Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 7. 5. 2015

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  14/1183     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a Ing. Libora Nowaka o ověření zápisu z 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2015
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  14/1184     7. 5. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 7. 5. 2015: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Ing. Eva Šillerová
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  14/1185     7. 5. 2015
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 7. 5. 2015 ve složení: RSDr. Karel Kuboš – předseda Ing. Pavlína Nytrová Ing. Eva Poštová, CSc. Mgr. Lukáš Curylo Mgr. Jaroslav Stolařík
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  14/1186     7. 5. 2015
1. schvaluje

program 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 7. 5. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5245 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1187     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1187     7. 5. 2015
2. oceňuje

práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2164 ze dne 6. 6. 2012
  k usnesení rady kraje č. 66/5317 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1188     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období člena správní rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., a to Bc. Jana Tomiczka ke dni 18. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1188     7. 5. 2015
2. rozhodlo

jmenovat ke dni 19. 6. 2015 Ing. Daniela Vacu do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5235 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1189     7. 5. 2015
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let paní Mgr. Annu Valkovou, místo pobytu ********** navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje
  14/1189     7. 5. 2015
2. volí

za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let pana Ing. Vítězslava Matušku, místo pobytu ********** navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5273 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1190     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 k 7. 4. 2015 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 3. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009
  k usnesení rady kraje č. 66/5267 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1191     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 64/5089 ze dne 24. 3. 2015
             č. 65/5186 ze dne 7. 4. 2015
             č. 66/5265 ze dne 21. 4. 2015
             č. 67/5383 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  14/1192     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 30. 1. 2015 do 17. 4. 2015, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 19. 2. 2015 do 20. 4. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5184 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1193     7. 5. 2015
1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 7. 5. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5268 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1194     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 5. 3. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5185 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1195     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Fakultní nemocnici Ostrava, IČ 00843989, ve výši 10.000,-- Kč na úhradu části nákladů na pořádání akce „5. Trilaterální sympozium s tématem Medicína katastrof“, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1195     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Fakultní nemocnicí Ostrava, IČ 00843989, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s termínem použití v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5269 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1196     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 14. 4. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1196     7. 5. 2015
2. stanoví

u usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1039 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 termín další kontroly plnění na 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016, dle předloženého materiálu
  14/1196     7. 5. 2015
3. mění

u usnesení č. 12/1064 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 termín plnění z data 28. 2. 2015 na 30. 9. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5272 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1197     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

dopis starosty obce Štáblovice, ze dne 19. 3. 2015, adresovaný zastupitelstvu kraje, ve věci bezúplatného převodu pozemku, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/2 ze dne 12. 2. 2001
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 66/5277 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1198     7. 5. 2015
1. rozhodlo

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2015 ve výši 800 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 70933146, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5278 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1199     7. 5. 2015
1. rozhodlo

uzavřít memorandum o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5279 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1200     7. 5. 2015
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5263 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1201     7. 5. 2015
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, poř. č. 94/2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5222 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1202     7. 5. 2015
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady 193.052.500 Kč a s předpokládanou dobou realizace v roce 2015
  14/1202     7. 5. 2015
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2015 - 2016 ve výši 193.052.500 Kč
  14/1202     7. 5. 2015
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2015
  14/1202     7. 5. 2015
4. bere na vědomí

informaci, že fyzická realizace projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena jen v případě vykázání dostatečné úspory na tomto programu a rozsah fyzické realizace bude přizpůsoben výši této úspory
  14/1202     7. 5. 2015
5. souhlasí

s předfinancováním vlastního podílu projektu ze stávajícího úvěrového rámce od České spořitelny, a. s., a podílu z evropských finančních zdrojů z připravovaného úvěrového rámce pro léta 2015 – 2020, o jehož zahájení formou otevřeného zadávacího řízení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 64/5054 ze dne 24. 3. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 67/5384 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  14/1203     7. 5. 2015
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 8/650, bod 5) ze dne 27. 2. 2014 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu
  14/1203     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00409/2014/KH ze dne 25. 3. 2014 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1203     7. 5. 2015
3. rozhodlo

