Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 30. 5. 2017

Rada kraje

14/1048 30. 5. 2017
1. schvaluje

program 14. schůze rady kraje konané dne 30. 5. 2017

Rada kraje

14/1049 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 13. schůze rady kraje, konané dne 18. 5. 2017

14/1049 30. 5. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu ze 14. schůze rady kraje, konané dne 30. 5. 2017:

-      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

-      Jana Krkošku

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, č. p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

14/1050 30. 5. 2017
1. schvaluje

výroční zprávu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1050 30. 5. 2017
2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., ze dne 15. 5. 2017 o přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1050 30. 5. 2017
3. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1050 30. 5. 2017
4. rozhodla

o rozdělení zisku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., vykazovaného za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1050 30. 5. 2017
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1050 30. 5. 2017
6. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

14/1051 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, za 1. čtvrtletí 2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s. se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

14/1052 30. 5. 2017
1. schvaluje

návrh plnění ve prospěch členů představenstva dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

14/1053 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČO 26865858, za leden – březen roku 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

14/1054 30. 5. 2017
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017 a výroční zprávy za rok 2017 společnosti Letiště Ostrava, a. s. Ing. Věru Pavelcovou, auditorku zapsanou v seznamu KA ČR pod číslem 1374, Nová 475/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Rada kraje

14/1055 30. 5. 2017
1. souhlasí

s provedením rekonstrukce Cargostanu, budovy nezapsané v katastru nemovitostí stojící na pozemku parcela č. 1340/7, ostatní plocha, v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem

a)    4.200.000,- Kč bez DPH - montáž nových průmyslových vrat

b)   994.342,- Kč bez DPH - zprovoznění Cargostanu jako skladu leteckého zboží

14/1055 30. 5. 2017
2. bere na vědomí

že společnost Letiště Ostrava, a. s. provede rekonstrukci majetku dle bodu 1. na své náklady a souhlasí s tím, že Letiště Ostrava, a. s. bude tento majetek po dobu nájmu odepisovat

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

14/1056 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti o provedení rekonstrukce Cargostanu, budovy nezapsané v katastru nemovitostí stojící na pozemku parcela č. 1340/7, ostatní plocha, v k. ú. Mošnov, s předpokládaným nákladem

a)    4.200.000,- Kč bez DPH - montáž nových průmyslových vrat

b)   994.342,- Kč bez DPH - zprovoznění Cargostanu jako skladu leteckého zboží

14/1056 30. 5. 2017
2. schvaluje

provedení investice uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009

14/1057 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČO 47675861, která se uskuteční dne 8. 6. 2017, a jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1057 30. 5. 2017
2. zmocňuje

JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 8. 6. 2017, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/646 ze dne 14. 3. 2017

14/1058 30. 5. 2017
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

14/1058 30. 5. 2017
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

14/1059 30. 5. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Pořízení multifunkčních tiskových zařízení

14/1059 30. 5. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

4.       Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o.

Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno

IČ: 00176150

za cenu nejvýše přípustnou 352.500 Kč bez DPH

Rada kraje

14/1060 30. 5. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování map a brožur na klíč“

14/1060 30. 5. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3.   Machovský mapy s.r.o.

se sídlem: Boční 551, 783 72 Velký Týnec

IČ: 28619633

za cenu nejvýše přípustnou 811.134 Kč bez DPH

Rada kraje

14/1061 30. 5. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy – Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm“

14/1061 30. 5. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.       TEMAR spol. s r.o.

se sídlem: Vítkovická 1708/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ 60318929

za cenu nejvýše přípustnou 2.675.254 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/344 ze dne 24. 1. 2017

14/1062 30. 5. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup osobních automobilů“ účastníka:

pro 1. část veřejné zakázky:

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Auto Heller Ostrava

se sídlem Vrchlického 18/31, 150 00 Praha

IČ 47124652

za cenu nejvýše přípustnou 1.607.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/656 ze dne 14. 3. 2017

14/1063 30. 5. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“ účastníka:

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: Brno – Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 60200

IČ: 28305043

za nejvýše přípustné jednotkové ceny dle návrhu smlouvy vybraného dodavatele

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/727 ze dne 28.3.2017

č. 101/7695 ze dne 24.5.2016

č. 4/218 ze dne 22.12.2016

14/1064 30. 5. 2017
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Výběr zhotovitele stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

6. HSF System a.s.

se sídlem: Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava

IČ: 25903101

14/1064 30. 5. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výběr zhotovitele stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín““, a to se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

3. Metrostav a.s.

se sídlem:  Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

za cenu nejvýše přípustnou 116.860.285,47 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2156 ze dne 22.9.2016

14/1065 30. 5. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, dle předloženého materiálu

14/1065 30. 5. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, ve složení:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

Mgr. et. Mgr. Michal Sniehotta - CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Vlk - CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

14/1065 30. 5. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise, která provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, ve složení:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a chytrého regionu

RNDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA - generální ředitel Letiště Ostrava, a. s.

Mgr. Martin Vymětal, LL.M. - odbor právní a organizační

Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Josef Alexander Matera - člen zastupitelstva kraje

Mgr. et. Mgr. Michal Sniehotta - CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Michal Holubec - člen představenstva Letiště Ostrava, a. s.

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. - odbor právní a organizační

Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Tomáš Miczka - člen zastupitelstva kraje

Mgr. Jan Vlk - CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

14/1065 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 21/2156 ze dne 22. 9. 2016 bod 3. tak, že se text „Závazek veřejné služby – pravidelná letecká doprava“ nahrazuje textem „Pravidelná letecká doprava“, a text „2017 – 2020“ nahrazuje textem „2018 – 2021“, dle předloženého materiálu

14/1065 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1066 30. 5. 2017
1. rozhodla

vyslat Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Katovice) dne 10. 6. 2017 na kulturní festival na podporu průmyslových památek Industriáda na základě pozvání pana Henryka Mercika, člena rady Slezského vojvodství, za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje

14/1067 30. 5. 2017
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 30. 4. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1067 30. 5. 2017
2. stanoví

u usnesení č. 11/803 bod 1. ze dne 11. 4. 2017 termín další kontroly plnění na prosinec 2017

Rada kraje

14/1068 30. 5. 2017
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 5. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1068 30. 5. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Vondrák Ivo, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1069 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 13. 2. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1069 30. 5. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČO 25833901, na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostoru a technického vybavení a pohoštěním za účelem uspořádání „XXIII. Setkání podnikatelů“ ve výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017, dle předloženého materiálu

14/1069 30. 5. 2017
3. rozhodla

uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČO 25833901, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1069 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2191 -

Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

70 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016

č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1070 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádosti města Český Těšín a obce Branka u Opavy o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1070 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Český Těšín, IČO 00297437, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

b)   rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 1) písm. a) usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017“ dle předloženého materiálu,

c)    rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu

14/1070 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1070 30. 5. 2017
4. bere na vědomí

žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krnov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

14/1070 30. 5. 2017
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Krnov, IČO 65471261, ve výši 15 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s přípravou „Memoriálu Jana Lišky“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017, dle předloženého materiálu

14/1070 30. 5. 2017
6. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Krnov, IČO 65471261, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.

14/1070 30. 5. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 15 tis. Kč

14/1070 30. 5. 2017
8. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1071 30. 5. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3591 -

Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

pol.  5194 -

Věcné dary

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3591 -

Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

pol.  5164  -

Nájemné

o

80 tis. Kč

Celkem

o

80 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016

14/1072 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1072 30. 5. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1073 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

14/1073 30. 5. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Vondrák Ivo, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1074 30. 5. 2017
1. schvaluje

návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1075 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

návrh Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017 – 2020, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

14/1075 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Koncepci komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017 – 2020, dle předloženého materiálu

14/1075 30. 5. 2017
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

14/1075 30. 5. 2017
4. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 350 tis. Kč s účelovým určením na akci „Prezentace a propagace kraje v EU“

14/1075 30. 5. 2017
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 350 tis. Kč s účelovým určením na akci „Realizace komunikační strategie“

14/1075 30. 5. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

350 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

 350 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

19/1965 ze dne 21. 4. 2016

19/1963 ze dne 21. 4. 2016

14/1076 30. 5. 2017
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

14/1076 30. 5. 2017
2. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti a změnu doplňkové činnosti organizace, dle předloženého materiálu

14/1076 30. 5. 2017
3. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

14/1076 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1611 ze dne 25. 9. 2015

14/1077 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost o souhlas s provedením 2. etapy opravy krovu národní kulturní památky Kosárna v Karlovicích organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354

14/1077 30. 5. 2017
2. souhlasí

s provedením 2. etapy opravy krovu národní kulturní památky Kosárna v Karlovicích - nemovitého majetku Moravskoslezského kraje předaného k hospodaření organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

14/1078 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení Telepace, z.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, a to z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

