Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 6. 2014

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/818     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

oznámení Ing. Davida Sventka, MBA, o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje a z funkce předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje
  10/818     12. 6. 2014
2. bere na vědomí

že členem zastupitelstva kraje se dnem 5. června 2014 stal JUDr. Jiří Mlčoch
  10/818     12. 6. 2014
3. stanoví

neuvolněnému členu zastupitelstva kraje JUDr. Jiřímu Mlčochovi ode dne 12. 6. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014 za výkon funkce člena zastupitelstva kraje a člena komise legislativní rady kraje
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/819     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Ctibora Vajdy a Ing. Jiřího Carbola o ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 4. 2014
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/820     12. 6. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 12. 6. 2014: Jaroslav Marek Ing. Josef Jalůvka
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/821     12. 6. 2014
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 6. 2014 ve složení: PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda Mgr. Ivan Žárský Ing. Eva Poštová, CSc. Bc. Věra Pražáková Bc. Martin Polášek
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/822     12. 6. 2014
1. schvaluje

program 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 6. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1586 ze dne 28. 4. 2011
  k usnesení rady kraje č. 44/3285 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/823     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členů orgánů Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., ke dni 5. 6. 2014, a to člena dozorčí rady Ing. Hynka Orsága a člena správní rady Ing. Romana Portužáka, CSc., dle předloženého materiálu
  10/823     12. 6. 2014
2. rozhodlo

opětovně jmenovat ke dni 12. 6. 2014 Ing. Hynka Orsága do funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  10/823     12. 6. 2014
3. rozhodlo

jmenovat ke dni 12. 6. 2014 Mgr. Milana Kyseláka do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3247 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  10/824     12. 6. 2014
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2013 bez výhrad
  10/824     12. 6. 2014
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/824     12. 6. 2014
3. bere na vědomí

vypořádání Regionálního rozvojového fondu, Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje za rok 2013 v souladu s jejich statuty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/824     12. 6. 2014
4. rozhodlo

přidělit finanční prostředky do Sociálního fondu ve výši 484,64 tis. Kč na základě zúčtování za rok 2013
  10/824     12. 6. 2014
5. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/824     12. 6. 2014
6. rozhodlo

použít výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2013 ve výši 401.513 tis. Kč převedením na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3353 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/825     12. 6. 2014
1. volí

za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 pana Mgr. Františka Kubu, Ph.D., místo pobytu ********** - navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3248 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/826     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 27. 5. 2014 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2014
  10/826     12. 6. 2014
2. bere na vědomí

doplnění Analýzy rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009
  k usnesení rady kraje č. 44/3250 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/827     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3254 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/828     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 20. 5. 2014, dle předloženého materiálu
  10/828     12. 6. 2014
2. stanoví

u usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571, bod 3) ze dne 19. 12. 2013 termín další kontroly plnění na leden 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 43/3168 ze dne 6. 5. 2014
             č. 44/3245 ze dne 27. 5. 2014
             č. 45/3360 ze dne 12. 6. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/719 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  10/829     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 23. 4. 2014 do 4. 6. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 8. 4. 2014 do 20. 5. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 25/2203 ze dne 5. 9. 2012
                  č. 6/416 ze dne 19. 9. 2013
  k usnesení rady kraje č. 44/3253 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/830     12. 6. 2014
1. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, na přestavbu vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Skalice dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Kyjovice, IČ 00534722, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
3. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci v maximální výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Malá Morávka, IČ 00296201, k úhradě uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v obci Malá Morávka, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Sedliště, IČ 00297178, k úhradě nákladů spojených s rekonstrukcí hasičské zbrojnice v obci Sedliště, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
5. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, k úhradě uznatelných nákladů akce „Policejní pohádky“, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
6. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mokré Lazce, IČ 00300462, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
7. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 02218/2012/KH ze dne 2. 10. 2012 s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, jímž se zmírňuje povinnost příjemce nezcizit majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
8. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Šilheřovice, IČ 00300730, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
9. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
10. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dle předloženého materiálu
  10/830     12. 6. 2014
11. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 02846/2013/KH ze dne 26. 11. 2013 s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, jímž se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování a časová použitelnost dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3229 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/831     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, poř. č. 116/2016, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3230 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/832     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, poř. č. 114/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3231 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/833     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, poř. č. 112/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014
                  č. 3/160 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 6/419 ze dne 19. 9. 2013
                  č. 9/724 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesení rady kraje č. 45/3361 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
bod 4) změněn usnesením č. 11/915 ze dne 11. 9. 2014
  10/834     12. 6. 2014
1. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 01039/2014/KH, ze dne 29. 5. 2014 s Českou republikou -Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, jímž se snižuje výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/834     12. 6. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 02314/2013/KH, ze dne 23. 10. 2013 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  10/834     12. 6. 2014
3. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČ 00298191, na pořízení devítimístného dopravního automobilu, dle předloženého materiálu
  10/834     12. 6. 2014
4. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Horní Bludovice, IČ 00296686, na pořízení zásahového motorového vozidla – dopravního automobilu pro zásahy a technické výjezdy, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 12/826 bod 2) ze dne 2. 4. 2014
             č. 17/1196 bod 2) ze dne 4. 6. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/366 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  10/835     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 2. aktualizace, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3261 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/836     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o změně názvu organizace Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, na nový název Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2014
  10/836     12. 6. 2014
2. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, IČ 63731983, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  10/836     12. 6. 2014
3. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3261 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/837     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o změně názvu organizace Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, na nový název Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2014
  10/837     12. 6. 2014
2. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  10/837     12. 6. 2014
3. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3261 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/838     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o změně názvu organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, na nový název Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2014
  10/838     12. 6. 2014
2. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331493, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  10/838     12. 6. 2014
3. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 37/2761 ze dne 27. 2. 2014
             č. 44/3263 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/839     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  10/839     12. 6. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015
  10/839     12. 6. 2014
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3268 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/840     12. 6. 2014
1. rozhodlo

