koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  1/1                         5. 11. 2020
  1. schvaluje

  program 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 11. 2020

   Zastupitelstvo kraje

   1/2                         5. 11. 2020
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 11. 2020

   - JUDr. Josef Babka

   - Ing. Jiří Carbol

    Zastupitelstvo kraje

    1/3                         5. 11. 2020
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 11. 2020 ve složení:

    -      Lukáš Oprchalský – předseda

    -      PhDr. Jaroslav Dvořák 

    -      Mgr. Radek Kaňa

    -      Ing. Pavel Kořízek

    -      Tomáš Miczka

    -      Ing. Vít Slováček

    -      Ing. Ivan Strachoň

     Zastupitelstvo kraje

     1/4                         5. 11. 2020
     1. rozhodlo

     volit hejtmana kraje, náměstky hejtmana kraje a další členy rady kraje formou veřejného hlasování 

     1/4                         5. 11. 2020
     2. schvaluje

     volební řád pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje 

      Zastupitelstvo kraje

      1/5                         5. 11. 2020
      1. volí

      volební komisi pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje ve složení:

      -      Ing. Josef Bělica, MBA – předseda

      -      Jakub Dedek

      -      Ing. et Ing. David Dudzik

      -      Ing. Miroslav Hajdušík, MBA

      -      RNDr. Michal Pobucký, DiS.

      -      Ing. Patrik Schramm

      -      Marcel Sikora

       Zastupitelstvo kraje

       1/6                         5. 11. 2020
       1. volí

       prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

       do funkce hejtmana kraje

        Zastupitelstvo kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        1. stanoví

        počet náměstků hejtmana kraje na osm

        1/7                         5. 11. 2020
        2. volí

        Ing. Jakuba Unucku, MBA

        do funkce 1. náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        3. volí

        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

        do funkce náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        4. volí

        Ing. Radka Podstawku

        do funkce náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        5. volí

        MUDr. Martina Gebauera

        do funkce náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        6. volí

        Jana Krkošku

        do funkce náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        7. volí

        Ing. Jaroslava Kaniu

        do funkce náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        8. volí

        Bc. Jiřího Navrátila, MBA

        do funkce náměstka hejtmana kraje

        1/7                         5. 11. 2020
        9. volí

        Mgr. Stanislava Folwarczneho

        do funkce náměstka hejtmana kraje

         Zastupitelstvo kraje

         1/8                         5. 11. 2020
         1. volí

         další členku rady kraje MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, MBA

         1/8                         5. 11. 2020
         2. volí

         dalšího člena rady kraje Ing. Petra Kajnara

          Zastupitelstvo kraje

          1/9                         5. 11. 2020
          1. svěřuje

          hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

          úkoly na úsecích:

          -      strategického rozvoje kraje

          -      zahraničních vztahů

          -      bezpečnosti

          1/9                         5. 11. 2020
          2. svěřuje

          1. náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

          úkoly na úsecích:

          -      průmyslu

          -      energetiky

          -      chytrého regionu

          1/9                         5. 11. 2020
          3. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

          úkoly na úseku:

          -      kultury a památkové péče

          1/9                         5. 11. 2020
          4. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje Ing. Radkovi Podstawkovi

          úkoly na úseku:

          -      dopravy

          1/9                         5. 11. 2020
          5. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi

          úkoly na úseku:

          -      zdravotnictví

          1/9                         5. 11. 2020
          6. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

          úkoly na úseku:

          -      regionálního rozvoje

          1/9                         5. 11. 2020
          7. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

          úkoly na úsecích:

          -      financí

          -      investic a majetku

          1/9                         5. 11. 2020
          8. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje Bc. Jiřímu Navrátilovi, MBA

          úkoly na úseku:

          -      sociální oblasti

          1/9                         5. 11. 2020
          9. svěřuje

          náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

          úkoly na úseku:

