Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 12. 2014

Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/989     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

oznámení Ing. Adama Rykaly o odstoupení z funkcí člena zastupitelstva kraje, předsedy výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje a člena výboru zahraničního zastupitelstva kraje
  12/989     11. 12. 2014
2. bere na vědomí

že členem zastupitelstva kraje se dnem 3. 12. 2014 stal p. Miroslav Polak
  12/989     11. 12. 2014
3. stanoví

neuvolněnému členu zastupitelstva kraje p. Miroslavu Polakovi ode dne 11. 12. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014 za výkon funkce člena zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/990     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Jany Pohludkové a Ing. Víta Slováčka o ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 11. 9. 2014
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/991     11. 12. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 11. 12. 2014: MVDr. Barbora Jelonková Petr Becher
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/992     11. 12. 2014
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 11. 12. 2014 ve složení: RSDr. Karel Kuboš – předseda Ing. Ctibor Vajda Ing. Libor Nowak Ing. Eva Šillerová Mgr. Patrik Hujdus
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/993     11. 12. 2014
1. schvaluje

program 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 11. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 55/4304 ze dne 4. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/994     11. 12. 2014
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 paní Martu Adamcovou, místo pobytu ********** navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje 1.2 pana Ing. Waltra Höglingera, místo pobytu ********** navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje 1.3 paní Ing. Karin Kratochvílovou, místo pobytu ********** navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje 1.4 pana Ing. Rudolfa Vrobla, místo pobytu ********** navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje 1.5 pana Josefa Zálubského, místo pobytu ********** navrženého paní Ing. Evou Poštovou, CSc. (ODS), členkou zastupitelstva kraje
  12/994     11. 12. 2014
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 2.1 pana Mgr. Kamila Jaroše, místo pobytu ********** navrženého panem Mgr. Patrikem Hujdusem (NEZ), členem zastupitelstva kraje 2.2 pana Mgr. Lukáše Vaculíka, místo pobytu ********** navrženého paní Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 57/4496 ze dne 11. 12. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/995     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení Ing. Michaely Bachoríkové z funkce člena představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, s účinností ke dni 31. 10. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/995     11. 12. 2014
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu PhDr. Roberta Hrušky členem představenstva s účinností od 11. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4349 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/996     11. 12. 2014
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2015: celkové zdroje ve výši 9.696.615 tis. Kč, z toho - příjmy celkem ve výši 8.561.021 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, - financování ve výši 1.135.594 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení, - výdaje celkem ve výši 9.696.615 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
  12/996     11. 12. 2014
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  12/996     11. 12. 2014
3. schvaluje

všem příspěvkovým organizacím kraje závazný ukazatel – vyrovnané případně mírně přebytkové hospodaření za rok 2015
  12/996     11. 12. 2014
4. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje na období do 30. 11. 2015 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení
  12/996     11. 12. 2014
5. stanovuje

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2015 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.561.021 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.696.615 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2015 orgány kraje
  12/996     11. 12. 2014
6. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2015 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2015 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2014 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  12/996     11. 12. 2014
7. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2015
  12/996     11. 12. 2014
8. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2015 pro rok 2016 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  12/996     11. 12. 2014
9. schvaluje

rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2016 - 2018 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  12/996     11. 12. 2014
10. souhlasí

se záměrem přijetí úvěrových prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015 – 2020
  12/996     11. 12. 2014
11. schvaluje

změnu Statutu Zajišťovacího fondu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s účinností od 1. 1. 2015
  12/996     11. 12. 2014
12. schvaluje

rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu
  12/996     11. 12. 2014
13. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2015
  12/996     11. 12. 2014
14. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  12/996     11. 12. 2014
15. bere na vědomí

připomínku občana kraje Mgr. Ivana Sekaniny ze dne 5. 12. 2014 k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015
  12/996     11. 12. 2014
16. ukládá

radě kraje zabývat se připomínkou občana kraje uvedenou v bodě 15) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4352 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/997     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 4. 11. 2014 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2014
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4351 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/998     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/998     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 4.500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4355 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/999     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 14. 11. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4356 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1000     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 11. 9. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4490 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1001     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

návrh výboru pro dopravu zastupitelstva kraje na vyjádření podpory změně zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s cílem řešit problematiku údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích obcí, vč. navrženého postupu dle předloženého materiálu
  12/1001     11. 12. 2014
2. vyjadřuje

podporu navrženému postupu ve věci řešení problematiky údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích obcí, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4357 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1002     11. 12. 2014
1. stanoví

podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální částku náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2015 ve výši: a) členovi rady kraje - 10.000,- Kč/měsíc b) předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje - 5.000,- Kč/měsíc c) ostatním členům zastupitelstva kraje - 4.000,- Kč/měsíc
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/21 ze dne 9. 11. 2012
  k usnesení rady kraje č. 55/4246 ze dne 4. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1003     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o rezignaci Ing. Jiřího Carbola na funkci člena Výboru regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1003     11. 12. 2014
2. volí

