Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 6. 2016

Zastupitelstvo kraje

20/2007 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. arch. Liany Janáčkové a Miroslava Polaka o ověření zápisu z 19. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 4. 2016

Zastupitelstvo kraje

20/2008 23. 6. 2016
1. volí

ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 6. 2016

-      Ing. Jan Adámek

-      Jiří Navrátil

Zastupitelstvo kraje

20/2009 23. 6. 2016
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 20. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 6. 2016 ve složení:

-      PhDr. Jaroslav Dvořák – předseda

-      Bc. Monika Havlíčková

-      MUDr. Hana Heráková

-      Ing. Eva Šillerová

-      Mgr. Jaroslav Stolařík

Zastupitelstvo kraje

20/2010 23. 6. 2016
1. schvaluje

program 20. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 6. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 98/7528 ze dne 21. 4. 2016

20/2011 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 101/7783 ze dne 24. 5. 2016

č. 102/7939 ze dne 7. 6. 2016

20/2012 23. 6. 2016
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Josefa Achillese, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.2 pana RNDr. Rostislava Gajdu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Andreasem Hahnem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Věru Prokopovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.4 pana Karla Ševčíka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.5 paní Mgr. Libuši Bláhovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Adreasem Hahnem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.6 pana Jaroslava Dychuse, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Liborem Nowakem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.7 paní Mgr. Dagmar Horváthovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.8 pana Mariána Kuzmíka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.9 pana Jiřího Navrátila, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

20/2012 23. 6. 2016
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana Ing. Pavla Brychtu, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

2.2 paní Alenu Gebauerovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Carbolem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.3 paní Janu Stochovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. (KSČM), členem zastupitelstva kraje

2.4 pana Ing. Jaroslava Šulu, místo pobytu **********, navrženého panem Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.5 pana Mgr. Bc. Petra Urbančíka, místo pobytu **********, navrženého paní MVDr. Barborou Jelonkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

20/2012 23. 6. 2016
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

3.1 pana Pavla Gattnara, místo pobytu **********

3.2 pana Ing. Vladimíra Hájka, místo pobytu **********paní Miluše Pryszczové, místo pobytu **********paní Blanky Začinské, místo pobytu **********

3.3 pana Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, místo pobytu **********

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7708 ze dne 24. 5. 2016

20/2013 23. 6. 2016
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

20/2013 23. 6. 2016
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, vykázaný v rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2015 ve výši 755.328 tis. Kč na účet 432 ‑ Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7707 ze dne 24. 5. 2016

20/2014 23. 6. 2016
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2015 bez výhrad

20/2014 23. 6. 2016
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7702 ze dne 24. 5. 2016

20/2015 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    obce Mořkov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   statutárního města Opavy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    obce Stará Ves nad Ondřejnicí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

d)   obce Vřesina, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

20/2015 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    obci Mořkov, IČ 00298191, ve výši 90 tis. Kč na zakoupení lanového navijáku včetně zástavbového rámu pro CAS 20 Tatra terno, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

b)   statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 1.000 tis. Kč na realizaci investiční akce „Novostavba hasičské zbrojnice v Městské části Podvihov“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

20/2015 23. 6. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   statutárním městem Opava, IČ 00300535, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2015 23. 6. 2016
4. rozhodlo

neposkytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    obci Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí objektu Sboru dobrovolných hasičů v obci, dle předloženého materiálu

b)   obci Vřesina, IČ 00635545, na úhradu nákladů spojených s opravou a přestavbou CAS 32 Tatra 815, dle předloženého materiálu

20/2015 23. 6. 2016
5. schvaluje

obsah odpovědi:

a)    obci Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, ve věci žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí objektu Sboru dobrovolných hasičů v obci, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   obci Vřesina, IČ 00635545, ve věci žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s opravou a přestavbou CAS 32 Tatra 815, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

K usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 101/7709 ze dne 24. 5. 2016

20/2016 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost obce Otice ze dne 27. 4. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2016 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Otice, IČ 00300543, na úhradu nákladů projektu „Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj“ ve výši 12 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016 a uzavřít s obcí Otice, IČ 00300543, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 101/7710 ze dne 24. 5. 2016

20/2017 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost Asociace krajů České republiky ze dne 18. dubna 2016 o úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2017 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2016 ve výši 800 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, IČ 70933146, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7809 ze dne 7. 6. 2016

20/2018 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    městyse Spálov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   statutárního města Ostravy – městského obvodu Pustkovec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2018 23. 6. 2016
2. rozhodlo

neposkytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    městysu Spálov, IČ 00298387, na úhradu nákladů spojených s generální opravou cisternové automobilové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů obce, dle předloženého materiálu

b)   statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Pustkovec, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s výstavbou nové hasičské zbrojnice v Ostravě-Pustkovci, dle předloženého materiálu

20/2018 23. 6. 2016
3. schvaluje

obsah odpovědi:

a)    městysu Spálov, IČ 00298387, na úhradu nákladů spojených s generální opravou cisternové automobilové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Pustkovec, IČ 00845451, na úhradu nákladů spojených s výstavbou nové hasičské zbrojnice v Ostravě-Pustkovci, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 100/7608 ze dne 3. 5. 2016

č. 102/7811 ze dne 7. 6. 2016

20/2019 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 19. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 21. 4. 2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7810 ze dne 7. 6. 2016

20/2020 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 100/7632 ze dne 3. 5. 2016

č. 101/7730 ze dne 24. 5. 2016

20/2021 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 14. 4. 2016 do 7. 6. 2016 vč. informace o vyřízení, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

K usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 102/7814 ze dne 7. 6. 2016

20/2022 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádosti obcí o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

20/2022 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 9.225.000,- Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

20/2022 23. 6. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7816 ze dne 7. 6. 2016

20/2023 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost pana Ivana Sekaniny ze dne 11. 5. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2023 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ivanu Sekaninovi, IČ 88522407, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním soutěže „Křížovkářská liga“ ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 6. 2016 do 6. 10. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít s panem Ivanem Sekaninou, IČ 88522407, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014

č. 14/1203 ze dne 7. 5. 2015

č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení rady kraje

č. 102/7813 ze dne 7. 6. 2016

20/2024 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost České republiky ‑ Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s rekonstrukcí objektu hasičské stanice orlová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 v bodu 5) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00409/2014/KH uzavřené dne 21. 3. 2014 s Českou republikou ‑ Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
4. rozhodlo

změnit v usnesení č. 13/1110 ze dne 5. 3. 2015 v bodu 9) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00693/2015/KH uzavřené dne 27. 3. 2015 s Českou republikou ‑ Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
6. rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 1) písm. c) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
7. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00564/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou ‑ Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
8. bere na vědomí

žádost České republiky ‑ Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 12. 5. 2016 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
9. rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2 2016 v bodu 1) písm. d) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

20/2024 23. 6. 2016
10. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00565/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou ‑ Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7817 ze dne 7. 6. 2016

20/2025 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7949 ze dne 23. 6. 2016

20/2026 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACE, o.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2026 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACI, o.s., IČ 26649322, ve výši 350 tis. Kč na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

20/2026 23. 6. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s ČESKOU HASIČSKOU SPORTOVNÍ FEDERACÍ, o.s., IČ 26649322, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7950 ze dne 23. 6. 2016

20/2027 23. 6. 2016
1. rozhodlo

přistoupit k „Prohlášení k politice soudržnosti regionů EU po roce 2020“, jehož text je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7717 ze dne 24. 5. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2028 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním 23. ročníku mezinárodní studentské konference ISDM 2016; finanční prostředky jsou určeny na nákup zboží a služeb s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016

20/2028 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 100/7620 ze  dne 3. 5. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2029 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním „Krajské konference mládeže Moravskoslezského kraje“; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, tisk materiálů, stravování účastníků a koučink s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 10. 2016

20/2029 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1121 ze dne 5. 3. 2015

k usnesení rady kraje

č. 101/7712 ze dne 24. 5. 2016

20/2030 23. 6. 2016
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 25.256 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, Janáčkova 715, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ 75083051, na projekt „Soutěžní sezóna 2015 TS RADOST – IMPULS“, tj. v celkové výši 20.204 Kč

20/2030 23. 6. 2016
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, Janáčkova 715, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ 75083051, na projekt „Soutěžní sezóna 2015 TS RADOST – IMPULS“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7825 ze dne 7. 6. 2016

