koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  2/15                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu pana JUDr. Josefa Babky a pana Ing. Jiřího Carbola o ověření zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 11. 2020

   Zastupitelstvo kraje

   2/16                         17. 12. 2020
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2020

   -  Ing. Šárka Šimoňáková

   -  Mgr. Zuzana Klusová

    Zastupitelstvo kraje

    2/17                         17. 12. 2020
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2020 ve složení

    -      MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – předsedkyně

    -      Irena Bláhová

    -      Mgr. Alena Grosová

    -      Ing. Bohuslav Niemiec

    -      RNDr. Jan Veřmiřovský

    -      Ing. Jan Wolf

    -      Leonard Varga

     Zastupitelstvo kraje

     2/18                         17. 12. 2020
     1. schvaluje

     program 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.12. 2020

      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 3/80 ze dne 30. 11 .2020

      2/19                         17. 12. 2020
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 17/2053 ze dne 3.9.2020

       k usnesení rady kraje

       č. 96/8437 ze dne 21.9.2020

       k usnesení rady kraje

       č. 3/162 ze dne 30.11.2020

       2/20                         17. 12. 2020
       1. rozhodlo

       v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč, IČO 45244782 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 3/181 ze dne 30.11.2020

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 17/2053 ze dne 3.9.2020

       2/21                         17. 12. 2020
       1. schvaluje

       v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2021, z toho:

       příjmy celkem ve výši 8.569.811 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

       výdaje celkem ve výši 9.863.084 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

       financování celkem ve výši 1.293.273 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

       2/21                         17. 12. 2020
       2. schvaluje

       závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

       2/21                         17. 12. 2020
       3. rozhodlo

       poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

       2/21                         17. 12. 2020
       4. stanoví

       v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2021 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.569.811 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.863.084 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2021

       2/21                         17. 12. 2020
       5. svěřuje

       radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021

       a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2021 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2020,

       b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

       2/21                         17. 12. 2020
       6. vyhrazuje si

       v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2021

       2/21                         17. 12. 2020
       7. schvaluje

       závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2021 pro rok 2022 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

       Zastupitelstvo kraje

        

       k usnesení rady kraje

       č. 3/220 ze dne 30. 11. 2020

       2/22                         17. 12. 2020
       1. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1  paní Bc. Lucii Richterovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.2 pana Mgr. Jana Šebestu, místo pobytu **********, navrženého panem RNDr. Janem Veřmiřovským, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       1.3 paní Barboru Černotovou, místo pobytu **********, navrženou dne 1. 9. 2020 paní Lenkou Brzyszkowskou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje do 3. 10. 2020

       1.4 paní Mgr. Danu Ganišinovou, místo pobytu **********, navrženou panem PhDr. Igorem Hendrychem, Ph.D. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       1.5 paní Evu Jurczkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.6 paní Elišku Rakovičovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.7 paní Jarmilu Riegelovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       2/22                         17. 12. 2020
       2. bere na vědomí

       vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Ing. Marie Šimákové, místo pobytu **********

        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 3/79 ze dne 30. 11 .2020

        2/23                         17. 12. 2020
        1. bere na vědomí

                 

        informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 3/74 ze dne 30. 11. 2020

         2/24                         17. 12. 2020
         1. bere na vědomí

         a)    žádost obce Háj ve Slezsku o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         b)   žádost Sdružení obcí Jablunkovska o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

         2/24                         17. 12. 2020
         2. rozhodlo

         a)    poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, v celkové výši 2.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na rekonstrukci Hasičské zbrojnice č.p. 156, Háj ve Slezsku, Smolkov, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

         b)   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, v celkové výši 1.405 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení hasičů SOJ při protipovodňových zásazích, s termínem použití v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

         2/24                         17. 12. 2020
         3. rozhodlo

         a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

         b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 96/8413 ze dne 21. 9. 2020

          2/25                         17. 12. 2020
          1. bere na vědomí

          žádost o poskytnutí účelové dotace obce Horní Lomná na opravu opěrné zdi mostní konstrukce a mostu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          2/25                         17. 12. 2020
          2. rozhodlo

          poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. h) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci obci Horní Lomná, IČO 00535974, na opravu opěrné zdi mostní konstrukce, ve výši 500 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021

          2/25                         17. 12. 2020
          3. rozhodlo

          uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obci Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 3/87 ze dne 30.11.2020

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 2/32 ze dne 22.12.2016

           2/26                         17. 12. 2020
           1. zrušuje

           Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016

           2/26                         17. 12. 2020
           2. vydává


           Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 3/73 ze dne 30. 11. 2020

            2/27                         17. 12. 2020
            1. rozhodlo

            prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu Kč 225.000 za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 00845451, na projekt výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Muglinov

            2/27                         17. 12. 2020
            2. rozhodlo

            prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 00845451, na projekt výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Muglinov

             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 3/78 ze dne 30. 11. 2020

             2/28                         17. 12. 2020
             1. bere na vědomí

             žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             2/28                         17. 12. 2020
             2. rozhodlo

             prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

             2/28                         17. 12. 2020
             3. rozhodlo

             uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 4. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 3/77 ze dne 30. 11. 2020

              2/29                         17. 12. 2020
              1. bere na vědomí

              podnět občana kraje ze dne 21. 8. 2020 k uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              2/29                         17. 12. 2020
              2. rozhodlo

              nerealizovat kroky směřující ke změně právní úpravy dle bodu 1. tohoto usnesení

               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 3/84 ze dne 30. 11. 2020

               2/30                         17. 12. 2020
               1. bere na vědomí

               žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaného z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               2/30                         17. 12. 2020
               2. rozhodlo

               a)    prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

               b)   prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

               c)    prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

               2/30                         17. 12. 2020
               3. rozhodlo

               a)    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

               b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

               c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00780/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 2/20 ze dne 16.11.2020