v souladu s § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, p. Jiřího Navrátila členem Výboru regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 51/3922 ze dne 11. 9. 2014
             č. 53/4084 ze dne 7. 10. 2014
             č. 55/4243 ze dne 4. 11. 2014
             č. 57/4493 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/907 ze dne 11. 9. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1004     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 4. 9. 2014 do 10. 12. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 30. 7. 2014 do 26. 11. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4363 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1005     11. 12. 2014
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Benjamín, příspěvková organizace, IČ 00847461, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 4) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
5. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 6) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
6. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, IČ 00016772, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
7. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 8) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
8. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Březiny, příspěvková organizace, IČ 00847348, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
9. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 10) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
10. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
11. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 12) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
12. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
13. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 14) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
14. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
15. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 16) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
16. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Letokruhy, příspěvková organizace, IČ 71197010, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
17. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 18) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
18. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Na zámku, příspěvková organizace, IČ 71197001, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
19. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 20) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
20. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
21. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 22) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
22. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
23. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, IČ 48804878, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 24) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
24. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Příbor, příspěvková organizace, IČ 48804878, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
25. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 26) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
26. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
27. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 28) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
28. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Fontána, příspěvková organizace, IČ 71197044, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
29. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 30) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
30. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Harmonie, příspěvková organizace, IČ 00846384, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
31. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 32) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
32. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Marianum, příspěvková organizace, IČ 71197061, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
33. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 34) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
34. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
35. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nový domov, příspěvková organizace, IČ 00847330, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 36) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
36. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nový domov, příspěvková organizace, IČ 00847330, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
37. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 38) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
38. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sagapo, příspěvková organizace, IČ 00846350, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
39. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 40) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
40. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sírius, příspěvková organizace, IČ 71197036, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
41. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 42) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
42. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
43. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 44) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
44. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
45. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 46) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
46. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
47. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 48) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
48. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
49. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 50) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
50. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
51. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 52) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
52. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
53. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 54) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
54. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
55. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 56) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
56. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, dle předloženého materiálu
  12/1005     11. 12. 2014
57. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem 17. listopadu 538/57, Bílovec v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 58) tohoto usnesení
  12/1005     11. 12. 2014
58. rozhodlo

uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem 17. listopadu 538/57, Bílovec, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4365 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1006     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01356/2014/KH ze dne 4. 7. 2014 s obcí Mokré Lazce, IČ 00300462, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 57/4494 ze dne 11. 12. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1007     11. 12. 2014
1. rozhodlo

darovat a) 79 ks plicních automatik Dräger PSS-P b) 50 ks kompozitních tlakových láhví 6,8L/300BAR c) 10 ks hydraulických vyprošťovacích sad Holmatro v majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  12/1007     11. 12. 2014
2. rozhodlo

darovat 41 ks vozidlových radiostanic, vč. montážních sad v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  12/1007     11. 12. 2014
3. rozhodlo

darovat 1 ks pneumatické modulární multifunkční haly v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 46/3488 ze dne 24. 6. 2014
             č. 56/4368 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1008     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji s Plzeňským krajem, IČ 70890366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1009     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  12/1009     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1010     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  12/1010     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1011     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  12/1011     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1012     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  12/1012     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1013     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  12/1013     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1014     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  12/1014     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1015     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  12/1015     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1016     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu
  12/1016     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4373 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1017     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu
  12/1017     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4379 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1018     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace na rok 2015 příjemcům: a) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.500.000 Kč na podporu přípravy mladých talentovaných sportovců Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za nájmy, cestovné, dopravu, ubytování a stravování členů centra na soustředěních a přípravných soutěžích, zdravotní péči a regeneraci sportovců, materiální zabezpečení sportovců, tisk, spoje, kancelářský materiál, ostatní osobní náklady, sportovní stipendia, propagaci, mzdové náklady včetně odvodů, OSVČ trenérů a sportovců, pojištění, startovné, finanční a věcné odměny za medailová umístění, odměny sportovcům z dohod (včetně zákonných odvodů), příspěvek na ubytování, internet a správa webových stránek, skipas, nákup DDHM, náklady na účetnictví a účetní, ozvučení a moderování, odborná školení a semináře s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 b) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2015; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 d) Česká sportovní a.s., IČ 25748521, ve výši 2.000.000 Kč na náklady spojené s pořádáním I. kola Světové skupiny Davis Cupu ČR – Austrálie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 e) Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, IČ 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „ZLATÁ TRETRA“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění a přípravu mítinku, dopravu účastníků, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování při zajištění přípravy mítinku, odměny technické čety, tlumočníků, zabezpečení televizního signálu včetně rozvodů, pronájem televizních monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, zabezpečení náhradního el. zdroje, instalaci a provoz tiskového střediska, činnost bezpečnostní agentury, náklady spojené s dopingovou kontrolou, fotodokumentací, propagací a reklamou a zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 f) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, o. s., IČ 48805416, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 23. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem MISS RENETA; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, pronájem sálu, materiál, půjčovné kostýmů, přepravné osob – dopravu, zpracování videoprojekce a pronájem projekční techniky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 g) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na odměny soutěžícím, materiál, kancelářské potřeby, jízdné, cestovné, spoje, nájmy a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  12/1018     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory olympionikům, žijícím v Moravskoslezském kraji, kteří jsou v tíživé finanční situaci
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4381 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1019     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2014 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 57/4499 ze dne 11. 12. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1020     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, IČ 00843989, ve výši 300 tis. Kč na pořízení dekontaminačního boxu se sprchou pro Kliniku infekčního lékařství, s časovou použitelností od 11. 12. 2014 do 31. 3. 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 12/826 ze dne 2. 4. 2013
             č. 56/4366 ze dne 25. 11. 2014
             č. 57/4498 ze dne 11. 12. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1021     11. 12. 2014
1. rozhodlo

