Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 3. 2015

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  13/1103     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MVDr. Barbory Jelonkové a p. Petra Bechera o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 11. 12. 2014
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  13/1104     5. 3. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 5. 3. 2015: Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Libor Nowak
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  13/1105     5. 3. 2015
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2015 ve složení: PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda Ing. Petr Havránek JUDr. Jiří Mlčoch MUDr. Ivan Drábek Ing. arch. Liana Janáčková
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  13/1106     5. 3. 2015
1. schvaluje

program 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 79/4852 ze dne 23. 3. 2011
             č. 62/4803 ze dne 17. 2. 2015
             č. 62/4805 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1107     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení pana Petra Klimka z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858
  13/1107     5. 3. 2015
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu Mgr. Pavla Mrvy členem dozorčí rady této obchodní společnosti
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4959 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1108     5. 3. 2015
1. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 pana Ing. Petra Poláčka, místo pobytu ********** navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje 1.2 paní Ing. Miluši Sedláčkovou, místo pobytu ********** navrženou paní Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje
  13/1108     5. 3. 2015
2. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 61/4742 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1109     5. 3. 2015
1. rozhodlo

darovat 1 ks automobilové plošiny pro záchranné a likvidační práce ve výškách a nad volnou hloubkou v majetku kraje městu Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 62/4828 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
bod 3) změněn usnesením č. 14/1205 ze dne 7. 5. 2013
bod 4) zrušen usnesením č. 14/1205 ze dne 7. 5. 2015
bod 7) změněn usnesením č. 14/1203 ze dne 7. 5. 2013
  13/1110     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 mil. Kč SH ČMS - krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít se SH ČMS - krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení speciálních a ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků, technologií a na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
4. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
5. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2,573 mil. Kč statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
6. rozhodlo

uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
7. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3,1 mil. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 15,98 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
8. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
9. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 6 mil. Kč České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na financování nákladů spojených s komplexní rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
10. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
11. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, v celkové výši 300 tis. Kč na nákup záchranného materiálu, zdravotnického materiálu, horolezeckého materiálu, svozové techniky a kancelářské techniky s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu, z toho: a) pro Oblast Beskydy, Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ve výši 200 tis. Kč b) pro Oblast Jeseníky, Domašov č. 76, 790 85, Domašov ve výši 100 tis. Kč, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
12. rozhodlo

uzavřít s Horskou službou ČR, o.p.s., IČ 27467759, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
13. rozhodlo

poskytnout městu Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, účelovou investiční dotaci ve výši 50 % vysoutěžené ceny zakázky na realizaci stavby „Hasičská zbrojnice Frenštát pod Radhoštěm“, maximálně však ve výši 3,5 mil. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
  13/1110     5. 3. 2015
14. rozhodlo

uzavřít s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4829 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1111     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku JAGELLO 2000, IČ 70640866, na výdaje související se zabezpečením akce a na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2015“ ve výši 1.300 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4831 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1112     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  13/1112     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení smlouvy o poskytnutí neinvestičních účelových dotací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 62/4836 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1113     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč městu Petřvald, IČ 00297593, na nákup cisternové automobilové stříkačky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s městem Petřvald, IČ 00297593, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
3. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč obci Petřvald, IČ 00298263, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
4. rozhodlo

uzavřít s obcí Petřvald, IČ 00298263, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
5. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
6. rozhodlo

uzavřít s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
7. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč obci Dobrá, IČ 00296589, na nákup dopravního automobilu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
8. rozhodlo

uzavřít s obcí Dobrá, IČ 00296589, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
9. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč městu Šenov, IČ 00297291, na nákup cisternové automobilové stříkačky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
10. rozhodlo

uzavřít s městem Šenov, IČ 00297291, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
11. rozhodlo

poskytnout z rozpočtu Moravskoslezského kraje investiční účelovou dotaci ve výši 75 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 25 tis. Kč obci Hrádek, IČ 00535958, na nákup nákladního přívěsu za vozidlo a motorového kalového čerpadla s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
12. rozhodlo