změnit v usnesení č. 13/1110, bod 7) ze dne 5. 3. 2015 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu
  14/1203     7. 5. 2015
4. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 3. 2015 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 67/5385 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  14/1204     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout peněžní dar ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na úhradu nákladů akce „Den policie“ dle předloženého materiálu
  14/1204     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 67/5386 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  14/1205     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1110, bod 3) ze dne 5. 3. 2015 text „poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 5 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení speciálních a ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků, technologií a na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení, s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ na „poskytnout peněžní dar ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení speciálních a ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků, technologií a na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení“ dle předloženého materiálu b) zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1110, bod 4) ze dne 5. 3. 2015 dle předloženého materiálu
  14/1205     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 64/5098 ze dne 24. 3. 2015
  (č. usnesení)
  14/1206     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2013/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 66/5281 ze dne 21. 4. 2015
             č. 37/2763 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  14/1207     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, ve výši 3.000.000 Kč k zajištění financování investičních výdajů projektu „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, oblasti podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5290 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1208     7. 5. 2015
1. rozhodlo

o sloučení organizací Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, a Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, s účinností od 1. 7. 2015
  14/1208     7. 5. 2015
2. konstatuje

že organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, zanikne s účinností od 1. 7. 2015
  14/1208     7. 5. 2015
3. rozhodlo

že přejímající organizací se stane organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910
  14/1208     7. 5. 2015
4. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910
  14/1208     7. 5. 2015
5. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 00577910, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/1208     7. 5. 2015
6. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 5) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5293 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1209     7. 5. 2015
1. schvaluje

dohodu mezi Moravskoslezským krajem a městem Bílovec o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované organizací kraje Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1209     7. 5. 2015
2. rozhodlo

o ukončení činnosti organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dnem 30. 6. 2015
  14/1209     7. 5. 2015
3. zrušuje

organizaci Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dnem 31. 7. 2015
  14/1209     7. 5. 2015
4. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  14/1209     7. 5. 2015
5. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 4) tohoto usnesení
  14/1209     7. 5. 2015
6. ukládá

radě kraje zabezpečit veškeré úkoly spojené se zrušením organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726 Termín: do 31. 7. 2015
  14/1209     7. 5. 2015
7. ukládá

radě kraje informovat zastupitelstvo kraje o ukončení činnosti organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj Termín: do 31. 12. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 6/8 ze dne 5. 3. 2015
             č. 66/5294 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1210     7. 5. 2015
1. rozhodlo

změnit v příloze č. 1 usnesení č. 13/1122 zastupitelstva kraje ze dne 5. 3. 2015 podíl požadované dotace na plánovaných nákladech/výdajích v % příjemce SPORT MLADÝCH, o.p.s., IČ 25842374, podpořeného v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  14/1210     7. 5. 2015
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemcům: a) TK PLUS SPORT a.s., IČ 29318599, maximálně ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním semifinálového utkání Světové skupiny Fed Cupu ČR – Francie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015 b) Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s., IČ 69610576, maximálně ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním finále Českého poháru žen – Hyundai FINAL 6; finanční prostředky jsou určeny na bezpečnostní a zdravotní zajištění, cestovné, dopravu, přepravu materiálu, kancelářské pomůcky, sportovní a spotřební materiál, nájem sportovní haly, odměny rozhodčím a pořadatelům, služby spojů, ubytování, stravování, věcné ceny, tiskové služby, propagaci, zdravotní rehabilitační a regenerační služby s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 c) Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, maximálně ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise na otevřených dvorcích 2015; finanční prostředky jsou určeny na odměny rozhodčím, sběračům, zdravotníkům, administrativním pracovníkům, pořadatelské službě, hráčům, věcné ceny, pronájem, dopravu, tenisové míče a stravu s časovou použitelností 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015
  14/1210     7. 5. 2015
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) TK PLUS SPORT a.s., IČ 29318599, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5296 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1211     7. 5. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/1211     7. 5. 2015
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5301 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1212     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 4 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  14/1212     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5306 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014
                  č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  14/1213     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Českotěšínsko dle předloženého materiálu
  14/1213     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5307 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1214     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Jeseník nad Odrou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na demolici nadjezdu v km 228,824 trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1214     7. 5. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, v maximální výši 2.170.000,-- Kč, na demolici nadjezdu v km 228,824 trati Přerov – Bohumín v Jeseníku nad Odrou s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1214     7. 5. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5308 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1215     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, Brno, IČ 28319869, o projednání nabídky odkupu pozemků uvedených v bodě 2) tohoto usnesení, určených pro výstavbu komerční zóny v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1215     7. 5. 2015
2. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1316/44 orná půda, pozemek parc. č. 1316/45 orná půda, pozemek parc. č. 1316/46 orná půda, pozemek parc. č. 1316/53 orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu, z vlastnictví Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, Brno, IČ 28319869, za kupní cenu ve výši 120.900,-- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  14/1215     7. 5. 2015
3. bere na vědomí