v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1021     11. 12. 2014
2. pověřuje

hejtmana kraje Miroslava Nováka podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1) tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky
  12/1021     11. 12. 2014
3. pověřuje

náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 1) tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4389 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1022     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Českých drah, a.s. ze dne 18. 8. 2014 o prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby č. 02118/2006/DSH uzavřenou dne 8. 12. 2006, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1022     11. 12. 2014
2. rozhodlo

prodloužit termín platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje č. 02118/2006/DSH, uzavřenou se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, ve vztahu k linkám zajišťovanými vozidly pořízenými s využitím prostředků z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), dle předloženého materiálu
  12/1022     11. 12. 2014
3. rozhodlo

o závazku kraje na roky 2020 – 2025 v minimální výši 1.038.008.807,-- Kč k zajištění financování linek dle bodu 2) tohoto usnesení a dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4399 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1023     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“
  12/1023     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, v maximální výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 15. 12. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4400 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1024     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  12/1024     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, v maximální výši 42.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace v maximální výši 38.000.000,-- Kč a investiční dotace v maximální výši 4.000.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4408 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012
  
  (č. usnesení)
  
  12/1025     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1025     11. 12. 2014
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“, dle předloženého materiálu
  12/1025     11. 12. 2014
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4316 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1026     11. 12. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava“ vyhlašované organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4388 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1027     11. 12. 2014
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  12/1027     11. 12. 2014
2. rozhodlo

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4391 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1028     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  12/1028     11. 12. 2014
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  12/1028     11. 12. 2014
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  12/1028     11. 12. 2014
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  12/1028     11. 12. 2014
5. vyjímá

předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4392 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1029     11. 12. 2014
1. souhlasí

a) s pozemkovými úpravami v katastrálním území Děrné, uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení b) s finanční úhradou rozdílu ceny ve výši 9.056,70 Kč u nových pozemků stanovenou dle § 10, odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4395 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1030     11. 12. 2014
1. schvaluje

dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 53/4106 ze dne 7. 10. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1031     11. 12. 2014
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Moravskoslezsko – Čistý region“, předložený do výzvy komunitárního programu LIFE, prioritní oblast Správa a komunikace v oblasti životního prostředí, v letech 2016 – 2019 v celkové výši max. 31.920 tis. Kč
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4401 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1032     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o zpracované Situační zprávě o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4396 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004
             č. 23/1944 ze dne 24. 4. 2008
             č. 4/228 ze dne 22. 4. 2009
             č. 7/663 ze dne 14. 10. 2009
             č. 9/834 ze dne 16. 12. 2009
             č. 13/1230 ze dne 22. 9. 2010
             č. 22/1919 ze dne 14. 12. 2011
             č. 24/2153 ze dne 6. 6. 2012
             č. 3/258 ze dne 21. 3. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1033     11. 12. 2014
1. schvaluje

9. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4397 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/937 ze dne 11. 9. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1034     11. 12. 2014
1. rozhodlo

změnit příjmení žadatelky o poskytnutí účelové dotace ********** na ********** uvedené pod evidenčním číslem 130 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 11/937 ze dne 11. 9. 2014 týkající se podpory včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4403 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1035     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, o.s., v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015, dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 tohoto usnesení
  12/1035     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Nový Jičín, IČ 62330632, ve výši 381.150,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Nový Jičín a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  12/1035     11. 12. 2014
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, ve výši 236.250,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Frýdek-Místek a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  12/1035     11. 12. 2014
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Opava, IČ 00435031, ve výši 355.500,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Opava a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  12/1035     11. 12. 2014
5. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Bruntál, IČ 00434981, ve výši 202.500,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Bruntál a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  12/1035     11. 12. 2014
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, ve výši 240.300,-- Kč určené na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Karviná a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2015 a uhrazených do dne 1. 6. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 56/4405 ze dne 25. 11. 2014
             č. 37/2781 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002
  
  (č. usnesení)
  