          -      školství, mládeže a sportu

          1/9                         5. 11. 2020
          10. svěřuje

          člence rady kraje MUDr. Zdence Němečkové Crkvenjaš, MBA

          úkoly na úseku:

          -      životního prostředí

          1/9                         5. 11. 2020
          11. svěřuje

          členovi rady kraje Ing. Petru Kainarovi

          úkoly na úseku:

          -      územního plánování

           Zastupitelstvo kraje

           1/10                         5. 11. 2020
           1. určuje

           že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje

           Ing. Jakub Unucka, MBA

           1/10                         5. 11. 2020
           2. stanoví

           že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:

           a)    Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

           b)   Ing. Radek Podstawka

           c)    MUDr. Martin Gebauer

           d)   Jan Krkoška

           e)    Ing. Jaroslav Kania

           f)     Bc. Jiří Navrátil, MBA

           g)   Mgr. Stanislav Folwarczny

            Zastupitelstvo kraje

            1/11                         5. 11. 2020
            1. rozhodlo

            určit funkce všech členů rady kraje, tj. hejtmana kraje, osmi náměstků hejtmana kraje a dvou členů rady kraje, jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, a to ode dne 6. 11. 2020.

             Zastupitelstvo kraje

             1/12                         5. 11. 2020
             1. zřizuje

             podle § 76 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016 ‑ 2020 tyto výbory zastupitelstva kraje:

             a)    finanční

             b)   kontrolní

             c)    pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

             d)   pro národnostní menšiny

             e)    pro územní plánování a strategický rozvoj

             f)     zdravotní a preventivní péče

             g)   pro životní prostředí

             h)   pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

             i)     pro dopravu

             j)     sociální

             k)    pro kulturu a památky

             l)     pro tělovýchovu a sport

             1/12                         5. 11. 2020
             2. stanoví

             maximální počet členů výborů zastupitelstva kraje zřízených podle bodu 1) tohoto usnesení, a to 15 (předseda a 14 členů)

             1/12                         5. 11. 2020
             3. rozhodlo

             navýšit počet členů výboru pro národnostní menšiny na 17 (předseda a 16 členů)

             1/12                         5. 11. 2020
             4. volí

             tyto předsedy a členy výborů zastupitelstva kraje:

             a)     výbor finanční

             předseda:

             Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             členové:

             ·         Jakub Dedek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

             ·         Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)   

             ·         Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

             ·         Ing. Dana Forišková, Ph.D.

             ·         Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.

             ·         Ing. Ondřej Klučka

             ·         Ing. Vít Macháček  

             ·         Ing. Pavel Meletzký

             ·         Pavel Pabjan  

             ·         Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.  

             ·         Ing. Petr Smrček 

             ·         Ing. Jan Stanjura 

             b)     výbor kontrolní

             předseda:

             Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)

             členové:

             ·         JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

             ·         Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje (SPD)

             ·         JUDr. Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Ing. Miroslav Halatin 

             ·         Mgr. Marcel Jedelský  

             ·         Roman Jurík  

             ·         Květa Kubíčková

             ·         Mgr. Pavel Kawulok  

             ·         Mgr. David Maryška

             ·         Mgr. Petra Řezáčová 

             ·         Mgr. Jiří Stoch

             c)     výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

             předseda:

             doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             členové:

             ·         PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

             ·         Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)  

             ·         Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Mgr. Vlastimil Janiczek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Ing. Bohuslav Niemiec, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)  

             ·         Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Mgr. Michaela Davidová

             ·         Ing. Ivo Kantor

             ·         Mgr. Monika Klapková

             ·         Tomáš Kvašný  

             ·         Mgr. Martin Šrubař  

             d)     výbor pro národnostní menšiny

             předseda:

             Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

             členové:

             ·         Martina Dušková, členka zastupitelstva kraje (Piráti) 