14/1078 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o prodloužení časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, u příjemce dotace Sdružení Telepace, z.s., uvedeného pod pořadovým číslem 70 a evidenčním číslem 127, z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

14/1078 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 o změně názvu a IČO příjemce dotace, uvedeného pod pořadovým číslem 2 a evidenčním číslem 51, z Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808

14/1078 30. 5. 2017
4. bere na vědomí

žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČ 00533874, o změnu formy poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, uvedený pod pořadovým číslem 19, a to z podpory dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis

14/1078 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit režim podpory u poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00533874, uvedené pod pořadovým číslem 19, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, a to z podpory poskytnuté dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

14/1078 30. 5. 2017
6. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o změnu účelu dotace na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

14/1078 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit účel dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

14/1078 30. 5. 2017
8. bere na vědomí

žádost Města Fulnek o prodloužení termínu dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

14/1078 30. 5. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit termín dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

14/1078 30. 5. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05916/2016/ÚPS ze dne 27. 10. 2016 s městek Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

95/7456 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1079 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle příloh č. 2, 4 a 6 předloženého materiálu

14/1079 30. 5. 2017
2. rozhodla

poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 3, 5 a 7 dle předloženého materiálu

14/1079 30. 5. 2017
3. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně subjektu město Krnov, IČO 00296139, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

14/1079 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 46.217,50 Kč za porušení rozpočtové kázně, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Krnov, IČO 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s obnovou kulturní památky, a to s restaurováním sochy Panny Marie Immaculaty umístěné na pozemku parc. č. 37 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí v rámci dotačního Programu obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

14/1079 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

356.218 Kč

na § 3319-

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 –

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

190.000 Kč

Celkem

o

546.218 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

310.000 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfer obcím

o

46.218 Kč

na § 3317-

Výstavní činnosti v kultuře

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

190.000

Celkem

o

546.218 Kč

14/1079 30. 5. 2017
6. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále subjektu Valašský folklorní spolek, IČO 41084713, dle přílohy č. 9 a 10 předloženého materiálu

14/1079 30. 5. 2017
7. rozhodla

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 14.500,- Kč za porušení rozpočtové kázně, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 Valašskému folklornímu spolku, IČO 41084713, se sídlem Bartošky 583, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Frenštátské slavnosti 2016“

14/1079 30. 5. 2017
8. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 Valašskému folklornímu spolku, IČO 41084713, se sídlem Bartošky 583, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Frenštátské slavnosti 2016“

14/1079 30. 5. 2017
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.:          Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/564 ze dne 28. 2. 2017

14/1080 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádosti dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. ze dne 15. 5. 2017, ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu

14/1080 30. 5. 2017
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2017 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, o částku 90.671 Kč na celkovou výši 297.265.491 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1080 30. 5. 2017
3. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravcem:

a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

14/1081 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Frýdlantska, Novojičínska východ a Novojičínska západ dle předloženého materiálu

14/1081 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Frýdlantsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

14/1081 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Novojičínsko východ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 5 předloženého materiálu

14/1081 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Novojičínsko západ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

14/1081 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. - 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

14/1082 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

14/1082 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.076.400.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

14/1082 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 702.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

14/1082 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.638.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

14/1082 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.123.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

14/1082 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/3595 ze dne 15.7.2014

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2147 ze dne 6.6.2012

14/1083 30. 5. 2017
1. rozhodla

zrušit v příloze č. 2 usnesení rady kraje č. 48/3595 ze dne 15. 7. 2014 tabulku zřízení věcného břemene uvedenou pod pořadovým číslem č. 1 (parc. č. 756/20 v k. ú. Mariánské Hory)

14/1083 30. 5. 2017
2. rozhodla

zřídit věcné břemeno k pozemku parc č. 756/20 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO 04084063 (dále jen „oprávněný z věcného břemene“), spočívající v právu uložení optického kabelu – komunikačního vedení včetně práva vstupu, provozování a za účelem údržby a oprav komunikačního vedení umístěného v povinném pozemku. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za smluvní cenu 1.000 Kč (včetně DPH), v rozsahu dle geometrického plánu č. 1878-64/2012 ze dne 2. 10. 2012, za podmínky nabytí uvedeného pozemku do vlastnictví kraje

14/1083 30. 5. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 2. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/481 ze dne 28. 2. 2017

č. 108/8379 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/128 ze dne 16. 3. 2017

14/1084 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

doplnění Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

14/1084 30. 5. 2017
2. souhlasí

s doplněním Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2017 v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

14/1084 30. 5. 2017
3. souhlasí

s realizací výběrových řízení na zhotovitele jednotlivých staveb dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu za podmínky, že v případě neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury budou tato výběrová řízení zrušena, popř. odsunuta k realizaci v roce 2018

Rada kraje

14/1085 30. 5. 2017
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

14/1085 30. 5. 2017
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení  se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

14/1085 30. 5. 2017
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

14/1085 30. 5. 2017
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/879 ze dne 25. 4. 2017

14/1086 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1086 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1086 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1086 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1086 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1086 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1087 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1087 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt „Realizace vybraných záměrů v integrované dopravě – Chytřejší kraj“, v maximální celkové výši 4.780.000 Kč, z toho neinvestiční dotace v maximální výši 490.000 Kč a investiční dotace v maximální výši 4.290.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018, dle předloženého materiálu

14/1087 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1087 30. 5. 2017
4. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 4.780.000 Kč účelově určené na akci „Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o.“

14/1087 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.780 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

490 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

4.290 tis. Kč

14/1087 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodů 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

14/1088 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Vladimír Návrata, nar. **********, na členství v dozorčí radě společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1088 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit návrh na volbu Ing. Vladimíra Návrata, nar. **********, za člena dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, zastupujícího Moravskoslezský kraj

14/1088 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podat valné hromadě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj, a to Josefa Šrámka, nar. **********

14/1088 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8380 ze dne 6. 9. 2016

14/1089 30. 5. 2017
1. souhlasí

s doplněním č. 1 plánu rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8076 ze dne 19. 7. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/116 ze dne 18. 2. 2009

č. 24/2088 ze dne 26. 6. 2008

č. 25/2240 ze dne 25. 9. 2008

14/1090 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o přípravě a realizaci Multimodálního carga Ostrava Mošnov jako součásti Veřejného logistického centra Mošnov - společného projektu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, dle předloženého materiálu

14/1090 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit předkupní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to:

-          pozemku parc. č. 1122/6 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1122/16 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1122/20 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1123/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemku parc. č. 1125 zahrada,

-          pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1129/9 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1129/22 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1557/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1559/1 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1559/2 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1559/6 vodní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Sedlnice, na LV č. 778, a

-          pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost,

-          pozemku parc. č. 1356/3 trvalý travní porost,

-          pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost,

-          pozemku parc. č. 1361/1 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1361/2 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1361/3 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1362/1 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1362/3 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1362/4 ostatní plocha

-          pozemku parc. č. 1366/1 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1366/5 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1366/6 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1420/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1420/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1460 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1471/1 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1471/5 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1473/3 ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Mošnov, na LV č. 452

14/1090 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků, se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o., IČO 28935438, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1090 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1090 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.025 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

4.025 tis. Kč

14/1090 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrhy rozhodnutí dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 15. 6. 2017 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

14/1091 30. 5. 2017
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci činností souvisejících s dotačním programem Soutěž o nejlepší chytrá řešení za cenu nejvýše přípustnou 444.166,80 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínky uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC schváleného usnesením rady kraje č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/743 ze dne 28.3.2017

14/1092 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

ekonomické vyhodnocení naplňování Analýzy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1092 30. 5. 2017
2. rozhodla

prodloužit Smlouvu o provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj, ev. č. 730/2017/DSH, o další roční období provozu této linky, dle předloženého materiálu

14/1092 30. 5. 2017
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj, ev. č. 730/2017/DSH, s obchodní společností Travel Service, a.s., IČO 25663135, jehož předmětem je změna parametrů provozu této linky, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1093 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Trojanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1093 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Trojanovice, IČO 00298514, v maximální výši 6.000.000 Kč, na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, dle předloženého materiálu

14/1093 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s obcí Trojanovice, IČO 00298514, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1093 30. 5. 2017
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 6.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“

14/1093 30. 5. 2017
5. rozhodla

navýšit akci „Podpora aktivit obcí“ o 6.000.000 Kč

14/1093 30. 5. 2017
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce

„Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“ ve výši 6.000.000 Kč

14/1093 30. 5. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

6.000 tis. Kč

14/1093 30. 5. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

14/1094 30. 5. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

71 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1095 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 30. 4. 2017

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2017

14/1095 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1775 ze dne 17. 12. 2015

14/1096 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit ke dni 30. 6. 2017 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1775 ze dne 17. 12. 2015

14/1096 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit s účinností od 1. 7. 2017 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1096 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1097 30. 5. 2017
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem jako vypůjčitelem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, jako půjčitelem a vlastníkem pozemku parc. č. 455/61, ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1098 30. 5. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

