Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 3. 2020

Zastupitelstvo kraje

15/1776 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Radky Krištofové a PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D. o ověření zápisu z 14. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12. 12. 2019

Zastupitelstvo kraje

15/1777 5. 3. 2020
1. volí

ověřovatelé zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020

- Lenka Brzyszkowská

- Ing. Jiří Martinek, MBA

Zastupitelstvo kraje

15/1778 5. 3. 2020
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020 ve složení

-        Radomíra Vlčková – předsedkyně

-        Ing. Dana Forišková, Ph.D.

-        Mgr. Alena Grosová

-        Ing. Zdeněk Husťák

-        Tomáš Miczka

-        Ing. Vladimír Návrat

Zastupitelstvo kraje

15/1779 5. 3. 2020
1. schvaluje

program 15. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7269 ze dne 17. 2. 2020

15/1780 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7254 ze dne 10. 2. 2020

15/1781 5. 3. 2020
1. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu a) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 856.980 Kč pro financování „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“

15/1781 5. 3. 2020
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon účelově určený na financování uznatelných nákladů v souladu s dotačním programem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019 ‑ 2020“ s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7246 ze dne 10. 2. 2020

č. 71/6491 ze dne 7. 10. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

15/1782 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020
v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020
v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto unesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7244 ze dne 10. 2. 2020

č. 71/6493 ze dne 7. 10. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014

15/1783 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7253 ze dne 10. 2. 2020

č. 71/6489 ze dne 7. 10. 2019

15/1784 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7250 ze dne 10. 2. 2020

15/1785 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7247 ze dne 10. 2. 2020

15/1786 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1786 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2020“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                               

15/1786 5. 3. 2020
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

15/1786 5. 3. 2020
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2020“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7249 ze dne 10.2.2020

15/1787 5. 3. 2020
1. rozhodlo

schválit způsob výpočtu návrhu dotace pro roky 2020 - 2021 v rámci podmínek dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021“ dle předloženého materiálu

15/1787 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2020 - 2021 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1787 5. 3. 2020
3. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

15/1787 5. 3. 2020
4. rozhodlo

pověřit radu kraje schvalováním změn maximální výše oprávněných provozních nákladů, změn indikátorů a změn nákladových limitů jednotlivých sociálních služeb nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 – 2021“ a následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na roky 2020 – 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7251 ze dne 10.2.2020

č. 81/7340 ze dne 17.2.2020

15/1788 5. 3. 2020
1. rozhodlo

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2020 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

15/1788 5. 3. 2020
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2020 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

15/1788 5. 3. 2020
3. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem Alzheimercentrum Ostrava z.ú., IČO 07287895, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

15/1788 5. 3. 2020
4. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem AVE, z.s., IČO 65468431, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

15/1788 5. 3. 2020
5. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

15/1788 5. 3. 2020
6. rozhodlo

uzavřít s poskytovatelem Město Rychvald, IČO 00297615, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7339 ze dne 17. 2. 2020

15/1789 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Rekonstrukce objektu denního stacionáře Eden v Českém Těšíně“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1789 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 800.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce objektu denního stacionáře Eden v Českém Těšíně“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7338  ze dne 17. 2. 2020

č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019

15/1790 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 80/7252 ze dne 10. 2. 2020

15/1791 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, se sídlem Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, Janovice, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

15/1791 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 80/7255 ze dne 10. 2. 2020

15/1792 5. 3. 2020
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Vítězslava Kichnera, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.2 pana Ing. Petra Pszczólku, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

15/1792 5. 3. 2020
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana Ing. Luboše Buzka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.2 paní Ing. Dagmar Fialovou, místo pobytu **********, navrženou panem MUDr. Vojtěchem Balcárkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.3 pana Zdeňka Páchu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Josefem Bělicou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.4 paní Ing. Kláru Ščupákovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem, MBA (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.5 pana Alexandra Škodu, místo pobytu **********, navrženého panem MUDr. Vojtěchem Balcárkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.6 pana Ing. Luďka Trdlicu, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Bc. Marcelou Mrózkovou Heříkovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

15/1792 5. 3. 2020
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

3.1 paní Dagmar Baluškové, místo pobytu **********

3.2 pana Ing. Petra Nedělníka, místo pobytu **********

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

č. 59/5332 ze dne 26. 3. 2019

č. 75/6657 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

15/1793 5. 3. 2020
1. rozhodlo

zrušit delegování

p. Petra Zábojníka

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

15/1793 5. 3. 2020
2. rozhodlo

delegovat

Ing. Rostislava Rožnovského, nar. **********

jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR", z.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha, IČ 72556668

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 78/7047 ze dne 13. 1. 2020

č. 80/7171 ze dne 10. 2. 2020

15/1794 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7174 ze dne 10. 2. 2020

15/1795 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 29. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1795 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020“ ve výši 5.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

15/1795 5. 3. 2020
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7176 ze dne 10. 2. 2020

15/1796 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Bítov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1796 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 2.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2020, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

b)   obci Bítov, IČO 64629929, v maximální výši 130 tis. Kč na opravu hasičského automobilu Tatra 148 CAS 32, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

15/1796 5. 3. 2020
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace:

a)    se SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   s obci Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7172 ze dne 10. 2. 2020

15/1797 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)           na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)           na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)            na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1797 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)           neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

b)           investiční účelovou dotaci ve výši 17.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

c)            investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

15/1797 5. 3. 2020
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)           na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)            na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6714 ze dne 25.11.2019