žádost obce Václavov u Bruntálu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci stavby místní komunikace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1215     7. 5. 2015
4. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Václavov u Bruntálu, IČ 00296449, v maximální výši 12.000.000,-- Kč, na realizaci projektu „Obecní místní komunikace s nadregionálním významem ve Václavově u Bruntálu“ s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1215     7. 5. 2015
5. rozhodlo

uzavřít s obcí Václavov u Bruntálu, IČ 00296449, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4861 ze dne 17. 2. 2015
             č. 66/5280 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1216     7. 5. 2015
1. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711 (příjemce dotace), za rok 2015 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 43,7 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5304 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1217     7. 5. 2015
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení
  14/1217     7. 5. 2015
2. rozhodlo

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5305 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1218     7. 5. 2015
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  14/1218     7. 5. 2015
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  14/1218     7. 5. 2015
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  14/1218     7. 5. 2015
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  14/1218     7. 5. 2015
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5311 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1219     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 11. 3. 2015 ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1219     7. 5. 2015
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 181.318,50 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  14/1219     7. 5. 2015
3. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 24. 3. 2015 ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1219     7. 5. 2015
4. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve výši 71.045,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5312 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1035 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1220     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek ze dne 10. 3. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 5. 4. 2015, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00072/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1220     7. 5. 2015
2. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, na plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Frýdek-Místek, o 152.550,-- Kč na celkovou výši 388.800,-- Kč, dle předloženého materiálu
  14/1220     7. 5. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s pobočným spolkem Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek, IČ 00434990, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00072/2015/ŽPZ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 66/5315 ze dne 21. 4. 2015
             č. 49/3704 ze dne 5. 8. 2014
             č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  14/1221     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, ze dne 7. 4. 2015, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1221     7. 5. 2015
2. rozhodlo

změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 11/933 ze dne 11. 9. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 14. 9. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 14. 10. 2015
  14/1221     7. 5. 2015
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5370 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1127 ze dne 5. 3. 2015
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1222     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1512/4, orná půda a pozemek parc. č. 1512/105, orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, oba v k. ú. a obci Velká Polom, z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, dle předloženého materiálu b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5321 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1223     7. 5. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  14/1223     7. 5. 2015
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5321 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1224     7. 5. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  14/1224     7. 5. 2015
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5327 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1225     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost Občanského sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1225     7. 5. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Občanskému sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 56,18 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“, vzniklých od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a uhrazených do 15. 1. 2016, dle předloženého materiálu
  14/1225     7. 5. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s Občanským sdružením „Sdružením Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5329 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2131 ze dne 6. 6. 2012
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
                  č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  14/1226     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje na rok 2015 v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení
  14/1226     7. 5. 2015
2. rozhodlo

změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 u žadatele Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., IČ 28659392, u sociální služby Pečovatelská služba, reg. č. 4550261, výši dotace ve sloupci „Schválená výše dotace v Kč celkem“ z 248.000,-- Kč na 215.000,-- Kč, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 66/5333 ze dne 21. 4. 2015
             č. 66/5330 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1227     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost spolku Ostravské centrum nové hudby, IČ 70631531, o finanční podporu projektu „Ostravské dny 2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, IČ 70631531, na projekt „Ostravské dny 2015“ ve výši 500.000,-- Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
3. rozhodlo

uzavřít se spolkem Ostravské centrum nové hudby, IČ 70631531, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
4. bere na vědomí

