Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/981 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4081 ze dne 28.11.2022

10/981 15. 12. 2022
1. rozhodlo

a) uznat formou dohody o mimosoudním řešení věci (souhlasného prohlášení) vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to k:

části pozemku parc. č. 3569/38 (ostatní plocha, silnice), oddělené dle geometrického plánu č. 4286-69/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13.5.2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 3569/40 (ostatní plocha, silnice) o výměře 23 m2,

k.ú. Trojanovice, obec Trojanovice, okres Nový Jičín

ve prospěch

pana **********

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem, a za podmínky zřízení věcného břemene specifikovaného v bodě 2. usnesení rady kraje č. 57/4081 ze dne 28. 11. 2022

b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvateli vkladem práva do katastru nemovitostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.