  12/1036     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ani 2015 v rámci dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4407 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1037     11. 12. 2014
1. rozhodlo

o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 27.071,89 tis. Kč
  12/1037     11. 12. 2014
2. schvaluje

rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4317 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1038     11. 12. 2014
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“, poř. č. 406/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 51/3981 ze dne 11. 9. 2014
             č. 53/4109 ze dne 7. 10. 2014
             č. 55/4275 ze dne 4. 11. 2014
             č. 56/4420 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1039     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  12/1039     11. 12. 2014
2. rozhodlo

o poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, ve výši stanovené jednotlivým správním rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  12/1039     11. 12. 2014
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje v roce 2015 neprodleně po provedené výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení informovat zastupitelstvo kraje o provedených úhradách Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: neprodleně po provedené výplatě
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4414 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1040     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  12/1040     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4414 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1041     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  12/1041     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4414 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1042     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  12/1042     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4414 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1043     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  12/1043     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4414 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1044     11. 12. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  12/1044     11. 12. 2014
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4412 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007
  
  (č. usnesení)
  
  12/1045     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/185 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 3/65/1 ze dne 17. 2. 2005
  k usnesení rady kraje č. 56/4416 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1046     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, IČ 68334796, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1046     11. 12. 2014
2. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 25.000,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2013 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, IČ 68334796, se sídlem Mariánské nám. 18, 739 91 Jablunkov, na realizaci projektu „Gorolski Świeto“
  12/1046     11. 12. 2014
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2013 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, IČ 68334796, se sídlem Mariánské nám. 18, 739 91 Jablunkov, na realizaci projektu „Gorolski Świeto“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4426 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1047     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

žádost Matice slezské, místní odbor v Dolní Lomné, o finanční podporu projektu „Výměna osvětlení areálu včetně rozvodu elektrické energie a rozvodu vodovodního potrubí v Národopisném areálu v Dolní Lomné“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1047     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 Matici slezské, místní odbor v Dolní Lomné, IČ 45235287, ve výši 96.800,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Výměna osvětlení areálu včetně rozvodu elektrické energie a rozvodu vodovodního potrubí v Národopisném areálu v Dolní Lomné“, s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 30. 6. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 54/4149 ze dne 21. 10. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1048     11. 12. 2014
1. rozhodlo

změnit usnesení č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 v bodě 4), a to tak, že text „20.000 tis. Kč“ nahrazuje textem „23.600 tis. Kč“ dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 54/4196 ze dne 21. 10. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1049     11. 12. 2014
1. rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 54/4204 ze dne 21. 10. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1050     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 55/4277 ze dne 4. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1051     11. 12. 2014
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do výzvy A9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 55/4291 ze dne 4. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1052     11. 12. 2014
1. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ předkládaného do Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prioritní osy P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasti podpory ll.1 Rozvoj dopravnej infraštruktůry a dostupnosti pohraničia
  12/1052     11. 12. 2014
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ předkládaný do Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prioritní osy P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasti podpory ll.1 Rozvoj dopravnej infraštruktůry a dostupnosti pohraničia v letech 2014 – 2015 ve výši 56.200.000 Kč, za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  12/1052     11. 12. 2014
3. rozhodlo

schválit změnu obsahu projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ předloženého do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, za podmínek uvedených v předloženém materiálu
  12/1052     11. 12. 2014
4. rozhodlo

nahradit text usnesení č. 9/799 bod 4) ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: "rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 239.972.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4428 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1053     11. 12. 2014
1. rozhodlo

nahradit text bodu 2) usnesení č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v letech 2014 – 2015, ve výši 108.400.000 Kč“
  12/1053     11. 12. 2014
2. rozhodlo

nahradit text bodu 5) usnesení č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v letech 2014 – 2015, ve výši 120.500.000 Kč“
  12/1053     11. 12. 2014
3. rozhodlo