17,41 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1,00 tis. Kč

na § 1070 -

Rybářství

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

0,36 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a  výrobků

12,84 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

236,90 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

117,00 tis. Kč

na § 2241 -

Železniční dráhy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

4 238,58 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

30,00 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

10,35 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a  mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

2,42 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

20,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1,00 tis. Kč

na § 4399 –

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

0,50 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

1,87 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2,10 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2,76 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

22,63 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 –

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

394,67 tis. Kč

pol. 2227 –

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

19,21 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

2 879,43 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

33,09 tis. Kč

Celkem

o

8.044,12 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

8.044,12 tis. Kč

14/1098 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

7,22 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

7,22 tis. Kč

14/1098 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

128,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

128,5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017

14/1099 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zřídit účelově určený peněžní fond s názvem Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, a to dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

14/1099 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Statut Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu s účinností od 16. 6. 2017

14/1099 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

14/1099 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1099 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

svěřit radě kraje rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů, které mohou být využity k dlouhodobému zhodnocování finančních prostředků vložených do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

14/1099 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1100 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

14/1100 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2016 ve výši 976.575.900,01 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

14/1100 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje ke schválení Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016 dle bodu 1. a bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/586 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

14/1101 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekty „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

14/1101 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/6950 ze dne 3. 4. 2012

14/1102 30. 5. 2017
1. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 108/6950 ze dne 3. 4. 2012 bod 2. písm. a) text „parc. č. 2249/1 ostatní plocha a parc. č. 2251 ostatní plocha v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322“, na text „parc. č. 2249/1 ostatní plocha, parc. č. 2251 ostatní plocha a parc. č. 2252 ostatní plocha v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČ 00601322“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017

14/1103 30. 5. 2017
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizacím:

a)    Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku 30.436,37 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava havarijního stavu fasády“

b)   Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, o částku 16.820,30 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava obložení tělocvičny“

c)    Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, o částku 2,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Vybudování uložiště kol a lyží, demolice pódia“

d)   Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 269.895,12 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D“

14/1103 30. 5. 2017
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, o částku 67.935,68 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace budovy A“

14/1103 30. 5. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí:

a)    „Oprava havarijního stavu fasády“ organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, ve výši 30.430,00 Kč

b)   „Oprava obložení tělocvičny“ organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, ve výši 16.820,00 Kč

c)    „Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, ve výši 269.890,00 Kč

d)   „Rekonstrukce elektroinstalace budovy A“ organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, ve výši 67.930,00 Kč

14/1103 30. 5. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizacím:

a)    Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 610.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava střechy nad mateřskou školou" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331574, o částku 5.486.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Oprava střechy" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

14/1103 30. 5. 2017
5. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizacím:

a)    Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, ve výši 5.200.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy jídelny" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813148 ve výši 800.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanace hlavní budovy" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

14/1103 30. 5. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje           

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

47,25 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

269,89 tis. Kč

Celkem

o

317,14 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

67,93 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

11.710,93 tis. Kč

Celkem

o

11.778,86 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.486,00 tis. Kč

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

610,00 tis. Kč

Celkem

o

6.096,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.200,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

800,00 tis. Kč

Celkem

o

6.000,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7792 ze dne 7. 6. 2016

14/1104 30. 5. 2017
1. rozhodla

uzavřít pojistnou smlouvu č. 85834507-19 o kolektivním pojištění odpovědnosti z výkonu povolání se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/488 ze dne 19. 9. 2013

č. 20/2131 ze dne 23. 6. 2016

14/1105 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 71/196 ostatní plocha, včetně oplocení,

pozemek parc. č. 71/197 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 71/198 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 71/199 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

14/1105 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 578/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 578/4 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 27 m2 a část pozemku parc. č 1736/1 ostatní plocha označenou jako díl „f“ o výměře 3 m2, sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 567/5 ostatní plocha o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2.2017

část pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/44 ostatní plocha, o výměře 11 m2,

část pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/8 orná půda o výměře 37 m2,

část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označenou jako díl „e“ o výměře 13 m2, část pozemku parc. č 1653/8 orná půda označenou jako díl „c“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č 1736/1 ostatní plocha označenou jako díl „d“ o výměře 16 m2, sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1736/6 ostatní plocha o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017,

část pozemku parc. č. 1736/2 ostatní plocha, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1736/7 ostatní plocha, o výměře 1 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

14/1105 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1106 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1786/12 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1786/13 zastavěná plocha a nádvoří, 

pozemek parc. č. 1786/14 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1786/15 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1786/16 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. a obec Odry, včetně všech součástí a příslušenství,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ 01312774

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, IČ 48804894, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

14/1106 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1107 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 186/16 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, včetně podzemních chodeb umístěných pod povrchem pozemku,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní školy, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem do katastru nemovitostí

14/1107 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/9 na částech pozemku parc. č. 3329/7 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3972-56/2016 ze dne 16. 11. 2016 a nově označených jako pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha o výměře 395 m2 a pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha o výměře 112 m2 ,

vše včetně všech součástí příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

z vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

b)   nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/9 na částech pozemku parc. č. 3329/7 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3972-56/2016 ze dne 16. 11. 2016 a nově označených jako pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha o výměře 395 m2 a pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha o výměře 112 m2 ,

vše včetně všech součástí příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ 69797111, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

c)    předat nově vzniklý pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha specifikovaný v bodě 2 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

d)   předat nově vzniklý pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha specifikovaný v bodě 2 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

14/1107 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 694/29 zahrada v k. ú. Frýdek, obec Frýdek‑Místek, se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za následujících podmínek:

aa) úhrada kupní ceny ve výši 31.110,- Kč

ab) zřízení předkupního práva pro prodávajícího k předmětnému pozemku, a to na základě § 15 odst. 2 zákona č. 503/2012, o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné. V případě uvažovaného zcizení je kupující povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získal od prodávajícího

ac) pozemek, na němž je státem uplatněno předkupní právo nesmí kupující učinit předmětem zástavního práva, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na zaplacení celé kupní ceny

ad) jestliže kupující poruší omezení stanovené v bodě ac), zavazuje se za každé jednotlivé porušení zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny pozemku

b)   předat pozemek specifikovaný v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČ 68334222, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

14/1107 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8419  ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

14/1108 30. 5. 2017
1. rozhodla

v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na realizaci stavebních prací v rámci projektu „Budova dílen pro obor opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 3/143 ze dne 16. 3. 2017

14/1109 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    souhlasit s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2016 bez výhrad

b)   schválit Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu s úpravou

14/1109 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s přijatými opatřeními k nápravě chyb a nedostatků méně závažného charakteru dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zjištěných při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1109 30. 5. 2017
3. rozhodla

přidělit finanční prostředky do Sociálního fondu ve výši 393,68 tis. Kč v souladu s jeho statutem a na základě zúčtování za rok 2016

14/1109 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.159,06 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5499 -

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

o

4,31 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

50,00 tis. Kč

pol. 5499 -

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

o

1.854,75 tis. Kč

Celkem

o

2.159,06 tis. Kč

14/1109 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

14/1109 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k projednání Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle bodu 1. tohoto usnesení a doporučení dle bodu 2. a 5. tohoto usnesení Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/812 ze dne 11. 4. 2017

č. 12/894 ze dne 25. 4. 2017

14/1110 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

pozemek parc. č. st. 252/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 198, část obce Frenštát pod Radhoštěm, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 1.500.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví vydražitelem

14/1110 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to:

pozemek parc. č. st. 298, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. st. 323, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 94/2, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2378/4, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Staré Město u Bruntálu, obec Staré Město,

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 3.100.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem

14/1110 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1111 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČ 26827719, o změnu splatnosti splátek nájemného za rok 2017 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s.