o sloučení organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, s účinností od 1. 1. 2015
  10/840     12. 6. 2014
2. konstatuje

že organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, zanikne s účinností od 1. 1. 2015
  10/840     12. 6. 2014
3. rozhodlo

že přejímající organizací se stane organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211
  10/840     12. 6. 2014
4. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace, IČ 47813181, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211
  10/840     12. 6. 2014
5. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  10/840     12. 6. 2014
6. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 5) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3272 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/841     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Český tenisový svaz, IČ 00538388, ve výši 350.000 Kč úhradu nákladů spojených se zřízením tréninkového střediska mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za pronájem, služby a spotřebu materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 b) SK K2 o.s., IČ 22691600, ve výši 300.000 Kč úhradu nákladů spojených se zajištěním extrémně vytrvalostního závodu Beskydská sedmička; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014 c) Beskydská šachová škola o.s., IČ 49562517, ve výši 70.000 Kč na podporu mladých šachových talentů a jejich startu na MS mládeže 2014 v Jihoafrické republice a ME 2014 v Gruzii; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3274 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/842     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2014 do 27. 5. 2014 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3278 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/170 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  10/843     12. 6. 2014
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celkovou výši stanoveného odvodu 5.930 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová, Luční 18, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ 64628698, na realizaci projektu „Hipoterapie pro osoby s postižením v Orlové“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3280 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/844     12. 6. 2014
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  10/844     12. 6. 2014
2. rozhodlo

a) uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - služebností dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3281 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/845     12. 6. 2014
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  10/845     12. 6. 2014
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  10/845     12. 6. 2014
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  10/845     12. 6. 2014
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  10/845     12. 6. 2014
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 23/1615 ze dne 20. 8. 2013
             č. 44/3217 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/846     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o pohledávce Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, ve výši 10.890.000,-- Kč, odpovídající 1. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2013, dle předloženého materiálu
  10/846     12. 6. 2014
2. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 9.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, z toho 1.000.000,-- Kč do základního kapitálu společnosti a 8.000.000,-- Kč ke splacení emisního ážia, dle předloženého materiálu
  10/846     12. 6. 2014
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  10/846     12. 6. 2014
4. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dohodu o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje podle bodu 1) tohoto usnesení s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč dle bodu 2) tohoto usnesení, za podmínky, že dojde k upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3283 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013
  (č. usnesení)
  10/847     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z „od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2015“, dle předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
3. rozhodlo

změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.300.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
4. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00652/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace, změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace a změna v uznatelných nákladech, dle předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
5. rozhodlo

změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.100.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Propagace veřejné dopravy a ODISbus, z neinvestiční účelové dotace na investiční dotaci, dle předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
6. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00655/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace a změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, dle předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
7. rozhodlo