             ·         PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Štefan Baba  

             ·         Jolana Bocková

             ·         Mgr. Andrzej Bizoń  

             ·         Denis Ferenc

             ·         Jan Fojtík  

             ·         Bc. Jana Hellerová

             ·         RSDr. Tadeáš Hlawiczka 

             ·         Cyril Koky  

             ·         Pavel Kolář

             ·         Jiří Lévay

             ·         Bc. Věra Pražáková   

             ·         RNDr. Roman Strzondala  

             ·         Ing. Tan Trinh

             ·         Halina Szczotka

             e)     výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

             předseda:

             MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             členové:

             ·         Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

             ·         Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             ·         Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM) 

             ·         Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             ·         Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             ·         Ing. Zuzana Bajgarová

             ·         Petr Kopínec

             ·         Bc. Jakub Míček

             ·         Ing. Roman Przybyla   

             ·         Bc. Michal Šíma 

             ·         Ing. Václav Škvain

             ·         Ivana Váňová, MBA   

             ·         Pavel Zapletal

             f)      výbor zdravotní a preventivní péče

             předseda:

             MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             členové:

             ·         Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Ing. Pavel Kořízek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Lenka Brzyszkowská

             ·         Vojtěch Filsák

             ·         Jan Fišer

             ·         MUDr. Petr Kümpel

             ·         MUDr. Richard Lenert, Ph.D.

             ·         Ing. Jiří Martinek

             ·         doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

             ·         MUDr. Adéla Mořkovská

             ·         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

             ·         Ing. Ladislav Sitko

             ·         Mgr. Lenka Stanovská

             ·         MUDr. Karel Volný

             g)     výbor pro životní prostředí  

             předsedkyně:

             Mgr. Zuzana Klusová, členka zastupitelstva kraje (Piráti)

             členové:

             ·         Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)  

             ·         Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             ·         Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM)  

             ·         Ing. Josef Kuchta, člen zastupitelstva kraje (SPD)  

             ·         Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Marcel Sikora, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

             ·         Mgr. Kateřina Šebestová, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Slavomír Bača

             ·         Bc. Martin Henč

             ·         Ing. Bc. Radka Krištofová 

             ·         Ing. Hynek Orság 

             ·         Ing. Václav Parchaňský, Ph.D.    

             ·         Jarmila Uvírová

             ·         Ing. Václav Zyder

             h)     výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

             předseda:

             RNDr. Michal Pobucký, DiS., člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

             členové:

             ·         Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         JUDr. Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             ·         Tadeáš Brída

             ·         Ing. Dalibor Fabián  

             ·         Ing. Vojtěch Feber

             ·         Vladimír Kolek

             ·         Ing. Lukáš Kőnig 

             ·         Mgr. Petr Kuś

             ·         Gabriela Kuznitiusová  

             ·         Stanislav Štefek, DiS.  

             ·         Mgr. Elena Vahalíková   

             ·         Ing. David Witosz 

              

             i)      výbor pro dopravu

             předseda:              

             Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             členové:

             ·         Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Bc. Miroslav Otisk, MSC., MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Ing. Patrik Schramm, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09) 

             ·         Mgr. Petra Tesková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

             ·         Leonard Varga, člen zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         Ing. Marek Vysocký, člen zastupitelstva (SPD)

             ·         Jiří Blahuta 

             ·         Mgr. Daniel Havlík 

             ·         Ing. Michal Jedlička 

             ·         Mgr. Elena Vahalíková 

             ·         Jan Veselý

             ·         Radomíra Vlčková

             ·         Jiří Žák

             j)      výbor sociální

             předseda:

             Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

             členové:

              

             ·         Martina Dušková, členka zastupitelstva kraje (Piráti)  

             ·         PhDr. Jaroslav Dvořák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

             ·         Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)