č. 75/6832 ze dne 25.11.2019

č. 77/7006 ze dne 16.12.201

č. 78/7060 ze dne 13.1.2020

č. 81/7268 ze dne 17.2.2020

15/1798 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsob jejich vyřízení za období od 19. 11. 2019 do 7. 2. 2020, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7270 ze dne 17. 2. 2020

15/1799 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7314 ze dne 17.2.2020

15/1800 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7177 ze dne 10. 2. 2020

15/1801 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1801 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 9.580 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činnosti a podporu pořízení technického vybavení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

15/1801 5. 3. 2020
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 80/7180 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1662 ze dne 12. 12. 2019

15/1802 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

15/1802 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 80/7180 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1663 ze dne 12. 12. 2019

15/1803 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

15/1803 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7181 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1804 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 9

15/1804 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve zkrácené výši (s výjimkou subjektu elieva s. r. o., IČO 04804228) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7274 ze dne 17. 2. 2020

15/1805 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020“ žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 80/7184 ze dne 10. 2. 2020

č. 71/6450 ze dne 7. 10. 2019

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1806 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/6453 ze dne 7.10.2019

č. 81/7275 ze dne 17.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1807 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7276 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019

15/1808 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 16 – 25 předloženého materiálu

15/1808 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti Clown Media&Marketing s. r. o., IČO 07254903, ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu „Podpora a propagace mladých talentů MSK v oblasti umělecké tvorby (Mladí mladým)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

15/1808 5. 3. 2020
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2020“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

15/1808 5. 3. 2020
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vzájemné soužití o. p. s., IČO 65497996, ve výši 45.000 Kč na realizaci projektu „Bachtale Čhave“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

15/1808 5. 3. 2020
5. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Dům kultury města Ostravy, a. s., IČO 47151595, ve výši 108.000 Kč na realizaci projektu „Přípravné práce k publikaci k 60. výročí Domu kultury města Ostravy“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

15/1808 5. 3. 2020
6. rozhodlo

zrušit v usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 bod 4), kterým rozhodlo poskytnout statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, účelovou investiční dotaci ve výši 50.000.000 Kč na rekonstrukci 3 historických domů na náměstí v Karviné a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

15/1808 5. 3. 2020
7. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, ve výši 50.000.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, účelově určenou na realizaci projektu „Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7277 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019

15/1809 5. 3. 2020
1. rozhodlo

změnit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, ve výši 5 mil. Kč, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

15/1809 5. 3. 2020
2. rozhodlo

změnit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Biskupstvím ostravsko - opavským, IČO 65468953, ve výši 2 mil. Kč, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.

15/1809 5. 3. 2020
3. rozhodlo

změnit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Leemon Concept s.r.o., IČO 27850463, ve výši 5,5 mil. Kč, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 81/7284 ze dne 17. 2. 2020

15/1810 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Štítina o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci mostu přes Sedlinku na ul. Havlíčkova, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1810 5. 3. 2020
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina, IČO 00300764, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7280 ze dne 17.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/195 ze dne 20.6.2002

č. 7/692 ze dne 14.3.2018

15/1811 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2019, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1663 ze dne 29.8.2017

č. 31/2682 ze dne 6.2.2018

č. 81/7278 ze dne 17.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/421 ze dne 14.9.2017

č. 7/682 ze dne 14.3.2018

15/1812 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

návrh na změnu Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

15/1812 5. 3. 2020
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb ev. č. 03040/2018/DSH a ev. č. 1410/2018/MJ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1812 5. 3. 2020
3. rozhodlo

upravit závazek schválený usnesením č.  5/421 ze dne 14. 9. 2017, a to na celkovou výši 259 mil. Kč v letech 2018-2024 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce níže uvedených pozemních komunikací na území města Ostravy:

a) Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,

b) Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,

dle předloženého materiálu“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7186 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15.6.2017

15/1813 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o zprovoznění stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“

15/1813 5. 3. 2020
2. rozhodlo

ukončit monitoring stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7187 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1221 ze dne 13. 3. 2019

15/1814 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

15/1814 5. 3. 2020
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

15/1814 5. 3. 2020
3. ukládá

náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu

Termín: 1. pololetí 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 81/7283 ze dne 17.02.2020

15/1815 5. 3. 2020
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 12 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

15/1815 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 12 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7190 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/908 ze dne 17.2.2010

15/1816 5. 3. 2020
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

15/1816 5. 3. 2020
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

15/1816 5. 3. 2020
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

15/1816 5. 3. 2020
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

15/1816 5. 3. 2020
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Tisková oprava v příloze č. 3 změna vzniklé parcely č. 446 (původní bylo 466)

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje             

č. 80/7198 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č.  8/852 ze dne 14. 6. 2018

15/1817 5. 3. 2020
1. rozhodlo

změnit v bodě 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2020 ve výši 44.000.000 Kč“ na „2017 – 2021 ve výši 48.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.80/7200 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

15/1818 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Chráněné bydlení Fontána“, dle předloženého materiálu

15/1818 5. 3. 2020
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu s názvem „Chráněné bydlení Fontána“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

15/1818 5. 3. 2020
3. rozhodlo

zrušit bod 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení Fontána“

15/1818 5. 3. 2020
4. rozhodlo

zrušit bod 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení Fontána“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7193 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1819 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

technické úpravy schváleného rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 vyplývající ze změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1819 5. 3. 2020
2. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 k 10. 2. 2020 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7194 ze dne 10. 2. 2020

15/1820 5. 3. 2020
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 579 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků:

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální 1/3,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální 1/3,

**********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální 1/3,

za kupní cenu ve výši 4.500.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7291 ze dne 17.2.2020