14/1111 30. 5. 2017
2. souhlasí

se změnou splatnosti splátek nájemného za rok 2017 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, na 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

14/1112 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádosti společnosti FASENDA, a.s., se sídlem Frýdecká 78, Staré Město, Třinec, IČ 25566920, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1112 30. 5. 2017
2. rozhodla

nevyhovět žádostem uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

14/1112 30. 5. 2017
3. bere na vědomí

žádost města Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, Třinec, IČ 00297313, o darování pozemků parc. č. 1538/2 zahrada, parc. č. 1548/1 trvalý travní porost a parc. č. 1548/16 trvalý travní porost a částí pozemku parc. č. 1547/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. a obci Třinec, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1112 30. 5. 2017
4. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1538/2 zahrada,

pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost a

částí pozemku parc. č. 1547/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 2286-23/2017 ze dne 10. 5. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 1547/14 ostatní plocha, o výměře 286 m2, parc. č. 1547/16 ostatní plocha, o výměře 210 m2 a parc. č. 1547/18 ostatní plocha, o výměře 282 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Třinec

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/810 ze dne 11. 4. 2017

č. 12/895 ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1248 ze dne 7. 5. 2015

č. 2/50 ze dne 22. 12. 2016

14/1113 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1248 bod 1) ze dne 7. 5. 2015 ve znění přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 bod 1) ze dne 22. 12. 2016 přílohou č. 1 předloženého materiálu

14/1113 30. 5. 2017
2. bere na vědomí

žádost pana **********, pana **********, pana **********, pana ********** a **********, o zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 215/4 orná půda, parc. č. 215/5 orná půda, a parc. č. 215/8 orná půda a parc. č. 215/9 orná půda, všechny v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1113 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/4 orná půda, ve vlastnictví pana **********, pozemku parc. č. 215/5 orná půda, ve vlastnictví pana ********** a pozemku parc. č. 215/8 orná půda, v podílovém spoluvlastnictví pana ********** pana ********** ********** všechny v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu

14/1113 30. 5. 2017
4. bere na vědomí

žádost paní ********** o zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 215/6 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1113 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/6 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví paní ********** **********, dle předloženého materiálu

14/1113 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)        darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 914/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 484-87/2016 ze dne 11. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 914/7 ostatní plocha, o výměře 84 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Město,

do vlastnictví obce Horní Město, Horní Město 97, IČ 00296015,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)        vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

14/1113 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2402/8 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2604-98/2016 ze dne 13. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2402/12 ostatní plocha, o výměře 324 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Butovice, obec Studénka,

do vlastnictví společnosti FRESO comp., s.r.o., se sídlem Pustějov 8, IČ 25830236,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 42.685,-Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

14/1113 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4490 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4708-40/2017 ze dne 27. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4490/2, ostatní plocha, o výměře 3002 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti Motopark Ostrava s.r.o., Výstavní 2949/110, Ostrava, IČ 01643223,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 326.460,-Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

14/1113 30. 5. 2017
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1., 3., 5. až 8. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4913 ze dne 17. 2. 2015

č. 108/8415 ze dne 6. 9. 2016

č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

14/1114 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“ dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Zateplení objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

14/1114 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

14/1114 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Třinci“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

14/1114 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Energetické úspory v Masarykově SŠ zemědělské v VOŠ v Opavě“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

14/1114 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalova 942, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

14/1114 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“

14/1114 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ financovatelného do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2022 s předpokládanými náklady projektu 4.200 tis. Kč

14/1114 30. 5. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020  v celkové výši 4.200 tis Kč dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
11. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

14/1114 30. 5. 2017
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ v maximální výši 250 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1114 30. 5. 2017
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu, spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1165 ze dne 5. 3. 2015

14/1114 30. 5. 2017
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 235.000 tis. Kč

14/1114 30. 5. 2017
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 3.600 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1114 30. 5. 2017
17. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektům dle přílohy č. 1 do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

14/1114 30. 5. 2017
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Havířov“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
19. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Havířov“ v maximální výši 300 tis. Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1114 30. 5. 2017
20. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Opava“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
21. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, výjezdové stanoviště Opava“ v maximální výši 300 tis. Kč  v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1114 30. 5. 2017
22. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

14/1114 30. 5. 2017
23. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ financovatelného z „Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1114 30. 5. 2017
24. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“ v maximální výši 300 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1114 30. 5. 2017
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3121 -  

Gymnázia

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

90,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

130,00 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

260,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

250,00 tis. Kč

Celkem

730,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -  

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

112,01 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

720,00 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

761,78 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6121  -

Budovy, haly a stavby

o

850,00 tis. Kč

Celkem

2.443,79 tis. Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

50,00 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

250,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6121  -

Budovy, haly a stavby

o

230,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

2.623,79 tis. Kč

Celkem

3.153,79 tis. Kč

14/1114 30. 5. 2017
26. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 10., 12. až 15., 17. až 21., 23. a 24 navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1115 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzea Trojmezí““ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč

14/1115 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 90.000.000 Kč

14/1115 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020 dle předloženého materiálu

14/1115 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.000,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.000,00 tis. Kč

Celkem

4.000,00 tis. Kč

14/1115 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/244 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1116 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1116 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

66.100 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

66.100 Kč

14/1116 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

14/1117 30. 5. 2017
1. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. etapa“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

14/1117 30. 5. 2017
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

jmenovat pro veřejné zakázky v rámci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. etapa“ jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

14/1117 30. 5. 2017
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. etapa“ ještě před vyhlášením předmětných zakázek

Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejných zakázek)

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1118 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1118 30. 5. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, ve výši 30 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Efektivní nemocnice 2017“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1118 30. 5. 2017
3. bere na vědomí

žádost organizace DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1118 30. 5. 2017
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci DANTER – reklama a potisk, s.r.o, IČO 65141784, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace kongresu „VI. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1118 30. 5. 2017
5. bere na vědomí

žádost organizace DTO CZ, s.r.o., IČO 47666439, o finanční podporu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1118 30. 5. 2017
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci DTO CZ, s.r.o., IČO 47666439, ve výši 60 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášením Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2017, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 11. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1118 30. 5. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

140 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

30 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

110 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/149 ze dne 16. 3. 2017

č. 20/2050 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2052 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2048 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2051 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2053 ze dne 23. 6. 2016

14/1119 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na rok 2017 a 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje pro zajištění předfinancování projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1119 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

157.622 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

157.622 tis. Kč

14/1119 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015

14/1120 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

odstoupení MUDr. Radomíra Maráčka z funkce člena představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, dle předloženého materiálu

14/1120 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, návrh na volbu Ing. Pavla Rydrycha, členem představenstva této obchodní společnosti

14/1120 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1121 30. 5. 2017
1. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 26 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

c)    s návrhem dodatku č. 25 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

14/1121 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8667 ze dne 18. 10. 2016

č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1122 30. 5. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.187.910 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

14/1122 30. 5. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

14/1122 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.187.912 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.187.912 Kč

14/1122 30. 5. 2017
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 214.000 Kč na realizaci projektu „Prosazení konceptu paliativní péče na Opavsku“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1122 30. 5. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 214.000 Kč, účelově určený na realizaci projektu „Prosazení konceptu paliativní péče na Opavsku“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OZS/46/4142/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017

14/1122 30. 5. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

214.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

214.000 Kč

14/1122 30. 5. 2017
7. bere na vědomí

žádosti jednotlivých nemocnic - příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti zdravotnictví o příspěvek na provoz na akci „Bezpečnostní svolávací systém“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1122 30. 5. 2017
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na akci „Bezpečnostní svolávací systém“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

14/1122 30. 5. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

162.990 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

162.990 Kč

14/1122 30. 5. 2017
10. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1122 30. 5. 2017
11. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Bezpečnostní svolávací systém“ ve výši 1.300 tis. Kč

14/1122 30. 5. 2017
12. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, v maximální výši 1.300.000 Kč, účelově určený na akci „Pořízení serverů, přepínačů a licencí“, s časovou použitelností od 11. 5. 2017 do 31. 12. 2017

14/1122 30. 5. 2017
13. bere na vědomí

žádost organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o přesun schválených finančních prostředků v rámci akce „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1122 30. 5. 2017
14. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 67.774 Kč, účelově určený na realizaci akce „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017

14/1122 30. 5. 2017
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 67.774 Kč, účelově určený na realizaci akce „Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči“, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017

14/1122 30. 5. 2017
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

67.774 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

67.774 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 2. 2016

14/1123 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sanatoria Jablunkov, a.s., IČO 27835545, o poskytnutí dotace ze dne 22. 5. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1123 30. 5. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 1.500 tis. Kč

14/1123 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, v celkové maximální výši 1.500.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000 Kč a investiční dotaci v maximální výši 1.100.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Podpora parku Sanatoria Jablunkov, a.s.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1123 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500 tis. Kč

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3523 -

odborné léčebné ústavy

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

1.100 tis. Kč

14/1123 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 99/7596 ze dne 28. 4. 2016

14/1124 30. 5. 2017
1. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství č. 01673/2016/ZDR s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1125 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 23. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“, a to takto:

a)    obci umístěné na 1. místě v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

b)   obci umístěné na 2. místě v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

c)    obci umístěné na 3. místě v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

d)   obci oceněné za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč

14/1125 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8300 ze dne 23. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

14/1126 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost Centra rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, ze dne 12. 4. 2017, o změnu výše investiční a neinvestiční části dotace ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05624/2016/RRC dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1126 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05624/2016/RRC ze dne 13. 10. 2016 s Centrem rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, jehož předmětem je snížení investiční části dotace z 280.000 Kč na 195.000 Kč a zvýšení neinvestiční části dotace z 20.000 Kč na 105.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1126 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