uzavřít s obcí Hrádek, IČ 00535958, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/1113     5. 3. 2015
13. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Děhylov, IČ 00635464, s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4832 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1114     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 6.190.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito vybranými obcemi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  13/1114     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.100.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito vybranými obcemi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 57/4493 ze dne 11. 12. 2014
             č. 60/4686 ze dne 13. 1. 2015
             č. 61/4736 ze dne 3. 2. 2015
             č. 62/4825 ze dne 17. 2. 2015
             č. 62/4867 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1004 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1115     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 12. 2014 do 29. 1. 2015, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 27. 11. 2014 do 18. 2. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4833 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1116     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 10. 2. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1116     5. 3. 2015
2. stanoví

u usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571 bod 3) ze dne 19. 12. 2013 termín další kontroly plnění na 31. 3. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/4964 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  13/1117     5. 3. 2015
1. rozhodlo

nepřijmout záštitu nabízenou společností M Marketing s.r.o., IČ 27171639, hejtmanovi Moravskoslezského kraje a partnerství Moravskoslezského kraje na akci „Česká Miss 2015“ dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 63/4965 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  13/1118     5. 3. 2015
1. rozhodlo

darovat a) 1 ks termodesorbčního zařízení GC b) 1 ks analyzátoru pro stanovení koncentrací kovů c) 1 ks překlopné třepačky (míchačky) d) 1 ks pojízdné chemické laboratoře v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 44/3260 ze dne 27. 5. 2014
             č. 62/4839 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/835 ze dne 20. 6. 2014
  (č. usnesení)
  13/1119     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 3. aktualizace, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4848 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1120     5. 3. 2015
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00310/2015/ŠMS, uzavřené s příjemcem Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle předloženého materiálu
  13/1120     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00312/2015/ŠMS, uzavřené s příjemcem Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 55/4257 ze dne 4. 11. 2014
             č. 62/4849 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1121     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  13/1121     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  13/1121     5. 3. 2015
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 63/4967 ze dne 5. 3. 2015
             č. 62/4850 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 1 usnesení změněna usnesením č. 14/1210 ze dne 7. 5. 2015
  13/1122     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/1122     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 náhradním žadatelům dle pořadí uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech na území Moravskoslezského kraje a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to za splnění těchto podmínek: a) Moravskoslezský kraj obdrží finanční prostředky od Českého olympijského výboru a b) projekt žadatele bude splňovat podmínky stanovené Českým olympijským výborem ve smlouvě s Moravskoslezským krajem o poskytnutí finančních prostředků dle předloženého materiálu
  13/1122     5. 3. 2015
3. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 v případě, že jim nebude poskytnuta dotace dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/1122     5. 3. 2015
4. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 63/4966 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  13/1123     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Český tenisový svaz vozíčkářů, IČ 63831180, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního halového turnaje v tenise na vozíku Karviná Indoor 2015; finanční prostředky jsou určeny na pronájmy, dopravu, propagaci, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015
  13/1123     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Český tenisový svaz vozíčkářů, IČ 63831180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4854 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1124     5. 3. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  13/1124     5. 3. 2015
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4857 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1125     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  13/1125     5. 3. 2015
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
  13/1125     5. 3. 2015
3. rozhodlo

o použití dotací na úhradu uznatelných nákladů projektů vynaložených na realizaci projektů v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4863 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  13/1126     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem, dle předloženého materiálu
  13/1126     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4875 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/676 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  13/1127     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  13/1127     5. 3. 2015
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
  13/1127     5. 3. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: květen 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1022 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 57/4536 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1128     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Českých drah, a.s. ze dne 9. 2. 2015 o prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby č. 02118/2006/DSH uzavřenou dne 8. 12. 2006, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1128     5. 3. 2015
2. rozhodlo