žádost společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, o finanční podporu projektu „Prezentace Moravskoslezského kraje na výstavě Památky mého kraje“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
5. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, ve výši 250.000,-- Kč, na projekt „Prezentace Moravskoslezského kraje na výstavě Památky mého kraje“ s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
6. rozhodlo

uzavřít se společností Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
7. bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad, IČ 00576115, o finanční podporu projektu „VI. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1227     7. 5. 2015
8. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dívčí Hrad, IČ 00576115, na projekt „VI. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko“ s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 66/5332 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1072 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1228     7. 5. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Muzea Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/1228     7. 5. 2015
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5332 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1229     7. 5. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Těšínského divadla, příspěvková organizace, IČ 00100536, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  14/1229     7. 5. 2015
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5325 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007
  (č. usnesení)
  14/1230     7. 5. 2015
1. zrušuje

„Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji“, které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007
  14/1230     7. 5. 2015
2. schvaluje

„Zásady pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji“ uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1039 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1231     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5221 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1232     7. 5. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 výši financování z „10.000.000 Kč“ na „11.200.000 Kč“ dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5335 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1168 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  14/1233     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu realizace projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, dle předloženého materiálu
  14/1233     7. 5. 2015
2. rozhodlo

zvýšit profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 - 2016 z 89.100.000 Kč o 2.400.000 Kč na 91.500.000 Kč, dle předloženého materiálu
  14/1233     7. 5. 2015
3. rozhodlo

snížit zajištění udržitelnosti individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby e-Health financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 - 2020 z maximální výše 7.260.000 Kč o 2.400.000 Kč na 4.860.000 Kč, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5353 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1234     7. 5. 2015
1. rozhodlo

částečně prominout smluvní pokutu ve výši 325.000 Kč z celkové výše 920.000 Kč vůči společnosti TOKA s.r.o., IČ 25518526, podle § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 66/5351 ze dne 21. 4. 2015
             č. 65/5219 ze dne 7. 4. 2015
             č. 61/4783 ze dne 5. 3. 2015
             č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013
             č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013
             č. 97/6159 ze dne 16. 11. 2011
             č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013
             č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009
  (č. usnesení)
  14/1235     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, 90 % ze stanoveného odvodu 1.730.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídicích systémů na VSPŠG“, tj. v celkové výši 1.557.000 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ 26836025, na projekt „Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídicích systémů na VSPŠG“, dle předloženého materiálu
  14/1235     7. 5. 2015
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu THeatr ludem, IČ 27002144, na projekt „Loutka jako nástroj vzdělávání. Vzdělávací semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky mateřských škol a na I. stupni ZŠ v Ostravě a Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  14/1235     7. 5. 2015
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Linguistic – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s., IČ 26785901, na projekt „JAZYKOVÝ PEDAGOGICKÝ PARK – další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích se zaměřením na metodu CLIL a její praktické využití v rámci výuky“, dle předloženého materiálu
  14/1235     7. 5. 2015
4. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, 90 % ze stanoveného odvodu 14.923 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, na projekt „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na GSH“, tj. v celkové výši 13.430,70 Kč, zaokrouhleně 13.430 Kč b) prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62331582, na projekt „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a GSH“, dle předloženého materiálu
  14/1235     7. 5. 2015
5. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 66/5342 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1236     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Národnímu strojírenskému klastru, z.s., IČ 26629437, ve výši 750.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Strategie konkurenceschopnosti členů NSK“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  14/1236     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Národním strojírenským klastrem, z.s., IČ 26629437, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014
  k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014
             č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014
             č. 66/5347 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1237     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00132/2015/RRC s obcí Děhylov, IČ 00635464, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00131/2015/RRC s obcí Kaňovice, IČ 00494267, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu c) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00012/2015/RRC s obcí Otice, IČ 00300543, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/385 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesení rady kraje č. 66/5349 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1238     7. 5. 2015
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanovený odvod ve výši 37.000 Kč u neinvestiční dotace poskytnuté společnosti BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“
  14/1238     7. 5. 2015
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, 80 % ze stanoveného odvodu 18.200 Kč za porušení rozpočtové kázně u neinvestiční dotace poskytnuté společnosti BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“, tj. 14.560 Kč
  14/1238     7. 5. 2015
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u neinvestiční dotace poskytnuté společnosti BioHENEX s.r.o., IČ 27803155, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s nákupem inovačních voucherů v rámci projektu „Inovace zařízení radiační termografie TRD“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 64/5132 ze dne 24. 3. 2015
  (č. usnesení)
  14/1239     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje maximálně ve výši 100.000 Kč Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, účelově určenou na pořádání mezinárodní vědecké konference na téma „Hospodářská politika zemí EU“ s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015 dle předloženého materiálu
  14/1239     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5354 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1240     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Krnov, IČ 00296139, ve výši 237.826 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s terénním průzkumem na pozemcích po bývalé slévárně šedé litiny SKS Krnov s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015
  14/1240     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s městem Krnov, IČ 00296139, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5243 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012
                  č. 7/607 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  14/1241     7. 5. 2015
1. projednalo