č. 108/8409 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016

14/1127 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádost společnosti Hutní montáže - SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060, ze dne 22. 2. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951, ze dne 15. 3. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1127 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06819/2016/RRC ze dne 1. 12. 2016 se společností Hutní montáže – SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00349/2016/RRC ze dne 26. 2. 2016 se společností PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1127 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1128 30. 5. 2017
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uzavřít se společností TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ 45800456 smlouvu o dílo, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jejímž předmětem je výroba a odvysílání televizního pořadu, který tematicky představí Moravskoslezský kraj v rámci vysílání pořadu Snídaně s Novou, kdy cena za dílo činí 423.500 Kč včetně DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1129 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, ve výši 100.000 Kč na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1129 30. 5. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, maximálně ve výši 100.000 Kč na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 5. 2018

14/1129 30. 5. 2017
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1129 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

14/1130 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o konání valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 8. 6. 2017, a informaci o jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1130 30. 5. 2017
2. zmocňuje

Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, k hlasování na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., dne 8. 6. 2017, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1131 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti První SKI-SPORT a.s., IČ 25389327, o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na nákup speciálního stroje na úpravu lyžařských běžeckých tras

14/1131 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotaci společnosti První SKI-SPORT a.s., IČ 25389327, ve výši 3.000.000 Kč na nákup speciálního stroje na úpravu lyžařských běžeckých tras, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1131 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

termín: 16. 6. 2017

Rada kraje

14/1132 30. 5. 2017
1. rozhodla

přijmout věcný dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nápoje v hodnotě 70 000 Kč vč. DPH od společnosti Kofola a.s., IČ 27767680, s využitím na kulturně společenských akcí Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/157 ze dne 16. 3. 2017

14/1133 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2018 – 2021 ve výši 110.500.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1133 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.:Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7250 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1134 30. 5. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

740,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

300,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

440,00 tis. Kč

Celkem

 740,00 tis. Kč

14/1134 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

16.803,82 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

16.803,82 tis. Kč

14/1134 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172

Činnost regionální správy

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

200,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

652,00 tis. Kč

Celkem

852,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

200,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

652,00 tis. Kč

Celkem

852,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6264 ze dne 10. 9. 2015

č. 3/145 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1626 ze dne 25. 9. 2015

č. 2/65 ze dne 22. 12. 2016

14/1135 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2019 ve výši 79.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

14/1135 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017‑2021 ve výši 89.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

14/1135 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 16.600.000,-- Kč

14/1135 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021‑2026 v maximální výši 12.000.000,-- Kč

14/1135 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1135 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1135 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ v předpokládané výši 445.280 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1135 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“ v předpokládané výši 398.090 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1135 30. 5. 2017
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 8. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 62/4911 ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje    

č. 13/1163 ze dne 5. 3. 2015

14/1136 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 -  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT:

a)    „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“, v letech 2017 – 2020,
ve výši 100.000.000 Kč

b)   „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“, v letech 2017 – 2020, ve výši
95.000.000 Kč

dle předloženého materiálu

14/1136 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektů připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu:

a)    „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v létech 2020 – 2024
v maximální výši 12.500.000 Kč

b)   „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v létech 2020 – 2024 v maximální výši 20.000.000 Kč

14/1136 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektů:

a)    „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“

b)   „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“

financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu, v roce 2017, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1136 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů:

a)    „Vybudování komunikační platformy krizového řízení“ v předpokládané výši 325.490 Kč

b)   „Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS“ v předpokládané výši 325.490 Kč

14/1136 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017  

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/501 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/163 ze dne 16. 3. 2017

14/1137 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2018 ve výši 14.000.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1137 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2021 ve výši 11.000.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1137 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 10.750.000 Kč

14/1137 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021‑2025 v maximální výši 4.500.000 Kč

14/1137 30. 5. 2017
5. rozhodla

předložit žádost o podporu k projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT

14/1137 30. 5. 2017
6. rozhodla

stáhnout žádost o podporu k projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne projekt profinancovat a kofinancovat

14/1137 30. 5. 2017
7. rozhodla

předložit žádost o podporu k projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT

14/1137 30. 5. 2017
8. rozhodla

stáhnout žádost o podporu k projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne projekt profinancovat a kofinancovat

14/1137 30. 5. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1137 30. 5. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1137 30. 5. 2017
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 4., 9. a 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/916 ze dne 25. 4. 2017

14/1138 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Systém pomoci na vyžádání“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2017‑2019 ve výši 5.500.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1138 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu kraje „Systém pomoci na vyžádání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 3.000.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1138 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1138 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Systém pomoci na vyžádání“ v předpokládané výši 193.600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1138 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. – 4. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1139 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení místních samospráv České republiky, IČ 75130165, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1139 30. 5. 2017
2. rozhodla

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení místních samospráv České republiky, IČ 75130165, ve výši 56.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/690 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1140 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1140 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII a čl. XII dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1140 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.894,4 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

685,0 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

34,3 tis. Kč

pol. 6319 -

Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

o

300,0 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

1.499,9 tis. Kč

Celkem

o

2.519,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

539,8 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

835,4 tis. Kč

Celkem

o

1.375,2 tis. Kč

14/1140 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6312 ze dne 10. 9. 2015

č. 66/5368 ze dne 21. 4. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1670 ze dne 25. 9. 2015

č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

14/1141 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1141 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 104.365 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, na projekt Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji, tj. v celkové výši 99.146,75 Kč, zaokrouhleně 99.146 Kč

14/1141 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/687 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1142 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1142 30. 5. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 ve výši 405.800 Kč

14/1142 30. 5. 2017
3. rozhodla

navýšit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 o 405.800 Kč

14/1142 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

620,0 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

227,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 - 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

110,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

89,8 tis. Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o      

199,8 tis. Kč

pol. 5339 -    

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

290,8 tis. Kč

Celkem

o

690,4 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6313 -  

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

89,0 tis. Kč

pol. 6359 -

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

o

68,4 tis. Kč

Celkem

o

157,4 tis. Kč

14/1142 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/688 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1143 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1143 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

130 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

65 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 65 tis. Kč

Celkem

o

130 tis. Kč

14/1143 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

14/1144 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost města Odry, IČ 00298221 o změnu charakteru dotace a prodloužení časové použitelnosti dotace ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06988/2016/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1144 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016 text „investiční dotaci“ na text „neinvestiční dotaci“ a text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČ 00298221, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1144 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím  

o

2.200 tis. Kč

14/1144 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1145 30. 5. 2017
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při realizaci veřejné zakázky „Zažij Moravu!“ mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Olomouckým krajem, IČ 60609460, a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1146 30. 5. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1146 30. 5. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ dle předloženého materiálu s úpravou

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017

č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016

14/1147 30. 5. 2017
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 12 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1147 30. 5. 2017
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

14/1147 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1147 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

14/1147 30. 5. 2017
5. bere na vědomí

žádost pana Petra Hanzlíka, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2421, ve věci poskytnutí dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1147 30. 5. 2017
6. rozhodla

změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Petrem Hanzlíkem, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2421 dle usnesení rady kraje č. 100/7643 ze dne 3. 5. 2016, zdroj finančních prostředků vyhrazených na poskytnutí dotace na výměnu zdroje vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ z důvodů uvedených v předloženém materiálu

14/1147 30. 5. 2017
7. rozhodla

uzavřít s příjemcem dotace Petrem Hanzlíkem, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2421, dohodu o narovnání dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

č. 4/198 ze dne 11. 12. 2016

č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

14/1148 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle ust. § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.900.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle předloženého materiálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

14/1148 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že valná hromada společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

14/1148 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1148 30. 5. 2017
4. navrhuje

zastupitelstvu kraje

podat valné hromadě obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, návrh na volbu:

a)    Mgr. Kateřiny Dostálové, MPA

b)   Mgr. Zdeňka Karáska

členy dozorčí rady této obchodní společnosti

14/1148 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit se změnou podoby akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, z listinných na zaknihované, a to za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Vědecko‑technologický park Ostrava, a. s. o 9.600.000 Kč na celkovou výši 14.000.000 Kč do obchodního rejstříku

14/1148 30. 5. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6202 -

Nákup majetkových podílů

o

5.900,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6201 -

Nákup akcií

o

5.900,0 tis. Kč

14/1148 30. 5. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení 

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

14/1149 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádost obce Velké Albrechtice, IČ 00600679, ze dne 21. 2. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost obce Krmelín, IČ 00296848, ze dne 27. 4. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádost obce Horní Bludovice IČ 00296686, ze dne 4. 4. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   žádost obce Hrádek, IČ 00535958, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    žádost města Jablunkov, IČ 00296759, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f)     žádost obce Kozmice, IČ 00849961, ze dne 20. 3. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

g)   žádost obce Lomnice, IČ 00296198, ze dne 27. 4. 2017, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

h)   žádost obce Lučina, IČ 00296899, ze dne 28. 4. 2017, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

i)     žádost obce Mořkov, IČ 00298191, ze dne 10. 4. 2017, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

j)     žádost obce Ropice, IČ 70305587, ze dne 7. 4. 2017, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

k)    žádost obce Řepiště, IČ 00577031, ze dne 24. 4. 2017, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

l)     žádost obce Šilheřovice, IČ 00300730, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

m)  žádost obce Václavovice, IČ 00297330, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

n)   žádost obce Horní Lomná, IČ 00535974, ze dne 24. 4. 2017, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

o)   žádost obce Hnojník, IČ 00296678, ze dne 19. 4. 2017, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

p)   žádost obce Baška, IČ 00296511, ze dne 28. 4. 2017, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

q)   žádost obce Krásná, IČ 00577022, ze dne 6. 3. 2017, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