20/2031 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o změně názvu Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, na nový název Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2016

20/2031 23. 6. 2016
2. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00602078, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

20/2031 23. 6. 2016
3. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7825 ze dne 7. 6. 2016

20/2032 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o změně názvu Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, na nový název Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2016

20/2032 23. 6. 2016
2. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

20/2032 23. 6. 2016
3. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7825 ze dne 7. 6. 2016

20/2033 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o změně názvu Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, na nový název Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2016

20/2033 23. 6. 2016
2. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

20/2033 23. 6. 2016
3. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7825 ze dne 7. 6. 2016

20/2034 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o změně názvu Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, na nový název Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2016

20/2034 23. 6. 2016
2. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

20/2034 23. 6. 2016
3. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7825 ze dne 7. 6. 2016

20/2035 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

20/2035 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7835 ze dne 7. 6. 2016

20/2036 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2016 do 7. 6. 2016 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, č. 2č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7839 ze dne 7. 6. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1853 ze dne 25. 2. 2016

20/2037 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „2 x mezinárodní přátelské utkání fotbalové reprezentace do 16 let ČR - Polsko“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu, pronájem hřišť, propagaci, vlajky, léky a náklady na OSVČ s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

b)   Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Kvalifikační utkání reprezentace A týmu na MS ČR - Ázerbajdžán“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, dopravu, pronájem hřišť, propagaci, vlajky, léky a náklady n  OSVČ s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

c)    Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Karviná Indoor 2016 – 5. ročník mezinárodního halového turnaje v tenise na vozíku“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem sportovišť, ubytování, stravování, dopravu účastníků a propagaci (tiskoviny, grafické práce, reklamní plachty a bannery) s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016

d)   Maniak aerobik Havířov, z. s., IČ 22713778, ve výši 130.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v Karlových Varech a Mistrovství světa ve Vídni v aerobiku“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování, startovné a pojištění závodníků s časovou použitelností od 2. 5. 2016 do 30. 11. 2016

e)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Sportovní materiál a odměny trenérů Centra individuálních sportů Ostrava“; finanční prostředky jsou určeny na nákup sportovního materiálu a odměny trenérů s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016

f)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Informační systém Moravskoslezského kraje“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016

g)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „V. ročník Memoriálu Jiřího Rašky – Pohár mezinárodní federace“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, stravování, měření délky, rychlosti a větru, odměny, dohody o provedení práce, propagační materiály, pronájem oplůtků, WC a radiostanic, moderování, ozvučení závodu, přistavení sanitky, zajištění ostrahy, poháry pro vítěze, věcné ceny, nákup materiálu na přípravu můstků a spotřebu energií s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016

h)   Česká sport-tenis s.r.o., IČ 28549759, ve výši 2.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čtvrtfinále světové skupiny DAVIS CUPU“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem haly a služeb, produkční zajištění, stavbu tribun a lóží, položení povrchu, ubytování a stravování, dopravu a honoráře s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016

i)     Ostravský Maraton z.s., IČ 03288188, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „55th Ostravský maraton“; finanční prostředky jsou určeny na služby spojené se zabezpečením tratě (doplnění projektové dokumentace, značení tratě a příjezdových komunikací, odstranění stavebních a jiných zábran pro zajištění bezpečného průběhu) s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016

j)     Klub házené Kopřivnice, IČ 00560723, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Pravidelná podpora sportovní přípravy mládeže KH Kopřivnice“; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, cestovné, rozhodčí, propagaci, ubytování, odměny trenérům a materiální vybavení s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

k)    Klub házené Kopřivnice, IČ 00560723, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní turnaj v házené mužů O pohár PV OS KOVO Tatra a.s., Kopřivnice“; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, cestovné, rozhodčí, propagaci, ubytování a ceny s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016

20/2037 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Maniak aerobik Havířov, z. s., IČ 22713778, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Česká sport-tenis s.r.o., IČ 28549759, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Ostravský Maraton z.s., IČ 03288188, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Klub házené Kopřivnice, IČ 00560723, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Klub házené Kopřivnice, IČ 00560723, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

20/2037 23. 6. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Dětský ranč Hlučín z.s., IČ 66144400, na projekt „Dofinancování rekonstrukce a modernizace Kryté jízdárny“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   AFC Veřovice, o.s., IČ 60336315, na projekt „Dotace na materiální vybavení fotbalových šaten sportovního areálu ve Veřovicích“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, na projekt „Frýdlant Cup 2016“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

20/2037 23. 6. 2016
4. rozhodlo

změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1853 ze dne 25. 2. 2016 údaj o časové použitelnosti dotace v řádku č. 94 z 1. 1. – 30. 3. 2016 na 1. 1. - 31. 12. 2016, dle přílohy č.  28 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7828 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2038 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informace o záměru využití kapacit budov škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem ve městě Orlová dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7951 ze dne 23. 6. 2016

20/2039 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

otevřený dopis Rady města Orlová k záměru přemístění ZUŠ J. R. Míši do prostorů Gymnázia a Obchodní akademie Orlová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2039 23. 6. 2016
2. schvaluje

obsah odpovědi Radě města Orlová dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7840 ze dne 7. 6. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1859 ze dne 25. 2. 2016

20/2040 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    MFK OKD Karviná a.s., IČ 27795454, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora nákladů na provoz mládežnických družstev MFK OKD Karviná a.s. reprezentujících kraj v nejvyšších soutěžích“ s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017

b)   HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Champions Hockey League“ s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 28. 2. 2017

c)    Oddíl bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Bojová umění v Moravskoslezském kraji“ s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016

20/2040 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    MFK OKD Karviná a.s., IČ 27795454, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s., IČ 26861836, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Oddíl bojových umění Doubrava - H.P. Martial Gym o.s., IČ 22664874, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7830 ze dne 7. 6. 2016

20/2041 23. 6. 2016
1. schvaluje

dohodu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Osoblaha o společném postupu při řešení převodu části činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací kraje Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2041 23. 6. 2016
2. bere na vědomí

ukončení činnosti organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha ke dni 31. 12. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7824 ze dne 7. 6. 2016

20/2042 23. 6. 2016
1. schvaluje

dohodu mezi Moravskoslezským krajem a městem Odry o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místě poskytovaného vzdělávání Komenského 517/2, 742 35 Odry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2042 23. 6. 2016
2. bere na vědomí

ukončení činnosti organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Komenského 517/2, 742 35 Odry, ke dni 31. 12. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 92/7221 ze dne 25. 2. 2016

č. 102/7837 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2043 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

20/2043 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

20/2043 23. 6. 2016
3. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje a zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje na dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

20/2043 23. 6. 2016
4. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje a nezvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje na dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 92/7230 ze dne 25. 2. 2016

č. 102/7836 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2044 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2044 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2044 23. 6. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 92/7221 ze dne 25. 2. 2016

č. 102/7838 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2045 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

20/2045 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2016/2017 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

20/2045 23. 6. 2016
3. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2016/2017 náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

20/2045 23. 6. 2016
4. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje a nezvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

č. 102/7788  ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

20/2046 23. 6. 2016
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 8 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858

20/2046 23. 6. 2016
2. rozhodlo

o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7842 ze dne 7. 6. 2016

20/2047 23. 6. 2016
1. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Karvinské hornické nemocnici a.s., IČ 60793490, ve výši 1,6 mil. Kč na pořízení denzitometru s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

20/2047 23. 6. 2016
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7845  ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1976 ze dne 21. 4. 2016

20/2048 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

souhlas rady kraje s předložením žádostí o podporu projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o., a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – 2. část“ do Integrovaného regionálního operačního programu Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

20/2048 23. 6. 2016
2. rozhodlo

kofinancovat projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – 2. část“ v letech 2016 – 2018 v celkové výši 9.900.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7846  ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1976 ze dne 21. 4. 2016

20/2049 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

souhlas rady kraje s předložením žádostí o podporu projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o., a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. – 2. část“ do Integrovaného regionálního operačního programu Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

20/2049 23. 6. 2016
2. rozhodlo

kofinancovat projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. – 2. část“ v letech 2016 – 2018 v celkové výši 9.900.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7847  ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1976 ze dne 21. 4. 2016

20/2050 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

souhlas rady kraje s předložením žádosti o podporu projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o. – 2. část“ do Integrovaného regionálního operačního programu Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizací

20/2050 23. 6. 2016
2. rozhodlo

kofinancovat projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o. – 2. část“ v letech 2016 – 2018 v celkové výši 9.900.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7849 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1976 ze dne 21. 4. 2016

20/2051 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

souhlas rady kraje s předložením žádosti o podporu projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o. – 2. část“ do Integrovaného regionálního operačního programu Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, příspěvkovou organizací

20/2051 23. 6. 2016
2. rozhodlo

kofinancovat projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o. – 2. část“ v letech 2016 – 2018 v celkové výši 11.100.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7850  ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1976 ze dne 21. 4. 2016

20/2052 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

souhlas rady kraje s předložením žádostí o podporu projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o., a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“ do Integrovaného regionálního operačního programu Nemocnicí Třinec, příspěvková organizace

20/2052 23. 6. 2016
2. rozhodlo

kofinancovat projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“ v letech 2016 – 2018 v celkové výši 9.900.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7848  ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1976 ze dne 21. 4. 2016

20/2053 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

souhlas rady kraje s předložením žádosti o podporu projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. – 2. část“ do Integrovaného regionálního operačního programu Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací

20/2053 23. 6. 2016
2. rozhodlo

kofinancovat projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. – 2. část“ v letech 2016 – 2018 v celkové výši 13.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7734 ze dne 24. 5. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2054 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost obce Bravantice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2054 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Bravantice, IČ 68921063, v maximální výši 10.000.000,-- Kč, na zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

20/2054 23. 6. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Bravantice, IČ 68921063, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7733 ze dne 24. 5. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/16686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1822 ze dne 25. 2. 2016

20/2055 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, o poskytnutí dotace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané přejezdy, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

20/2055 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1822 ze dne 25. 2. 2016

20/2055 23. 6. 2016
3. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, ve výši 750.000,-- Kč, na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy, s časovou použitelností od 17. 12. 2015 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

20/2055 23. 6. 2016
4. rozhodlo

uzavřít s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 93/7307 ze dne 8. 3. 2016

č. 102/7851 ze dne 7. 6. 2016

20/2056 23. 6. 2016
1. schvaluje

změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., dle předloženého materiálu

20/2056 23. 6. 2016
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

zahájit jednání o odkupu části nebo celého podílu ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., od statutárního města Ostravy

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7867 ze dne 7. 6. 2016

č. 103/7953 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

č. 15/1589 ze dne 25. 9. 2015

20/2057 23. 6. 2016
1. schvaluje

úpravu prenotifikace, tzv. předběžného oznámení, v Úředním věstníku Evropské unie – linka Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí

20/2057 23. 6. 2016
2. schvaluje

záměr zahájit výběr provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici linky S17 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem město na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem, a to zveřejněním prenotifikace, tzv. předběžného oznámení, v Úředním věstníku Evropské unie, dle předloženého materiálu

20/2057 23. 6. 2016
3. schvaluje

záměr zahájit výběr provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici na vybraných linkách na tratích v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7865 ze dne 7. 6. 2016

20/2058 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 a aktualizaci přílohy č. 1 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

20/2058 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 a aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

č. 102/7858 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2059 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci ulice B. Němcové v Bílovci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2059 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec, IČ 00297755, v maximální výši 13.201.000,-- Kč, na rekonstrukci ulice B. Němcové v Bílovci, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

20/2059 23. 6. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s městem Bílovec, IČ 00297755, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7859 ze dne 7. 6. 2016

20/2060 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy staveb nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu EIA

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015

č. 102/7854 ze dne 7. 6. 2016

20/2061 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“ Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Nová Bělá, IČ 00845451, ve výši 63.000,-- Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2061 23. 6. 2016
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 63.000,--  Kč v souladu s čl. 4 bodem 2 a bodem 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7856 ze dne 7. 6. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002

20/2062 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

b)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

20/2062 23. 6. 2016
2. bere na vědomí

zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 dle čl. XII odst. 3 tohoto programu, a to žádosti evidenční číslo 249/2016 žadatelky **********, datum narození **********, s adresou bydliště **********, s celkovou požadovanou výší dotace 9.200,-- Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7853 ze dne 7. 6. 2016

20/2063 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek ‑ Místek ze dne 5. 1. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 29. 4. 2016, ve věci poskytnutí dotace na podporu včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek–Místek v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2063 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek ‑ Místek, IČ 00434990, na podporu včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek–Místek v roce 2016 ve výši 100.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 31. 12. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7862 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1598 ze dne 25. 9. 2015

20/2064 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost obce Petrovice ze dne 29. 4. 2016 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zabezpečení vodního zdroje Petrovice, ev. č. 03054/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2064 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Petrovice, IČ 00576123, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03054/2015/ŽPZ, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7855 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1035 ze dne 11. 12. 2014

20/2065 23. 6. 2016
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 20. 2. 2015, 100 % ze stanoveného odvodu 170.850,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, se sídlem Závada 219, 735 72 Petrovice u Karviné, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Karviná, dle předloženého materiálu

20/2065 23. 6. 2016
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností ode dne 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, se sídlem Závada 219, 735 72 Petrovice u Karviné, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na mor včelího plodu v roce 2015 v okrese Karviná, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7864 ze dne 7. 6. 2016

20/2066 23. 6. 2016
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

20/2066 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7866 ze dne 7. 6. 2016

20/2067 23. 6. 2016
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

20/2067 23. 6. 2016
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

20/2067 23. 6. 2016
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

20/2067 23. 6. 2016
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

20/2067 23. 6. 2016
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7952 ze dne 23. 6. 2016

20/2068 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy, dle předloženého materiálu

20/2068 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2068 23. 6. 2016
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k realizaci záměru společného postupu při zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy, dle předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 1. 5. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7954 ze dne 23. 6. 2016

20/2069 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

návrh na zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy v letech 2020 až 2034, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7745 ze dne 24. 5. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

20/2070 23. 6. 2016
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01332/2016/SOC, s organizací Bunkr, o.p.s., IČ 26617013, jímž se snižují celkové skutečné uznatelné náklady projektu „Komunitní centrum Borek“ z 596.620,- Kč na 536.300,- Kč a zvyšuje se maximální procentní podíl dotace na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu z 11,28 % na 12,55 %, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7453 ze dne 5. 4. 2016

č. 80/6493 ze dne 20. 10. 2015

č. 102/7876 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016

20/2071 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o sloučení organizací kraje Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 71197061 a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, s účinností od 1. 1. 2018 s tím, že přejímající organizací se stane Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

20/2071 23. 6. 2016
2. konstatuje

že organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 71197061, zanikne ke dni 31. 12. 2017

20/2071 23. 6. 2016
3. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 71197061, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052

20/2071 23. 6. 2016
4. schvaluje

návrh věcného a časového harmonogramu sloučení organizací kraje Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 71197061 a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7880 ze dne 7. 6. 2016

20/2072 23. 6. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v letech 2017 – 2018, ve výši 6.000.000,-- Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1875 ze dne 25. 2. 2016

20/2073 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Spolek na podporu DOM Krnov, IČ 02467062, na projekt „Účast Dechového orchestru mladých ZUŠ Krnov na prestižním festivale "2016 Beijing International Band Festival" v čínském Pekingu“

20/2073 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku na podporu DOM Krnov, IČ 02467062, ve výši 500.000,-- Kč na projekt „Účast Dechového orchestru mladých ZUŠ Krnov na prestižním festivale "2016 Beijing International Band Festival" v čínském Pekingu“ s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2073 23. 6. 2016
3. bere na vědomí

žádost společnosti PaS de Theatre s.r.o., IČ 27825558, o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje a uzavření dodatku ke smlouvě č. 01991/2016/ÚPS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

20/2073 23. 6. 2016
4. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti PaS de Theatre s.r.o., IČ 27825558, na realizaci projektu „Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2016“, o 200.000,-- Kč na celkovou výši 600.000,-- Kč, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01991/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

č. 102/7885 ze dne 7. 6. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1879 ze dne 25. 2. 2016

č. 12/1045 ze dne 11. 12. 2014

20/2074 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 dle příloh č. 2, č. 4, č. 6 a č. 8 předloženého materiálu

20/2074 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 3, č. 5, č. 7 a č. 9 dle předloženého materiálu