15/1821 5. 3. 2020
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. - Heřmanovice, vč. mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 216.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. - Heřmanovice, vč. mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 216.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370, vč. mostu ev. č 370-019 přes Podolský potok“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 52.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370, vč. mostu ev. č 370-019 přes Podolský potok“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 52.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 53.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 53.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
7. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/483 - průtah Frenštátem p. R. - hr. okr. FM“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 27.000.000  Kč

15/1821 5. 3. 2020
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/483 - průtah Frenštátem p. R. - hr. okr. FM“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 27.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
9. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
10. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/483, vč. mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 19.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
11. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 140.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
12. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 140.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
13. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 108.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
14. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 108.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
15. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/478 - rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru na Lukách v Polance nad Odrou“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 43.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
16. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/478 - rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru na Lukách v Polance nad Odrou“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 43.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
17. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“ financovatelného z Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T s předpokládanými náklady 106.000.000 Kč

15/1821 5. 3. 2020
18. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek“, předkládaný do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2020 – 2023 ve výši 106.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7289 ze dne 17. 2. 2020

15/1822 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Opava, IČO 47813148, a to:

pozemek parc. č. 559/15 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 559/16 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do vlastnictví společnosti DJUSU Company, s. r. o., Osadní 869/30, Praha, IČO 25364791,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 78.490 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Opava, IČO 47813148, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7199 ze dne 10. 2. 2020

15/1823 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to:

část pozemku parc. č. 145/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4263-118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 28. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 145/23 ostatní plocha, o výměře 105 m2,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

do vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO 00297437, za podmínky zřízení věcného břemene dle usnesení rady kraje č. 80/7199 ze dne 10. 2. 2020

b)     vyjmout nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

15/1823 5. 3. 2020
2. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 180/12 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 5687-169/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 1. 2020 a nově označené jako pozemek parc. č. 180/20 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, a pozemek parc. č. 180/21 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k.ú. Opava-Předměstí a obci Opava,

z vlastnictví pana **********,

za kupní cenu ve výši 20.880 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1823 5. 3. 2020
3. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 180/9 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5687-169/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 1. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 180/22 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11m2,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

vše v k.ú. Opava-Předměstí a obci Opava,

z vlastnictví společnosti Model obaly a.s., se sídlem Těšínská 2675/102, 746 01 Opava, IČO 45192944

za kupní cenu ve výši 18.370 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČO 47813750, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7201 ze dne 10. 2. 2020

č. 81/7293 ze dne 17. 2. 2020

15/1824 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 1085/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1188-100/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 1. 2020 a nově označené jako pozemky parc. č. 1085/13 ostatní plocha, o výměře 18 m2 a parc. č. 1085/15 ostatní plocha, o výměře 47 m2,

do výlučného vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 22.750,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Tyra, obec Třinec

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví nabyvatelem vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1824 5. 3. 2020
2. rozhodlo

a)     uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to k:

části pozemku parc. č. 1085/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1188-100/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 1. 2020 a nově označené jako pozemek parc. č. 1085/14 ostatní plocha, o výměře 122 m2,

v k. ú. Tyra, obec Třinec,

ve prospěch

paní **********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

pana**********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

pana**********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

pana**********, spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši ideální ¼,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvateli vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1824 5. 3. 2020
3. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 227/6 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Slezská Harta, obec Leskovec nad Moravicí,

z vlastnictví obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, IČO 00296155,

za podmínky zřízení věcného břemene dle usnesení rady kraje č. 80/7201 ze dne 10. 2. 2020 a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1824 5. 3. 2020
4. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 223/1 ostatní plocha, označenou jako díl „e“ o výměře 12 m2,

část pozemku parc. č. 223/2 ostatní plocha, označenou jako díl „f“ o výměře 14 m2,

část pozemku parc. č. 232/1 ostatní plocha, označenou jako díl „g“ o výměře 34 m2,

část pozemku parc. č. 232/2 ostatní plocha, označenou jako díl „i“ o výměře 182 m2,

část pozemku parc. č. 2677/9 ostatní plocha, označenou jako díl „r“ o výměře 1 556 m2,

část pozemku parc. č. 2677/35 ostatní plocha, označenou jako díl „l“ o výměře 23 m2,

část pozemku parc. č. 2677/68 ostatní plocha, označenou jako díl „m“ o výměře 7 m2,

všechny oddělené dle geometrického plánu č. 787-212/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15. 1. 2020 a nově sloučené do pozemku parc. č. 2677/9 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1 828 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Melč,

z vlastnictví obce Melč, Melč 6, IČO 00300420,

za kupní cenu ve výši Kč 109.680,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1824 5. 3. 2020
5. rozhodlo

a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, označenou jako díl „c“, o výměře 12 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 075 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov

za nemovité věci ve společném jmění manželů **********, a to za:

části pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, označených jako díly „b“ a „d“, o výměře 20 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, o výměře 36 377 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov

bez finančního vyrovnání,

b)     vyjmout část pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, označenou jako díl „c“, o výměře 12 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 075 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

c)     předat části pozemku parc. č. st. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří označených jako díly „b“ a „d“, o výměře 20 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 245-217/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha, o výměře 36 377 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Sovinec, obec Jiříkov,

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1824 5. 3. 2020
6. rozhodlo

a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 21 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 90-18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Rejchartice, obec Dvorce

za nemovité věci ve spoluvlastnictví pana **********a pana********** ********** a to za:

