Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 2. 2016

Zastupitelstvo kraje

18/1816 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Jaroslava Stolaříka a Mgr. Pavla Kawuloka o ověření zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2015

Zastupitelstvo kraje

18/1817 25. 2. 2016
1. volí

ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 2. 2016:

-     Mgr. Alena Grosová

-     MUDr. Hana Heráková

Zastupitelstvo kraje

18/1818 25. 2. 2016
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 2. 2016 ve složení:

-       PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda

-       Mgr. Fotis Fotopulos

-       Mgr. Petr Juras

-       Bc. Věra Pražáková

-       Ing. arch. Liana Janáčková

Zastupitelstvo kraje

18/1819 25. 2. 2016
1. schvaluje

program 18. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 2. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7050 ze dne 26. 1. 2016

18/1820 25. 2. 2016
1. volí

za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let pana Mgr. Bc. Františka Kondeka, místo pobytu **********, navrženého panem Miroslavem Novákem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

18/1820 25. 2. 2016
2. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1820 25. 2. 2016
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Bc. Taťány Vaňkové,
místo pobytu **********

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7028 ze dne 26. 1. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012

č. 16/1586 ze dne 25. 9. 2015

18/1821 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1821 25. 2. 2016
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění pozdějších dodatků, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2016“, dle předloženého materiálu

18/1821 25. 2. 2016
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7027 ze dne 26. 1. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje    

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1822 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, o poskytnutí dotace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané přejezdy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1822 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, v maximální výši 750.000,-- Kč, na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy, s časovou použitelností od 17. 12. 2015 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

18/1822 25. 2. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6800 ze dne 8. 12. 2015

č. 89/7034 ze dne 26. 1. 2016

č. 90/7116 ze dne 9. 2. 2016

18/1823 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1823 25. 2. 2016
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 00095711 (příjemce dotace) za rok 2016 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 29,8 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7111 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1589 ze dne 25. 9. 2015

18/1824 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na dosavadní průběh otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících drážní dopravou v budoucím období v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb, dle předloženého materiálu

18/1824 25. 2. 2016
2. schvaluje

záměr zahájit výběr provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici linky Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, a to zveřejněním prenotifikace, tzv. předběžného oznámení, v Úředním věstníku Evropské unie, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7102 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/382/1 ze dne 6. 2. 2013

18/1825 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7108 ze dne 9. 2. 2016

18/1826 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o stavu vybrané sítě pozemních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

18/1826 25. 2. 2016
2. schvaluje

návrh optimalizace sítě pozemních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7101 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1827 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádosti Povodí Odry, státního podniku, ze dne 8. 9. 2015 a ze dne 18. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov, stavba č. 5047“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1827 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, na realizaci projektu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov, stavba č. 5047“ v maximální výši 4.000.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2016 do dne 31. 12. 2016 a uhrazených do dne 16. 1. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7107 ze dne 9. 2. 2016

č. 84/6675 ze dne 24. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1828 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

18/1828 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 13 a 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

18/1828 25. 2. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 90/7096 ze dne 9. 2. 2016

č. 69/5675 ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015

18/1829 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost obce Pustá Polom, ze dne 4. 1. 2016, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02134/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

18/1829 25. 2. 2016
2. rozhodlo

změnit údaje o dotaci obci Pustá Polom, IČ 00300608, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 30. 6. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na 1. 5. 2015 – 30. 7. 2016, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02134/2015/ŽPZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7105 ze dne 9. 2. 2016

č. 84/6674 ze dne 24. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1830 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

18/1830 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 15 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

18/1830 25. 2. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7100 ze dne 9. 2. 2016

18/1831 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 22. 9. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 4. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1831 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2016 v maximální výši 700.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 31. 12. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1113 ze dne 23. 6. 2010

č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013

k usnesení rady kraje

č. 90/7106 ze dne 9. 2. 2016

18/1832 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7031 ze dne 26. 1. 2016

18/1833 25. 2. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Udržitelný Moravskoslezský kraj“ předkládaný
do 11. výzvy Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblasti 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblasti podpory 5. 1 - Implementace systémových nástrojů, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2016 - 2017 ve výši 1.000.000,-- Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7097 ze dne 9. 2. 2016

18/1834 25. 2. 2016
1. schvaluje

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu

18/1834 25. 2. 2016
2. vydává

obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 dle příloh č. 5 a 3 předloženého materiálu

18/1834 25. 2. 2016
3. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše obecně závaznou vyhlášku kraje dle bodu 2) tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

18/1834 25. 2. 2016
4. bere na vědomí

stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 83289/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

18/1834 25. 2. 2016
5. schvaluje

vypořádání požadavků a podmínek vyplývající ze stanoviska vydaného Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 83289/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7104 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1127 ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1815 ze dne 17. 12. 2015