20/2074 23. 6. 2016
3. rozhodlo

a)    uzavřít s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., IČ 25382276, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00794/2016/ÚPS ze dne 8. 4. 2016, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

b)   uzavřít s Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00533874, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01183/2016/ÚPS ze dne 26. 4. 2016, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c)    uzavřít s Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, IČ 00373222, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01010/2016/ÚPS ze dne 21. 4. 2016, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d)   uzavřít s Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, IČ 00845035, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01842/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    uzavřít s Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, IČ 00100528, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00993/2016/ÚPS ze dne 20. 4. 2016, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     uzavřít se Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, IČ 00100552, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01605/2016/ÚPS ze dne 24. 5. 2016, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

20/2074 23. 6. 2016
4. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace, IČ 47999748, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

20/2074 23. 6. 2016
5. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 19.000,-- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2015 Místní knihovně Dobrá, příspěvkové organizaci, IČ 47999748, se sídlem Dobrá 230, 739 51 Dobrá, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven

20/2074 23. 6. 2016
6. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2015 Místní knihovně Dobrá, příspěvkové organizaci, IČ 47999748, se sídlem Dobrá 230, 739 51 Dobrá, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7881 ze dne 7. 6. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

20/2075 23. 6. 2016
1. rozhodlo

schválit Dodatek č. 1 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7871 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

20/2076 23. 6. 2016
1. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 10.000 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7869 ze dne 7. 6. 2016

č. 94/7362 ze dne 22. 3. 2016

20/2077 23. 6. 2016
1. schvaluje

způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

20/2077 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7868 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1511 ze dne 25. 6. 2015

20/2078 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost organizace Slezská diakonie Český Těšín, IČ 65468562, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté na financování nákladů souvisejících s projektem „BÝT V KONTAKTU“

20/2078 23. 6. 2016
2. rozhodlo

nepovolit prominutí stanoveného odvodu ve výši 4.000,-- Kč za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Slezská diakonie, IČ 65468562, na financování nákladů souvisejících s projektem „BÝT V KONTAKTU“

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 102/7878 ze dne 7. 6. 2016

č. 90/7127 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2079 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

č. 95/7460 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

20/2080 23. 6. 2016
1. rozhodlo

schválit Dodatek č. 2 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2080 23. 6. 2016
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2080 23. 6. 2016
3. rozhodlo

o výstupu sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor 5554825, poskytované subjektem Fond ohrožených dětí, IČ 00499277, z Krajské sítě sociálních služeb ke dni 23. 6. 2016

20/2080 23. 6. 2016
4. rozhodlo

vypovědět Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03613/2015/SOC uzavřenou dne 28. 12. 2015 se subjektem Fond ohrožených dětí, IČ 00499277, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

20/2080 23. 6. 2016
5. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se subjektem Medela – péče o seniory o.p.s., IČ 02141531, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2080 23. 6. 2016
6. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se subjektem Péče srdcem, z.ú., IČ 04629531, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

20/2080 23. 6. 2016
7. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03247/2015/SOC se subjektem Městská nemocnice Ostrava, p. o., IČ 00635162, dle rozsahu pověření uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení a návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

20/2080 23. 6. 2016
8. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 02757/2015/SOC se subjektem MIKASA z.s., IČ 22832386, dle rozsahu pověření uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení a návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 100/7639 ze dne 3. 5. 2016

20/2081 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost spolku Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, ze dne 20. 3. 2016 na projekt „DRŽÍME SPOLU 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2081 23. 6. 2016
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, na projekt „DRŽÍME SPOLU 2016“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7750 ze dne 24. 5. 2016

20/2082 23. 6. 2016
1. rozhodlo

schválit rozdělení projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018, na projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ s předpokládanými náklady 5.000.000 Kč a projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7483 ze dne 5. 4. 2016

č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016

20/2083 23. 6. 2016
1. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 373.000.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ v roce 2017

20/2083 23. 6. 2016
4. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 196.500.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ v roce 2017 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

20/2083 23. 6. 2016
7. rozhodlo

vzít u projektu „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“ na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 193 600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

20/2083 23. 6. 2016
8. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
9. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 462.000.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
10. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ v roce 2018

20/2083 23. 6. 2016
11. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
12. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 62.740.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
13. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ v roce 2017 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

20/2083 23. 6. 2016
14. rozhodlo

vzít u projektu“ Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 193 600 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

20/2083 23. 6. 2016
15. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
16. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 203.500.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
17. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 750.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
18. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v roce 2017

20/2083 23. 6. 2016
19. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice  I/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
20. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 45.500.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
21. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, v roce 2017

20/2083 23. 6. 2016
22. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
23. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 101.000.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
24. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“ v roce 2018

20/2083 23. 6. 2016
25. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
26. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 50.600.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
27. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ v roce 2018

20/2083 23. 6. 2016
28. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
29. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 124.000.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
30. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ v roce 2018

20/2083 23. 6. 2016
31. rozhodlo

vyčlenit projekty s názvem „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

20/2083 23. 6. 2016
32. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ (spojené projekty „Silnice III/4848 Frýdek–Místek průtah“ a „Silnice II/473 Frýdek–Místek průtah“), předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 80.800.000 Kč

20/2083 23. 6. 2016
33. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ v roce 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7794 ze dne 7. 6. 2016

20/2084 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, poř. č. 88/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7894 ze dne 7. 6. 2016

20/2085 23. 6. 2016
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Geopark Megoňky – Šance“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

20/2085 23. 6. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Geopark Megoňky – Šance“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v letech 2017 – 2019 ve výši 120.000 Kč

20/2085 23. 6. 2016
3. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Geopark Megoňky – Šance“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Geopark Megoňky – Šance“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 450 EUR

20/2085 23. 6. 2016
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Geopark Megoňky – Šance“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika se subjekty:

·         město Čadca, Náměstí svobody 30, Čadca, IČ 00313971

·         Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

·         město Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, IČ 00296953

·         Státní ochrana přírody Slovenské republiky, Tajovského 28 B, Banská Bystrica, IČ 17058520

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7904 ze dne 7. 6. 2016

20/2086 23. 6. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Technika pro výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 55.000.000 Kč

20/2086 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Technika pro výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 18.390.000 Kč

20/2086 23. 6. 2016
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Technika pro výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ v roce 2016 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

20/2086 23. 6. 2016
4. bere na vědomí

u projektu „Technika pro výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v předpokládané výši 900.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

20/2086 23. 6. 2016
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 20.000.000 Kč

20/2086 23. 6. 2016
6. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 10.000.000 Kč

20/2086 23. 6. 2016
7. rozhodlo

změnit název projektu „Zvýšení bezpečí pacientů, ochrany osobních údajů i kvality péče v nemocnicích Moravskoslezského kraje“ na „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“

20/2086 23. 6. 2016
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2016 ‑ 2019 ve výši 60.000.000 Kč

20/2086 23. 6. 2016
9. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 5.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7905 ze dne 7. 6. 2016

20/2087 23. 6. 2016
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rodinná a manželská poradna – Frýdek-Místek“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů s předpokládanými náklady projektu 12.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7897 ze dne 7. 6. 2016

20/2088 23. 6. 2016
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

20/2088 23. 6. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 3 – Rozvoj místních iniciativ, v letech 2016 – 2020 ve výši 3.500.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
3. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 12.360 EUR

20/2088 23. 6. 2016
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Regionální poradenské centrum SK‑CZ“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

20/2088 23. 6. 2016
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chutě a vůně bez hranic“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v letech 2017 – 2019 ve výši 10.500.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
6. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Chutě a vůně bez hranic“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Chutě a vůně bez hranic“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 38.500 EUR

20/2088 23. 6. 2016
7. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Chutě a vůně bez hranic“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským turistickým krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 42220238

20/2088 23. 6. 2016
8. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „Chutě a vůně bez hranic“ financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2020 – 2026 v maximální výši 300.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
9. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Bez bariér se nám žije snáz“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v letech 2017 – 2019 ve výši 20.100.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
10. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Bez bariér se nám žije snáz“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Bez bariér se nám žije snáz“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 74.380 EUR

20/2088 23. 6. 2016
11. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Bez bariér se nám žije snáz“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