14/1149 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00380/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Velké Albrechtice, IČ 00600679, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00239/2016/RRC ze dne 16. 2. 2016, s obcí Krmelín, IČ 00296848, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

c)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice IČ 00296686, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

d)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC ze dne 23. 2. 2016, s obcí Hrádek, IČ 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

e)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC ze dne 25. 2. 2016, s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

f)     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00257/2016/RRC ze dne 18. 2. 2016, s obcí Kozmice, IČ 00849961, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

g)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00307/2016/RRC ze dne 23. 2. 2016, s obcí Lomnice, IČ 00296198, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

h)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00344/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Lučina, IČ 00296899, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

i)     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00196/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016, s obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

j)     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00539/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016, s obcí Ropice, IČ 70305587, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

k)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00200/2016/RRC ze dne 4. 2. 2016, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

l)     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00633/2016/RRC ze dne 5. 4. 2016, s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

m)  rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00382/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Václavovice, IČ 00297330, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

n)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC ze dne 15. 3. 2016, s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

o)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Hnojník, IČ 00296678, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

p)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00198/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016, s obcí Baška, IČ 00296511, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

q)   rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03265/2016/RRC ze dne 19. 7. 2017, s obcí Krásná, IČ 00577022, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

14/1149 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/504 ze dne 28. 2. 2017

č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016

14/1150 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle článku VI., bodu 10) podmínek programu

14/1150 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/516 ze dne 28. 2. 2017

č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1151 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973 v maximální výši 27.360,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1151 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002956 v maximální výši 476.660,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1151 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1152 30. 5. 2017
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1152 30. 5. 2017
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

14/1153 30. 5. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1154 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Tělovýchovná jednota Milíkov, z. s., IČO 60043580, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč na projekt Slavnosti na hřišti – „Festyn na boisku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1154 30. 5. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Tělovýchovná jednota Milíkov, z. s., IČO 60043580, maximálně ve výši 60.000 Kč na projekt Slavnosti na hřišti – „Festyn na boisku“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017, a uzavřít se subjektem Tělovýchovná jednota Milíkov, z. s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1154 30. 5. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 60.000 tis. Kč

14/1154 30. 5. 2017
4. rozhodla

navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o 60.000 Kč

14/1154 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

60 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7898 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016

14/1155 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3. usnesení č. 20/2103 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ předloženého do Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 z „11.000.000 Kč“ na „12.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu

14/1155 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1989 ze dne 21. 4. 2016

14/1156 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 4.900.000 Kč

14/1156 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2017 – 2019 ve výši 4.900.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1156 30. 5. 2017
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci pro projekt s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

14/1156 30. 5. 2017
4. rozhodla

stáhnout žádost o dotaci pro projekt s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

14/1156 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

14/1156 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 1.450.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2018 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1156 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ připravovaného k předložení do Operačního programu zaměstnanost

14/1156 30. 5. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1., 2., 5. – 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1157 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. v celkové výši 358.066,45 Kč, uloženou dle Kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2014, ev. č. 1673/2014/KŘ, dle předloženého materiálu

14/1157 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

14/1158 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit aktualizaci „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1158 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č.  9/730 ze dne 24. 4. 2014

č. 13/1178 ze dne 5. 3. 2015

č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1796 ze dne 17. 12. 2015

14/1159 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 02995832, dle předloženého materiálu

14/1159 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 1. tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 7. 2017, za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

14/1159 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1160 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

14/1160 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2017 – 2018 ve výši 17.600.000 Kč dle předloženého materiálu

14/1160 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout neinvestiční dotace partnerům projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK dle přílohy č. 6 předloženého materiálu na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018

14/1160 30. 5. 2017
4. rozhodla

uzavřít s partnery projektu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ připravovaného do Operačního programu potravinové a materiální pomoci

14/1160 30. 5. 2017
5. rozhodla

uzavřít s partnery projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, kteří jsou příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje, Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ připravovaného do Operačního programu potravinové a materiální pomoci

14/1160 30. 5. 2017
6. rozhodla

předložit žádost o podporu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

14/1160 30. 5. 2017
7. rozhodla

stáhnout žádost o podporu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

14/1160 30. 5. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/119 ze dne 16. 3. 2017

14/1161 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

14/1161 30. 5. 2017
2. rozhodla

neuplatnit nárok na odpočet DPH v celkové výši 23.438,08 Kč podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

14/1161 30. 5. 2017
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1162 30. 5. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017“ včetně příloh

14/1162 30. 5. 2017
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017“ ke dni 1. 6. 2017 s termínem předložení žádostí od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

14/1163 30. 5. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017“ včetně příloh

14/1163 30. 5. 2017
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017“ ke dni 1. 6. 2017, s termínem podání žádostí od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1164 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit realizaci setkání představitelů Moravskoslezského kraje a delegace ze Spojených arabských Emirátů „Bolt Event“ v termínu 26. – 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1164 30. 5. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“ ve výši 1.250 tis. Kč

14/1164 30. 5. 2017
3. rozhodla

navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 1.250 tis. Kč

14/1164 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

150 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

150 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

500 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

150 tis. Kč

Celkem

o

1.250 tis. Kč

14/1164 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8414 ze dne 6. 9. 2016

č. 4/266 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003

14/1165 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy převodu Finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj dle předloženého materiálu

14/1165 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Smlouvu o převodu Finančního nástroje JESSICA s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1165 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1165 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o správě a smlouvy o postoupení pohledávek s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., IČO 44848943, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1165 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017

14/1165 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2017

14/1165 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč

14/1165 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit úpravu rozpočtu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2017 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

14/1165 30. 5. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

svěřit radě kraje rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů, které mohou být využity k dlouhodobému zhodnocování finančních prostředků vložených do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA

14/1165 30. 5. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí Investiční politiku Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

14/1165 30. 5. 2017
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. – 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1166 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 4. 5. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1166 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535 na realizaci projektu Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 41,42 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 28. 2. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky předložení usnesení zastupitelstva statutárního města Opavy do 31. 12. 2017, kterým rozhodlo schválit přípravu a realizaci Průmyslové zóny Vávrovice

14/1166 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1167 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1167 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 50.000 Kč za účelem realizace projektu „QUO VADIS MSK očima mladých“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

14/1167 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1168 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Jindřichov, IČO 00296074, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1168 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Jindřichov, IČO 00296074, ve výši 2.100.000 Kč, maximálně však ve výši 79,25 % celkových uznatelných nákladů, za účelem realizace projektu „Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku v Jindřichově čp. 24“, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018

14/1168 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s obcí Jindřichov, IČO 00296074, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1168 30. 5. 2017
4. bere na vědomí

žádost obce Lhotka, IČO 00296864, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1168 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Lhotka, IČO 00296864, ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 15,38 % celkových uznatelných nákladů, za účelem realizace projektu „37. sraz Lhot a Lehot České a Slovenské republiky“, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

14/1168 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s obcí Lhotka, IČO 00296864, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1168 30. 5. 2017
7. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1168 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 3.000.000 Kč za účelem realizace projektu „Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu“, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

14/1168 30. 5. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace,  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

14/1168 30. 5. 2017
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 100 tis. Kč

14/1168 30. 5. 2017
11. rozhodla

navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 5.100.000 Kč

14/1168 30. 5. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

5.100 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

100 tis. Kč

Celkem

o

5.200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.100 tis. Kč

pol. 6352 -

Investiční transfery vysokým školám

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3429 -

Ostatní zájmová činnost a rekreace

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

100 tis. Kč

14/1168 30. 5. 2017
13. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2., 3., 5., 6., 8. a 9. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1169 30. 5. 2017
1. rozhodla

vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“

14/1169 30. 5. 2017
2. schvaluje

podmínky soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1169 30. 5. 2017
3. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/392 ze dne 24. 1. 2017

č. 11/836 ze dne 11. 4. 2017

14/1170 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

výzvu Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 26. 4. 2017 k předložení žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1170 30. 5. 2017
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci na projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ v rámci výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v prioritní oblasti 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, podoblasti 3.3 Odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí

14/1170 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ předkládaný do výzvy č. 3/2017 Národního programu Životní prostředí, vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2017 -2019 v celkové výši maximálně 40.106.660 Kč