                č. 3/89 ze dne 30.11.2020

                2/31                         17. 12. 2020
                1. bere na vědomí

                informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení za období od 08.08.2020 do 26.11.2020, dle předloženého materiálu

                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 3/83 ze dne 30. 11. 2020

                 2/32                         17. 12. 2020
                 1. bere na vědomí

                 návrh memoranda o výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 2/32                         17. 12. 2020
                 2. rozhodlo

                 uzavřít memorandum o výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov s městem Vítkov, IČO 00300870 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 3/75 ze dne 30. 11. 2020

                  2/33                         17. 12. 2020
                  1. bere na vědomí

                  žádost obce Bukovec, IČO 00535940, o prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  2/33                         17. 12. 2020
                  2. rozhodlo

                  prodloužit časovou použitelnost dotace obci Bukovec, IČO 00535940, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 11/1196 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno g) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2021“, dle předloženého materiálu

                  2/33                         17. 12. 2020
                  3. rozhodlo

                  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02024/2019/KH, uzavřené dne 14. 6. 2019 s obcí Bukovec, IČO 00535940, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 3/82 ze dne 30. 11. 2020

                   2/34                         17. 12. 2020
                   1. bere na vědomí

                   žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   2/34                         17. 12. 2020
                   2. rozhodlo

                   poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 3.000 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizaci projektu „Městečka bezpečí“, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

                   2/34                         17. 12. 2020
                   3. rozhodlo

                   uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesením rady kraje

                    č. 4/252 ze dne 14. 12. 2020

                    2/35                         17. 12. 2020
                    1. rozhodlo

                    darovat 10 ks dekontaminačních generátorů teplého aerosolu Swingfog SN 50 PE vč. příslušenství, 20 ks dezinfekce Virkos S – Aerosol (10kg) a 10ks dezinfekčního přípravku GPC 8 (25l) vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu na rozdělení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    2/35                         17. 12. 2020
                    2. rozhodlo

                    uzavřít smlouvy na darování 10 ks dekontaminačních generátorů teplého aerosolu Swingfog SN 50 PE vč. příslušenství, 20 ks dezinfekce Virkos S – Aerosol (10kg) a 10ks dezinfekčního přípravku GPC 8 (25l) s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 4/232 ze dne 14.12.2020

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/36 ze dne 22.12.2016

                     č. 4/303 ze dne 15.6.2017

                     2/36                         17. 12. 2020
                     1. rozhodlo

                     podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895, návrh na odvolání Josefa Šrámka, člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj

                     2/36                         17. 12. 2020
                     2. rozhodlo

                     podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895, návrh na volbu Ing. Jakuba Unucky, MBA, nar. ********** členem dozorčí rady zastupujícím Moravskoslezský kraj

                     2/36                         17. 12. 2020
                     3. rozhodlo

                     zrušit delegování Ing. Jakuba Unucky jako zástupce Moravskoslezského kraje na valné hromady společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895

                     2/36                         17. 12. 2020
                     4. rozhodlo

                     delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895

                     Ing. Radka Podstawku, nar. **********

                     2/36                         17. 12. 2020
                     5. rozhodlo

                     podat valné hromadě obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631, návrh na odvolání členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj

                     Mgr. Kateřiny Dostálové, MPA

                     Mgr. Zdeňka Karáska

                     2/36                         17. 12. 2020
                     6. rozhodlo

                     podat valné hromadě obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631, návrh na volbu členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj, a to

                     Mgr. Zdeňka Karáska, nar.**********

                     JUDr. Ondřeje Ručky, nar. **********

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 3/98 ze dne 30. 11. 2020

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 12/1388 ze dne 13. 6. 2019

                      2/37                         17. 12. 2020
                      1. rozhodlo

                      částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 12.000 Kč ze stanoveného odvodu 15.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Spolek Jazz Open Ostrava, Rajská 108/44, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČO 04620160, na projekt „Jazz Open Ostrava 2019“

                      2/37                         17. 12. 2020
                      2. rozhodlo

                      prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Spolek Jazz Open Ostrava, Rajská 108/44, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČO 04620160, na projekt „Jazz Open Ostrava 2019“

                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 3/97 ze dne 30. 11. 2020

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 14/1660 ze dne 12. 12. 2019

                       č. 14/1666 ze dne 12. 12. 2019

                       č. 16/1907 ze dne 4. 6. 2020

                       2/38                         17. 12. 2020
                       1. bere na vědomí

                       žádost subjektu Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, o prodloužení termínu realizace projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       2/38                         17. 12. 2020
                       2. rozhodlo

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08200/2019/KPP ze dne 14. 1. 2020 se subjektem Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                       2/38                         17. 12. 2020
                       3. bere na vědomí

                       žádost subjektu Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, o rozšíření uznatelných nákladů na realizaci projektu „Otevřené chrámy 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiál

                       2/38                         17. 12. 2020
                       4. rozhodlo

                       uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00479/2020/KPP ze dne 28. 4. 2020 se subjektem Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                       2/38                         17. 12. 2020
                       5. bere na vědomí

                       žádost subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, o prodloužení termínu realizace a změnu uznatelných nákladů projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“, dle přílohy č. 8 předloženého materiál

                       2/38                         17. 12. 2020
                       6. rozhodlo

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01950/2020/KPP ze dne 10. 7. 2020 se subjektem Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 3/96 ze dne 30. 11. 2020