nahradit text bodu 8) usnesení č. 9/795 ze dne 24. 4. 2014 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičské výškové techniky“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v letech 2014 – 2015 ve výši 143.500.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4430 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1054     11. 12. 2014
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 10.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v roce 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4438 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1055     11. 12. 2014
1. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 ve znění bodu 3) usnesení č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 výši financování z „45.000.000 Kč“ na „46.033.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4439 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1056     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout organizaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, IČ 00576310, neinvestiční dotaci v maximální výši 7.677.580,80 Kč s časovou použitelností od 1. 12. 2014 do 31. 10. 2015 na realizaci aktivit projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“, registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/E1.00003 realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4441 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1057     11. 12. 2014
1. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 ve znění bodu 12) usnesení č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
2. rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 9) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
3. rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
4. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
5. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 ve znění bodu 15) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
6. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
7. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  12/1057     11. 12. 2014
8. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2120 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
  12/1057     11. 12. 2014
9. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4445 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1058     11. 12. 2014
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „8.034 tis. Kč“ na „8.934 tis. Kč“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení rady kraje č. 55/4283 ze dne 4. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1059     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obchodní společnosti taneco a.s., IČ 02721341, ve výši 310.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s hydrologickým průzkumem v průmyslové zóně Frýdek-Místek – Kasárna Palkovická s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 30. 6. 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011
             č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012
             č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013
             č. 17/1223 ze dne 4. 6. 2013
             č. 52/4051 ze dne 23. 9. 2014
             č. 55/4286 ze dne 4. 11. 2014
             č. 56/4440 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
             č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013
             č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1060     11. 12. 2014
1. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
2. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 98 % ze stanoveného odvodu 1.723.645 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, tj. v celkové výši 1.689.172,10 Kč, zaokrouhleně 1.689.172 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na projekt „Základní a střední škola pro budoucnost“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 70984344, na projekt „Cesta za poznáním“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
4. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 75 % ze stanoveného odvodu 150.923 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ 47657651, na projekt „Za poznáním více smysly“, tj. v celkové výši 113.192,25 Kč, zaokrouhleně 113.192 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ 47657651, na projekt „Za poznáním více smysly“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
5. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 99 % ze stanoveného odvodu 23.542 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, tj. v celkové výši 23.306,58 Kč, zaokrouhleně 23.306 Kč b) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 80 % ze stanoveného odvodu 230 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, tj. v celkové výši 184 Kč, zaokrouhleně 184 Kč c) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu město Bruntál, IČ 00295892, na projekt „Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
6. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ 75086778, na projekt „Média do škol“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
7. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 99 % ze stanoveného odvodu 2.896 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace, IČ 70995362, na projekt „Zkoumejme moderně aneb zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje“, tj. v celkové výši 2.867,04 Kč, zaokrouhleně 2.867 Kč
  12/1060     11. 12. 2014
8. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
9. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 98 % ze stanoveného odvodu 237.192 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, tj. v celkové výši 232.448,16 Kč, zaokrouhleně 232.448 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
10. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 98 % ze stanoveného odvodu 716.538 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, tj. v celkové výši 702.207,24 Kč, zaokrouhleně 702.207 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na projekt „Technika nás baví“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
11. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu FIRE GROUP s.r.o., IČ 26880822, na projekt „Vzdělávání v oblasti požární ochrany staveb, bezpečnosti práce a rizik ve stavebnictví“, dle předloženého materiálu
  12/1060     11. 12. 2014
12. rozhodlo

a) částečné prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 50 % ze stanoveného odvodu 490.688,84 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, tj. v celkové výši 245.344,42 Kč, zaokrouhleně 245.344 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/592 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesením rady kraje č. 30/2363 ze dne 3. 12. 2013
             č. 56/4432 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1061     11. 12. 2014
1. schvaluje

prodloužení doby realizace a změnu v rozpočtu projektu „Podpora propagačních a informačních aktivit v OPPS ČR-PR“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4433 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1062     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02034/2013/RRC ze dne 27. 8. 2013 se společností KVS EKODIVIZE a.s., IČ 60793414, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
  12/1062     11. 12. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02042/2013/RRC ze dne 27. 8. 2013 se společností Projektově.CZ s.r.o., IČ 29460581, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 56/4434 ze dne 25. 11. 2014
  č. 50/3869 ze dne 26. 8. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1063     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II“ dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015
  12/1063     11. 12. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 II“ dle příloh č. 3 a č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesením rady kraje č. 56/4435 ze dne 25. 11. 2014
  č. 56/4315 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
bod 3) změněn usnesením č. 14/1196 ze dne 7. 5. 2015
  12/1064     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Kopřivnice, IČ 00298077, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – II. etapa“ ve výši 2.000.000 Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 1. 2015 dle předloženého materiálu
  12/1064     11. 12. 2014
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Písek, IČ 00535982, v max. výši 8.000.000 Kč na realizaci akce znovuobnovení vrtu Písek – P1 a provedení čerpací zkoušky s časovou použitelností od 1. 11. 2014 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu, za splnění podmínky souhlasného posouzení radou kraje dle bodu 3) tohoto usnesení
  12/1064     11. 12. 2014
3. ukládá

radě kraje vyzvat žadatele a investora k představení investičního záměru včetně jeho časového harmonogramu a finančního plánu projektu a zmocňuje radu kraje k jeho posouzení Zodp.: rada kraje Termín: 28. 2. 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4436 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1065     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015, na realizaci činností dle seznamu aktivit uvedených v řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ ve výši 10.300.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
  č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
  č. 10/702 ze dne 5. 3. 2013
  č. 56/4437 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012
  č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010
  č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013
  č. 4/341 ze dne 20. 6. 2013
  č. 9/789 ze dne 24. 4. 2014
  č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010
  
  (č. usnesení)
  
  12/1066     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01503/2012/RRC s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03302/2013/RRC s obcí Ludgeřovice, IČ 00300390, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02245/2013/RRC s obcí Skřipov, IČ 00300659, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  12/1066     11. 12. 2014
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení rady kraje č. 56/4449 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1067     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč účelově určenou na pořádání sedmnáctého ročníku konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4450 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1068     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  12/1068     11. 12. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  12/1068     11. 12. 2014
3. schvaluje