20/2088 23. 6. 2016
12. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „Bez bariér se nám žije snáz“ financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2020 – 2026 v maximální výši 300.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
13. rozhodlo

změnit název projektu „Přeshraniční páteřní síť cyklotras“ na „Na kole k sousedům“

20/2088 23. 6. 2016
14. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Na kole k sousedům“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v letech 2017 – 2019 ve výši 4.400.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
15. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na kole k sousedům“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na kole k sousedům“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 15.500 EUR

20/2088 23. 6. 2016
16. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Na kole k sousedům“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

20/2088 23. 6. 2016
17. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „Na kole k sousedům“ financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2020 – 2026 v maximální výši 300.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
18. rozhodlo

změnit název projektu „Rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách“ na „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“

20/2088 23. 6. 2016
19. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 1 - Využívání inovačního potenciálu, v letech 2017 – 2019 ve výši 2.850.000 Kč

20/2088 23. 6. 2016
20. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 10.000 EUR

20/2088 23. 6. 2016
21. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika se subjekty:

·         Jihomoravský kraj, Žerotínova náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337

·         Trnavský samostatný kraj, Starohajská 10, Trnava, IČ 37836901

·         Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

·         Trenčianský samosprávný kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, IČ 36126624

·         Bratislavský samosprávný kraj, Sabinovská 16, Bratislava 25, IČ 36063606

·         Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob, Mezírka 775/1, Brno, IČ 7506407

·         Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 233/20, Brno, IČ 44993447

20/2088 23. 6. 2016
22. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu kraje „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2020 – 2026 v maximální výši 900.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7901 ze dne 7. 6. 2016

20/2089 23. 6. 2016
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaného v rámci nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, se subjekty:

a)       City of Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond, Holandsko

b)       Department of Regional, Port and Transport Economics (RHV BV), Room H1609,

Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, Holandsko

c)       Municipality of Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro 12, 42121 Reggio Emilia, Itálie

d)       Transport for Greater Manchester, 2 Piccadilly Place, M1 3BG Manchester, Anglie

e)       Maribor Municipality, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovinsko

f)       Kronoberg County Administration Board, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö, Švédsko

g)       Almada City Council, Rua Trigueiros Martel 1, 2800213 Almada, Portugalsko

h)       City of Warsaw, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, Polsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7886 ze dne 7. 6. 2016

20/2090 23. 6. 2016
1. rozhodlo

prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 258.369,00 Kč vůči organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7891 ze dne 7. 6. 2016

20/2091 23. 6. 2016
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“, připravovaného do Programu HORIZONT 2020 s předpokládaným náklady projektu 22.000.000,- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 - 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7910 ze dne 7. 6. 2016

20/2092 23. 6. 2016
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 32.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 ‑ 2019 dle předloženého materiálu

20/2092 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ v roce 2016

20/2092 23. 6. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2016 ‑ 2019 ve výši 32.000.000 Kč

20/2092 23. 6. 2016
4. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 8.250.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 102/7908 ze dne 7. 6. 2016

20/2093 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Horní Bludovice, IČ 00296686, ve výši 1.000.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce budovy obecního úřadu Horní Bludovice – třetí etapa“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

20/2093 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 102/7911 ze dne 7. 6. 2016

20/2094 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Bohušov, IČ 00295876, ve výši 1.000.000 Kč, maximálně ve výši 51,51 % celkových uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce střech bytových domů ve vlastnictví obce Bohušov“, s časovou použitelností od 15. 3. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

20/2094 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Bohušov, IČ 00295876, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 102/7906 ze dne 7. 6. 2016

20/2095 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Národnímu strojírenskému klastru, z.s., IČ 26629437, ve výši 700.000 Kč, na realizaci projektu „Inovační strategie NSK 2017“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2017

20/2095 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s Národním strojírenském klastrem, z.s., IČ 26629437, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

20/2095 23. 6. 2016
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Razová, IČ 00296287, ve výši 995.200 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „PD pro územní řízení – kanalizace a ČOV Razová“, s časovou použitelností od 30. 11. 2016 do 30. 11. 2017

20/2095 23. 6. 2016
4. rozhodlo

uzavřít s obcí Razová, IČ 00296287, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

20/2095 23. 6. 2016
5. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, na realizaci projektu „QUO VADIS MSK očima mladých“ ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

20/2095 23. 6. 2016
6. rozhodlo

uzavřít s uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 98/7544 ze dne 21. 4. 2016

č. 102/7903 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2096 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu Územní studie proveditelnosti Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská, Opava s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2017

20/2096 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se statutárním městem Opava, IČ 00300535, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2096 23. 6. 2016
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Bruntál, IČ 00295892, ve výši 6.500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2017

20/2096 23. 6. 2016
4. rozhodlo

uzavřít s městem Bruntál, IČ 00295892, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 102/7895 ze dne 7. 6. 2016

20/2097 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout peněžité dary ve výši 575.000 Kč ve 22. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2016“ a to takto:

a) za 1. místo v krajském kole soutěže obci Velké Hoštice ve výši 250.000 Kč,

b) za 2. místo v krajském kole soutěže obci Staré Hamry ve výši 150.000 Kč,

c) za 3. místo v krajském kole soutěže obci Ryžoviště ve výši 100.000 Kč,

d) za moderní knihovnické a informační služby obci Slavkov ve výši 25.000 Kč,

e) za Cenu naděje pro živý venkov obci Zbyslavice ve výši 50.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 102/7893 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2098 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 a č. 6 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ náhradním žadatelům, uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009

č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 102/7890 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1560 ze dne 23. 3. 2011

č. 13/1149 ze dne 5. 3. 2015

č. 16/1640 ze dne 25. 9. 2015

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 15/1530 ze dne 25. 6. 2015

č. 18/1886 ze dne 25. 2. 2016

20/2099 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02241/2015/RRC s Českým rybářským svazem, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČ 00434167, jehož předmětem je prodloužení časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC s obcí Hať, IČ 00635511, jejímž předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení relevantních dokumentů od Státního fondu Životního prostředí, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00203/2016/RRC s obcí Dobroslavice, IČ 00849731, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00517/2016/RRC s Asociací rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4902 ze dne 17. 2. 2015

č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

č. 95/7484 ze dne 5. 4. 2016

č. 98/7587 ze dne 21. 4. 2016

č. 102/7896 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015

č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

20/2100 23. 6. 2016
1. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC se společností ATEKO, s.r.o., IČ 47974745, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

20/2100 23. 6. 2016
2. rozhodlo

změnit v bodě 3 usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016 text usnesení:

„poskytnout dotace Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, v celkové výši 7.000.000 Kč na projekt „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 2.000.000 Kč a investiční náklady ve výši 1.000.000 Kč a projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu“

na text:

„poskytnout dotace Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, v celkové výši 7.000.000 Kč na projekt „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 1.600.000 Kč a investiční náklady ve výši 1.400.000 Kč a projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu“

20/2100 23. 6. 2016
3. zrušuje

bod 8. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

20/2100 23. 6. 2016
4. rozhodlo

dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 3.500.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015

č. 102/7902 ze dne 7. 6. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

20/2101 23. 6. 2016
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00297/2016/RRC se společností IMCoPharma a.s., IČ 27845311, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu smlouvy

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

č. 95/7484 ze dne 5. 4. 2016

č. 98/7587 ze dne 21. 4. 2016

č. 102/7907 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

20/2102 23. 6. 2016
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna části poskytnuté dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

20/2102 23. 6. 2016
2. zrušuje

bod 7. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

20/2102 23. 6. 2016
3. rozhodlo

dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, IČ 61989100, ve výši 6.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7898 ze dne 7. 6. 2016

20/2103 23. 6. 2016
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ předkládaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

20/2103 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ v roce 2016 s předpokládanými náklady projektu 11.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 ‑ 2018 dle předloženého materiálu

20/2103 23. 6. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Každá história si zaslúži svoj priestor“ předkládaný do operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 2 Kvalitné životné prostredie, Investiční priorita 3 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, ve výši 11.000.000 Kč, v letech 2016 ‑ 2018

20/2103 23. 6. 2016
4. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“, jehož cíle jsou v souladu s Konceptem podpory památkové péče v MSK na období 2010 - 2020

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 40.700 EUR

20/2103 23. 6. 2016
5. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika se subjektem Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze tohoto materiálu

