
7. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2023 pro rok 2024 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

10/948 15. 12. 2022
8. schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024–­­2026 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.