část pozemku parc. č. st. 37 označenou jako díl „b“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č. 854/24 označenou jako díl „c“, o výměře 13 m2, oddělených dle geometrického plánu  č. 90 – 18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, o výměře 34 900 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

v k. ú. Rejchartice, obec Dvorce

bez finančního vyrovnání

b)     vyjmout část pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 21 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 90-18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m2,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

c)     předat část pozemku parc. č. st. 37 označenou jako díl „b“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č. 854/24 označenou jako díl „c“, o výměře 13 m2, oddělených dle geometrického plánu č. 90 – 18/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově sloučených do pozemku parc. č. 923 ostatní plocha, o celkové výměře 34 900 m2,

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

15/1824 5. 3. 2020
7. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1059/1 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Myslík, obec Palkovice,

do vlastnictví obce Palkovice, Palkovice 619, 739 41, IČO 00297054 

b)     vyjmout pozemek parc. č. 1059/1 ostatní plocha,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7195 ze dne 10. 2. 2020

č. 81/7294 ze dne 17. 2. 2020

15/1825 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 45/1 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 5652‑118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 30. 8. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 45/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a pozemek parc. č. 45/7 ostatní plocha o výměře 361 m2,

část pozemku parc. č. 45/2 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 5652‑118/2019 potvrzeným katastrálním úřadem dne 30. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 45/6 ostatní plocha o výměře 428 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí a obci Opava,

z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČO 00300535, za podmínky zřízení věcného břemene dle usnesení rady kraje č. 80/7195 ze dne 10. 2. 2020, a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí, využití darovaných nemovitých věcí k vybudování parkovacích stání a zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí 

15/1825 5. 3. 2020
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 471/5 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Hlučín,

z vlastnictví Římskokatolické farnosti Hlučín, Farní 284/7, 748 01 Hlučín, IČO 47810386,

za kupní cenu 3.115.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7297 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1559 ze dne 12. 9. 2019

15/1826 5. 3. 2020
1. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1559 ze dne 12. 9. 2019

15/1826 5. 3. 2020
2. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

15/1826 5. 3. 2020
3. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1121/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/8 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/19 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/21 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/22 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/28 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/34 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/40 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/42 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/44 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/45 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/46 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/51 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1126 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/12 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/7 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/15 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/16 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/14 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1559/4 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/5 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/7 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/8 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/20 vodní plocha,

vše v k. ú. a obci Sedlnice

a

pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1331/5 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1332/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1336/3 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1337 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1339/25 orná půda,

pozemek parc. č. 1339/27 orná půda,

pozemek parc. č. 1339/28 orná půda,

pozemek parc. č. 1340/46 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/48 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/51 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1356/5 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1356/12 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1356/18 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1365 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1471/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1471/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1473/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1473/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov

a

pozemek parc. č. 971/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 971/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 971/11 ostatní plocha,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

a dále tyto stavby:

účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěná na pozemcích parc. č. nacházející se na pozemcích parc. č. 1557/15, parc. č. 1557/14, parc. č. 1557/13, parc. č. 1557/12, parc. č. 1557/11, parc. č. 1557/10, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/8, parc. č. 1557/7, parc. č. 1557/6 vše v k. ú. a obci Sedlnice,

a

účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Komunikace v průmyslové zóně VĚTEV „L“ km 0,650-1,565“ umístěná na pozemcích parc. č. 1557/5, parc. č. 1557/4, parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/1 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1340/51, parc. č.  1469/5, parc. č.  1366/5, parc. č. 1469/4, parc. č.  1469/3, parc. č.  1469/2, parc. č.  1469/1, parc. č.  1340/9, vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

cyklostezka a přilehlé chodníkové těleso vybudované v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěné na pozemcích parc. č. 1368/2, parc. č.1368/3, parc. č.1558/16 parc. č.1558/15, parc. č.1558/14, parc. č.1558/12, parc. č.1558/11, parc. č.1558/10, parc. č.1558/9, parc. č.1558/8, parc. č.1558/7, parc. č.1558/6, parc. č.1558/5, parc. č.1558/4, parc. č.1558/3, parc. č.1558/2, parc. č.1558/1, parc. č. 1123/1, všechny v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1473/3, parc. č. 1340/51, parc. č. 1473/2, parc. č. 1473/1, parc. č. 1470/4, parc. č. 1470/3, parc. č. 1470/2, parc. č. 1470/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

podzemní vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení, které se nachází v pozemcích parc. č. 1126, parc. č. 1123/1, parc. č. 1129/11, parc. č. 1129/10, parc. č. 1129/9, parc. č. 1123/1, parc. č. 1558/2, parc. č. 1557/3, parc. č. 1129/2, parc. č. 1129/17, parc. č. 1129/16 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a v pozemcích parc. č. 1366/7, parc. č. 1331/5, parc. č. 1332/9, parc. č. 1340/51, parc. č. 1469/4, parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1420/2, parc. č. 1356/14, parc. č. 1420/1, parc. č. 1337, parc. č. 1356/5, parc. č. 1336/3, parc. č. 1356/18, parc. č. 1339/27, parc. č. 1340/48, parc. č. 1429/2, parc. č. 1340/68, parc. č. 1469/1, parc. č. 1469/2, parc. č. 1340/9, parc. č. 1340/57, parc. č. 1470/1, parc. č. 1470/2, parc. č. 1340/8, parc. č. 1340/46, parc. č. 1339/25, parc. č. 1356/12, parc. č. 1470/4, parc. č. 1473/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

přípojka podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Přípojka trasy „L“ na pozemcích parc. č. 1340/47, parc. č. 1340/94, parc. č. 1340/102, parc. č. 1339/41, parc. č. 1339/38, parc. č. 1339/2, parc. č. 1340/35, parc. č. 1340/33, parc. č. 1339/15, parc. č. 1339/17, parc. č. 1339/1, parc. č. 813/93, parc. č. 813/50, parc. č. 813/132, parc. č. 813/133, parc. č. 813/134, parc. č. 813/29, parc. č. st. 526, vše v k. ú. a obci Mošnov,

včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínek dle předloženého materiálu

b)     předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1121/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/8 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/40 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/42 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/46 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/51 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1126 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/7 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/16 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/14 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

a

pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/51 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1365 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1473/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1473/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a dále tyto stavby:

účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěná na pozemcích parc. č. nacházející se na pozemcích parc. č. 1557/15, parc. č. 1557/14, parc. č. 1557/13, parc. č. 1557/12, parc. č. 1557/11, parc. č. 1557/10, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/8, parc. č. 1557/7, parc. č. 1557/6 vše v k. ú. a obci Sedlnice,

a

účelová komunikace vybudovaná v rámci stavby „Komunikace v průmyslové zóně VĚTEV „L“ km 0,650-1,565“ umístěná na pozemcích parc. č. 1557/5, parc. č. 1557/4, parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/1 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1340/51, parc. č.  1469/5, parc. č.  1366/5, parc. č. 1469/4, parc. č.  1469/3, parc. č.  1469/2, parc. č.  1469/1, parc. č.  1340/9, vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

cyklostezka a přilehlé chodníkové těleso vybudované v rámci stavby „Napojení větve „L“ na silnici II/464“ umístěné na pozemcích parc. č. 1368/2, parc. č.1368/3, parc. č.1558/16 parc. č.1558/15, parc. č.1558/14, parc. č.1558/12, parc. č.1558/11, parc. č.1558/10, parc. č.1558/9, parc. č.1558/8, parc. č.1558/7, parc. č.1558/6, parc. č.1558/5, parc. č.1558/4, parc. č.1558/3, parc. č.1558/2, parc. č.1558/1, parc. č. 1123/1, všechny v k. ú. a obci Sedlnice, a na pozemcích parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1473/3, parc. č. 1340/51, parc. č. 1473/2, parc. č. 1473/1, parc. č. 1470/4, parc. č. 1470/3, parc. č. 1470/2, parc. č. 1470/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

podzemní vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení, které se nachází v pozemcích parc. č. 1126, parc. č. 1123/1, parc. č. 1129/11, parc. č. 1129/10, parc. č. 1129/9, parc. č. 1123/1, parc. č. 1558/2, parc. č. 1557/3, parc. č. 1129/2, parc. č. 1129/17, parc. č. 1129/16 vše v k. ú. a obci Sedlnice, a v pozemcích parc. č. 1366/7, parc. č. 1331/5, parc. č. 1332/9, parc. č. 1340/51, parc. č. 1469/4, parc. č. 1365, parc. č. 1366/5, parc. č. 1420/2, parc. č. 1356/14, parc. č. 1420/1, parc. č. 1337, parc. č. 1356/5, parc. č. 1336/3, parc. č. 1356/18, parc. č. 1339/27, parc. č. 1340/48, parc. č. 1429/2, parc. č. 1340/68, parc. č. 1469/1, parc. č. 1469/2, parc. č. 1340/9, parc. č. 1340/57, parc. č. 1470/1, parc. č. 1470/2, parc. č. 1340/8, parc. č. 1340/46, parc. č. 1339/25, parc. č. 1356/12, parc. č. 1470/4, parc. č. 1473/1, vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

přípojka podzemního vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Přípojka trasy „L“ na pozemcích parc. č. 1340/47, parc. č. 1340/94, parc. č. 1340/102, parc. č. 1339/41, parc. č. 1339/38, parc. č. 1339/2, parc. č. 1340/35, parc. č. 1340/33, parc. č. 1339/15, parc. č. 1339/17, parc. č. 1339/1, parc. č. 813/93, parc. č. 813/50, parc. č. 813/132, parc. č. 813/133, parc. č. 813/134, parc. č. 813/29, parc. č. st. 526, vše v k. ú. a obci Mošnov,

včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/7371 ze dne 2. 3. 2020

15/1827 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 14451093, a to:

pozemek parc. č. 177/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 964, část obce Vítkovice, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 177/4 ostatní plocha, 

pozemek parc. č. 185/48 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 185/49 ostatní plocha, o výměře 146 m2, a část pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha, označenou jako díl „a“, o výměře 871 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020, nově sloučené do pozemku parc. č. 185/49 ostatní plocha, o nové doposud nezapsané výměře 1 017 m2,

část pozemku parc. č. 177/18 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 177/41 ostatní plocha, o výměře 4 648 m2,

pozemek parc. č. 185/50 ostatní plocha, o nové doposud nezapsané výměře 221 m2 dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020,