prodloužit termín platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje č. 02118/2006/DSH, uzavřenou se společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, ve vztahu k lince S 2 vedené na úseku trati č. 270 Bohumín – Suchdol nad Odrou / Mošnov, Ostrava Airport, zajišťovanou vozidly Regio Panter pořízenými s využitím dotačních fondů Evropské unie, dle předloženého materiálu
  13/1128     5. 3. 2015
3. rozhodlo

o závazku kraje na roky 2020 – 2027 v minimální výši 224.028.985,--Kč k zajištění financování linky dle bodu 2) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 61/4758 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1129     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zřídit věcné břemeno – služebnost k pozemku ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
  13/1129     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4859 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1130     5. 3. 2015
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  13/1130     5. 3. 2015
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  13/1130     5. 3. 2015
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  13/1130     5. 3. 2015
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  13/1130     5. 3. 2015
5. vyjímá

předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4860 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1131     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 13644301, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to: část pozemku parc č. 1951/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2726-19/2004 ze dne 18. 11. 2004 nově označena jako parc. č. 1951/16 ostatní plocha, zeleň včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Místek, a to ke dni 6. 3. 2015 b) předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to: část pozemku parc č. 1951/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2726-19/2004 ze dne 18. 11. 2004 nově označena jako parc. č. 1951/16 ostatní plocha, zeleň včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Místek, a to ke dni 6. 3. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4866 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1132     5. 3. 2015
1. schvaluje

aktualizaci přílohy č. 1 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  13/1132     5. 3. 2015
2. vydává

aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4865 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003
  (č. usnesení)
  13/1133     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 61/4761 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1134     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a.s., ze dne 16. 12. 2014 ve věci poskytnutí dotace na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1134     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, ve výši 800.000,-- Kč určenou na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 15. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  13/1134     5. 3. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4871 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1135     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 8. 1. 2015 ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provoz automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a propagaci výsledků měření, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1135     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, ve výši 1.000 tis. Kč určenou na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provoz automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a propagaci výsledků měření, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 31. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  13/1135     5. 3. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s příspěvkovou organizací Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/1135     5. 3. 2015
4. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 5. 1. 2015 ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz „Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  13/1135     5. 3. 2015
5. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, ve výši 900 tis. Kč určenou na provoz „Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2015, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 a uhrazených do dne 31. 1. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  13/1135     5. 3. 2015
6. rozhodlo

uzavřít s příspěvkovou organizací Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4872 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  13/1136     5. 3. 2015
1. rozhodlo

změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace u účelových dotací náhradním žadatelům obcím Těrlicko, IČ 00297666, Brumovice, IČ 00299871, a Lichnov, IČ 00296163, uvedených pod pořadovými čísly 14, 19 a 3 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, a změnit termíny ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, výši dotace a podíl dotace na uznatelných nákladech u účelové dotace náhradnímu žadateli obci Lomnice, IČ 00296198, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, vše týkající se projektů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4877 ze dne 17. 2. 2015
             č. 57/4538 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1137     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto dotačního programu
  13/1137     5. 3. 2015
2. rozhodlo

neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015) žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4878 ze dne 17. 2. 2015
             č. 57/4539 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1138     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto dotačního programu
  13/1138     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. XI odst. 8 a 9 tohoto dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto dotačního programu
  13/1138     5. 3. 2015
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4879 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1139     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 6. 11. 2014 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1139     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, ve výši 700.000,-- Kč určenou na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2015 a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1139     5. 3. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s pobočným spolkem ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4881 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1140     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem zajištění provozu a činnosti společnosti v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1140     5. 3. 2015
2. rozhodlo

v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném ode dne 20. 2. 2015, poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ 27848230, v celkové výši 1.000.000,-- Kč, se splatností 500.000,-- Kč nejpozději do 31. 12. 2015 a 500.000,-- Kč nejpozději do 30. 6. 2016, na zajištění provozu a činnosti společnosti v roce 2015
  13/1140     5. 3. 2015
3. rozhodlo