Zprávu o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  14/1241     7. 5. 2015
2. souhlasí

s dalším postupem monitoringu a realizace strategie, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5244 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012
                  č. 10/868 ze dne 12. 6. 2014
  (č. usnesení)
  14/1242     7. 5. 2015
1. projednalo

Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 64/5135 ze dne 24. 3. 2015
  (č. usnesení)
  14/1243     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: ideální 1/26 pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, ideální 1/26 pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 1.990,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  14/1243     7. 5. 2015
2. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: ideální 1/26 pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, ideální 1/26 pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 1.990,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5228 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1244     7. 5. 2015
1. rozhodlo

odmítnout nabídku na úplatný převod pozemku parc. č. 622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví kraje
  14/1244     7. 5. 2015
2. rozhodlo

a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5358 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1245     7. 5. 2015
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 71/96 orná půda v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, z vlastnictví **********, za kupní cenu 1.476.600,- Kč a úhradu nákladů spojených se vkladem práv do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4930 ze dne 17. 2. 2015
             č. 66/5359 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1246     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to: části pozemku par. č. 650/1 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 4290-50/2010 ze dne 12. 10. 2010 a nově označené jako pozemek parc. č. 650/31 ostatní plocha o výměře 25 m² a pozemek parc. č. 650/32 ostatní plocha o výměře 104 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643 za podmínky, že obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout pozemky specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaných vkladem práv do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5360 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1247     7. 5. 2015
1. rozhodlo