část pozemku parc. č. 185/51 ostatní plocha, označenou jako díl „d“, o výměře 187 m2, a část pozemku parc. č. 185/52 ostatní plocha, označenou jako díl „e“, o výměře 111 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3223-1/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 a nově sloučené do pozemku parc. č. 185/52 ostatní plocha, o nové doposud nezapsané výměře 298 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 06519091, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.317.587 Kč bez DPH, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

aa) zřízení zákazu zcizení jako práva věcného, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí,

ab) zřízení věcných břemen dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 82/7371 ze dne 2.  3. 2020,

ac) kupující se zavazuje, že po dobu 10 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí nebude v Předmětu koupě provozovat ubytovací zařízení ve smyslu § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,

ad) kupující se zavazuje, že do 3 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy podá žádost o stavební povolení dle ust. § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., pro provedení rekonstrukce Předmětu koupě dle bodu ae),

ae) kupující se zavazuje, že nejpozději do 8 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí provede na své náklady celkovou rekonstrukci Předmětu koupě a následně bude Předmět koupě využíván pouze za účelem pronájmu vybudovaných bytových jednotek a nebytových prostor (zejména kancelářských prostor, ordinací a prodejen), nedá-li prodávající písemný souhlas k jinému využití Předmětu koupě,

af) kupující se zavazuje, že po dobu minimálně 5 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí přenechá formou výpůjčky výše uvedené nemovitosti pro potřeby organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 14451093,

ag) v případě porušení povinností dle bodu ac) nebo ad) nebo ae) nebo af) bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván

ah) kupní cena bude kupujícím uhrazena takto:

10.000.000 Kč uhradí kupující do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy,

zbývající část kupní ceny ve výši 19.317.587 Kč uhradí kupující do 30 dnů ode dne podání žádosti o stavební povolení

 

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 14451093, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7296 ze dne 17. 2. 2020

č. 82/7369 ze dne 2. 3. 2020

15/1828 5. 3. 2020
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc ve vlastnictví společnosti Letiště Ostrava, a.s., č.p. 401, 742 51 Mošnov, IČO 26827719, a to:

pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

vše v k.ú. a obci Mošnov,

za kupní cenu 5.000.000 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7204 ze dne 10. 2. 2020

15/1829 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1829 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1829 5. 3. 2020
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7120 ze dne 27. 1. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1830 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 722.700 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostrava do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7205 ze dne 10. 2. 2020

15/1831 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1831 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1831 5. 3. 2020
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7203 ze dne 10. 2. 2020

15/1832 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

15/1832 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7203 ze dne 10. 2. 2020

15/1833 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

15/1833 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

č. 75/6756 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7303 ze dne 17. 2. 2020

 

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1834 5. 3. 2020
1. rozhodlo

kofinancovat projekt organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, „Beskydské centrum duševního zdraví“ v letech 2020 - 2021 v maximální celkové výši 1.900 tis. Kč

15/1834 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 17.100 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2021 Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 8. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7202 ze dne 10. 2. 2020

15/1835 5. 3. 2020
1. rozhodlo

 

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7300 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1836 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o., IČO 07355157, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „7th Perinatal Stem Cell Society Congress“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

č. 58/5231 ze dne 11. 3. 2019

č. 63/5709 ze dne 28. 5. 2019

č. 75/6809 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7315 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019

č. 12/1441 ze dne 13. 6. 2019

15/1837 5. 3. 2020
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1837 5. 3. 2020
2. schvaluje

změnu stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7135 ze dne 27. 1. 2020

15/1838 5. 3. 2020
1. schvaluje

změnit název projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ na „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura“

15/1838 5. 3. 2020
2. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 16/1620 ze dne 25. 9. 2015 dobu financování projektu „RESOLVE–Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“
z „2015 – 2020“ na „2016 – 2021“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7123 ze dne 27. 1. 2020

15/1839 5. 3. 2020
1. rozhodlo

změnit název projektu z „Sharing of pedagogical practice in nursery schools“ na „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“

15/1839 5. 3. 2020
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ předkládaný do programu ERASMUS+ v letech 2020 - 2022 ve výši 200.000 EUR dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7209 ze dne 10. 2. 2020

15/1840 5. 3. 2020
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektů

a)    „Digitalizace krajské radiosítě“

b)   „Systém přímé digitalizace“

c)    „Vyžádaná a koordinovaná péče mezi poskytovateli MSK“

d)   „Modernizace a pořízení ICT systémů zajišťující ochranu a zabezpečení dat, síťového provozu nemocnic“

připravovaných k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7212 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1706 ze dne 12.12.2019

15/1841 5. 3. 2020
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ předkládaný do programu ERASMUS+ v letech 2020 – 2023 ve výši 450.000 EUR dle předloženého materiálu

15/1841 5. 3. 2020
2. rozhodlo

přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Supporting attractivness of health and social care professions in regions“ do programu ERASMUS+, od partnerských institucí dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7206 ze dne 20. 2. 2019

15/1842 5. 3. 2020
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

15/1842 5. 3. 2020
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2020 – 2021 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6766 ze dne 25.11.2019

č. 80/7208 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1843 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1843 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 12 a 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1843 5. 3. 2020
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 80/7215 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

č. 14/1728 ze dne 12.12.2019

15/1844 5. 3. 2020
1. rozhodlo

 

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

15/1844 5. 3. 2020
2. rozhodlo

změnit bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017, usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 a usnesení č. 14/1728 ze dne 12. 12. 2019 takto:

„1. rozhodlo

o závazku kraje na období 2016–2024 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši:

a)    5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

b)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

c)  7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům a podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření

tj. maximálně 187 mil. Kč“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7323 ze dne 17. 2. 2020

č. 75/6783 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1845 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1845 5. 3. 2020
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ neúspěšným žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7324 ze dne 17. 2. 2020

č. 75/6784 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1846 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1846 5. 3. 2020
2. rozhodlo

 

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ neúspěšným žadatelům uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 81/7307 ze dne 17. 2. 2020

15/1847 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost spolku IdeaHUB z.s. ze dne 31. 1. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1847 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu IdeaHUB z.s., IČO 05358078, na realizaci projektu „Malá firma budoucnosti“ ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 80,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020