18/1835 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

18/1835 25. 2. 2016
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

18/1835 25. 2. 2016
3. vyzývá

vládu České republiky,

aby nepřipustila zpochybnění připravených či realizovaných záměrů modernizace veřejně prospěšných dopravních staveb a zejména urychleně zajistila podmínky pro perspektivní realizaci veřejně prospěšných dopravních staveb z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020

18/1835 25. 2. 2016
4. ukládá

hejtmanovi kraje,

aby ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj opakovaně intervenoval u předsedy vlády ve věci odstranění překážek přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodp.: Miroslav Novák

Termín: 29. 2. 2016

18/1835 25. 2. 2016
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 30. 4. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6799 ze dne 8. 12. 2015

č. 90/7113 ze dne 9. 2. 2016

18/1836 25. 2. 2016
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení

18/1836 25. 2. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy:

a)  o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

b)  o zřízení věcných břemen – služebností dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7114 ze dne 9. 2. 2016

18/1837 25. 2. 2016
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

18/1837 25. 2. 2016
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

18/1837 25. 2. 2016
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

18/1837 25. 2. 2016
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

18/1837 25. 2. 2016
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/6964 ze dne 12. 1. 2016

č. 89/7012 ze dne 26. 1. 2016

18/1838 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 17. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2015, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/6963 ze dne 12. 1. 2016

č. 90/7056 ze dne 9. 2. 2016

18/1839 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 2. 2. 2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6861 ze dne 17. 12. 2015

č. 86/6911 ze dne 17. 12. 2015

č. 86/6913 ze dne 17. 12. 2015

č. 90/7060 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1697 ze dne 17. 12. 2015

18/1840 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení petic adresovaných orgánům kraje za období od 3. 9. 2015 do 2. 2. 2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7057 ze dne 26. 1. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1841 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    obci Branka u Opavy, IČ 47812303, ve výši 300 tis. Kč na nákup dopravního automobilu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

b)   obci Hodslavice, IČ 00297917, ve výši 100 tis. Kč na nákup teleskopického stožáru pro CAS 20 Tatra Terno, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

c)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, v maximální výši 5.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s komplexní rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

d)   České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, v maximální výši 10.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

e)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 7.225 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru, s termínem použití v období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

18/1841 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, ve výši 1.500 tis. Kč na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, v celkové výši 300 tis. Kč na nákup záchranného, zdravotnického a horolezeckého materiálu a svozové a kancelářské techniky, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu,

d)   Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 986 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Medicína katastrof“, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

18/1841 25. 2. 2016
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3.100 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 15.980 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice
- Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

18/1841 25. 2. 2016
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    obcí Branka u Opavy, IČ 47812303, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obcí Hodslavice, IČ 00297917, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   SH ČMS - krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČ 27467759, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f)     Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

g)   Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

h)   Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

i)     statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

j)     Ostravskou univerzitou Ostrava, IČ 61988987, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

18/1841 25. 2. 2016
5. rozhodlo

poskytnout peněžní dar ve výši 8.150 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na úhradu zajištění akce „Den policie“, preventivního projektu pro seniory, dále na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení, speciální a ochranné výstroje pro vnější službu, technologií, technického zařízení a technického vybavení, dle předloženého materiálu

18/1841 25. 2. 2016
6. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7149 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1696 ze dne 17. 12. 2015

18/1842 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7187 ze dne 16. 2. 2016

18/1843 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC o poskytnutí dotace ze dne
28. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1843 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, IČ 02307651, na úhradu uznatelných nákladů na provozní činnost příjemce v roce 2016 a uznatelných nákladů členů klastru v celkové výši 2.000 tis. Kč, z toho: investiční dotaci ve výši 1.800 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem, IČ 02307651, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 77/6171 ze dne 10. 9. 2015

č. 91/7186 ze dne 16. 2. 2016

18/1844 25. 2. 2016
1. rozhodlo

darovat 4 ks velitelských automobilů ŠKODA YETI STYLE Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7201 ze dne 25. 2. 2016

18/1845 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního příspěvku na horolezeckou expedici na horu Mount McKinley dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1845 25. 2. 2016
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na horolezeckou expedici
na horu Mount McKinley

18/1845 25. 2. 2016
3. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7200 ze dne 25. 2. 2016

18/1846 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě ze dne 2. 12. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

18/1846 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČ 47813059, na organizační zajištění a realizaci XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v zemích EU“ ve výši 150 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7199 ze dne 25. 2. 2016

18/1847 25. 2. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, poř. č. 13/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 62/4839    ze dne 17. 2. 2015 

č. 90/7063    ze dne 9. 2. 2016

18/1848 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 4. aktualizace, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/6971 ze dne 12. 1. 2016