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/2023 ze dne 3. 9. 2020

                        2/39                         17. 12. 2020
                        1. rozhodlo

                        poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 1. 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 96/8421 ze dne 21. 9. 2020

                         č. 3/95 ze dne 30. 11. 2020

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                          

                         2/40                         17. 12. 2020
                         1. bere na vědomí

                         žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Celooblohový vzdělávací pořad Planetária Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         2/40                         17. 12. 2020
                         2. rozhodlo

                         poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 194.061 Kč na realizaci projektu „Celooblohový vzdělávací pořad Planetária Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         2/40                         17. 12. 2020
                         3. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 3 – 6 předloženého materiálu

                         2/40                         17. 12. 2020
                         4. rozhodlo

                         neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 3/99 ze dne 30.11.2020

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/2024 ze dne 3.9.2020

                         č. 8/819 ze dne 14.6.2018

                         2/41                         17. 12. 2020
                         1. rozhodlo

                         změnit v pořadovém čísle 2 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06796/2020/KPP ze dne 19. 10. 2020 s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         2/41                         17. 12. 2020
                         2. rozhodlo

                         změnit v pořadovém čísle 7 přílohy č. 1 usnesení č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018 text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2021“ na text „1. 1. 2018 - 31. 12. 2023“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07704/2018/KPP ze dne 15. 10. 2018 s městem Krnov, IČO 00296139 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                         2/41                         17. 12. 2020
                         3. rozhodlo

                         změnit v pořadovém čísle 8 přílohy č. 1 usnesení č. 17/2024 ze dne 3. 9. 2020 text „1. 1. 2020 - 31. 12. 2020“ na text „1. 1. 2020 - 31. 3. 2021“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07752/2020/KPP ze dne 19. 11. 2020 se statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 3/114 ze dne 30.11.2020

                          2/42                         17. 12. 2020
                          1. rozhodlo

                          a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 13644301, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to:

                          pozemek parc. č. 1951/21 (ostatní plocha, zeleň) včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                          a to ke dni 18. 12. 2020

                          b)   předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, nemovitý majetek dle předloženého materiálu, a to:

                          pozemek parc. č. 1951/21 (ostatní plocha, zeleň) včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                          a to ke dni 18. 12. 2020

                           Zastupitelstvo kraje

                           2/43                         17. 12. 2020
                           1. bere na vědomí

                           žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2021, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           2/43                         17. 12. 2020
                           2. rozhodlo

                           poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 600.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 3/112 ze dne 30.11.2020

                            2/44                         17. 12. 2020
                            1. rozhodlo

                            uzavřít budoucí smlouvy:

                            k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                            2/44                         17. 12. 2020
                            2. rozhodlo

                            nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                            2/44                         17. 12. 2020
                            3. rozhodlo

                            předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                            2/44                         17. 12. 2020
                            4. rozhodlo

                            převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                            2/44                         17. 12. 2020
                            5. rozhodlo

                            vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 3/102 ze dne 30.11.2020

                            2/45                         17. 12. 2020
                            1. bere na vědomí

                            informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje stavbu Silnice I/11 Havířov – Třanovice

                            2/45                         17. 12. 2020
                            2. souhlasí

                            s realizací stavebních úprav silnic II. a III. třídy v souvislosti s realizací stavby Silnice I/11 Havířov – Třanovice

                            2/45                         17. 12. 2020
                            3. rozhodlo

                            o návrhu uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění stavby Silnice I/11 Havířov – Třanovice dle předloženého materiálu

                            2/45                         17. 12. 2020
                            4. schvaluje

                            návrh optimalizace sítě pozemních komunikací včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                            2/45                         17. 12. 2020
                            5. rozhodlo

                            o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy a místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje                           

                             č. 3/106 ze dne 30.11.2020

                             2/46                         17. 12. 2020
                             1. bere na vědomí

                             žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                             2/46                         17. 12. 2020
                             2. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 54.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 20. 1. 2022 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              Zastupitelstvo kraje

                              2/47                         17. 12. 2020
                              1. bere na vědomí

                              návrh města Příbor na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Úprava křižovatky silnic III/04825 a III/4863 v Příboře“

                              2/47                         17. 12. 2020
                              2. rozhodlo

                              uzavřít s městem Příbor, IČO 00298328 a obcemi Kateřinice, IČO 00600784 a Trnávka, IČO 00848441 smlouvu o spolupráci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              2/47                         17. 12. 2020
                              3. schvaluje

                              závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením smlouvu o spolupráci s městem Příbor a obcemi Kateřinice a Trnávka ve výši 4 mil. Kč pro rok 2022

                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 3/105 ze dne 30.11.2020

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 3/131 ze dne 16.3.2017

                               č. 6/541 ze dne 14.12.2017

                               č. 10/1064 ze dne 13.12.2018

                               č. 14/1675 ze dne 12.12.2019

                               2/48                         17. 12. 2020
                               1. bere na vědomí

                               návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle předloženého materiálu

                               2/48                         17. 12. 2020
                               2. rozhodlo

                               uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                Zastupitelstvo kraje

                                2/49                         17. 12. 2020
                                1. bere na vědomí

                                žádost statutárního města Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                2/49                         17. 12. 2020
                                2. rozhodlo

                                poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje roku 2020 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „Dopravní model – mikroskopická simulace na ul. Těšínská v Opavě“, v maximální výši 500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 98/8651 ze dne 26. 10. 2020

                                 2/50                         17. 12. 2020
                                 1. rozhodlo

                                 darovat Bílovecké nemocnici, a.s., IČO 26865858, movitý majetek v celkové hodnotě 1.050.497,80 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 3/121 ze dne 30. 11. 2020

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                  2/51                         17. 12. 2020
                                  1. rozhodlo