15/1848 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ dle přílohy č. 12 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1848 5. 3. 2020
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 5.299.320 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 81/7310 ze dne 17. 2. 2020

15/1849 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

a)    žádost obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost obce Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1849 5. 3. 2020
2. rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

15/1849 5. 3. 2020
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06871/2018/RRC s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6081 ze dne 30. 7. 2019

č. 75/6779 ze dne 25. 11. 2019

č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019

č. 81/7312 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1850 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout úvěr v max. výši 60 % předpokládaných uznatelných nákladů žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA II, platnými od 24. 9. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019

č. 81/7316 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1851 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7319 ze dne 17. 2. 2020

15/1852 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě v roce 2020“

15/1852 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000 Kč subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě v roce 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1852 5. 3. 2020
3. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 770.000 Kč na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2020“

15/1852 5. 3. 2020
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 770.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

15/1852 5. 3. 2020
5. bere na vědomí

žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o poskytnutí dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Revitalizace Pusteven 2020“

15/1852 5. 3. 2020
6. rozhodlo

poskytnout dotaci v maximální výši 500.000 Kč, z toho investiční část v maximální výši 440.000 Kč, neinvestiční část v maximální výši 60.000 Kč, obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt „Revitalizace Pusteven 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

15/1852 5. 3. 2020
7. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“

15/1852 5. 3. 2020
8. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 700.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

15/1852 5. 3. 2020
9. bere na vědomí

žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na projekt „Restaurátorská dílna“

15/1852 5. 3. 2020
10. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v maximální výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

15/1852 5. 3. 2020
11. bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o poskytnutí dotace v celkové výši 143.100 Kč na projekt „Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně“

15/1852 5. 3. 2020
12. rozhodlo

poskytnout dotaci v maximální výši 143.100 Kč, z toho investiční část maximálně ve výši 114.100 Kč, neinvestiční část maximálně ve výši 29.000 Kč, městu Nový Jičín, IČO 00298212, na projekt „Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k rozhodnutí rady kraje

č. 75/6494 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7318 ze dne 17. 2. 2020

15/1853 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 4, 57 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

15/1853 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

15/1853 5. 3. 2020
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 36 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 81/7320 ze dne 17. 2. 2020

15/1854 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1854 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje České hutnické společnosti, z.s., IČO 00538671, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „INVENT ARENA 2020“, ve výši 350.000 Kč, maximálně však ve výši 70,58 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 s odůvodněném uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

15/1854 5. 3. 2020
3. bere na vědomí

žádost Národního strojírenského klastru, z.s., IČO 26629437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1854 5. 3. 2020
4. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Národnímu strojírenskému klastru, z.s., IČO 26629437, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“, ve výši 750.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 650.000 Kč a investiční dotaci ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 91,46 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4000 ze dne 28.8.2018

č. 80/7211 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/992 ze dne 13.9.2018

15/1855 5. 3. 2020
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5691 ze dne 28.5.2019

č. 80/7207 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1438 ze dne 13.6.2019

15/1856 5. 3. 2020
1. schvaluje

změnit název projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II" na "Obnova alejí na Opavsku"

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6206 ze dne 27.8.2019

č. 14/1135 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/317 ze dne 15.6.2017

15/1857 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“, dle předloženého materiálu

15/1857 5. 3. 2020
2. rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017, ve znění bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/469 ze dne 14. 9. 2017 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“

15/1857 5. 3. 2020
3. rozhodlo

zrušit bod 4) usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017, ve znění bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/469 ze dne 14. 9. 2017 týkající se výše zajištění udržitelnosti projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4260 ze dne 9. 10. 2018

č. 51/4615 ze dne 27. 11. 2018

č. 75/6808 ze dne 25. 11. 2019

č. 75/6807 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7306 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/669 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1118 ze dne 13. 12. 2018

č.14/1715 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1714 ze dne 12. 12. 2019

15/1858 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

k usnesení rady kraje

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

15/1859 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a.    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

b.    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ žadatelům uvedeným v příloze č. 5, 6, 7, 8 a 9 tohoto usnesení

15/1859 5. 3. 2020
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.474 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7226 ze dne 10. 2. 2020

15/1860 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 16. 1. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1860 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava“ ve výši 1.500.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 500.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7228 ze dne 10. 2. 2020

15/1861 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 9. 1. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1861 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7223 ze dne 10. 2. 2020

15/1862 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 8 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

č. 80/7221 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1351 ze dne 13. 3. 2019

15/1863 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Střítež, IČO 00576913, ze dne 6. 1. 2020 o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020, dle přílohy č. 3 předloženého materiál

15/1863 5. 3. 2020
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít s obcí Střítež, IČO 00576913, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01341/2019/ŽPZ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jehož předmětem je změna vymezení uznatelných nákladů, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7219 ze dne 10.2.2020

15/1864 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7220 ze dne 10. 2. 2020

15/1865 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost ********** ze dne 16. 1. 2020 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kompletní revitalizace tří rybníků v obci Kozmice (okres: Opava)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1865 5. 3. 2020
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje **********, ve výši 2.297.200 Kč na realizaci projektu „Kompletní revitalizace tří rybníků v obci Kozmice (okres: Opava)“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 72/6544 ze dne 21.10.2019

č. 80/7229 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1866 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 12 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7222 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1867 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 15. 1. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Opavy Komárova v roce 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1867 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Opavy Komárova v roce 2020“ ve výši 1.100.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a uhrazených do dne 11. 1. 2021 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7325 ze dne 17. 2. 2020