18/1849 25. 2. 2016
1. souhlasí

s udělením čestného názvu Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/6981 ze dne 12. 1. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1850 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z. s., IČ 48805416, ve výši 350.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 24. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem „MISS RENETA 2016“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, pronájem sálu, materiál, půjčovné kostýmů, přepravné osob – dopravu, zpracování videoprojekce a pronájem projekční techniky s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na jízdné, cestovné, věcné odměny, ceny, nájmy sportovních zařízení, kancelářské potřeby, materiální vybavení sportovních soutěží, poplatky za spoje, dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.500.000 Kč na podporu projektu „CISO pro talentovanou mládež“; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na nájmy a služby s ním spojené, cestovné, dopravu, stravování, ubytování, startovné na soustředění a přípravné soutěže, zdravotní péči, výživového poradce, regeneraci, sportovní a spotřební materiál, tisk, spoje, poštovné, kancelářský materiál, ostatní osobní náklady, sportovní stipendia, propagaci, mzdové náklady včetně odvodů, služby OSVČ trenérů a sportovců, pojištění, finanční a věcné odměny za medailová umístění, odměny sportovcům z dohod (včetně zákonných odvodů), příspěvek na ubytování, internet a správu webových stránek, skipas, nákup DDHM, náklady na účetnictví a účetní, ozvučení, moderování, odborná školení a semináře s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

d)   TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, ve výši maximálně 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Závodu Míru U23 2016/Course de la Paix U23 2016, Nations CUP – Mezinárodního cyklistického závodu; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění, provoz kanceláře závodu, zajištění bezpečnosti, ubytování, stravování, občerstvení a ceny s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016

18/1850 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory významným sportovcům, kteří jsou v tíživé finanční situaci

18/1850 25. 2. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)  Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z.s., IČ 48805416, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)  Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)  CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)  TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)  Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava,
IČ 28618734, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7071 ze dne 9. 2. 2016

18/1851 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1851 25. 2. 2016
2. schvaluje

část Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, tj. Strategii rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji uvedenou v kapitole č. 2 přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 90/7072 ze dne 9. 2. 2016

18/1852 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)  RWR s.r.o., IČ 27793460, max. ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů se zabezpečením mezinárodního tenisového turnaje „PROSPERITA OPEN 2016“; finanční prostředky jsou určeny na poplatky ATP, startovné, ubytování hráčů, pronájem areálu, tribuny, odměny rozhodčím a propagaci s časovou použitelností od 31. 1. 2016 do 31. 8. 2016

b)  Jesenické sdružení orientačních sportů, IČ 02434512, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v orientačním běhu“; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na kartografické a tiskové práce pro závodní mapy, dohody o provedení práce, pronájem vybavení (mobilní WC, oplocení, měřící zařízení), tiskoviny a propagaci s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

c)  Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, z.s., IČ 00534544, ve výši 6.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění mítinku, přípravné práce, organizační výbory, propagaci, reklamu, cestovné, dopravu, bezpečnostní agenturu, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování, odměny technické četě, tlumočníkům, řidičům, organizátorům, sportovcům, zabezpečení televizního signálu vč. rozvodů, pronájem TV monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, instalaci a provoz tiskového střediska, dopingovou kontrolu, fotodokumentaci, zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče, tiskové služby, věcné ceny, zajištění a pronájem VIP prostor s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016

d)  ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s., IČ 49626281, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Mezinárodní závody zapsané v kalendáři Světové cyklistické federace“ s odůvodněním dle předloženého materiálu; finanční prostředky jsou určeny na ubytování a stravování, zapůjčení oplocení a mobilních WC včetně dopravy, odměny pořadatelům, rozhodčím, lékařům, PHM, služby spojené se zajištěním a zabezpečením trasy a závodu a na výsledkový servis s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016

18/1852 25. 2. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)  RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)  Jesenické sdružení orientačních sportů, IČ 02434512, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)  Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)  ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s., IČ 49626281, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 80/6478 ze dne 20. 10. 2015

č. 90/7075 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1853 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

18/1853 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

18/1853 25. 2. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015

č. 15/1461 ze dne 25. 6. 2015

k usnesení rady kraje

č. 90/7069 ze dne 9. 2. 2016

18/1854 25. 2. 2016
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, 63.360 Kč ze stanoveného odvodu 94.385 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2,  IČ 22715746, na projekt „Czech 3x3 Tour s doprovodným programem pro mládež“

18/1854 25. 2. 2016
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2,  IČ 22715746, na projekt „Czech 3x3 Tour s doprovodným programem pro mládež“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7066    ze dne 9. 2. 2016

18/1855 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

18/1855 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 90/7066 ze dne 9. 2. 2016

18/1856 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická
a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

18/1856 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7066    ze dne 9. 2. 2016

18/1857 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

18/1857 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1858 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 244.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

18/1858 25. 2. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Středisko volného času, Ostrava
– Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 91/7188 ze dne 16. 2. 2016

 

18/1859 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 4 – 26 předloženého materiálu

18/1859 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uzavřít s těmito příjemci smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiál

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7092 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1860 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu

18/1860 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00635162, ve výši 3.680 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2016

18/1860 25. 2. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

18/1860 25. 2. 2016
4. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 4 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťování dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

18/1860 25. 2. 2016
5. rozhodlo

uzavřít s Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7091 ze dne 9. 2. 2016

18/1861 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

18/1861 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7091 ze dne 9. 2. 2016

18/1862 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

18/1862 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7091 ze dne 9. 2. 2016

18/1863 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

18/1863 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7091 ze dne 9. 2. 2016

18/1864 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu

18/1864 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7121 ze dne 9. 2. 2016

18/1865 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

informaci o využití finančních prostředků z evropských a jiných fondů v odvětví sociálním za období 2007 – 2015, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7129 ze dne 9. 2. 2016

č. 81/6530 ze dne 27. 10. 2015

č. 80/6499 ze dne 20. 10. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1866 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7124 ze dne 9. 2. 2016               

č. 77/6256 ze dne 10. 9. 2015

č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014

č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015

č. 16/1605 ze dne 25. 9. 2015

č. 15/1487 ze dne 25. 6. 2015

18/1867 25. 2. 2016
1. rozhodlo

schválit dodatek č. 1 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1867 25. 2. 2016
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1867 25. 2. 2016
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
se subjektem ITY, z. s., IČ 01821351, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

18/1867 25. 2. 2016
4. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1

-      ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03573/2015  se subjektem Armáda Spásy, IČ 40613411,

-      ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 02959/2015 se subjektem Charita Český Těšín, IČ 60337842,

-      ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č.  02768/2015 se subjektem Charita Nový Jičín, IČ 73635677,

dle rozsahu pověření uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení a návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

18/1867 25. 2. 2016
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 02883/2015 se subjektem Slezská Diakonie, IČ 65468562, dle rozsahu pověření uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení a návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7135 ze dne 9. 2. 2016

č. 88/6989 ze dne 12. 1. 2016

č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

18/1868 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)        schválit změnu návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)        schválit změnu návrhu sdělení zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

18/1868 25. 2. 2016
2. rozhodlo

schválit způsob výpočtu návrhu dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

18/1868 25. 2. 2016
3. rozhodlo

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

18/1868 25. 2. 2016
4. rozhodlo

pověřit radu kraje schvalováním změn maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7122 ze dne 9. 2. 2016

18/1869 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7120 ze dne 9. 2. 2016

18/1870 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)      neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7141 ze dne 9. 2. 2016

18/1871 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, o účelovou dotaci na projekt „Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1871 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

18/1871 25. 2. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7128 ze dne 9. 2. 2016

18/1872 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)       neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7126 ze dne 9. 2. 2016

18/1873 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
na rok 2016“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7132 ze dne 9. 2. 2016

č. 83/6588 ze dne 10. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

18/1874 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7138 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1875 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 - 17 předloženého materiálu

18/1875 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 83/6589 ze dne 10. 11. 2015

č. 90/7134 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

18/1876 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7125 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1613 ze dne 25. 9. 2015

č. 15/1544  ze dne 25. 6. 2015

18/1877 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

18/1877 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7131 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686  ze dne 17. 12. 2015

18/1878 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost obce Štítina, IČ 00300764, o finanční podporu projektu „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2016“ dle přílohy

č. 1 předloženého materiálu

18/1878 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina, IČ 00300764, ve výši 56.000,-- Kč na projekt „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2016“ s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

18/1878 25. 2. 2016
3. bere na vědomí

žádost společnosti ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, o finanční podporu projektu „Film Muzzyka“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

18/1878 25. 2. 2016
4. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, na projekt „Film Muzzyka“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7139 ze dne 9. 2. 2016

č. 84/6704 ze dne 24. 11. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

18/1879 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 3 - 9 předloženého materiálu

18/1879 25. 2. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

18/1879 25. 2. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373222, ve výši 1.000.000,-- Kč na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v 62. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 90/7143 ze dne 9. 2. 2016

18/1880 25. 2. 2016
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „i-AIR REGION“ předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s předpokládanými náklady projektu
1.550.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2019

18/1880 25. 2. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „i-AIR REGION“ předkládaný do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit, v letech 2016 – 2019 v celkové ve výši 1.550.000 Kč

18/1880 25. 2. 2016
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „i-AIR REGION“ z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v letech 2020 – 2026 v maximální výši 100.000 Kč

18/1880 25. 2. 2016
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „i-AIR REGION“ předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, se subjekty:

1)   Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČ 00576310

2)   Województwo Śląskie, ul. Ligonia 43, 40-037 Katowice, Polská republika,
IČ 276254650

3)   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika, IČ 61989100

4)   Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, Polská republika, IČ 000025945

5)   Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČ 68149468

6)   Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, Polská republika, IČ 070940415