změnit charakter části ve výši 50.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 400.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava), z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu
  10/847     12. 6. 2014
8. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00654/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je převedení investiční části dotace na neinvestiční část a změna podmínek vyplacení dotace, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3284 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/848     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Mořkov o poskytnutí finanční podpory za účelem úpravy křižovatky silnice II/483 s místními komunikacemi, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/848     12. 6. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Mořkov, IČ 00298191, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, na realizaci projektu „MOK sil. II/483 × ul. Zahradní × ul. Horní v obci Mořkov“ s časovou použitelností do 30. 11. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 43/3184 ze dne 6. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/849     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 7. 2. 2014 ve věci poskytnutí dotace na pořádání 14. ročníku konference ODPADY 21, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/849     12. 6. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, na pořádání 14. ročníku konference ODPADY 21 ve výši 90.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2014 do dne 30. 6. 2014 a uhrazených do dne 31. 7. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3287 ze dne 27. 5. 2014
             č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 11/939 ze dne 11. 9. 2014
  10/850     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ ŽPZ/04/2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3289 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/851     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Krnov ze dne 23. 12. 2013, včetně jejího doplnění ze dne 30. 12. 2013 a 11. 4. 2014, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/851     12. 6. 2014
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje městu Krnov, IČ 00296139, ve výši 165.695,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  10/851     12. 6. 2014
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Karviná ze dne 7. 4. 2014, včetně jejího doplnění ze dne 5. 5. 2014, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  10/851     12. 6. 2014
4. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Karviná, IČ 00297534, ve výši 28.387,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3291 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 25/1120/1 ze dne 30. 9. 2004
             č. 12/1114 ze dne 23. 6. 2010
  (č. usnesení)
  10/852     12. 6. 2014
1. schvaluje

změnu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, kterou se prodlužuje jeho platnost na dobu nejdéle 18 měsíců ode dne účinnosti závazné části nového plánu odpadového hospodářství České republiky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3292 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/853     12. 6. 2014
1. rozhodlo

podat návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a to Miroslava Nováka, hejtmana kraje, pro nové funkční období
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 43/3188 ze dne 6. 5. 2014
             č. 44/3304 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/854     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 43/3189 ze dne 6. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/855     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava o finanční podporu projektu „18. ročník festivalu Další břehy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  10/855     12. 6. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „18. ročník festivalu Další břehy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3303 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/856     12. 6. 2014
1. schvaluje

Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na 2014 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3306 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/857     12. 6. 2014
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ předkládaný do 7. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu v letech 2014 – 2015 v celkové výši 9.700.000 Kč
  10/857     12. 6. 2014
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ v roce 2014
  10/857     12. 6. 2014
3. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ předkládaného do 7. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.4 Marketing regionu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3320 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/858     12. 6. 2014
1. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/260 ze dne 21. 3. 2013 název projektu „Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ na „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3322 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/859     12. 6. 2014
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  10/859     12. 6. 2014
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb v letech 2014 – 2015 v celkové výši 2.500.000 Kč
  10/859     12. 6. 2014
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014
  10/859     12. 6. 2014
4. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3318 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/860     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o průběhu přípravy projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3, Obnova krajinných struktur dle předloženého materiálu
  10/860     12. 6. 2014
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3307 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/861     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neziskové organizaci Centrum nové naděje, se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632031, neinvestiční dotaci v maximální výši 1.030.512,- Kč s časovou použitelností nejdříve dnem přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 6. 2015 na realizaci aktivit projektu „Mentor - lektor“ č. CZ.1.07/1.3.00/48.0060 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3311 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/862     12. 6. 2014
1. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci městu Bílovec, IČ 00297755 ve výši 3 000 tis. Kč dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
             č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
             č. 44/3312 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012
                  č. 5/396 ze dne 25. 7. 2013
  (č. usnesení)
  10/863     12. 6. 2014
1. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace, a uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00708/2013/RRC s obcí Hrčava, IČ 00296732, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3313 ze dne 27. 5. 2014
             č. 37/2787 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/864     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015
  10/864     12. 6. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ žadateli KOFING, a.s., IČ 25826336, na projekt „Návrh optimalizace svařovacího procesu k zabránění vzniku krátkých trhlin pro svařování“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3321 ze dne 27. 5. 2014
             č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012
             č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6163 ze dne 16. 11. 2011
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1860 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
  (č. usnesení)
  10/865     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 50 % ze stanoveného odvodu 261.261,44 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, tj. v celkové výši 130.630,72 Kč, zaokrouhleně 130.630 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu
  10/865     12. 6. 2014
2. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75 % ze stanoveného odvodu 251.812 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., IČ 48396214, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice“, tj. v celkové výši 188.859 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., IČ 48396214, na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice“, dle předloženého materiálu
  10/865     12. 6. 2014
3. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 631.985,40 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, tj. v celkové výši 600.386,13 Kč, zaokrouhleně 600.386 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, dle předloženého materiálu
  10/865     12. 6. 2014
4. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75 % ze stanoveného odvodu 229.030,56 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG “, tj. v celkové výši 171.772,92 Kč, zaokrouhleně 171.772 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG “, dle předloženého materiálu
  10/865     12. 6. 2014
5. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % ze stanoveného odvodu 4.945,70 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu SEDUKON, o.p.s., IČ 25894099, na projekt „Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal“, tj. v celkové výši 3.956,56 Kč, zaokrouhleně 3.956 Kč
  10/865     12. 6. 2014
6. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 11.276 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“, tj. v celkové výši 10.148,40 Kč, zaokrouhleně 10.148 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, na projekt „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“, dle předloženého materiálu
  10/865     12. 6. 2014
7. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu PYGMALION, s.r.o., IČ 25824147, na projekt „Vzdělávací a poradenské centrum Pygmalion“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 18/1429 ze dne 20. 6. 2013
             č. 44/3324 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/866     12. 6. 2014
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na investičních veletrzích EXPO REAL 2014 a IPIM 2015 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014
             č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k usnesení změněna usnesením č. 11/965 ze dne 11. 9. 2014
  10/867     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. XI. dotačního programu, c) neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ žadateli obec Malá Štáhle, IČ 00575968, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3225 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/868     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