14/1170 30. 5. 2017
4. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 493.660 Kč na akci rozpočtu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov “

14/1170 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

493,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

493,66 tis. Kč

14/1170 30. 5. 2017
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/608 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017

14/1171 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Veřovice ze dne 4. 5. 2017 ve věci změny výše podílu dotace na uznatelných nákladech projektu „Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice“ podpořeného v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1171 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Veřovice, IČ 00298531, uvedené pod pořadovým číslem 8 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/182 ze dne 16. 3. 2017, týkající se výše podílu dotace na uznatelných nákladech projektu, a to změnou ze schválené výše 17,15 % na 17,6 %

14/1171 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1172 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017, dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu

14/1172 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2017 do dne 17. 10. 2017 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1172 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1173 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, ze dne 30. 3. 2017 ve věci poskytnutí dotace na podporu včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1173 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek, IČ 00434990, na podporu včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017 ve výši 300.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1173 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 15. 6. 2017

14/1173 30. 5. 2017
4. bere na vědomí

žádost spolku Mladí včelaříci, z.s., ze dne 25. 4. 2017 ve věci poskytnutí dotace na podporu výuky mladých včelařů v Moravskoslezském kraji a propagace včelařství na celostátním setkání včelařských kroužků Rojení 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1173 30. 5. 2017
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Mladí včelaříci, z.s., IČ 05822424, na podporu výuky mladých včelařů v Moravskoslezském kraji a propagace včelařství na celostátním setkání včelařských kroužků Rojení 2017 ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121 ze dne 30. 9. 2004

14/1174 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit 12. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

14/1174 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1 tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1175 30. 5. 2017
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018“ dle předloženého materiálu

14/1175 30. 5. 2017
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

14/1176 30. 5. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 572.822,50 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017

14/1176 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

 

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

572.824 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3724 -

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

39.252 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

523.256 Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.316 Kč

Celkem

o

572.824 Kč

14/1176 30. 5. 2017
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, příspěvkové organizaci, IČ 00844641, o částku 5.742 Kč, účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017

14/1176 30. 5. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 4.573,30 Kč, účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/932 ze dne 25. 4. 2017

14/1177 30. 5. 2017
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1177 30. 5. 2017
2. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k materiálu projednanému usnesením rady kraje č. 12/932 ze dne 25. 4. 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

14/1178 30. 5. 2017
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1038 ze dne 18.5.2017

14/1179 30. 5. 2017
1. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

PhDr. Jaroslava Wenigerová - členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, členka určená radou kraje

náhradník:

Ing. Ivo Kantor, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, náhradník členky určené radou kraje

Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

náhradník:

PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

Mgr. Jaroslav Knopp, MBA - ředitel organizace Střední škola technických oborů, Havířov‑Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

Ing. Josef Vondál - ředitel organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

Stanislav Moravec – pedagogický pracovník školy

Ing. Lenka Fojtíková – členka školské rady

náhradník:

Miroslav Pačuta – člen školské rady, náhradník členky školské rady

v případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1180 30. 5. 2017
1. rozhodla

ocenit nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017

14/1180 30. 5. 2017
2. schvaluje

podmínky pro ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1180 30. 5. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „ Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ ve výši 26 tis. Kč

14/1180 30. 5. 2017
4. zřizuje

pracovní skupinu pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1180 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

26 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

3 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8 tis. Kč

Celkem

o

37 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5194  -

Věcné dary

o

10 tis. Kč

pol. 5164  -

Nájemné

o

27 tis. Kč

Celkem

o

37 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1939 ze dne 21. 4. 2016

14/1181 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % ze stanoveného odvodu 101.441 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Ostravská tělovýchovná unie, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00436071, na projekt „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“, tj. v celkové výši 81.152 Kč

14/1181 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Ostravská tělovýchovná unie, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00436071, na projekt „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“

14/1181 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1182 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

14/1182 30. 5. 2017
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1892 ze dne 25. 2. 2016

č. 2/45 ze dne 22. 12. 2016

14/1183 30. 5. 2017
1. souhlasí

se změnou názvu organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, na nový název Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017

14/1183 30. 5. 2017
2. souhlasí

a)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s dodatkem č. 21 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s dodatkem č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČO 66932581, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s dodatkem č. 14 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČO 48004898, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, IČO 47813466, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)     s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČO 47813571, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)      s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

14/1183 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1184 30. 5. 2017
1. souhlasí

se záměrem převodu činnosti organizace kraje Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70947911, na organizaci městského obvodu Poruba, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 191/6995 ze dne 3. 9. 2008

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2198 ze dne 25. 9. 2008

14/1185 30. 5. 2017
1. rozhodla

předat organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava‑Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1185 30. 5. 2017
2. ukládá

ředitelce organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava‑Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze smlouvy o partnerství k projektu „Multifunkční posluchárny“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/06.00358

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/612 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1186 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1186 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1186 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu

14/1186 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

o

32.000 Kč

pol. 5222

Neinvestiční tansfery spolkům

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

              812.748 Kč 

Celkem

              844.748 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222-

Neinvestiční transfery spolkům

o

812.748 Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

32.000 Kč

Celkem

844.748 Kč

14/1186 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. – 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1187 30. 5. 2017
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000  Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení školní budovy SOU“ na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 1909/20 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, dle předloženého materiálu

14/1187 30. 5. 2017
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Modernizace elektroinstalace garáží Střední odborné školy, Frýdek-Místek, p. o.“ v budově bez čp/če garáž, která je součástí pozemku parc. č. 4065/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, která je ve vlastnictví kraje a předána k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, dle předloženého materiálu

14/1187 30. 5. 2017
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce výtahu“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 2854, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 4394 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh, IČO 00602124, dle předloženého materiálu

14/1187 30. 5. 2017
4. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce bleskosvodu“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 451, část obce Frýdek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 968/4, v budově bez čp/če občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 968/1, v budově bez čp/če občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č 968/8, v budově bez čp/če občanská vybavenost na pozemku parc. č 968/9 (ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek), vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČO 00577243, dle předloženého materiálu

14/1187 30. 5. 2017
5. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výstavba výtahu“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 814, část obce Bruntál, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2247 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, dle předloženého materiálu

Rada kraje

14/1188 30. 5. 2017
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor části 1. nadzemního podlaží o celkové výměře 337 m² v budově č. p. 848, část obce Předměstí, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 927, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Opava, IČO 47813075, mezi touto organizací a Základní školou Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Komenského 880/13, Opava, IČO 72074183, na dobu určitou od 27. 8. 2017 do 26. 8. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/613 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1189 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1189 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 žadateli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 2 předloženého materiálu

14/1189 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

7 650,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

7 650,0 tis. Kč  

14/1189 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1190 30. 5. 2017
1. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu Kraje pro bezpečný internet

14/1190 30. 5. 2017
2. schvaluje

Kritérium k ocenění škol v on-line soutěži „Kvíz“ v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1190 30. 5. 2017
3. rozhodla

poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží v oblasti výpočetní techniky ve výši 30 000 Kč pro tři nejúspěšnější školy

Rada kraje

14/1191 30. 5. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 45.175.136 Kč, dle předloženého materiálu

14/1191 30. 5. 2017
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1191 30. 5. 2017
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1191 30. 5. 2017
4. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

14/1191 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

45.175.136 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.200.128 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

29.321 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

37.075 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

20.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

5.535 Kč

Celkem

6.292.059 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.803.188 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.581.660 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

113.601 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

 6.632.399 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.888.982 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

 207.495 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

754.359 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

85.054 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

397.314 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

230.181 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

375.798 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

31.397.164 Kč

Celkem

51.467.195 Kč

14/1191 30. 5. 2017
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na květen a červen 2017 do 30. 5. 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3č. 4 tohoto usnesení

14/1191 30. 5. 2017
7. bere na vědomí

informaci, že se uskuteční setkání náměstka hejtmana kraje s ředitelem školy Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, Mgr. Miroslavem Dočkalem, který ukončí své působení ve funkci ředitele v roce 2017

14/1191 30. 5. 2017
8. rozhodla

poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 1.500 Kč řediteli školy Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, Mgr. Miroslavu Dočkalovi, který ukončí své působení ve funkci ředitele v roce 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

14/1192 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2017 do 30. 5. 2017 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

14/1192 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1193 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1193 30. 5. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 93.300 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „Farmářské slavnosti 2017“ s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017

14/1193 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 - 

Rezervy kapitálových výdajů

o

93,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 - 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

93,3 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/616 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1194 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1194 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

14/1194 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018 žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě

14/1194 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.500,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

 

  807,7 tis. Kč  

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

  269,3 tis. Kč

pol. 5221 -

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

o

 

  193,0 tis. Kč

    80,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

  150,0 tis. Kč

Celkem

o

1.500,0 tis. Kč

14/1194 30. 5. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. – 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1195 30. 5. 2017
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, s účinností od 1. 7. 2017