Zastupitelstvo kraje

18/1881 25. 2. 2016
1. schvaluje

zahájit přípravu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika
– Polsko 2014 – 2020, předpokládané náklady 8,21 mil. EUR, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2019, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7142 ze dne 9. 2. 2016

18/1882 25. 2. 2016
1. schvaluje

Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                                 

č. 90/7146    ze dne 9. 2. 2016

18/1883 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 500.000 Kč na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, určenou na  úhradu  uznatelných  nákladů  vzniklých od 1. 1. 2016 do 15. 1. 2017

18/1883 25. 2. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6821 ze dne 8. 12. 2015

č. 90/7148 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

18/1884 25. 2. 2016
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7154 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

18/1885 25. 2. 2016
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora komunitní práce v MSK“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

18/1885 25. 2. 2016
2. bere na vědomí

u projektu „Podpora komunitní práce v MSK“ riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 200.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

18/1885 25. 2. 2016
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

18/1885 25. 2. 2016
4. bere na vědomí

u projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 100.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

18/1885 25. 2. 2016
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

18/1885 25. 2. 2016
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

18/1885 25. 2. 2016
7. bere na vědomí

u projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 300.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

18/1885 25. 2. 2016
8. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

18/1885 25. 2. 2016
9. bere na vědomí

u projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 250.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 90/7144 ze dne 9. 2. 2016

18/1886 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout dotaci Asociaci rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, ve výši 700.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s DMO“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 dle předloženého materiálu

18/1886 25. 2. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s Asociací rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

18/1887 25. 2. 2016
1. rozhodlo

poskytnout dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, v celkové výši 12.000.000 Kč na projekt „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 3.000.000 Kč a investiční náklady ve výši 5.000.000 Kč a projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

18/1887 25. 2. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostravě, IČ 61989100, smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

18/1887 25. 2. 2016
3. rozhodlo

poskytnout dotace Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, v celkové výši 7.000.000 Kč na projekt „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 2.000.000 Kč a investiční náklady ve výši 1.000.000 Kč a projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

18/1887 25. 2. 2016
4. rozhodlo

uzavřít s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu

18/1887 25. 2. 2016
5. rozhodlo

poskytnout dotace Slezské univerzitě v Opavě, IČ 47813059, v celkové výši 6.000.000 Kč na projekt „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 3.500.000 Kč a na projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 2.500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

18/1887 25. 2. 2016
6. rozhodlo

uzavřít se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 a 9 předloženého materiálu

18/1887 25. 2. 2016
7. rozhodlo

dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, IČ 61989100, ve výši 6.600.000 Kč, z toho neinvestiční náklady ve výši 3.600.000 Kč a investiční náklady ve výši 3.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

18/1887 25. 2. 2016
8. rozhodlo

dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 4.000.000 Kč, z toho neinvestiční náklady ve výši 3.600.000 Kč a investiční náklady ve výši 400.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

18/1887 25. 2. 2016
9. rozhodlo

dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Slezské univerzity v Opavě, IČ 47813059, neinvestiční náklady ve výši 4.400.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

18/1887 25. 2. 2016
10. rozhodlo

a)    změnit v příloze č. 10, předloženého materiálu schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015, u žadatele uvedeného pod poř. č. 13 společnosti Driwhel s.r.o., IČ 03179338, údaj ve sloupci „C“ na XTND s.r.o.

b)   změnit v příloze č. 10 předloženého materiálu schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015, u žadatele uvedeného pod poř. č. 16 společnosti ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, údaj ve sloupci „K“ podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v procentuálním vyjádření z 0,43 % na 43 %

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7151 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1746 ze dne 17. 12. 2015

18/1888 25. 2. 2016
1. rozhodlo

změnit text v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1160 ze dne 5. 3. 2015 textem tohoto znění:

„rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” předkládaný do programu ERASMUS+, KA 2, v letech 2016 – 2018 ve výši 5.050.000 Kč“

18/1888 25. 2. 2016
2. rozhodlo

přijmout zmocnění k předložení žádosti o grant a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” dle vzoru uvedeného v příloze do programu ERASMUS+, od partnerských institucí:

1)   Région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

1 Place Adrien Zeller,

BP 91006, 67070 Strasbourg, France

2)   Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p. o.

Moravská 2/964

703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika

3)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p. o.

Purkyňova 1654/12

746 01 Opava, Česká republika

4)   Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p. o.

Mariánská 252

744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika

5)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, p. o.