indikátory globálního cíle, strategických a specifických cílů, které jsou součástí dokumentu Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj, dle předloženého materiálu
  10/868     12. 6. 2014
2. schvaluje

dokument Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj, s výjimkou částí uvedených v ustanovení bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 45/3364 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  10/869     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vzniku nezpůsobilých výdajů ve výši až 66,5 mil. Kč v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železni ní sítě mimo síť TEN-T“, a o změně podílu Moravskoslezského kraje na financování projektu, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3332 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/870     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) schválit realizaci investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy ARO v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ v celkové výši 3,71 mil. Kč vč. DPH, b) schválit realizaci investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy dětského oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ v celkové výši 3,65 mil. Kč vč. DPH, za podmínky nevyčerpání finančních prostředků z reinvestiční části nájemného za období 2012-2013 určených na havárie v roce 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/871     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2744 ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, a to ode dne 13. 6. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2744 ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, a to ke dni 13. 6. 2014
  10/871     12. 6. 2014
2. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, IČ 62330403, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2674/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2674/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2806 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2674/58 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ode dne 13. 6. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, nemovitý majetek, a to: pozemek parc. č. 2674/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2674/28 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2806 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2674/58 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če jiná stavba, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ke dni 13. 6. 2014
  10/871     12. 6. 2014
3. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, pozemek parc. č. 216/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če garáž, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Hlučín, a to ode dne 1. 7. 2014 b) předat k hospodaření organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, pozemek parc. č. 216/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če garáž, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Hlučín, a to ke dni 1. 7. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/872     12. 6. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, IČ 00845299, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  10/872     12. 6. 2014
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/873     12. 6. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  10/873     12. 6. 2014
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/874     12. 6. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, IČ 62330403, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  10/874     12. 6. 2014
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/875     12. 6. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  10/875     12. 6. 2014
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/876     12. 6. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu
  10/876     12. 6. 2014
2. vydává

dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3333 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/877     12. 6. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, IČ 00601837, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu
  10/877     12. 6. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3335 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/878     12. 6. 2014
1. rozhodlo

předat organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČ 71197044, k hospodaření zahradní altán umístěný na pozemku parc. č. st. 219 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3337 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/879     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2281 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1136-107/2013 ze dne 8. 11. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2281/2 ostatní plocha, o výměře 149 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 27.500 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  10/879     12. 6. 2014
2. rozhodlo

a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 976/5 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1981-11/2014 ze dne 24. 2. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 976/31 ostatní plocha, o výměře 2.897 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro podnik DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739 b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3350 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
bod 1 písm. a) změněn usnesením č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014
  10/880     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 177/3 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 299 m², část pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/37 ostatní plocha o výměře 142 m², část pozemku parc. č. 177/17 ostatní plocha nově označená jako pozemek parc. č. 177/36 ostatní plocha o výměře 1412 m², vše dle geometrického plánu č. 2175-14/2014 ze dne 29. 4. 2014 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/32 ostatní plocha o výměře 5169 m², část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1 nově označená jako pozemek parc. č. 177/33 ostatní plocha o výměře 1968 m², vše dle geometrického plánu č. 1815-12/2011 ze dne 12. 5. 2011 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451; obdarovaný hradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  10/880     12. 6. 2014
2. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 189/115 nově zapsán jako ostatní plocha, díl „a“ pozemku parc. č. 177/3 ostatní plocha o výměře 134 m² a díl „j“ pozemku parc. č. 177/9 ostatní plocha o výměře 3 m² a díl „b“ pozemku parc. č. 177/17 o výměře 2425 m², nově sloučeny do pozemku parc. č. 177/38 ostatní plocha o výměře 2562 m², vše dle geometrického plánu č. 2175-14/2014 ze dne 29. 4. 2014 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, do vlastnictví Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Podolí, Praha, IČ 45771570, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.227.804,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3351 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/881     12. 6. 2014
1. rozhodlo