že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 18/1429 ze dne 20. 6. 2013
             č. 56/4451 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1069     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na investičním veletrhu EXPO REAL 2015 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž statutárním městem Ostrava
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014
                  č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012
                  č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 11/971 ze dne 11. 9. 2014
  k usnesením rady kraje č. 50/3885 ze dne 26. 8. 2014
             č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014
             č. 56/4453 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1070     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr IT LAB czech s.r.o., IČ 24150975, na projekt „Realizace IS USTMS – 2. fáze“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  12/1070     11. 12. 2014
2. rozhodlo

neuzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s žadatelem o úvěr Framous pict. s.r.o., IČ 29385610 na projekt „Davilee (Jsem v obraze)“
  12/1070     11. 12. 2014
3. rozhodlo

navýšit částku alokovanou na Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, a to o 2.000.000 Kč
  12/1070     11. 12. 2014
4. rozhodlo

schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 46/3509 ze dne 24. 6. 2014
             č. 52/4067 ze dne 10. 10. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1071     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

informaci o dalším postupu při doplnění Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a při podpoře klíčových projektů rozvoje kraje, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 53/4125 ze dne 7. 10. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1072     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 236/47 ostatní plocha, pozemek parc. č. 236/48 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 77.300,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 54/4211 ze dne 21. 10. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013
                  č. 9/810 ze dne 24. 4. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1073     11. 12. 2014
1. rozhodlo

snížit nejnižší podání na výši 490.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 bod 2) ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 55/4254 ze dne 4. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/891 ze dne 12. 6. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1074     11. 12. 2014
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 01585/2014/IM ze dne 24. 7. 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013
                  č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014
                  č. 10/880 ze dne 12. 6. 2014
  k usnesením rady kraje č. 55/4292 ze dne 4. 11. 2014
             č. 56/4467 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
bod 3 písm. a) změněn usnesením č. 15/1539 ze dne 25. 6. 2015
  12/1075     11. 12. 2014
1. rozhodlo

odmítnout nabídku na úplatný převod pozemku parc. č. 278, ostatní plocha, v k. ú. a obci Velké Heraltice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví kraje
  12/1075     11. 12. 2014
2. rozhodlo

a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 278, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. a obci Velké Heraltice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, Opavská 1, Velké Heraltice, IČ 47813571, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  12/1075     11. 12. 2014
3. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: pozemek parc. č. 2445/1, ostatní plocha, pozemek parc. č. 2445/2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, za kupní cenu ve výši 17.990,- Kč, s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemků do doby převodu vlastnického práva a také poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  12/1075     11. 12. 2014
4. rozhodlo

snížit nejnižší podání na výši 2.490.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usneseních zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 1) ze dne 20. 6. 2013 a č. 9/812 bod 5) ze dne 24. 4. 2014, dle předloženého materiálu
  12/1075     11. 12. 2014
5. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, a to: pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek, pozemek parc. č. 2767/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost, pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost, pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2815/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2815/2 zastavěn plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Vítkov, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 21.000.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867 b) vyjmout předané nemovité věci specifikované v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  12/1075     11. 12. 2014
6. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 10/880 bod 1 písm. a) ze dne 12. 6. 2014 text: „ … do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451;…“ na text: „ … do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava, IČ 00845451;…“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 55/4296 ze dne 4. 11. 2014
             č. 56/4456 ze dne 25. 11. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 21. 3. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1076     11. 12. 2014
1. rozhodlo

odmítnout nabídku na úplatný převod pozemku parc. č. 2523/1, ostatní plocha v k. ú. Klokočov u Vítkova, obec Vítkov, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví kraje
  12/1076     11. 12. 2014
2. rozhodlo

a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 2523/1, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Klokočov u Vítkova, obec Vítkov, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  12/1076     11. 12. 2014
3. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1022/145, orná půda, pozemek parc. č. 1084/4, trvalý travní porost, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Skotnice, obec Skotnice, do vlastnictví společnosti ASSA TECHNIK a.s., Pomezní 1386/9, Libeň, Praha 8, IČ 26204746, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 5.940,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  12/1076     11. 12. 2014
4. rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/215 ze dne 21. 3. 2013
  12/1076     11. 12. 2014
5. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2391/6, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice, do vlastnictví společnosti MotorsConcept s.r.o., Frýdek 3654, Frýdek-Místek, IČ 02620537, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 14.300,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  12/1076     11. 12. 2014
6. rozhodlo

a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1304/3, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Oborná, obec Oborná, do vlastnictví obce Oborná, Oborná 80, IČ 00846520, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  12/1076     11. 12. 2014
7. rozhodlo

