Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/957 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4045 ze dne 28.11.2022

10/957 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice na prodloužení doby realizace projektu rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/957 15. 12. 2022
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Šilheřovice, IČO 00300730, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno j) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023“, dle předloženého materiálu

10/957 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03696/2021/KH, uzavřené dne 5. 8. 2021 s obci Šilheřovice, IČO 00300730, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.