                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, v maximální výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zajištění dostupnosti mobilní hospicové péče v době Covidu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 4/267 ze dne 14. 12. 2020

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                   2/52                         17. 12. 2020
                                   1. rozhodlo

                                   podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 25.500 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                   2/52                         17. 12. 2020
                                   2. rozhodlo

                                   uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č.  2/25 ze dne 16. 11. 2020

                                    2/53                         17. 12. 2020
                                    1. rozhodlo

                                    změnit v bodě 2) usnesení č. 4/315 ze dne 15. 6. 2017 dobu financování projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 3/126 ze dne 30. 11. 2020

                                     2/54                         17. 12. 2020
                                     1. rozhodlo

                                     profinancovat a kofinancovat projekt „Výuka pro Průmysl 4.0 II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2021 – 2023 ve výši 21.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                     2/54                         17. 12. 2020
                                     2. rozhodlo

                                     profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky informačních technologií II“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2021 – 2023 ve výši 23.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 94/8226 ze dne 17.8.2020

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/2080 ze dne 3.9.2020

                                      č. 13/1593 ze dne 12.9.2019

                                      2/55                         17. 12. 2020
                                      1. rozhodlo

                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ předložený v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií, specifický cíl 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu, v letech 2021‑2023 ve výši 236.095.000 Kč dle předloženého materiálu

                                      2/55                         17. 12. 2020
                                      2. rozhodlo

                                      zajistit udržitelnost projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v letech 2024‑2028 v maximální výši 38.131.000 Kč

                                      2/55                         17. 12. 2020
                                      3. rozhodlo

                                      zahájit realizaci projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2021 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                      2/55                         17. 12. 2020
                                      4. bere na vědomí

                                      riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ v maximální výši 800.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 3/128 ze dne 30.11.2020

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

                                       č. 8/839 ze dne 14.6.2018

                                       2/56                         17. 12. 2020
                                       1. rozhodlo

                                       změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2018–2020“ na „2018–2021“

                                       2/56                         17. 12. 2020
                                       2. rozhodlo

                                       změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu z „2020–2024“ na „2021–2025“

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 45/3990 ze dne 28.8.2018

                                        č. 3/159 ze dne 30.11.2020

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 9/991 ze dne 13.9.2018

                                        2/57                         17. 12. 2020
                                        1. rozhodlo

                                        změnit v bodě 1) usnesení č. 9/991 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“ z „47.500.000 Kč“ na „48.050.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 3/131 ze dne 30.11.2020

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 14/1707 ze dne 12.12.2019

                                         2/58                         17. 12. 2020
                                         1. bere na vědomí

                                         informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 3/125 ze dne 30.11.2020

                                          2/59                         17. 12. 2020
                                          1. rozhodlo

                                          ukončit přípravu projektu „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“ připravovaného k předložení do programu územní spolupráce INTERREG Danube Transnational Programme 

                                          2/59                         17. 12. 2020
                                          2. rozhodlo

                                          zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1705 ze dne 12. 12. 2019 týkající se profinancování a kofinancování projektu „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plánování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“

                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje č. 3/133

                                           ze dne 30.11.2020

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 15/1839 ze dne 5.3.2020

                                           č. 19/1988 ze dne 21.4.2016

                                           č. 20/2085 ze dne 23.6.2016

                                           2/60                         17. 12. 2020
                                           1. rozhodlo

                                           ukončit přípravu projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ připravovaného k předložení do ERASMUS+

                                           2/60                         17. 12. 2020
                                           2. rozhodlo

                                           zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1839 ze dne 5. 3. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“

                                           2/60                         17. 12. 2020
                                           3. rozhodlo

                                           změnit v bodě 2) usnesení č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016 dobu financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                           2/60                         17. 12. 2020
                                           4. rozhodlo

                                           rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2085 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Geopark Megoňky – Šance“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č.  3/123 ze dne 30. 11. 2020

                                            2/61                         17. 12. 2020
                                            1. rozhodlo

                                            změnit v bodě 1) usnesení č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018 dobu financování projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka z „2018 – 2020“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

                                            2/61                         17. 12. 2020
                                            2. rozhodlo

                                            změnit v bodě 2) usnesení č. 8/894 ze dne 14. 6. 2018 dobu zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka z „2021 – 2030“ na „2023 -2032“

                                            2/61                         17. 12. 2020
                                            3. schvaluje

                                            změnit název projektu „Climate adaption and clean air in Ostrava“ na „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“

                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

                                             č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

                                             č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

                                             č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

                                             č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

                                             č. 3/139 ze dne 30. 11. 2020

                                             2/62                         17. 12. 2020
                                             1. bere na vědomí

                                             žádosti příjemců

                                             a)    města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             b)   obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                             2/62                         17. 12. 2020
                                             2. rozhodlo

                                             a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                             b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                             2/62                         17. 12. 2020
                                             3. rozhodlo

                                             a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                             b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                              č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                              2/63                         17. 12. 2020
                                              1. rozhodlo

                                              poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                              2/63                         17. 12. 2020
                                              2. bere na vědomí

                                              žádosti o změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              2/63                         17. 12. 2020
                                              3. rozhodlo

                                              schválit změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 4 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 16/1948 ze dne 4. 6. 2020

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 81/7317 ze dne 17. 2. 2020

                                              č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                              č. 88/7742 ze dne 18. 5. 2020

                                              č. 3/142 ze dne 30. 11. 2020

                                              2/64                         17. 12. 2020
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost příjemce MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              2/64                         17. 12. 2020
                                              2. rozhodlo

                                              uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03159/2020/RRC s MAS Jablunkovsko, z. s., IČO 00739286, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 3/150 ze dne 30. 11. 2020