Středoškolská 2854/1

700 30 Ostrava-Zábřeh, Česká republika

6)   Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego, im Franciszka Kleeberga w Lublinie

Al. Racławickie 7

20-059 Lublin, Polska

7)    Zespół Szkół w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 68

23-300 Janów Lubelski, Polska

8)    Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Elsnera 5

20-854 Lublin, Polska

9)   Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

ul. Zemborzycka 82

20-445 Lublin, Polska

10)                Lycée Professionnel Régional René Cassin

2 rue René Cassin,

F-57050 METZ, France

11)                Lycée Professionnel Alain Fournier

12 avenue du Président Kennedy

55107 Verdun, Lorraine – France

12)                Lycée des métiers et des technologies innovantes Charles Jully

59 avenue Foch

57500 Saint-Avold, Lorraine – France

13)                Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de la Meuse

Technopôle Philippe de Vilmorin

CS 40249

55006 Bar-le-Duc Cedex, Lorraine- France

14)                Rectorat de l'académie de Nancy-Metz

2 rue philippe de Gueldres,

CO 30013, 54035 Nancy CEDEX, France

18/1888 25. 2. 2016
3. rozhodlo

předložit žádost o grant na projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” do aktuální výzvy programu ERASMUS+

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7150 ze dne 9. 2. 2016

18/1889 25. 2. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaný
do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit, specifického cíle 4.1. - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, v letech 2016 – 2019, ve výši 196.742.000 Kč

18/1889 25. 2. 2016
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Výměna pozitivních zkušeností“ z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko v letech 2020 – 2026 v maximální výši 1.685.000 Kč

18/1889 25. 2. 2016
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ financovatelného z Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, v roce 2016, před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory

18/1889 25. 2. 2016
4. bere na vědomí

riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí podpory v předpokládané výši 200.000 Kč

18/1889 25. 2. 2016
5. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020 s partnerem projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice, NIP 954 100 24 23, dle přílohy č. 1) a přílohy č. 2) předloženého materiálu

18/1889 25. 2. 2016
6. schvaluje

znění Prohlášení českého vedoucího partnera projektu s názvem „Výměna pozitivních zkušeností“, dle přílohy č. 3) předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7191 ze dne 16. 2. 2016

18/1890 25. 2. 2016
1. rozhodlo

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934, ve výši 3.221.010,00 Kč uloženou v rámci realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 90/7176 ze dne 9. 2. 2016

č. 50/3914 ze dne 26. 8. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

18/1891 25. 2. 2016
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje o jmenování zástupce Moravskoslezského kraje do Řídícího výboru sdružení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

18/1891 25. 2. 2016
2. rozhodlo

delegovat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídícím výboru sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01

18/1891 25. 2. 2016
3. rozhodlo

odvolat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje z Valné hromady zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01

18/1891 25. 2. 2016
4. rozhodlo

delegovat náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně jako zástupce Moravskoslezského kraje na Valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7174    ze dne 9. 2. 2016

18/1892 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 6511 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. st. 6524 zast. plocha a nádvoří (bez stavby),

pozemek parc. č. 783/34 ost. plocha, včetně stavby chodníku,

pozemek parc. č. 783/35 ost. plocha, včetně stavby parkoviště,

pozemek parc. č. 783/36 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/37 ost. plocha,

nový pozemek parc. č. 783/38 ost. plocha o výměře 235 m2, který vznikne sloučením pozemku parc. č. 783/38 ost. plocha o výměře  155 m2 a části pozemku parc č. 783/45 ost. plocha o výměře 80 m2, dle geometrického plánu č. 3290-571/2015 vyhotoveného dne 22. 11. 2015, včetně stavby komunikace a parkoviště,

pozemek parc. č. 783/42 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/43 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/48 ost. plocha, včetně stavby víceúčelového hřiště,

pozemek parc. č. 783/49 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/51 ost. plocha, včetně stavby dětského koutku,

pozemek parc. č. 783/52 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/53 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/54 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/55 ost. plocha a pozemek  parc. č. 783/56 ost. plocha, oba včetně stavby lehkoatletického stadionu,

pozemek parc. č. 783/60 ost. plocha,

pozemek parc. č. 783/61 ost. plocha, včetně stavby horolezecké věže,

pozemek parc. č. 783/62 ost. plocha, včetně stavby tenisových kurtů se stěnou,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí;

a dále:

stavba komunikace a parkoviště na pozemcích parc. č. 783/32 a 783/39 (ve vlastnictví kraje),

přípojka vody na pozemku parc. č. 783/34,

přípojka kanalizace na pozemcích parc. č. 783/34, 783/36, 783/37 a 783/38 (rovněž na pozemku parc. č. 783/32 ve vlastnictví kraje),

přípojka NN ke stavbě na pozemku parc. č. st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez čp/če, obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 6511,

zavlažování stadionu na pozemcích parc. č. 783/34, 783/38, 783/51, 783/52 a 783/56 (rovněž na pozemcích parc. č. 783/39 a 783/40 ve vlastnictví kraje a rovněž na pozemcích parc. č. 783/44, 783/45, 783/46 a 783/50 ve vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih),

oplocení stadionu na pozemcích parc. č. 783/38, 783/51 a 783/60 (rovněž na pozemcích parc. č. 783/16, 783/39, 783/40 a 783/41 ve vlastnictví kraje a rovněž na pozemcích parc. č. 783/44 a  783/45 ve vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih),

osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku parc. č. 783/48 (rovněž na pozemcích parc. č. 783/45, 783/46 a 783/47 ve vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih),