uzavřít se společností Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ 27848230, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 57/4549 ze dne 11. 12. 2014
             č. 58/4628 ze dne 18. 12. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  13/1141     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4886 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1142     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, o podporu projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1142     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 300.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2015“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1142     5. 3. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4882 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1143     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4883 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1144     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4884 ze dne 17. 2. 2015
             č. 54/4183 ze dne 21. 10. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
                  č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008
  (č. usnesení)
  13/1145     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 54/4182 ze dne 21. 10. 2014
             č. 62/4891 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
                  č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008
  (č. usnesení)
  13/1146     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu b) poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu c) neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4890 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 1 změněna usnesením č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015
  13/1147     5. 3. 2015
1. rozhodlo

schválit změnu a doplnění Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dle příloh č. 7 – 12 předloženého materiálu
  13/1147     5. 3. 2015
2. bere na vědomí

způsob výpočtu návrhu dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  13/1147     5. 3. 2015
3. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu b) schválit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení c) schválit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 61/4782 ze dne 3. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1148     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu "Silnice 2015 – 7 staveb" dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
             č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
             č. 98/6322 ze dne 30. 11. 2011
             č. 61/4774 ze dne 3. 2. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011
                  č. 24/2109 ze dne 6. 6. 2012
                  č. 7/587 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  13/1149     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít s obcí Hať, IČ 00635511, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít s obcí Písečná, IČ 70632430, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02061/2012/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4922 ze dne 17. 2. 2015
             č. 61/4783 ze dne 3. 2. 2015
             č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013
             č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011
             č. 65/3973 ze dne 20. 10. 2010
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
             č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011
             č. 24/2108 ze dne 6. 6. 2012
             č. 15/1283 ze dne 10. 11. 2010
  (č. usnesení)
  13/1150     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2108/III ze dne 6. 6. 2012 o použití postupu dle „Příručky pro nesrovnalosti“ při promíjení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  13/1150     5. 3. 2015
2. rozhodlo

stanovit při promíjení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, použití postupu dle aktuální platné dokumentace - Metodického dopisu č. 30 (Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek a postup hlášení nesrovnalostí, dále jen „Sazebník“), vydané řídícím orgánem tohoto operačního programu, tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
3. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 390.450,20 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, tj. v celkové výši 351.405,18 Kč, zaokrouhleně 351.405 Kč b) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 1.272.630 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, tj. v celkové výši 1.208.998,50 Kč, zaokrouhleně 1.208.998 Kč c) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 572.043,32 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, tj. v celkové výši 514.838,99 Kč, zaokrouhleně 514.838 Kč d) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dvakrát měř a jednou řeš“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
4. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 75026708, na projekt „Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
5. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 259.585,46 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji“, tj. v celkové výši 246.606,19 Kč, zaokrouhleně 246.606 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00842745, na projekt „Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
6. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 526.687,67 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, IČ 62348337, na projekt „Cesta objevů“, tj. v celkové výši 500.353,29 Kč, zaokrouhleně 500.353 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, IČ 62348337, na projekt „Cesta objevů“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
7. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 451.959 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, na projekt „Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici“, tj. v celkové výši 429.361,05 Kč, zaokrouhleně 429.361 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, na projekt „Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
8. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 743.697,46 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, na projekt „Moderní škola pro moderní výuku 2“, tj. v celkové výši 706.512,58 Kč, zaokrouhleně 706.512 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, na projekt „Moderní škola pro moderní výuku 2“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
9. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 439.137,44 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, na projekt „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, tj. v celkové výši 417.180,56 Kč, zaokrouhleně 417.180 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, na projekt „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
10. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 2.178.062 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu město Orlová, IČ 00297577, na projekt „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, tj. v celkové výši 2.069.158,90 Kč, zaokrouhleně 2.069.158 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu město Orlová, IČ 00297577, na projekt „Přírodní vědy moderně a interaktivně“, dle předloženého materiálu
  13/1150     5. 3. 2015
11. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 98 % ze stanoveného odvodu 105.452,70 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, na projekt „Jesenius-centrum celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií“, tj. v celkové výši 103.343,65 Kč, zaokrouhleně 103.343 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, na projekt „Jesenius-centrum celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 62/4905 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1151     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 6.500.000 Kč, nejvýše však ve výši 90,91 % uznatelných nákladů projektu Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na podporu spolupráce Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava s čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  13/1151     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/1151     5. 3. 2015
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3.500.000 Kč, nejvýše však ve výši 90,91 % uznatelných nákladů projektu Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, na podporu bilaterální spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání, vědy a výzkumu mezi univerzitami z Moravskoslezského kraje a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  13/1151     5. 3. 2015
4. rozhodlo