             ·         Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Bc. Monika Dudová

             ·         Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

             ·         Bc. Jan Horák   

             ·         Mgr. Monika Klapková

             ·         Martina Loskotová  

             ·         Ing. Jan Panáček   

             ·         Radomíra Vlčková

             ·         Mgr. Veronika Žáková

             k)     výbor pro kulturu a památky

             předsedkyně:

             Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             členové:

             ·         Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

             ·         Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)  

             ·         Mgr. Radovan Hořínek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             ·         Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)

             ·         Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)  

             ·         Ing. Pavel Staněk, člen zastupitelstva kraje (SPD) 

             ·         Mgr. Jan Tabášek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

             ·         Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

             ·         PaedDr. Ivona Klímová, MBA  

             ·         Ing. Jan Kunze

             ·         Petr Medřík

             ·         Michal Najvárek

             ·         Bc. Radana Zapletalová

             l)      výbor pro tělovýchovu a sport

             předseda:

             Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

             členové:

             ·         Ing. Josef Bělica, MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

             ·         Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL) 

             ·         Mgr. Radek Kaňa, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)  

             ·         Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

             ·         Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

             ·         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011) 

             ·         Ing. Jan Wolf, člen zastupitelstva kraje (ČSSD) 

             ·         Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

             ·         Jakub Janda 

             ·         Bc. Dalibor Klimša  

             ·         Jana Pohludková 

             ·         Bc. et Bc. Jakub Tichý 

             ·         Jiří Vlček 

             ·         Ing. Jaromír Výtisk 

              Zastupitelstvo kraje

              1/13                         5. 11. 2020
              1. volí

              v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko tyto členy zastupitelstva kraje:

              prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

              MUDr. Martin Gebauer

              Ing. Jaroslav Kania

              Jan Krkoška

              Ing. Radek Podstawka

              Mgr. Stanislav Folwarczny                    

              Ing. Jakub Unucka, MBA               

              MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

              Ing. Pavel Kořízek

              Leonard Varga

              Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

              Bc. Jiří Navrátil, MBA

              Ing. Petr Kajnar

              Ing. Ivan Strachoň

              Tomáš Miczka

               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 6/529 ze dne 14.12.2017

               1/14                         5. 11. 2020
               1. rozhodlo

               v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů stanovit s účinností od 5. 11. 2020 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

               člen rady kraje                                                                16 497 Kč

               předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje        9 623 Kč

               člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje               8 248 Kč

               člen zastupitelstva kraje                                                     6 874 Kč

               1/14                         5. 11. 2020
               2. rozhodlo

               poskytovat s účinností od 5. 11. 2020 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí, za které lze poskytnout odměnu v případě souběhu více funkcí, a to ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však v souhrnu odměny za výkon nejvíce 3 funkcí, za které se poskytuje nejvyšší odměna

               1/14                         5. 11. 2020
               3. rozhodlo

               poskytovat měsíční odměny dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení členům zastupitelstva kraje, kterým vznikne mandát po 5. 11. 2020, následovně:

               a)    jde-li o odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ode dne vzniku mandátu,

               b)   jde-li o odměnu za výkon funkce člena rady kraje, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva kraje ode dne, ke kterému byl zvolen do této funkce,

               c)    jde-li o odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady kraje ode dne, ke kterému byl jmenován do této funkce.

               1/14                         5. 11. 2020
               4. stanoví

               s účinností od 5. 11. 2020 paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost:

               a)  za 1 hodinu ve výši 220 Kč

               b) v maximální výši:

               členovi rady kraje 10 000 Kč/měsíc

               předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5 000 Kč/měsíc

               ostatním členům zastupitelstva kraje 4 000 Kč/měsíc

               1/14                         5. 11. 2020
               5. rozhodlo

               s účinností od 5. 11. 2020 poskytovat členům zastupitelstva kraje příspěvky v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce, dle předloženého materiálu

                Úřední hodiny pro veřejnost:

                Po, St: 8:00‑17:00 hod.

                Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

                Pá: 8:00‑13:00 hod.