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

b)   nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci, a to dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

vše z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451,

za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

18/1892 25. 2. 2016
2. rozhodlo

předat majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČ 00602060, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem

18/1892 25. 2. 2016
3. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to stavbu bez čp/če jiná stavba stojící na pozemku parc. č. st. 6524 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

b)   nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

vše z vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, Poruba, Ostrava, IČ 25385691

18/1892 25. 2. 2016
4. rozhodlo

předat majetek specifikovaný v bodě 3 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČ 00602060, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem

18/1892 25. 2. 2016
5. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 00577260, a to:

část pozemku parc. č. 368/18 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1133-276/2009 ze dne 9. 10. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 368/25 ostatní plocha o výměře 569 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451 se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, IČ 00845451,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 00577260, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

18/1892 25. 2. 2016
6. rozhodlo

uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva mezi krajem a městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, kterou bude zrušeno městu Frýdlant nad Ostravicí předkupní právo k pozemku parc. č. 535/23 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1498, občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

18/1892 25. 2. 2016
7. rozhodlo

uzavřít Darovací smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi krajem a městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, kterou budou kraji darovány části pozemků parc. č. 535/25, parc. č. 535/17 a parc. č. 535/18, vše ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4130-60/2015 ze dne 19. 11. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 535/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1273 m2 a pozemek parc. č. 535/35 ostatní plocha o výměře 53 m2 , vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí a zároveň bude zřízeno městu Frýdlant nad Ostravicí předkupní právo k darovaným pozemkům a k pozemku parc. č. 535/23 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1498, občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7177 ze dne 9. 2. 2016

18/1893 25. 2. 2016
1. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 267 vodní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz ve vlastnictví obce Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, IČ 67339158, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku mostní konstrukci pro pěší, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 125 – 102/2015 ze dne 24. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1893 25. 2. 2016
2. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2706 vodní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví **********, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku mostní konstrukci pro pěší provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší, v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 393 – 101/2015 ze dne 23. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1893 25. 2. 2016
3. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku mostní konstrukci pro pěší včetně betonového pilíře a nástupní rampy, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší včetně betonového pilíře a nástupní rampy v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 393 – 101/2015 ze dne 23. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1893 25. 2. 2016
4. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku elektrické rozváděcí skříně NN, provozovat je a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním elektrických rozváděcích skříní NN v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 393 – 101/2015 ze dne 23. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1893 25. 2. 2016
5. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku připojovací sjezdy k parkovišti, provozovat je a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním připojovacích sjezdů v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 392 – 100/2015 ze dne 20. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1893 25. 2. 2016
6. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 3458/2 ostatní plocha, v k. ú. Karviná - město, obec Karviná ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku přípojky kanalizace, provozovat je a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kanalizačních přípojek v rámci stavby "Výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů pro Gymnázium Karviná", v rozsahu dle geometrického plánu č. 5371 – 46/2015 ze dne 30. 9. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3458/6 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Karviná - město, obec Karviná, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, Mírová 1442/2, Karviná Nové Město, IČ 62331795, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem povinného platných v době uzavření smlouvy, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1893 25. 2. 2016
7. rozhodlo

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2050/29 ostatní plocha v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve prospěch každého vlastníka  pozemku parc. č. 2050/33 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 779 obč. vybavenost, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11  Pržno, IČ 00847046, spočívající v právu umístění, provozování a užívání sjezdu na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti s umístěním, provozováním a užíváním sjezdu, v rámci stavby „Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku, ul. J. Lohrera 779 – Domov Anenská“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4452‑81/2015 ze dne 22. 12. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7163 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/120 ze dne 18. 2. 2009

18/1894 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 917-18/2015 ze dne 17. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1415/7 ostatní plocha, o výměře 71 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Pudlov, obec Bohumín,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234,

poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7179 ze dne 9. 2. 2016

18/1895 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 156/2028 pozemku parc. č. 203 o výměře
552 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 115, občanská vybavenost,

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 156/2028 pozemku parc. č. 204 o výměře
272 m2, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Český Těšín,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111,

za kupní cenu ve výši 620.000 Kč, kraj jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, dle předloženého materiálu

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7167 ze dne 9. 2. 2016

č. 91/7192 ze dne 16. 2. 2016

18/1896 25. 2. 2016
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 358 zastavěná plocha a nádvoří o nové dosud nezapsané výměře 442 m2 dle geometrického plánu č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015,

část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/135 ostatní plocha o výměře 962 m2,

část pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/136 ostatní plocha o výměře 107 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do podílového spoluvlastnictví **********, každý spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 609.400,- Kč, daně z nabytí nemovitých věcí a poplatku spojeného se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 90/7160 ze dne 9. 2. 2016