20/2103 23. 6. 2016
6. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

20/2103 23. 6. 2016
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“ v roce 2016 s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 ‑ 2019 dle předloženého materiálu

20/2103 23. 6. 2016
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 Kvalitné životné prostredie v letech 2016 ‑ 2019 ve výši 20.000.000,-- Kč

20/2103 23. 6. 2016
9. rozhodlo

schválit:

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 ‑ 2020,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 75.000 EUR

20/2103 23. 6. 2016
10. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika se subjektem Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze tohoto materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7944 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/868 ze dne 12. 6. 2014

20/2104 23. 6. 2016
1. schvaluje

dokument Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 ‑ 2020 (RISMSK), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2104 23. 6. 2016
2. projednalo

Průběžnou zprávu za rok 2015 k Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje 2014 ‑ 2020 (RIS3 MSK), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2104 23. 6. 2016
3. bere na vědomí

Akční plán 2015 ‑ 2016 jako přílohu Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 ‑ 2020 (RISMSK), dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/7945 ze dne 23. 6. 2016

20/2105 23. 6. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, poř. č. 93/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 98/7583 ze dne 21. 4. 2016

20/2106 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádosti Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2106 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772

b)   darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461

c)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384

d)   darovat movité věci specifikované v příloze č. 5 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894

e)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 6 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372

f)     darovat osobní automobil Citroen Jumper Combi, RZ: KIT 47-37, výrobní číslo VF7231CH216170652, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348

vše do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016.

g)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

h)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

i)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. c) tohoto usnesení z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

j)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. d) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

k)    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. e) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

l)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. f) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 98/7580 ze dne 21. 4. 2016

20/2107 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, Nemocniční 898/20A, Ostrava, IČ 00635162, o převod čtyř sanitních vozidel specifikovaných v bodě 2. tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2107 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 2T96168, VIN: WV2ZZZ7HZ5H045865, sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 2T96165, VIN: WV2ZZZ7HZ5H046920, sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 4T85504, VIN: WV1ZZZ7HZ7H105653, a sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 4T85502, VIN: WV1ZZZ7HZ7H106685, vše včetně součástí a příslušenství těchto vozidel, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, do vlastnictví organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava, 728 80 Ostrava, IČ 00635162

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 102/7937 ze dne 7. 6. 2016

č. 95/7490 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2108 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, č. 3 č. 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

20/2108 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7923 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2109 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně v celkové výši 10.000.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČ 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu

20/2109 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČ 75125285, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2109 23. 6. 2016
3. rozhodlo

dofinancovat projekt „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“ realizovaný Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČ 75125285, z rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 5.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7922 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2110 23. 6. 2016
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při realizaci zakázky „Magazíny Morava a Slezsko“ mezi:

Moravskoslezským krajem,

Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje, IČ 70888337,

Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,

zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje, IČ 60609460,

Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje, IČ 70891320,

Dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7762 ze dne 24. 5. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2111 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout dotaci společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, maximálně ve výši 661.000 Kč, na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

20/2111 23. 6. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se společností Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 100/7665 ze dne 3. 5. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/344 ze dne 20. 6. 2013

č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012

20/2112 23. 6. 2016
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 162.750 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

20/2112 23. 6. 2016
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté obci Žabeň, IČ 00576867, na realizaci projektu „Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7763 ze dne 24. 5. 2016

č. 92/7256 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2113 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2113 23. 6. 2016
2. schvaluje

časovou použitelnost dotací v rámci programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016

20/2113 23. 6. 2016
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále, IČ 00095354, o částku 199.800 Kč s účelovým určením na projekt „Fajne léto v kosárně a modernizace její infrastruktury“ s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7926 ze dne 7. 6. 2016

č. 95/7491 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2114 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 15.600 Kč Statutárnímu městu Opavě, IČ 00300535, na projekt Aktualizace POI bodů ORP Kravaře a ORP Hlučín na stránkách www.severnimorava.travel, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7927 ze dne 7. 6. 2016

č. 95/7491 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2115 23. 6. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 14.600 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Třinec, IČ 00846678, na projekt Aktualizace POI bodů ORP Český Těšín a ORP Havířov na stránkách www.severnimorava.travel, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016, a uzavřít s touto příspěvkovou organizací Třinec smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7933 ze dne 7. 6. 2016

č. 100/7652 ze dne 3. 5. 2016

č. 96/6083 ze dne 2. 11. 2011

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 23/2019 ze dne 29. 2. 2012

č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014

č. 15/1549 ze dne 25. 6. 2015

č. 17/1789 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1904 ze dne 25. 2. 2016

20/2116 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádost manželů **********, oba bytem **********, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2116 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to:

pozemek parc. č. st. 614/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, a

část pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 484/10, ostatní plocha, o výměře 126 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

do společného jmění manželů **********, narozeného dne **********, a **********, narozené dne **********, oba bytem **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 118.600 Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2116 23. 6. 2016
3. bere na vědomí

žádosti o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4. tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

20/2116 23. 6. 2016
4. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to:

pozemek parc. č. 484/2, zahrada, a část pozemku parc. č. 484/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu 1605-27/2016 ze dne 9. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 484/8, ostatní plocha, o výměře 2.765 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

do vlastnictví pana **********, narozeného dne **********, bytem **********, za podmínky zřízení předkupního práva ve prospěch kraje, úhrady kupní ceny ve výši 657.200 Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, Revoluční 1032/56, Nový Jičín, IČ 47658061, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2116 23. 6. 2016
5. bere na vědomí

žádost města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051, o koupi nemovitých věcí specifikovaných v bodě 7 návrhu usnesení, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

20/2116 23. 6. 2016
6. rozhodlo

zrušit bod 4 usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2019 ze dne 29. 2. 2012

20/2116 23. 6. 2016
7. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba, a to:

pozemek parc. č. 229 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 216, část obce Klimkovice, zemědělská stavba,

pozemek parc. č. 230/8 zahrada,

pozemek parc. č. 231/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 232/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 233 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obec Klimkovice,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Klimkovic, Lidická 1, Klimkovice, IČ 00298051,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.400.000 Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách takto:

první splátku ve výši 800.000 Kč zaplatí kupující do 30. 9. 2016,

druhou splátku ve výši 800.000 Kč zaplatí kupující do 30. 9. 2017,

třetí splátku ve výši 800.000 Kč zaplatí kupující do 30. 9. 2018

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava - Poruba, IČ 13644319, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2116 23. 6. 2016
8. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/7 části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 178/1, označené jako díl „b“ o výměře 679 m2

a

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/7 části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 179/1, označené jako díly „e + f“ o výměře 68 m2,

z vlastnictví **********, narozen **********, bytem **********, za kupní cenu ve výši 128.057 Kč,

dále

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/7 části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 178/1, označené jako díl „b“ o výměře 679 m2

a

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/7 části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 179/1, označené jako díly „e + f“ o výměře 68 m2,

z vlastnictví **********, narozen **********, bytem **********, za kupní cenu ve výši 128.057 Kč,

dále

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/7 části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 178/1, označené jako díl „b“ o výměře 679 m2

a

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/7 části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 179/1, označené jako díly „e + f“ o výměře 68 m2,

z vlastnictví **********, narozena **********, bytem **********, za kupní cenu ve výši 42.686 Kč,

všechny části sloučeny dle geometrického plánu č. 1815-12/2011 ze dne 12. 5. 2011 do pozemku parc. č. 177/35 ostatní plocha o výměře 747 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava; kraj uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizace Střední škole technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava-Vítkovice, IČ 14451093, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2116 23. 6. 2016
9. rozhodlo

snížit nejnižší podání na výši 7.900.000 Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1075 bod 5) ze dne 11. 12. 2014, dle předloženého materiálu

20/2116 23. 6. 2016
10. bere na vědomí

žádost společnosti SkyPower s.r.o., Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, IČ 28451503, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1789 bod 1 písm. a) ze dne 17. 12. 2015, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

20/2116 23. 6. 2016
11. bere na vědomí

žádost společnosti První Real Group a.s., Dlouhá třída 1228/44c, Havířov – Podlesí, IČ 26866722, o odkoupení nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1789 bod 1 písm. a) ze dne 17. 12. 2015, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

20/2116 23. 6. 2016
12. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1789 ze dne 17. 12. 2015 bod 1 písm. a) text: „do vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.500.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí“ na text: „do vlastnictví společnosti SkyPower s.r.o., Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice, IČ 28451503, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.500.000 Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7929 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