uzavřít s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  13/1151     5. 3. 2015
5. rozhodlo

dofinancovat akci "Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků" z rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 4.000.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014
  k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014
             č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014
             č. 62/4916 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1152     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) zmírnit podmínky dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014" a uzavřít s obcí Hrčava, IČ 00296732, dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01906/2014/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu b) zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014“ a uzavřít s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu c) uzavřít s obcí Pustá Polom, IČ 00300608, dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00044/2015/RRC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 57/4551 ze dne 11. 12. 2015
             č. 62/4918 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1153     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  13/1153     5. 3. 2015
2. schvaluje

že dotace v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2015 včetně, nejdéle však do 31. 12. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje
                 č. 25/2008 ze dne 26. 11. 2008
                 č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010
                 č. 25/2013 ze dne 28. 1. 2013
  (č. usnesení)
  13/1154     5. 3. 2015
1. rozhodlo

uzavřít s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065, dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRC ze dne 12. 12. 2008, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4894 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1155     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“, předloženého do Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4895 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
bod 1) nahrazen usnesením č. 15/1522 ze dne 25. 6. 2015
  13/1156     5. 3. 2015
1. rozhodlo

nahradit text bodu 2) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 27.350.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4900 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1157     5. 3. 2015
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb ve výši 10.000.000,-- Kč
  13/1157     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Pořízení vozidel do sociálních zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4901 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1158     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 105.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2017
  13/1158     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014-2020, s předpokládanými náklady projektu 74.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2016
  13/1158     5. 3. 2015
3. rozhodlo

zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014-2020, s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2016
  13/1158     5. 3. 2015
4. rozhodlo

zahájit přípravy projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 48.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2016
  13/1158     5. 3. 2015
5. rozhodlo

zahájit přípravy projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2014–2020, s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015–2017
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4907 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1159     5. 3. 2015
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Mateřská školka KÚ MSK“ dle předloženého materiálu
  13/1159     5. 3. 2015
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Evaluace školy za účelem zvyšování kvality vzdělávání v MSK“ dle předloženého materiálu
  13/1159     5. 3. 2015
3. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Manuál aktivit EVVO“ dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4908 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1160     5. 3. 2015
1. schvaluje

zahájit přípravy projektů 1. „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením” 2. „Spaces for learning“ 3. „Cooperation in vocational education for European labour market” financovatelných z Programu Erasmus+
  13/1160     5. 3. 2015
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2015 – 2018 ve výši 3.550.000,-- Kč
  13/1160     5. 3. 2015
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Spaces for learning” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2015 – 2018 ve výši 2.550.000,-- Kč
  13/1160     5. 3. 2015
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2015 – 2018 ve výši 3.500.000,-- Kč
  13/1160     5. 3. 2015
5. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením” do výzvy Programu Erasmus+
  13/1160     5. 3. 2015
6. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Spaces for learning” do výzvy Programu Erasmus+
  13/1160     5. 3. 2015
7. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” do výzvy Programu Erasmus+
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4909 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1161     5. 3. 2015
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektů Moravskoslezského kraje financovaných z evropských finančních zdrojů určených k zahájení přípravy v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4910 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1162     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „J. A. Komenský a jeho životní štěstí ve Fulneku“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1162     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Revitalizace Hradu Hukvaldy“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1162     5. 3. 2015
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Hrad Sovinec - záchrana a revitalizace unikátní kulturní památky“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4911 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1163     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 128.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2017
  13/1163     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 95.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 - 2017
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4912 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1164     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1164     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1164     5. 3. 2015
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 18.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4913 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1165     5. 3. 2015
1. schvaluje

zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 330.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020
  13/1165     5. 3. 2015
2. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 25.100.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020
  13/1165     5. 3. 2015
3. schvaluje

zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 119.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4914 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1166     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vybavení základními ošetřovatelskými a rehabilitačními pomůckami do nemocnic zřízených MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 29.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu (oddělení) psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Výstavba centra duševního zdraví Opava“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 102.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
4. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Pořízení náhradních zdrojů na všechna VS ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Digitalizace krajské radiosítě“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 6.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
6. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace vybavení dětského oddělení v NsP Havířov“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 19.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
7. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vybavení psychiatrické ambulance Krnov“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 1.900.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
8. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zvýšení bezpečí pacientů, ochrany osobních údajů i kvality péče v nemocnicích MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 60.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
9. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace a pořízení ITC systémů zajišťující ochranu a zabezpečení dat, síťového provozu pro nemocnice MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 60.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
10. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Systém přímé digitalizace“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
11. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vyžádaná a koordinovaná péče mezi poskytovateli v MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
12. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro účely mikrobiologie“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 12.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
13. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace vybavení pro základní obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 178.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
14. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace vybavení pro další obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 76.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1166     5. 3. 2015
15. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace přístrojové techniky na výjezdových stanovištích ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1167     5. 3. 2015
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 135.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 77.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
4. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
6. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky svařování“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
7. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Laboratoře technických měření“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 10.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
8. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Elektrolaboratoře“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
  13/1167     5. 3. 2015
9. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 15.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4923 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/953 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  13/1168     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu realizace projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“
  13/1168     5. 3. 2015
2. rozhodlo

zvýšit profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e Health“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 - 2016 z 80.200.000,--Kč o 8.900.000 Kč na 89.100.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4924 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1169     5. 3. 2015
1. rozhodlo

nahradit text bodu 3) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 21.500.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 63/4968 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  13/1170     5. 3. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru o.p.s., IČ 27849449, na spolufinancování uznatelných nákladů na realizaci konference INTERATOMENERGO 2015 ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  13/1170     5. 3. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Rusko-českým vědeckým a kulturním fórem o.p.s., IČ 27849449, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 61/4787 ze dne 3. 2. 2015
             č. 62/4933 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/974 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  13/1171     5. 3. 2015
1. rozhodlo

změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 11/974 ze dne 11. 9. 2014 bod 1 písmeno a), a to tak, že se text „kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady na pořízení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene“ nahrazuje textem „úplatu za zřízení věcného břemene a náklady na pořízení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene uhradí Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČ 61989185, jako stavebník“
  13/1171     5. 3. 2015
2. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2215/2 ostatní plocha a parc. č. 2215/3 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2216/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat plynovodní přípojku na části služebného pozemku parc. č. 2215/2, dále v právu zřídit, provozovat a udržovat plynovodní přípojku a plynovod na části služebného pozemku parc. č. 2215/3, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním plynovodu a přípojek plynu, vše v rámci stavby „Plynovod, přípojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace – budova Zdravotnické záchranné služby v Opavě, Olomoucká 86, 746 01“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  13/1171     5. 3. 2015
3. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 497/93 ostatní plocha v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če obč. vybavenost, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení na části služebného pozemku v rámci stavby „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná – Ráj“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za cenu stanovenou dle metodiky povinného; oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
  13/1171     5. 3. 2015
4. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemku parc. č. 1321 ostatní plocha v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, pozemku parc. č. 475/7 ostatní plocha, pozemku parc. č. 497/88 ostatní plocha, pozemku parc. č. 497/94 ostatní plocha a pozemku parc. č. 497/95 ostatní plocha, vše v k. ú. Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČ 00297534, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če obč. vybavenost, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kanalizační vedení na částech služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním kanalizačního vedení v rámci stavby „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná – Ráj“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za cenu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a s vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4932 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1172     5. 3. 2015
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, a to: pozemek parc. č. 1121/35 travní porost o výměře 68 m², oddělený z pozemku parc. č. 1121/2, pozemek parc. č. 1122/49 orná půda o výměře 1362 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/8, pozemek parc. č. 1122/38 orná půda o výměře 441 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/10, pozemek parc. č. 1122/11 orná půda o výměře 4215 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/11, pozemek parc. č. 1122/15 orná půda o výměře 32 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/15, pozemek parc. č. 1122/47 ostatní plocha, silnice o výměře 334 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/23, pozemek parc. č. 1122/48 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/23, pozemek parc. č. 1122/50 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/23, pozemek parc. č. 1122/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 488 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/25, pozemek parc. č. 1122/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m², pozemek parc. č. 1122/39 orná půda, o výměře 335 m², oddělený z pozemku parc. č. 1122/29, pozemek parc. č. 1127/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m², oddělený z pozemku parc. č. 1127, pozemek parc. č. 1129/20 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 138 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/3, pozemek parc. č. 1129/15 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 310 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/6, pozemek parc. č. 1129/14 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 405 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/7, pozemek parc. č. 1129/8 ostatní plocha, manip. plocha o výměře 340 m², oddělený z pozemku parc. č. 1129/8, pozemek parc. č. 1130/4 travní porost o výměře 97 m², oddělený z pozemku parc. č. 1130/4, pozemek parc. č. 1130/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m², oddělený z pozemku parc. 1130/8, pozemek parc. č. 1559/19 vodní plocha, tok umělý o výměře 254 m², oddělený z pozemku parc. č. 1159/9, vše v k. ú. a obci Sedlnice, na základě geometrického plánu GP č. 1804-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem Harapátem dne 27. 11. 2014, dále: pozemek parc. č. 1331/4 travní porost o výměře 250 m², oddělený z pozemku parc. č. 1331/2, pozemek parc. č. 1332/8 travní porost o výměře 198 m², oddělený z pozemku parc. č. 1332/2, pozemek parc. č. 1332/7 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 331 m², oddělený z pozemku parc. č. 1332/3, pozemek parc. č. 1336/2 travní porost o výměře 609 m², oddělený z pozemku parc. č. 1336, pozemek parc. č. 1339/26 orná půda o výměře 1140 m², oddělený z pozemku parc. č. 1339/2, pozemek parc. č. 1340/50 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/26, pozemek parc. č. 1340/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1997 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/27, pozemek parc. č. 1340/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/28, pozemek parc. č. 1340/59 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/29, pozemek parc. č. 1340/52 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 m², oddělený z pozemku parc. č. 1340/35, pozemek parc. č. 1356/17 travní porost o výměře 5713 m², oddělený z pozemku parc. č. 1356/2, pozemek parc. č. 1366/8 orná půda o výměře 187 m², oddělený z pozemku parc. č. 1366/3, pozemek parc. č. 1366/9 orná půda o výměře 89 m², oddělený z pozemku parc. č. 1366/3, pozemek parc. č. 1441/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m², oddělený z pozemku parc. č. 1441, pozemek parc. č. 1469/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m², oddělený z pozemku parc. č. 1469/4, vše v k. ú. a obci Mošnov, na základě geometrického plánu GP č. 910-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem Harapátem dne 21. 10. 2014, za podmínky výmazu věcného předkupního práva zřízeného ve prospěch společnosti Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o., Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, Praha, IČ 28938186, k dotčeným nemovitým věcem, které tvoří předmět daru, z katastru nemovitostí, a za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4934 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1173     5. 3. 2015
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: budovu bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc. č. 737/4 zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čp/če technická vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 737/5 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Bartošovice, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 16.100 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4935 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1174     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1186 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 501 – 92/2013 ze dne 20. 9. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1186/3 ostatní plocha o výměře 67 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku, obec Andělská Hora, do vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.810 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  13/1174     5. 3. 2015
2. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1357/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 205 – 50/2013 ze dne 11. 6. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1357/66 ostatní plocha o výměře 28 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Tošovice, obec Odry, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.000 a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4941 ze dne 17. 2. 2015
  (č. usnesení)
  13/1175     5. 3. 2015
1. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to pozemek parc. č. 1777/9, trvalý travní porost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 278.300 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Ostrava, IČ 00842753, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  13/1175     5. 3. 2015
2. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: část pozemku parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 4982-021/2014 ze dne 8. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2544/5 ostatní plocha o výměře 355 m², pozemek parc. č. 2544/4 zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek parc. č. 2548 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2616, část obce Předměstí, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.459.190 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k části pozemku parc. č. 2544/1 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 4982-021/2014 ze dne 8. 12. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2544/5 ostatní plocha o výměře 355 m², ve prospěch pozemku parc. č. 2547 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek za účelem zajištění přístupu k zadnímu vchodu do budovy bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2547 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši c) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4938 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1946 ze dne 14. 12. 2011
             č. 6/470 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  13/1176     5. 3. 2015
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00277/2012/RRC na projekt „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“, s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4944 ze dne 17. 2. 2015
             č. 32/2433 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1177     5. 3. 2015
1. schvaluje