předat nemovitý majetek v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu včetně všech součástí a příslušenství k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3352 ze dne 27. 5. 2014
  (č. usnesení)
  10/882     12. 6. 2014
1. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 384/1 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat vodovodní přípojku v části dotčeného pozemku v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3336 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/883     12. 6. 2014
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Gastronomie a folklor Moravy a Slezska“ mezi: Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje, IČ 70888337, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje, IČ 60609460, Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje, IČ 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3344 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesením zastupitelstev kraje č. 6/472 ze dne 19. 9. 2013
                  č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  10/884     12. 6. 2014
1. schvaluje

změnu nákladového rozpočtu projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, který realizuje sdružení BESKYDHOST, IČ 26646803
  10/884     12. 6. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01604/2012/RRC na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, se sdružením BESKYDHOST, IČ 26646803, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3345 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesením zastupitelstev kraje č. 7/610 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012
  (č. usnesení)
  10/885     12. 6. 2014
1. schvaluje

změnu termínu ukončení realizace projektu „Projekt Ukrajina“, který realizuje Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., IČ 25847236, z původního 30. 6. 2014 na nový termín 31. 12. 2014
  10/885     12. 6. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01707/2012/RRC na projekt „Projekt Ukrajina“, s Cestovní kanceláří BOŠ s.r.o., IČ 25847236, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3341 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/886     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 673.000 Kč, subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, na provoz vlaků Slezských zemských drah, s časovou použitelností od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 44/3343 ze dne 27. 5. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/887     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 400.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. část, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3347 ze dne 27. 5. 2014
             č. 37/2797 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/888     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  10/888     12. 6. 2014
2. schvaluje

že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2014 do 29. 5. 2015 včetně
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3348 ze dne 27. 5. 2014
             č. 37/2796 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/889     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  10/889     12. 6. 2014
2. schvaluje

že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3349 ze dne 27. 5. 2014
             č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  10/890     12. 6. 2014
1. rozhodlo

poskytnout investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  10/890     12. 6. 2014
2. schvaluje

že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2014 mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých u projektů v rámci dotačního titulu č. 2 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně a u dotačního titulu č. 3 od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015 včetně
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 45/3365 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  10/891     12. 6. 2014
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1544/1 orná půda, pozemek parc. č. 1544/6 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, z vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, pro potřeby umístění a výstavby „Integrovaného výjezdového centra Třinec“, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/892     12. 6. 2014
1. volí

a) Ing. Andrease Hahna předsedou výboru kontrolního zastupitelstva kraje b) JUDr. Jiřího Mlčocha členem výboru kontrolního zastupitelstva kraje
  10/892     12. 6. 2014
2. stanoví

neuvolněným členům zastupitelstva kraje ode dne 12. 6. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014, a to: a) Ing. Andreasi Hahnovi za výkon funkce předsedy výboru kontrolního zastupitelstva kraje b) JUDr. Jiřímu Mlčochovi za výkon funkce člena výboru kontrolního zastupitelstva kraje c) Ing. Evě Poštové, CSc., za výkon funkce členky komise organizační rady kraje
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  10/893     12. 6. 2014
1. ukládá

kontrolnímu výboru prověření veřejné zakázky Správy silnic Moravskoslezského kraje ve věci rekonstrukce mostu v obci Nový Jičín – Žilina z roku 2010
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 45/3367 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  10/894     12. 6. 2014
1. bere na vědomí

informaci o připravované investici společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. v Průmyslové zóně Mošnov dle předloženého materiálu
  10/894     12. 6. 2014
2. rozhodlo

opravit silnici č. III/4809 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to za podmínky uzavření investiční smlouvy, dle předloženého materiálu
  10/894     12. 6. 2014
3. pověřuje

hejtmana kraje k podpisu investiční smlouvy se závazkem Moravskoslezského kraje uvedeným v bodu 2) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.