18/1897 25. 2. 2016
1. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

plynárenské zařízení (NTL 110 v délce 36,3 m, NTL 100 v délce 1,2 m a plynovodní přípojku v délce 16,5 m) umístěné na pozemcích parc. č. 1464/2 ostatní plocha, parc.
č. 1464/3 zahrada, parc. č. 1464/12 zahrada a parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, dle geometrického plánu č. 2561-708/2015 ze dne 13. 10. 2015, do vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, za cenu 121.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 90/7168 ze dne 9. 2. 2016

18/1898 25. 2. 2016
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, 735 06  Karviná-Nové Město, IČ 63024616, nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 1382/24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1835, část obce Fryštát, občanská vybavenost, oddělenou geometrickým plánem č. 5323-28/2015 ze dne 12. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1382/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, jehož součástí je budova č.p. 1834, část obce Fryštát, občanská vybavenost,

části pozemku parc. č. 1382/32 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 5412-155/2015 ze dne 1. 12. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 1382/32 ostatní plocha o nové výměře 3448 m2, pozemek parc. č. 1382/40 ostatní plocha o výměře 988 m2, a pozemek parc. č. 1382/43 ostatní plocha o výměře 39 m2,

vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

18/1898 25. 2. 2016
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41  Petřvald, IČ 00847461, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1382/32 ostatní plocha o výměře 3448 m2,

pozemek parc. č. 1382/38 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1834, část obce Fryštát, občanská vybavenost,

vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

18/1898 25. 2. 2016
3. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1382/43 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

18/1898 25. 2. 2016
4. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 48004898, nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1382/40 ostatní plocha o výměře 988 m2,

vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 90/7168 ze dne 9. 2. 2016

18/1899 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, 735 06  Karviná-Nové Město, IČ 63024616, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu  

18/1899 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 90/7168 ze dne 9. 2. 2016

18/1900 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

18/1900 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 90/7168 ze dne 9. 2. 2016

18/1901 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

18/1901 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 90/7168 ze dne 9. 2. 2016

18/1902 25. 2. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 48004898, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

18/1902 25. 2. 2016
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7173 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1248 ze dne 7. 5. 2015

18/1903 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 229/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1193 m2, dle geometrického plánu č. 121-13/2015 ze dne 12. 2. 2015,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Kamenec, obec Holasovice,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111,

poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

18/1903 25. 2. 2016
2. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2302 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Staré Oldřůvky, obec Budišov nad Budišovkou,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111,

poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/6995 ze dne 12. 1. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014

č. 15/1549 ze dne 25. 6. 2015

18/1904 25. 2. 2016
1. rozhodlo

snížit nejnižší podání na výši 9.900.000,- Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1075 bod 5) ze dne 11. 12. 2014, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6269 ze dne 10. 9. 2015

č. 90/7076 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

č. 10/894 ze dne 12. 6. 2014

18/1905 25. 2. 2016
1. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“

předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

18/1905 25. 2. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 73.100.000 Kč

18/1905 25. 2. 2016
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2017 – 2021 v maximální výši 250.000 Kč

18/1905 25. 2. 2016
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v roce 2016 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ před přijetím projektu k financování

18/1905 25. 2. 2016
5. rozhodlo

dofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2016 a z rozpočtu kraje na rok 2017 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 13/1162 ze dne 5. 3. 2015

č. 15/1536 ze dne 25. 6. 2015

k usnesení rady kraje                           

č. 90/7175 ze dne 9. 2. 2016

č. 62/4910 ze dne 17. 2. 2015

č. 69/5721 ze dne 9. 6. 2015

18/1906 25. 2. 2016
1. rozhodlo

schválit změnu názvu projektu „J. A. Komenský a jeho životní štěstí ve Fulneku“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu na nový název „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“

18/1906 25. 2. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2016 – 2018 ve výši 27.100.000

18/1906 25. 2. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2016 – 2018 ve výši 32.800.000 Kč

18/1906 25. 2. 2016
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ v roce 2016

18/1906 25. 2. 2016
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ v roce 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7197 ze dne 25. 2. 2016

18/1907 25. 2. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/464 Mošnov
– rekonstrukce (III/4809)“, poř. č. 17/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7202  ze dne 25. 2. 2016

18/1908 25. 2. 2016
1. rozhodlo

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 1532/5 ostatní plocha, v k. ú. Třinec, obec Třinec, ve vlastnictví společnosti KARIPER a.s., se sídlem Frýdecká 272, Třinec - Staré Město, IČ 25854135, spočívající v právu umístit na části služebného pozemku stožár pro výjezdová světla, provozovat jej a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stožáru pro výjezdová světla, v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“, vše v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1544/1 orná půda, v k. ú. Třinec, obec Třinec, nyní ve vlastnictví kraje, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.