                                               2/65                         17. 12. 2020
                                               1. schvaluje

                                               přípravu a předložení projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2021 – 2023“ v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020

                                               2/65                         17. 12. 2020
                                               2. rozhodlo

                                               profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2021 – 2023“ v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020 v celkové maximální výši 1.440.000 Kč

                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

                                                č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020

                                                č. 3/137 ze dne 30. 11. 2020

                                                2/66                         17. 12. 2020
                                                1. bere na vědomí

                                                žádosti příjemců

                                                -      obce Veřovice, IČO 00298531, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                -      obce Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                -      obce Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                -      obce Kunín, IČO 00600733, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                -      obce Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                -      obce Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                -      obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                -      obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                -      obce Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                2/66                         17. 12. 2020
                                                2. rozhodlo

                                                uzavřít

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02800/2020/RRC s obcí Veřovice, IČO 00298531, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01860/2020/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02211/2020/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2020/RRC s obcí Kunín, IČO 00600733, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02431/2020/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01911/2020/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02147/2020/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02104/2020/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                -      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02570/2020/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 3/138 ze dne 30. 11. 2020

                                                 č. 94/8230 ze dne 17. 8. 2020

                                                 č. 75/6786 ze dne 25. 11. 2019

                                                 č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

                                                 č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019

                                                 č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost obce Štěpánkovice, IČO 00300756, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Štěpánkovice - Svoboda“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 2. rozhodlo

                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00573/2020/RRC ze dne 17. 4. 2020 s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 3. bere na vědomí

                                                 žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 4. rozhodlo

                                                 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 5. bere na vědomí

                                                 žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o změnu názvu projektu z původního názvu „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ na název „Cyklodoprava v obci Horní Lomná “ a o prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 6. bere na vědomí

                                                 žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka údolím Lomné – úsek 8 - DPS“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 7. bere na vědomí

                                                 žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 8. bere na vědomí

                                                 žádost obce Mosty u Jablunkova, IČO 00296953, o prodloužení doby realizace projektu „Studie trasování komunikace: Cyklostezka Mosty u Jablunkova“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 9. bere na vědomí

                                                 žádost obce Vřesina, IČO 00635545, o prodloužení doby realizace projektu „Aby cyklotrasa byla znovu funkční“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.

                                                 2/67                         17. 12. 2020
                                                 10. rozhodlo

                                                 vyhovět žádostem dle přílohy č. 7 - 11 předloženého materiálu a nahradit přílohu č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                 č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                 č. 13/1586 ze dne 12. 9. 2019

                                                 č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

                                                 č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

                                                 č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

                                                 č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

                                                 č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

                                                 2/68                         17. 12. 2020
                                                 1. bere na vědomí

                                                 a)    žádost subjektu Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 b)   žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                 2/68                         17. 12. 2020
                                                 2. rozhodlo

                                                 a)    uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                 b)   uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se subjektem Dustee Technologies s. r. o., IČO 07098634 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                 c)    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 3/155 ze dne 30. 11. 2020

                                                  2/69                         17. 12. 2020
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost města Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 318.000 Kč na projekt „Muzeum břidlice v podzemním lomu "Jezerní důl"“

                                                  2/69                         17. 12. 2020
                                                  2. rozhodlo

                                                  poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 318.000 Kč městu Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, na projekt „Muzeum břidlice v podzemním lomu "Jezerní důl"“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

                                                   č. 3/146 ze dne 30. 11. 2020

                                                   č. 3/158 ze dne 30. 11. 2020

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

                                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                   č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost společnosti One MOVie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení doby realizace projektu „COPAK JE TO VOJÁKA 2“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   2. rozhodlo

                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC, ze dne 18. 2. 2020 se společností One MOVie s.r.o., IČO 08013080, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   3. bere na vědomí

                                                   žádost společnosti Bio Illusion, s.r.o., IČO 62908049, o prodloužení doby realizace projektu „MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   4. rozhodlo

                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00154/2020/RRC, ze dne 21. 2. 2020 se společností Bio Illusion, s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   5. bere na vědomí

                                                   žádost společnosti MasterFilm, s.r.o., IČO 24841358, o prodloužení doby realizace projektu „Citlivý člověk“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   6. rozhodlo

                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07207/2020/RRC ze dne 23. 11. 2020 se společností MasterFilm, s.r.o., IČO 24841358, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   7. bere na vědomí

                                                   žádost společnosti moloko film s.r.o., IČO 49619918, o prodloužení doby realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   8. rozhodlo

                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00103/2020/RRC, ze dne 6. 2. 2020 se společností moloko film s.r.o., IČO 49619918, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   9. bere na vědomí

                                                   žádost příjemce Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., IČO 44741031, o změnu nákladového rozpočtu projektu financovaného z dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                   2/70                         17. 12. 2020
                                                   10. rozhodlo

                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06896/2019/RRC, ze dne 4. 11. 2019 s příjemcem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., IČO 44741031, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 94/8249 ze dne 17.8.2020

                                                    č. 3/141 ze dne 30.11.2020

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                    č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

                                                    č. 17/2091 ze dne 3.9.2020

                                                    2/71                         17. 12. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. ze dne 9. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    2/71                         17. 12. 2020
                                                    2. rozhodlo

                                                    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, jehož předmětem je změna doby realizace projektu z „od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 8. 2020 do 31. 3. 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 82/7380 ze dne 2.3.2020

                                                     č. 94/8231 ze dne 17.8.2020

                                                     č. 3/145 ze dne 30.11.2020

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 15/1858 ze dne 5.3.2020

                                                     2/72                         17. 12. 2020
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 3/146 ze dne 30. 11. 2020