a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 1799/3, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nové Heřminovy, obec Nové Heřminovy, do vlastnictví obce Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, IČ 00846538, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4464 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1077     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a to: pozemek parc. č. 2230/50 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/36 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2230/37 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, do vlastnictví CZ Bytové družstvo Astro, Astronautů 1134/3, 736 01 Havířov, IČ 26875233, za podmínky zřízení předkupního práva k pozemku parc. č. 2230/50 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, ve prospěch kraje, úhrady kupní ceny ve výši 530.000,- Kč a úhrady poplatků spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4466 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1078     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 751/3 ostatní plocha, k. ú. Vítkov, obec Vítkov, ve vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 751/1 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkov, obec Vítkov, v současné době ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, Vítkov, IČ 14616068, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat stavbu jednotky vzduchotechniky a dvou odlučovačů tuků a tukové kanalizace na části služebného pozemku v rámci stavby „Stavební úpravy střední školy“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 750 Kč vč. DPH v zákonné výši; kraj jako oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4468 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
bod 2) zrušen usnesením č. 15/1553 ze dne 25. 6. 2015
  12/1079     11. 12. 2014
1. rozhodlo

ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2145 bod 3) ze dne 6. 6. 2012 a č. 3/228 bod 1) ze dne 21. 3. 2013
  12/1079     11. 12. 2014
2. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, a to: pozemek parc. č. 999/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 681, část obce Kunčice, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (dále také „Předmět koupě“), do vlastnictví společnosti Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 47677597, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 28.500.000, která bude hrazena formou ročních splátek takto: první splátku ve výši 600.000 Kč zaplatí kupující do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, druhou splátku ve výši 700.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2016, třetí splátku ve výši 800.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2017, čtvrtou splátku ve výši 2.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2018, pátou splátku ve výši 3.400.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2019, šestou splátku ve výši 6.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2020, sedmou splátku ve výši 7.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2021, osmou splátku ve výši 8.000.000 Kč zaplatí kupující do 31. 1. 2022; kupující dále uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) prodat nemovitou věc uvedenou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení do vlastnictví společnosti Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 47677597, za následujících podmínek: ba) kupující za účelem zajištění pohledávky, kterou má prodávající za kupujícím z titulu nezaplacené kupní ceny ve výši Kč 28.500.000 s příslušenstvím, zřídí zástavní právo jako právo věcné k Předmětu koupě a kraj jako prodávající Předmět koupě do zástavy přijme; zástavní právo zajišťuje také smluvní pokutu dle bodu 2) písm. be) a písm. bf) bb) kupující zřídí k Předmětu koupě zákaz zcizení jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1761 a § 2128 občanského zákoníku, spočívající v nemožnosti kupujícího převést Předmět koupě na jiný subjekt; zákaz zcizení se zřizuje na dobu určitou, a to do doby zaplacení kupní ceny v plné výši bc) kupující se zavazuje Předmět koupě, kromě plochy tělocvičen a společenského sálu v budově, užívat pouze za účelem vybudování a následnému provozování Technologického a vývojového parku Ostrava se zaměřením na podporu vzniku malých a středních podnikatelských subjektů rodinného typu v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu včetně pronájmu prostor těmto subjektům, a to po dobu 8 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bd) kupující se zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 8 leté doby předávat prodávajícímu písemnou zprávu, že Předmět koupě je užíván k účelu uvedenému v bodu 2) písmeno bc); kupující se dále zavazuje kdykoliv během celé 8 leté doby umožnit prodávajícímu kontrolovat plnění této podmínky be) v případě, že kupující poruší povinnost uvedenou v bodu 2) písmeno bc) je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván bf) v případě, že kupující poruší povinnost uvedenou v bodu 2) písmeno bd), je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván c) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava 3, IČ 14451093, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4469 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1080     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 4429/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 3546-151/2014 ze dne 15. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4429/33 ostatní plocha o výměře 75 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. a obci Hlučín, z vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4471 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1081     11. 12. 2014
1. rozhodlo

a) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Studie rekonstrukce hotelu Praha v Novém Jičíně" pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 ve výši 285,6 tis. Kč b) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Vypracování zadávací a projektové dokumentace za účelem vybavení domova mládeže půdní vestavbou v budově sportovního gymnázia" pro organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 ve výši 226,7 tis. Kč c) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "Přístavba tělocvičny" pro organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 ve výši 646,7 tis. Kč d) zrušit akci reprodukce majetku Moravskoslezského kraje "DD Lichnov, rekonstrukce objektu na DD rodinného typu" pro organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace IČ 00852732, schválenou v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 ve výši 284,4 tis. Kč
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4472 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
změněno usnesením č. 14/1253 ze dne 7. 5. 2015
  12/1082     11. 12. 2014
1. rozhodlo

nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 6320/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/7 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba pozemek parc. č. 6320/9 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/10 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6320/11 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6321 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6322 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6323/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6323/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6323/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6325 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6327 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6328 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6329 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/39 ostatní plocha, pozemek parc. č. 6333/2 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 4904 m², dle geometrického plánu č. 735-107/2014 ze dne 24. 10. 2014, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4474 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1083     11. 12. 2014
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 522 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 523 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 822/76 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 1.246.178 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení rady kraje č. 56/4463 ze dne 25. 11. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1084     11. 12. 2014
1. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje v maximální výši 227.000 Kč, subjektu VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o., IČ 25390953, se sídlem Loučky čp. 151, PSČ 742 35, na dokončení instalace dopravních značek v okolí Vodního mlýna Wesselsky, s časovou použitelností od 3. 11. 2014 do 30. 11. 2015
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 56/4470 ze dne 25. 11. 2014
             č. 50/3914 ze dne 26. 8. 2014
  