15/1868 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

žádost Eufour PR, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1868 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Eufour PR, s.r.o., IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji ve výši 900.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 80/7225 ze dne 10. 2. 2020

č. 81/7343 ze dne 17. 2. 2020

15/1869 5. 3. 2020
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 80/7234 ze dne 10. 2. 2020

15/1870 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

15/1870 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 80/7234 ze dne 10. 2. 2020

15/1871 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

15/1871 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 80/7234 ze dne 10. 2. 2020

15/1872 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

15/1872 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 80/7234 ze dne 10. 2. 2020

15/1873 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

15/1873 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 80/7234 ze dne 10. 2. 2020

15/1874 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

15/1874 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 80/7234 ze dne 10. 2. 2020

15/1875 5. 3. 2020
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

15/1875 5. 3. 2020
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7231 ze dne 10. 2. 2020

15/1876 5. 3. 2020
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 36.654 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov – Horní Datyně, IČO 03883051, na projekt „International U-19 Futsal Cup 2018, Ostrava“

15/1876 5. 3. 2020
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov – Horní Datyně, IČO 03883051, na projekt „International U-19 Futsal Cup 2018, Ostrava“

15/1876 5. 3. 2020
3. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 51.651 Kč ze stanoveného odvodu 103.302 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci TRIKAM s.r.o., Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov, IČO 49355279, na projekt „World Inline Cup Ostrava“

15/1876 5. 3. 2020
4. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci TRIKAM s.r.o., Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov, IČO 49355279, na projekt „World Inline Cup Ostrava“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6850 ze dne 25.11.2019

č. 80/7235 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1877 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1877 5. 3. 2020
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6271 ze dne 27.8.2019

č. 81/7330 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1878 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1878 5. 3. 2020
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7337 ze dne 17. 2. 2020

15/1879 5. 3. 2020
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře se subjekty Statutární město Ostrava, IČO: 00845451; ČSAD Ostrava, a.s., IČO: 45192057; Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO: 06560750, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1879 5. 3. 2020
2. rozhodlo

o závazku kraje v maximální výši 80 mil. Kč k zajištění  podpory k vybudování „Multifunkční sportovní haly v Ostravě na ulici U Stadiónu v Ostravě – Moravské Ostravě“, a to na období let 2021 – 2023, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  81/7332 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 a 

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

15/1880 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

informaci o neschválení projektu „Modernizace vzdělávání prostřednictvím inteligentních procesů“ předloženého organizací Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, na který jim bylo za podmínky doporučení Žádosti o podporu projektu k financování, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele v max. výši 2.000 tis. Kč s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022

15/1880 5. 3. 2020
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, v max. výši 1.750 tis. Kč, z toho 1.066 tis. Kč neinvestice a 684 tis. Kč investice, k zajištění profinancování projektu s názvem „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ předložený v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022

15/1880 5. 3. 2020
3. rozhodlo

změnit v usnesení č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 strukturu schválené návratné finanční výpomoci na neinvestiční u organizace Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, k zajištění profinancování projektu v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech“, v max. výši 2.000 tis. Kč

15/1880 5. 3. 2020
4. rozhodlo

navýšit neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, k zajištění profinancování schváleného projektu v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a technických předmětech“, o částku 250 tis. Kč s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7335    ze dne 17. 2. 2020

15/1881 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

15/1881 5. 3. 2020
2. schvaluje

část Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, tj. Strategii rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji uvedenou v kapitole 2 přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6272 ze dne 27.8.2019

č. 81/7331 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

15/1882 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

15/1882 5. 3. 2020
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7241 ze dne 10.2.2020

15/1883 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 487.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

b)   Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 130.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

c)    Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 289.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží typu B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších soutěží s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

15/1883 5. 3. 2020
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků

a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7334 ze dne 17. 2. 2020

15/1884 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „69. ročník Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Český krasobruslařský svaz, z.s., , IČ 62937839, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ISU Junior Grand Prix 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

c)    SKSB Arrows Ostrava z.s., IČ 26525143, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regenerace sportovních povrchů“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

d)   Český atletický svaz, IČ 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2020“; s časovou použitelností od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

e)    Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČ 60458054, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2020“; s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 30. 9. 2020

f)     Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

g)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

h)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Beach Open“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

i)     RWR s.r.o., IČ 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Prosperita Open 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

j)     Statutární město Třinec, IČ 00297313, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Atletický den v rámci Olympijského festivalu Tokio 2020“; s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020

k)    Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Olympijský park Slezská Harta“; s časovou použitelností od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020

l)     Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

15/1884 5. 3. 2020
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Český krasobruslařský svaz, z.s., , IČ 62937839, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    SKSB Arrows Ostrava z.s., IČ 26525143, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČ 60458054, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Statutární město Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

l)     Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

15/1884 5. 3. 2020
3. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli promalluo.cz, s.r.o., IČO 07481381, ve výši 600.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Youmatch 2020“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

15/1884 5. 3. 2020
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 00194/2020/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Český florbal, IČO 61387991, jímž se mění uznatelné náklady projektu, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7239 ze dne 10. 2. 2020

15/1885 5. 3. 2020
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc k zajištění financování nákupu výukové pomůcky pořízené v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2020, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.600 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

15/1886 5. 3. 2020
1. bere na vědomí

a)    rezignaci Ing. arch. Patrika Murína z funkce člena Výboru pro kulturu a památky (Příloha č. 1)

15/1886 5. 3. 2020
2. volí

a)    paní Sylvu Zientkovou členkou Výboru pro kulturu a památky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.