                                                      2/73                         17. 12. 2020
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah 2021“

                                                      2/73                         17. 12. 2020
                                                      2. rozhodlo

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 700.000 Kč společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      2/73                         17. 12. 2020
                                                      3. bere na vědomí

                                                      žádost Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 300.000 Kč na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava- Svobodné Heřmanice) pro r. 2021“

                                                      2/73                         17. 12. 2020
                                                      4. rozhodlo

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 300.000 Kč Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava- Svobodné Heřmanice) pro r. 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

                                                       č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

                                                       č. 17/2105 ze dne 3. 9. 2020

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 98/8620 ze dne 26. 10. 2020

                                                       č. 3/153 ze dne 30. 11. 2020

                                                       2/74                         17. 12. 2020
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost obce Hrčava ze dne 13. 11. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       2/74                         17. 12. 2020
                                                       2. rozhodlo

                                                       uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o splátkách ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                        č. 15/1850 ze dne 5. 3. 2020

                                                        2/75                         17. 12. 2020
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost města Bohumín, IČO 00297569, dle přílohy č. 1

                                                        2/75                         17. 12. 2020
                                                        2. rozhodlo

                                                        vyhovět žádosti města Bohumín, IČO 00297569, s ohledem na mimořádnost situace spojené s pandemií COVID-19 o prodloužení termínu pro uzavření úvěrové smlouvy do dne 5. 9. 2021

                                                        2/75                         17. 12. 2020
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2021 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 51/4604 ze dne 27.11.2018

                                                         č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

                                                         č. 4/276 ze dne 14. 12. 2020

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1126 ze dne 13.12.2018

                                                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                         č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

                                                         2/76                         17. 12. 2020
                                                         1. rozhodlo

                                                         změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, z „2.500.000 Kč“ na „2.600.000 Kč“

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 3/175 ze dne 30. 11. 2020

                                                          2/77                         17. 12. 2020
                                                          1. rozhodlo

                                                          a)      nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 1866/1 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 2318 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3531-133/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 10. 2020 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1866/17 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 2330 m2,

                                                          část pozemku parc. č. 1867/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3531-133/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 10. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1867/10 ostatní plocha o výměře 406 m2,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

                                                          z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 3/165 ze dne 30. 11. 2020

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           1. rozhodlo

                                                           zahájit přípravu projektu „Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 17.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023 dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           2. rozhodlo

                                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 17.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           3. rozhodlo

                                                           zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a)“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 10.500 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023 dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           4. rozhodlo

                                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a)“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 10.500 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           5. rozhodlo

                                                           zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 10.500 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023 dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           6. rozhodlo

                                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 10.500 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           7. rozhodlo

                                                           zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Gymnázium Havířov-Podlesí“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 12.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023 dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           8. rozhodlo

                                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory - Gymnázium Havířov-Podlesí“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 12.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           9. rozhodlo

                                                           zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 10.000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2020 – 2023 dle předloženého materiálu

                                                           2/78                         17. 12. 2020
                                                           10. rozhodlo

                                                           profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory - Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2020 – 2023 ve výši 10.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 3/174 ze dne 30. 11. 2020

                                                            2/79                         17. 12. 2020
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava, IČO 43964591, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            2/79                         17. 12. 2020
                                                            2. rozhodlo

                                                            a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, do vlastnictví církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava, IČO 43964591

                                                            b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 3/161 ze dne 30. 11. 2020

                                                             2/80                         17. 12. 2020
                                                             1. rozhodlo

                                                             a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                             spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 na pozemku parc. č. 3088/89 ostatní plocha,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                             vše v k. ú. a obci Hlučín,

                                                             z vlastnictví pana **********,

                                                             za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.000 Kč a úhrady poplatku spojeného se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                             b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 3/171 ze dne 30.11.2020

                                                              2/81                         17. 12. 2020
                                                              1. rozhodlo

                                                              a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČO 00095630, a to:

                                                              část pozemku parc. č. 3338/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6498-98/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15.10.2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3338/4 ostatní plocha o výměře 1.876 m2,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                                              do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČO 00095630, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                                              2/81                         17. 12. 2020
                                                              2. rozhodlo

                                                              a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                              část pozemku parc. č. 87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 87/3 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                              část pozemku parc. č. 88 zahrada o výměře 28 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 88/2 zahrada,

                                                              obě části oddělené dle geometrického plánu č. 6502-100/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 26.10.2020,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                              vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                                              z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, Frýdek-Místek, IČO 00095630, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

                                                              2/81                         17. 12. 2020
                                                              3. rozhodlo

                                                              a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                              část pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 6501-99/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 26.10.2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 629/3 ostatní plocha o výměře 97 m2,

                                                              včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                              v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                                              z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem

                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 3/160 ze dne 30. 11. 2020

                                                               2/82                         17. 12. 2020
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                                                               2/82                         17. 12. 2020
                                                               2. rozhodlo

                                                               poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 ve výši 400 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

                                                               2/82                         17. 12. 2020
                                                               3. rozhodlo

                                                               uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 3/163 ze dne 30.11.2020

                                                                č. 91/7898 ze dne 22.6.2020

                                                                č. 96/8488 ze dne 21.9.2020

                                                                č. 96/8413 ze dne 21.9.2020

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                                                č. 16/1922 ze dne 4.6.2020

                                                                č. 16/1923 ze dne 4.6.2020

                                                                č. 17/2064 ze dne 3.9.2020

                                                                č. 17/2016 ze dne 3.9.2020

                                                                2/83                         17. 12. 2020
                                                                1. schvaluje

                                                                rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                2/83                         17. 12. 2020
                                                                2. rozhodlo