darovat jízdenkový automat MHD, rok výroby 2011, typ výrobku AVJGV, výrobní číslo 00500000428, ve vlastnictví kraje, do vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, IČ 61974757
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5362 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1248     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5361 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1249     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 2125 ostatní plocha v k. ú. Jaktař, obec Opava a parc. č. 2209/10 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2216/20 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní vedení plynovodu na částech služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s prohlídkou, provozováním, údržbou, opravami a modernizací podzemního vedení plynovodu, vše v rámci stavby „Přípojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace – budova Záchranné zdravotnické služby v Opavě, Olomoucká 86, 746 01, k. ú. Opava - Předměstí, Jaktař“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a se vkladem práv do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5363 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1250     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2631, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3570-4/2013 ze dne 2. 12. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2631/5, ostatní plocha, o výměře 160 m² a části pozemku parc. č. 3356/46, ostatní plocha, oddělené dle výše citovaného geometrického plánu a nově označené jako pozemky parc. č. 3356/80, ostatní plocha, o výměře 627 m² a parc. č. 3356/81, ostatní plocha, o výměře 53 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Český Těšín, do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 303.032,- Kč (vč. DPH) a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  14/1250     7. 5. 2015
2. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1600 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 397-57/2014 ze dne 6. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1600/2 ostatní plocha, o výměře 108 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Dolní Moravice, do SJM **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 18.100,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5377 ze dne 21. 4. 2015
  (č. usnesení)
bod 1 písm. a) změněn usnesením č. 15/1554 ze dne 25. 6. 2015
  14/1251     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to: pozemek parc. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. st. 104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, pozemek parc. st. 105 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 140, část obce Stěbořice, občanská vybavenost, pozemek parc. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če stavba technického vybavení, pozemek parc. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 152 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. st. 153/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 93/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 94 zahrada, pozemek parc. č. 96 zahrada, pozemek parc. č. 113 zahrada, pozemek parc. č. 153/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1632 ostatní plocha, stavba nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku par. č. 103/2, který je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ 69797111, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Stěbořice, do vlastnictví obce Stěbořice, Stěbořice 28, IČ 00300691, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek: aa) Nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovité věci bude řádně pečovat a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí ab) V případě porušení povinností dle bodu 1 aa) tohoto usnesení je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí nabyvatel b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  14/1251     7. 5. 2015
2. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to: pozemek parc. č. st. 91 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če stavba technického vybavení, pozemek parc. č. st. 989 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek parc. č. 93/2 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Stěbořice do vlastnictví obce Stěbořice, Stěbořice 28, IČ 00300691, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek: aa) nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovité věci bude řádně pečovat a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí ab) v případě porušení povinností dle bodu 2 aa) tohoto usnesení je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí nabyvatel b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  14/1251     7. 5. 2015
3. rozhodlo

a) darovat movité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to: 4 ks mobilních buněk UNIMO 82 umístěných na pozemku parc. č. 95 v k. ú. a obci Stěbořice, včetně 2 ks přímotopů EKOFLEX do vlastnictví obce Stěbořice, Stěbořice 28, IČ 00300691 b) vyjmout movité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, a to ke dni jejich předání obdarovanému
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5373 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  14/1252     7. 5. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč městu Nový Jičín, IČ 00298212, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Veletrh Novojičínska“, s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015
  14/1252     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s městem Nový Jičín, IČ 00298212, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 65/5230 ze dne 7. 4. 2015
  (č. usnesení)
  14/1253     7. 5. 2015
1. rozhodlo

a) změnit přílohu č. 5 k materiálu schválenému usneseními zastupitelstva kraje č. 9/727 bod 2) ze dne 24. 4. 2014 a č. 11/909 ze dne 11. 9. 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) doplnit usnesení zastupitelstva kraje č. 9/727 bod 2) ze dne 24. 4. 2014 o podmínky převodu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  14/1253     7. 5. 2015
2. rozhodlo

doplnit usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1082 ze dne 11. 12. 2014 o podmínky převodu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  14/1253     7. 5. 2015
3. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 6266 o výměře 473 m², zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 6267 o výměře 15.911 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6268/1 o výměře 2.413 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6268/2 o výměře 306 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6288 o výměře 49 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6289 o výměře 253 m², zahrada, pozemek parc. č. 6377 o výměře 1.374 m², vodní plocha, pozemek parc. č. 6378 o výměře 1.460 m², vodní plocha, pozemek parc. č. 6379 o výměře 1.489 m², vodní plocha, pozemek parc. č. 6388 o výměře 961 m², orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, z vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, za kupní cenu 212 Kč/m², za podmínek dle přílohy č. 7 předloženého materiálu; poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 3) písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 66/5366 ze dne 21. 4. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/984 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  14/1254     7. 5. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, o strukturální změnu nákladového rozpočtu projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP, KP a STC“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  14/1254     7. 5. 2015
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01962/2014/RRC na projekt „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP, KP a STC“, se sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 64/5150 ze dne 24. 3. 2015
  (č. usnesení)
  14/1255     7. 5. 2015
1. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem (jako dárcem) a Asociací krajů České republiky, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 70933146 (jako obdarovaným), jejímž předmětem je převod vlastnického práva k centrální videokonferenční technologii dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.