20/2117 23. 6. 2016
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu svazek obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace a o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

20/2117 23. 6. 2016
2. rozhodlo

poskytnout svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, neinvestiční dotaci maximálně ve výši 1.000.000 Kč na projekt Provoz lodní dopravy s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2020 a investiční dotaci ve výši 9.000.000 Kč na projekt Pořízení velkokapacitní lodě s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace a o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1590 ze dne 25. 9. 2015

k usnesení rady kraje

č. 102/7931 ze dne 7. 6. 2016

20/2118 23. 6. 2016
1. rozhodlo

zrušit část přílohy č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1590 ze dne 25. 9. 2015, a to tak, že v části b) Nabytí nemovitostí koupí se ruší body 2 až 6

20/2118 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 989/2 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1155-147/2015 ze dne 24. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 989/12 orná půda, o výměře 371 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Komárov u Opavy, obec Opava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 74.200,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovité věci

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2118 23. 6. 2016
3. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 989/10 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1155-147/2015 ze dne 24. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 989/11 orná půda o výměře 1128 m2 a část pozemku parc. č. 1057/42 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1155-147/2015 ze dne 24. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1057/42 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 175 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Komárov u Opavy, obec Opava,

z vlastnictví paní **********,

za kupní cenu ve výši 260.600,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2118 23. 6. 2016
4. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 1119/2 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1155-147/2015 ze dne 24. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1119/6 orná půda, o výměře 7123 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Komárov u Opavy, obec Opava,

z vlastnictví paní **********,

za kupní cenu ve výši 1.424.600,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovité věci

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2118 23. 6. 2016
5. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 1119/3 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1155-147/2015 ze dne 24. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1119/4 orná půda, o výměře 2469 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Komárov u Opavy, obec Opava,

z vlastnictví pana **********,

za kupní cenu ve výši 493.800,- Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovité věci

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2118 23. 6. 2016
6. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 1001/2 trvalý travný porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 1182-88/2016 ze dne 13. 5. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1001/4 trvalý travní porost, o výměře 128 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Komárov u Opavy, obec Opava,

ze společného jmění manželů **********, ve výši podílu ideální ½ a ze spoluvlastnického podílu ve výši ideální ½ paní **********,

vše za kupní cenu ve výši 25.600,- Kč (********** ve výši 12.800,- Kč a ********** ve výši 12.800,- Kč), úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovité věci

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7777 ze dne 24. 5. 2016

20/2119 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

žádosti České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

20/2119 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772,

b)   darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061,

vše do vlastnictví České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015

c)    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

d)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7914 ze dne 7. 6. 2016

20/2120 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 571/7 zahrada,

pozemek parc. č. 571/8 zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

z vlastnictví České kongregace sester dominikánek, Veveří 469/27, Veveří, 602 00 Brno, IČ 00403415,

za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč, úhradu poplatku spojeného se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí; dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni jejich nabytí krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7928 ze dne 7. 6. 2016

20/2121 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2728, ostatní plocha, v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 1540, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, v současné době ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČ 00845299, spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní vedení kanalizační přípojky a po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu na dotčený pozemek vstupovat, příp. vjíždět za účelem prohlídky přípojky a zajištění jejího provozu, údržby, opravy a modernizace, a to v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení stavby „Střední škola technická, Kolofíkovo nábř. 541, Opava, vybudování přečerpávací stanice“ nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; úplatu za zřízení věcného břemene, náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady na pořízení geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene uhradí Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČ 00845299, jako stavebník

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení mezi krajem (budoucí oprávněný), statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČ 00300535 (budoucí povinný) a Střední školou technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizací, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČ 00845299 (stavebník)

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7918 ze dne 7. 6. 2016

20/2122 23. 6. 2016
1. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1785 ze dne 17. 12. 2015 bod 5) text „…umístěných na částech pozemků parc. č. 1444/1 ostatní plocha a parc. č. 1444/2 ostatní plocha, ve vlastnictví obdarovaného a pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumín stavba 1“, vše v k. ú. Pudlov, obec Bohumín,…“

na text „…umístěných na částech pozemků parc. č. 1444/1 ostatní plocha, parc. č. 1444/2 ostatní plocha, parc. č. 1453/1 ostatní plocha, k. ú. Pudlov, obec Bohumín a parc. č. 2574/1 ostatní plocha, k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví obdarovaného a na pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, k. ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumín stavba 1,…“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2123 23. 6. 2016
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, nemovité věci, a to:

a)     pozemek parc. č. st. 2886 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1734, část obce Kateřinky, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2744/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2744/2 ostatní plocha,

zahradní altán nezapsaný v katastru nemovitostí, umístěný na pozemku parc. č. 2744/1 ostatní plocha,

vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,

b)     pozemek parc. č. 1117 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 345 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2724/80 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1372 rod. dům,

pozemek parc. č. 2724/90 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1381 rod. dům,

pozemek parc. č. 2724/91 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1382 rod. dům,

pozemek parc. č. 1118 zahrada,

pozemek parc. č. 2724/18 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/129 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/130 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/142 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/143 orná půda,

zahradní domek nezapsaný v katastru nemovitostí, umístěný na pozemku parc. č. 2724/142 orná půda,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

c)     pozemek parc. č. 238 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 53 rod. dům,

pozemek parc. č. 239 zahrada,

pozemek parc. č. 240 orná půda,

vše v k. ú. a obci Velké Hoštice,

d)     jednotku č. 1417/1 byt v budově č.p. 1417, část obce Předměstí, bytový dům na pozemku parc. č. 178/2 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 125/1000 na společných částech domu a pozemku,

jednotku č. 1417/7 nebytový prostor v budově č.p. 1417, část obce Předměstí, bytový dům na pozemku parc. č. 178/2 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 157/1000 na společných částech domu a pozemku,

pozemek parc. č. 2373/128 zahrada,

pozemek parc. č. 2373/141 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2373/179 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1565, část obce Předměstí, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2373/201 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1594, část obce Předměstí, bydlení,

pozemek parc. č. 2373/590 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

pozemek parc. č. 2475 zahrada,

pozemek parc. č. 2476/1 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 463, část obce Předměstí, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2476/2 ostatní plocha,

vše v k. ú. Opava–Předměstí, obec Opava

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ode dne 1. 1. 2017

20/2123 23. 6. 2016
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036, nemovité věci, a to:

a)     pozemek parc. č. st. 2886 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1734, část obce Kateřinky, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2744/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2744/2 ostatní plocha,

zahradní altán nezapsaný v katastru nemovitostí, umístěný na pozemku parc. č. 2744/1 ostatní plocha,

vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,

b)     pozemek parc. č. 1117 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 345 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2724/80 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1372 rod. dům,

pozemek parc. č. 2724/90 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1381 rod. dům,

pozemek parc. č. 2724/91 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1382 rod. dům,

pozemek parc. č. 1118 zahrada,

pozemek parc. č. 2724/18 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/129 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/130 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/142 orná půda,

pozemek parc. č. 2724/143 orná půda,

zahradní domek nezapsaný v katastru nemovitostí, umístěný na pozemku parc. č. 2724/142 orná půda,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

c)     pozemek parc. č. 238 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 53 rod. dům,

pozemek parc. č. 239 zahrada,

pozemek parc. č. 240 orná půda,

vše v k. ú. a obci Velké Hoštice,

d)     jednotku č. 1417/1 byt v budově č.p. 1417, část obce Předměstí, bytový dům na pozemku parc. č. 178/2 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 125/1000 na společných částech domu a pozemku,

jednotku č. 1417/7 nebytový prostor v budově č.p. 1417, část obce Předměstí, bytový dům na pozemku parc. č. 178/2 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 157/1000 na společných částech domu a pozemku,

pozemek parc. č. 2373/128 zahrada,

pozemek parc. č. 2373/141 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2373/179 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1565, část obce Předměstí, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2373/201 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1594, část obce Předměstí, bydlení,

pozemek parc. č. 2373/590 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

pozemek parc. č. 2475 zahrada,

pozemek parc. č. 2476/1 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 463, část obce Předměstí, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2476/2 ostatní plocha,