                                                                použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje finanční prostředky fondu v celkové výši 160.000 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2021 pro financování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

                                                                2/83                         17. 12. 2020
                                                                3. schvaluje

                                                                rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                2/83                         17. 12. 2020
                                                                4. rozhodlo

                                                                použít dle ustanovení článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2021 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 3/173 ze dne 30. 11. 2020

                                                                 2/84                         17. 12. 2020
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 – 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ na „2017 – 2023 ve výši 50.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                                 2/84                         17. 12. 2020
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z „2017 – 2020“ ve výši 28.000.000 Kč” na „2017 – 2023 ve výši 39.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

                                                                  2/85                         17. 12. 2020
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  a)    vyjmout z hospodaření organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, Karviná, IČO 00847267, nemovité věci, a to:

                                                                  pozemek parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 355, rodinný dům,

                                                                  pozemek parc. č. 1183/4 zahrada,

                                                                  pozemek parc. č. 1585/1 ostatní plocha,

                                                                  vše v k. ú. a obci Libhošť,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                                  a to ode dne 1. 1. 2021

                                                                  b)   předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 1. 2021

                                                                  2/85                         17. 12. 2020
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  předat k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, nemovité věci, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 2310/11, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba – budova č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                                  budova č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, na pozemku parc. č. 2310/11 s bytovými jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.,

                                                                  jednotka č. 1895/1, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 678/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/2, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 839/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/3, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1046/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/4, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/5, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/6, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/7, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/8, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/9, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/10, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/11, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/12, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 587/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/13, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1061/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/14, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 554/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/15, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/16, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/17, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/18, byt, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/19, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 522/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/20, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 260/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/21, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1450/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  jednotka č. 1895/22, jiný nebytový prostor, v budově Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 335/15738 na společných částech budovy Moravská Ostrava, č.p. 1895, byt. dům,

                                                                  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                                  2/85                         17. 12. 2020
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, nemovité věci, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 1799/7 zahrada,

                                                                  pozemek parc. č. 1799/92 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 282, část obce Mizerov, rodinný dům

                                                                  vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje                 

                                                                   č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

                                                                   2/86                         17. 12. 2020
                                                                   1. schvaluje

                                                                   dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, Karviná, IČO 00847267, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                   2/86                         17. 12. 2020
                                                                   2. vydává

                                                                   dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje                 

                                                                    č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

                                                                    2/87                         17. 12. 2020
                                                                    1. schvaluje

                                                                    dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                    2/87                         17. 12. 2020
                                                                    2. vydává

                                                                    dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

                                                                     2/88                         17. 12. 2020
                                                                     1. schvaluje

                                                                     dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                     2/88                         17. 12. 2020
                                                                     2. vydává

                                                                     dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje                 

                                                                      č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

                                                                      2/89                         17. 12. 2020
                                                                      1. schvaluje

                                                                      dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                      2/89                         17. 12. 2020
                                                                      2. vydává

                                                                      dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje                 

                                                                       č. 3/176 ze dne 30. 11. 2020

                                                                       2/90                         17. 12. 2020
                                                                       1. schvaluje

                                                                       dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                       2/90                         17. 12. 2020
                                                                       2. vydává

                                                                       dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 3/183 ze dne 30. 11. 2020

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 17/2066 ze dne 3. 9. 2020

                                                                        2/91                         17. 12. 2020
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        změnit bod 2. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2066 ze dne 3. 9. 2020 tak, že text následující za textem „nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:“ se nahrazuje textem:

                                                                        pozemek parc. č. 686 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 164, část obce Starý Bohumín, občanská vybavenost,

                                                                        pozemek parc. č. 687 zahrada,

                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                        vše v k. ú. Starý Bohumín a obci Bohumín,

                                                                        z vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dál za následujících podmínek:

                                                                        aa) zřízení předkupního práva jako práva věcného, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí,

                                                                        ab) obdarovaný je povinen bezúplatně převést na požádání předmětné nemovité věci dárci zpět (právo výhrady zpětné koupě), v případě porušení některého ze závazků dle bodů aa), ac), ad) a ae). Toto právo bude zřízeno jako právo věcné, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

                                                                        ac) obdarovaný se zavazuje, že bude užívat nemovité věci ve veřejném zájmu pro účely sociálních služeb – jako sídlo organizace Domov Jistoty, příspěvkové organizace, nebude zneužívat nemovité věci ke komerčním účelům a nepřevede je bez předchozího písemného souhlasu dárce do vlastnictví třetí osoby, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

                                                                        ad) obdarovaný se zavazuje, že na pozemku parc. č. 687 bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude vybudována žádná trvalá či dočasná stavba, stejně tak bez předchozího písemného souhlasu dárce nebudou budovány přístavby k již existujícím stavbám, které by zasahovaly na pozemek parc. č. 687, a to po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí,

                                                                        ae) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny podmínky dle bodů ac) a ad) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost,

                                                                        af) obdarovaný se zavazuje, že v případě porušení některého ze závazků dle bodů ac) a ad) je povinen uhradit dárci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení smlouvy

                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 3/180 ze dne 30.11.2020

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                         pozemek parc. č. 1699/25 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1706/5 ostatní plocha,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

                                                                         do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

                                                                         za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                         pozemek parc. č. 1466/16 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1497/6 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1616/5 ostatní plocha,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

                                                                         z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 3/180 ze dne 30. 11. 2020 a za podmínky, že kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         3. rozhodlo

                                                                         a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                         pozemek parc. č. 2397 ostatní plocha,

                                                                         se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                         v k. ú. a obci Palkovice,

