Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/962 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3954 ze dne 7.11.2022

10/962 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/962 15. 12. 2022
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024“, dle předloženého materiálu

10/962 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00671/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.