vše v k. ú. Opava–Předměstí, obec Opava

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ke dni 1. 1. 2017

20/2123 23. 6. 2016
3. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, nemovité věci, a to:

a)     jednotku č. 693/4 byt v budově č.p. 693, část obce Budišov nad Budišovkou, bytový dům na pozemku parc. č. st. 126/3 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 1212/10000,

jednotku č. 693/11 garáž v budově č.p. 693, část obce Budišov nad Budišovkou, bytový dům na pozemku parc. č. st. 126/3 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 283/10000,

pozemek parc. č. st. 498 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 413 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2286/2 zahrada,

vše v k. ú. a obci Budišov na Budišovkou,

b)     pozemek parc. č. 638/2 zahrada,

pozemek parc. č. 638/3 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 593 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 638/4 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 592 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 638/5 ostatní plocha,

altán nezapsaný v katastru nemovitostí, umístěný na pozemku parc. č. 638/2 zahrada – 2 ks,

vše v k. ú. a obci Horní Benešov,

 

c)     pozemek parc. č. 345/2 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 318 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 346/1 zahrada,

pozemek parc. č. 349/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 349/2 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 786 rod. dům,

pozemek parc. č. 349/3 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zem. stavba,

jednotku č. 838/1 byt v budově č.p. 838, 839 a 840, část obce Vítkov, bytový dům na pozemcích parc. č. 670/9, 670/10 a 670/11 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 781/38279,

jednotku č. 836/1 byt v budově č.p. 836, část obce Vítkov, bytový dům na pozemku parc. č. 670/5 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 706/9911,

spoluvlastnický podíl o velikosti 781/37649 na jednotce č. 840/19 dílna nebo provozovna v budově č.p. 838, 839 a 840, část obce Vítkov, bytový dům na pozemcích parc. č. 670/9, 670/10 a 670/11 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 630/38279,

vše v k. ú. a obci Vítkov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ode dne 1. 1. 2017

20/2123 23. 6. 2016
4. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 638/2 zahrada,

pozemek parc. č. 638/3 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 593 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 638/4 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 592 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 638/5 ostatní plocha,

altán nezapsaný v katastru nemovitostí, umístěný na pozemku parc. č. 638/2 zahrada – 2 ks,

vše v k. ú. a obci Horní Benešov,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

a to ke dni 1. 1. 2017

20/2123 23. 6. 2016
5. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, nemovité věci, a to:

jednotku č. 693/4 byt v budově č.p. 693, část obce Budišov nad Budišovkou, bytový dům na pozemku parc. č. st. 126/3 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 1212/10000,

jednotku č. 693/11 garáž v budově č.p. 693, část obce Budišov nad Budišovkou, bytový dům na pozemku parc. č. st. 126/3 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 283/10000,

pozemek parc. č. st. 498 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 413 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2286/2 zahrada,

vše v k. ú. a obci Budišov na Budišovkou,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ke dni 1. 1. 2017

20/2123 23. 6. 2016
6. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 345/2 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 318 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 346/1 zahrada,

pozemek parc. č. 349/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 349/2 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 786 rod. dům,

pozemek parc. č. 349/3 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zem. stavba,

jednotku č. 838/1 byt v budově č.p. 838, 839 a 840, část obce Vítkov, bytový dům na pozemcích parc. č. 670/9, 670/10 a 670/11 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 781/38279,

jednotku č. 836/1 byt v budově č.p. 836, část obce Vítkov, bytový dům na pozemku parc. č. 670/5 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 706/9911,

spoluvlastnický podíl o velikosti 781/37649 na jednotce č. 840/19 dílna nebo provozovna v budově č.p. 838, 839 a 840, část obce Vítkov, bytový dům na pozemcích parc. č. 670/9, 670/10 a 670/11 zast. plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 630/38279,

vše v k. ú. a obci Vítkov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ke dni 1. 1. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2124 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

20/2124 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2125 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č.  9 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

20/2125 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2126 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

20/2126 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2127 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

20/2127 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2128 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

20/2128 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7934 ze dne 7. 6. 2016

20/2129 23. 6. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

20/2129 23. 6. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7938 ze dne 7. 6. 2016

20/2130 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, a to:

pozemek parc. č. 1909/47 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, průmyslový objekt,

pozemek parc. č. 1909/132 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, průmyslový objekt,

část pozemku parc. č. 1909/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3873-38/2016 ze dne 3. 6. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1909/446 ostatní plocha o výměře 3033 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice,

podmínkou převodu je závazek dárce na darovaných nemovitých věcech vymazat zástavní právo smluvní vyplývající ze Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. 1746/14T-1030/14T-D VL ze dne 29. 10. 2014 a také vymazat zákaz zcizení a zatížení po dobu existence zástavního práva vyplývající ze Smlouvy o zákazu zcizení a zatížení č. 1746/14T-1030/14T-D VL ze dne 29. 10. 2014, obě uzavřené mezi dárcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha, IČ 64948242, dle předloženého materiálu

b)   nabýt darem movité věci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu do vlastnictví kraje z vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840

c)    předat k hospodaření nemovité a movité věci uvedené v bodě 1 písm. a) a b) tohoto usnesení organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

20/2130 23. 6. 2016
2. rozhodlo

zřídit věcné břemeno – služebnost cesty k části pozemku parc. č. 1909/1 ostatní plocha v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, ve vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, spočívající v právu chůze, jízdy a parkování na služebném pozemku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3873-38/2016 ze dne 3. 6. 2016, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1909/47, pozemku parc. č. 1909/446 a pozemku parc. č. 1909/132 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7916 ze dne 7. 6. 2016

20/2131 23. 6. 2016
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělené dle geometrického plánu č. 1478-25/2016 ze dne 14. 3. 2016 a nově označené jako pozemek parc. č. 1653/41 ostatní plocha a pozemek parc. č. 1653/42 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 582 orná půda, oddělená dle geometrického plánu č. 1463-215/2015 ze dne 24. 1. 2016 a nově označená jako pozemek parc. č. 578/3 ostatní plocha v části i geometrického plánu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00845451,

za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 101/7772 ze dne 24. 5. 2016

20/2132 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 2070B-79/2015 ze dne 18. 6. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 4916/34 ostatní plocha, o výměře 151 m2 a parc. č. st. 2154 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 30.500,- Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

b)   vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2132 23. 6. 2016
2. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4274/11 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Hlučín,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 67.800,-Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

b)   vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2132 23. 6. 2016
3. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2992/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3250-293/2015 ze dne 27. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2992/15 ostatní plocha, o výměře 452 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, Praha 1, IČ 26440181,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 247.210,-Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

b)   vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2132 23. 6. 2016
4. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1085/7 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Tyra, obec Třinec,

do vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, IČ 00297313,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

20/2132 23. 6. 2016
5. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

pozemek parc. č. 409 ostatní plocha a

část pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 61-12/2016 ze dne 19. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 413/15 ostatní plocha, o výměře 313 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, obec Dívčí Hrad,

do vlastnictví obce Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, Osoblaha, IČ 00576115,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7932 ze dne 7. 6. 2016

20/2133 23. 6. 2016
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

-      přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 – Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3, parc. č. 412/4, parc. č. 412/16, parc. č. 412/17, parc. č. 412/21 a parc. č. 472/4,  v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

-      středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“, nacházející se na pozemcích parc. č. 412/4 a parc. č. 412/7 v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

-   kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“, nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 a parc. č. 568/10 v k. ú. a obec Nošovice,

vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu, za kupní cenu 1.054.180 Kč;

do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu s převodem, úhrady kupní ceny a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

b)   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to:

-      část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o předpokládané výměře 901 m2,

-      část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o předpokládané výměře 106 m2,

     oba v k. ú. a obec Nižní Lhoty,

-          část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o předpokládané výměře 328 m2,

-      část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o předpokládané výměře 768 m2,

     oba v k. ú. a obec Nošovice,

vše včetně všech součástí a příslušenství, dle předloženého materiálu,

za kupní cenu 150 Kč/m2, navýšenou o DPH v zákonné výši, bude-li převod nemovitých věcí či jejich částí podléhat DPH;

do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882, za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu s převodem, úhrady kupní ceny, úhrady nákladů na vyhotovení geometrických plánů pro oddělení částí pozemků, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

c)    uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. písm. a) a b) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

d)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

20/2134 23. 6. 2016
1. bere na vědomí

zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.