  (č. usnesení)
  
  12/1085     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

a) návrh Zlínského kraje na členství Moravskoslezského kraje ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Stanovy zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Vyjádření ke členským poplatkům sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  12/1085     11. 12. 2014
2. rozhodlo

podat žádost o přistoupení Moravskoslezského kraje jako řádného člena do zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01
  12/1085     11. 12. 2014
3. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj přistupuje ke stanovám zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01
  12/1085     11. 12. 2014
4. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj splňuje podmínky členství v zájmovém sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01, jak jsou zakotveny v platném znění stanov sdružení
  12/1085     11. 12. 2014
5. rozhodlo

delegovat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 56/4475 ze dne 25. 11. 2014
             č. 24/1836 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/474 ze dne 19. 9. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1086     11. 12. 2014
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 16.755 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Vendryně, se sídlem Vendryně č.p. 500, 739 94 Vendryně, IČ 630261121, v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“
  12/1086     11. 12. 2014
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté obci Vendryně, se sídlem Vendryně č.p. 500, 739 94 Vendryně, IČ 630261121, na realizaci projektu „Modernizace turistických cílů“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 56/4476 ze dne 25. 11. 2014
             č. 24/1834 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/473 ze dne 19. 9. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1087     11. 12. 2014
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 64.087 Kč ze stanoveného odvodu 241.260 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu SKI Beskydy, s.r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 26810719, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
  12/1087     11. 12. 2014
2. rozhodlo

prominout penále za prodlení s odvodem podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu SKI Beskydy, s.r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 26810719, na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Mostech u Jablunkova a okolí“ v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesením rady kraje č. 56/4477 ze dne 25. 11. 2014
             č. 50/3905 ze dne 26. 8. 2014
             č. 37/2797 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  
  (č. usnesení)
  
  12/1088     11. 12. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ pro 7 žadatelů (7 projektů), kteří splňují všechny podmínky dotačního programu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  12/1088     11. 12. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ pro 1 žadatele (1 projekt), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  12/1088     11. 12. 2014
3. schvaluje

že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 7. 2014 do 30. 10. 2015 včetně
Zastupitelstvo kraje
  
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012
  
  (č. usnesení)
  
  12/1089     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

a) rezignaci Mgr. Marka Bociána na funkci člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost b) rezignaci Mgr. Moniky Janků na funkci členky výboru sociálního
  12/1089     11. 12. 2014
2. volí

a) PaedDr. Aleše Koutného členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost b) Vlastu Antlovou členkou výboru sociálního c) Ing. Jana Wolfa předsedou výboru pro tělovýchovu a sport d) Miroslava Polaka členem výboru pro tělovýchovu a sport a členem výboru zahraničního
  12/1089     11. 12. 2014
3. stanoví

neuvolněným členům zastupitelstva kraje ode dne 11. 12. 2014 měsíční odměnu ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 8/655 ze dne 27. 2. 2014, a to: a) Ing. Janu Wolfovi za výkon funkce předsedy výboru pro tělovýchovu a sport b) Miroslavu Polakovi za výkon funkce člena výboru pro tělovýchovu a sport a za výkon funkce člena výboru zahraničního
  12/1089     11. 12. 2014
4. odvolává

Davida Drasticha z funkce člena výboru kontrolního a z funkce člena výboru pro tělovýchovu a sport
  12/1089     11. 12. 2014
5. volí

a) Karla Gavendu členem výboru kontrolního b) Ing. Jitku Hanusovou členkou výboru pro tělovýchovu a sport
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1090     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru finančního zastupitelstva kraje za období prosinec 2013 – září 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1091     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Zápisy o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1092     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2013 – srpen 2014 (školní rok 2013/2014) dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1093     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2014 do prosince 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1094     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2013 až listopad 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1095     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2013 – říjen 2014“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1096     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2013 – říjen 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1097     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2013 až prosinec 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1098     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro dopravu v roce 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1099     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2013 až říjen 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1100     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2014 – listopad 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1101     11. 12. 2014
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje za rok 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  
  (č. usnesení)
  
  12/1102     11. 12. 2014
1. vyzývá

Vládu České republiky, aby bezodkladně reagovala na neustálé nepřiměřené zvyšování cen vodného a stočného, a přistoupila k systémovému řešení regulace těchto cen
  12/1102     11. 12. 2014
2. ukládá

hejtmanovi kraje zaslat výzvu dle bodu 1) tohoto usnesení předsedovi Vlády České republiky Zodp.: Miroslav Novák Termín: 31. 12. 2014

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.