14/1195 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

konstatovat, že organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, zanikne s účinností od 1. 7. 2017

14/1195 30. 5. 2017
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307

14/1195 30. 5. 2017
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307

14/1195 30. 5. 2017
5. souhlasí

s návrhem změny názvu přejímající organizace na Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

14/1195 30. 5. 2017
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČ 00100307, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1195 30. 5. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 6. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 3/190 ze dne 16. 3. 2017

14/1196 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21 a 23 předloženého materiálu

14/1196 30. 5. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene c) ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 750.200 Kč  

14/1196 30. 5. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci  akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“, ve výši 100.000 Kč

14/1196 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zvýšit neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sdružení sportovních klubů Vítkovice, IČO 00534544, z 6.000.000 Kč na 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

14/1196 30. 5. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01164/2017/ŠMS, s příjemcem Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.,  IČO 00534544, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1196 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)   SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v softballu žen U16“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   Město Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Běh rodným krajem Emila Zátopka – 15. ročník“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017

c)    T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, ve výši 900.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CZECH DANCE OPEN OSTRAVA 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,

e)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bezpečná branka pro žákovská fotbalová družstva MS kraje v roce 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

f)    Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice na dráze 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017

g)   Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod českého poháru v dálkovém plavání a Mistrovství České republiky žactva v dálkovém plavání“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017

h)   HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní mládežnický turnaj Karviná CUP 2017“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017 

14/1196 30. 5. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „V. Ročník turnaje o POHÁR Hejtmana Moravskoslezského kraje“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

14/1196 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

a)   Město Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

b)   T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO 29463173, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)    Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

e)   Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)    Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., IČO 42869196, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

g)   HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

14/1196 30. 5. 2017
9. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    Krasobruslařský klub Orlová z.s., IČO 64630447, ve výši 140.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora a rozvoj dětí Krasobruslařského klubu Orlová“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018

b)   SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Dostihový den ve Světlé Hoře“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

14/1196 30. 5. 2017
10. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Krasobruslařský klub Orlová z.s., IČO 64630447, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

14/1196 30. 5. 2017
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. – 8. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 15. 6. 2017

14/1196 30. 5. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

750,2 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

100,0 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

500,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

180,0 tis. Kč

Celkem

o

1.530,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.100,0 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 300,0 tis. Kč

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

130,2 tis. Kč

Celkem

o

1.530,2 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1197 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Šance pro Provázek“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1197 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Šance pro Provázek“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1197 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/327 ze dne 10. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1198 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1198 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.200,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

53,0 tis. Kč

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

365,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200,0 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

255,8 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.426,3 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

70,0 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

259,9 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

70,0 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

100,0 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

200,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

100,0 tis. Kč

Celkem

o

3.200,0 tis. Kč

14/1198 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/409 ze dne 24. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1199 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1199 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.500,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

79,7 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.260,3 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

160,0 tis. Kč

Celkem

o

1.500,0 tis. Kč

14/1199 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/472 ze dne 7. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1200 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 za Moravskoslezský kraj, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1200 30. 5. 2017
2. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 470 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Resocializační program MSK 2017“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1200 30. 5. 2017
3. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva vnitra ČR finanční prostředky ve výši 128 tis. Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích“ realizovaného v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1200 30. 5. 2017
4. rozhodla

spolufinancovat projekt „Resocializační program MSK 2017“ ve  výši minimálně 16,94 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1200 30. 5. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

470 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaj

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

470 tis. Kč

14/1200 30. 5. 2017
6. rozhodla

spolufinancovat projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích“ ve  výši minimálně 15,37 % z celkových skutečně vynaložených nákladů projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1200 30. 5. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

128,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

23,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

46,25 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

105,00 tis. Kč

Celkem

o

151,25 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

14/1201 30. 5. 2017
1. schvaluje

v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu z důvodu dočerpání finančních prostředků v roce 2017 termín pro podání žádostí od 3. 7. 2017 do 13. 7. 2017 a způsob podání žádostí dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1201 30. 5. 2017
2. schvaluje

v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu formulář „Žádost o dofinancování“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, určený pro podání žádostí o dofinancování sociálních služeb

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/408 ze dne 24. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1202 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1202 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.575,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

75,0 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

237,9 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

404,0 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

283,7 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

225,7 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

430,0 tis. Kč

Celkem

o

1.656,3 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

196,0 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

423,4 tis. Kč

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300,0 tis. Kč

Celkem

o

919,4 tis. Kč

14/1202 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/329 ze dne 10. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1203 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1203 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

700,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

99,5 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

333,5 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

189,0 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

78,0 tis. Kč

Celkem

o

700,0 tis. Kč

14/1203 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/328 ze dne 10. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1204 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1204 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

500,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

167,5 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70,0 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

70,0 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

52,5 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70,0 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

70,0 tis. Kč

Celkem

o

500,0 tis. Kč

14/1204 30. 5. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1205 30. 5. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2017 do rozpočtu kraje ve výši 2.599.000,-- Kč na financování sociální práce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1205 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.599 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5139 -

Nákup materiálu

o

2.599 tis. Kč

Rada kraje

14/1206 30. 5. 2017
1. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)    s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)   s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)    s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)     s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

g)   s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 515/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

h)   s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

i)     s návrhem dodatku č. 25 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu

j)     s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČO 00847348, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu

k)    s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu

l)     s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu

m)  s návrhem dodatku č. 28 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu

n)   s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu

o)   s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197061, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu

p)   s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu

q)   s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu

r)    s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu

s)    s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87, Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu

t)    s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68, Kyjovice, IČO 71197001, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu

u)    s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu

14/1206 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1207 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vlaky přátelství – Slovensko“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vlaky přátelství – Slovensko“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
7. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

14/1207 30. 5. 2017
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1, 3, 5, 7 a návrhy dle bodu 2, 4, 6, 8 tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1208 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1208 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 314 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1208 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

314 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

314 tis. Kč

14/1208 30. 5. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1044 ze dne 18. 5. 2017

č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

14/1209 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1209 30. 5. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

14/1209 30. 5. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

14/1209 30. 5. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 6 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1209 30. 5. 2017
5. rozhodla

schválit s účinností k 1. 6. 2017 Aktualizaci č. 18 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

14/1209 30. 5. 2017
6. rozhodla

neschválit změnu parametru kapacita u sociální služby centrum denních služeb, identifikátor 7454815, poskytované poskytovatelem Spolkový dům Mariany BERLOVÉ, IČ 26594731

14/1209 30. 5. 2017
7. rozhodla

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociální služby, identifikátor 3941485, poskytované organizací Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s., IČ 26839857, na částku 11.512.000 Kč

14/1209 30. 5. 2017
8. rozhodla

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 8 a uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu

14/1209 30. 5. 2017
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje 

č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

14/1210 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, se sídlem Mánesova 1684/7, 746 01 Opava o poskytnutí finančních prostředků na nákup vícemístného motorového vozidla v maximální výši 1.250 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1210 30. 5. 2017
2. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2017 organizaci Marianum, příspěvková organizace, IČO 71197061, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03536/2014/SOC, ve výši 1.250 tis. Kč, dle předloženého materiálu, a to formou závazného ukazatele

14/1210 30. 5. 2017
3. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, ve výši 1.250 tis. Kč, s účelovým určením na nákup vícemístného motorového vozidla dle důvodové zprávy předloženého materiálu s časovou použitelností od 30. 5. 2017 do 31. 12. 2017

14/1210 30. 5. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 2122 -

Odvody příspěvkových organizací

 o

1.250 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.250 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

14/1211 30. 5. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1211 30. 5. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1212 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

14/1212 30. 5. 2017
2. bere na vědomí

návrhy na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

14/1212 30. 5. 2017
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

14/1212 30. 5. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017

Rada kraje

14/1213 30. 5. 2017
1. bere na vědomí

informaci o zániku pohledávek kraje za společností Sdružení pro činnost Soukromé mateřské školy K. Čapka, dle předloženého materiálu

Rada kraje

14/1214 30. 5. 2017
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky finanční prostředky ve výši 296,2 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2017 na financování projektu „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1214 30. 5. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

296,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

193,20 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

48,30 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

17,39 tis. Kč

Pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,81 tis. Kč

pol. 5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

1,50 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

15,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

10,00 tis. Kč

Celkem

o

296,20 tis. Kč

14/1214 30. 5. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.053,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

783,5 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

195,9 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

70,5 tis. Kč

Pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,3 tis. Kč

Celkem

o

1.053,2 tis. Kč

14/1214 30. 5. 2017
4. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 193,2 tis. Kč z 298.649,13 tis. Kč na 298.842,33 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/640 ze dne 28. 2. 2017

14/1215 30. 5. 2017
1. rozhodla

změnit termín konání schůze rady kraje z 13. 6. 2017 na pondělí 12. 6. 2017 od 10:00 hodin

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.