„Strategii řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020“, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4945 ze dne 17. 2. 2015
             č. 32/2433 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1178     5. 3. 2015
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 029 95 832, dle předloženého materiálu
  13/1178     5. 3. 2015
2. rozhodlo

o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 2) tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 3. 2015, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4951 ze dne 17. 2. 2015
             č. 45/3441 ze dne 12. 6. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  13/1179     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Morávka, IČ 00296945, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 99.300 Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras v oblasti Morávky
  13/1179     5. 3. 2015
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 99.300 Kč, nejvýše však ve výši 85 % uznatelných nákladů projektu, obci Morávka, IČ 00296945, na úpravu lyžařských běžeckých tras v oblasti Morávky s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015
  13/1179     5. 3. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Morávka, IČ 00296945, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4958 ze dne 17. 2. 2015
             č. 24/1834 ze dne 3. 9. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/473 ze dne 19. 9. 2013
  (č. usnesení)
  13/1180     5. 3. 2015
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 3.736 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté Jiřímu Valentovi, se sídlem tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc, IČ 73092118, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
  13/1180     5. 3. 2015
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté Jiřímu Valentovi, se sídlem tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc, IČ 73092118, v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2013/2014“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012
  (č. usnesení)
  13/1181     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

a) rezignaci PhDr. Petra Jančíka na funkci člena výboru sociálního zastupitelstva kraje ke dni 23. 1. 2015 b) rezignaci Ing. Leo Luzara na funkci člena výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje ke dni 25. 2. 2015
  13/1181     5. 3. 2015
2. volí

a) Ing. Víta Macháčka členem výboru sociálního zastupitelstva kraje b) Ing. Miroslava Hajdušíka členem výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012
  (č. usnesení)
  13/1182     5. 3. 2015
1. bere na vědomí

a) rezignaci p. Věry Válkové na funkci členky výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje ke dni 28. 2. 2015 b) rezignaci p. Jaroslava Štekbauera na funkci člena výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje ke dni 19. 1. 2015
  13/1182     5. 3. 2015
2. odvolává

Bc. Jana Mayera z funkce člena výboru kontrolního zastupitelstva kraje
  13/1182     5. 3. 2015
3. volí

a) p. Martina Válka členem výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje b) p. Martinu Kahánkovou členkou výboru kontrolního zastupitelstva kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.