                                                                         z vlastnictví obce Palkovice, Palkovice 619, IČO 00297054,

                                                                         za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)      předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         4. rozhodlo

                                                                         a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                         pozemek parc. č. st. 244 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                         v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora,

                                                                         do vlastnictví společnosti T.I.Com, s. r. o., se sídlem J. Haška 649/27, 674 01 Třebíč, IČO 60708948, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.575 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         5. rozhodlo

                                                                         a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                         části pozemku parc. č. 623/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 617 – 170/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 623/13 ostatní plocha o výměře 902 m2, pozemek parc. č. 623/14 ostatní plocha o výměře 23 m2 a pozemek parc. č. 623/15 ostatní plocha o výměře 251 m2,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         vše v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou,

                                                                         do vlastnictví společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., se sídlem Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol 1, 460 01 Liberec, IČO 27096670, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 86.955 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         6. rozhodlo

                                                                         a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                         část pozemku parc. č. 750/12 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 973 – 86/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 7. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 750/26 ostatní plocha o výměře 72 m2,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                         v k. ú. Karpentná, obec Třinec,

                                                                         do vlastnictví Společenství vlastníků Třinec, Karpentná 59, se sídlem Karpentná 59, 739 94 Třinec, IČO 29388651, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.290 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         7. rozhodlo

                                                                         a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                         pozemek parc. č. 918/2 ostatní plocha,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                         v k. ú. a obci Horní Bludovice,

                                                                         do vlastnictví pana ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.300 Kč bez DPH a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         8. rozhodlo

                                                                         a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                         aa) pozemek parc. č. 143 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez

                                                                         čp/če, technická vybavenost,

                                                                         pozemek parc. č. 146 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba,

                                                                         pozemek parc. č. 148/1 trvalý travní porost,

                                                                         pozemek parc. č. 151/6 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 694 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 695 ostatní plocha,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         vše v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice,

                                                                         ab) pozemek parc. č. 677/3 vodní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 834/3 vodní plocha,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         vše v k. ú. a obci Neplachovice,

                                                                         do vlastnictví společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 25357352,

                                                                         za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.819.900 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                                                         2/92                         17. 12. 2020
                                                                         9. rozhodlo

                                                                         a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                         pozemek parc. č. 1976 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1979 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1985 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1987 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1988 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1989 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1990 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 1991 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 2080/1 ostatní plocha,

                                                                         pozemek parc. č. 2106 ostatní plocha,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         vše v k. ú. a obci Litultovice,

                                                                         z vlastnictví společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 25357352,

                                                                         za kupní cenu ve výši 426.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                         b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí.

                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 3/187 ze dne 30. 11. 2020

                                                                          č. 98/8647 ze dne 26. 10. 2020

                                                                          2/93                         17. 12. 2020
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          a)    nabýt darem do vlastnictví kraje, a to:

                                                                          i)     nemovité věci:

                                                                          pozemek parc. č. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 241, část obce Lyžbice, občanská vybavenost,

                                                                          pozemek parc. č. 450/5 ostatní plocha,

                                                                          pozemek parc. č. 450/6 ostatní plocha,

                                                                          pozemek parc. č. 450/7 ostatní plocha,

                                                                          pozemek parc. č. 450/9 ostatní plocha,

                                                                          pozemek parc. č. 451/1 zahrada,

                                                                          pozemek parc. č. 452/1 trvalý travní porost,

                                                                          pozemek parc. č. 452/3 ostatní plocha,

                                                                          pozemek parc. č. 451/2 zahrada,

                                                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                          vše v k. ú. Lyžbice, obec Třinec,

                                                                          ii)    projektovou dokumentaci „Elektroinstalace-SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská 241 – generální oprava budovy – 1. etapa“ zpracovanou v 5/2017,

                                                                          z vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313, za podmínky nabytí účinnosti darovací smlouvy mezi krajem a statutárním městem Třinec, jejíž předmětem je darovaní pozemků parc. č. 1073/1 a parc. č. 1429/10, oba ostatní plocha v k. ú. a obci Třinec do vlastnictví statutárního města Třinec; dále za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínek využití darovaných nemovitých věcí a zřízení předkupního práva, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          b)   předat majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, Jablunkovská 241, Třinec, IČO 69610126, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem

                                                                           

                                                                          2/93                         17. 12. 2020
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Třinec, IČO 00601390, a to:

                                                                          pozemek parc. č. 2465/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                          v k. ú. a obci Třinec,

                                                                          do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

                                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.590 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Třinec, IČO 00601390, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                                                          2/93                         17. 12. 2020
                                                                          3. rozhodlo

                                                                          a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

                                                                          pozemek parc. č. 1909/285 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                          v k. ú. a obci Kopřivnice,

                                                                          do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035,

                                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.850 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                                                          2/93                         17. 12. 2020
                                                                          4. rozhodlo

                                                                          a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 6 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava, IČO 70947911, do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava, IČO 00845451

                                                                          b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organice Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava, IČO 70947911, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                                          2/93                         17. 12. 2020
                                                                          5. rozhodlo

                                                                          a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to:

                                                                          část pozemku parc. č. 1330/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4397-25/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1330/6 ostatní plocha o výměře 287 m2,

                                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                          vše v k. ú. a obci Český Těšín,

                                                                          do vlastnictví ČR - Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín, Ostravská 612/21, 737 01 Český Těšín, IČO 63024675, za podmínky úhrady kupní ceny 48.000 Kč bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                          b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 4/258 ze dne 15.6.2017

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 3/166 ze dne 30.11.2020

                                                                           2/94                         17. 12. 2020
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost Slezské univerzity v Opavě, IČO 47813059, ze dne 18. 11. 2020 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           2/94                         17. 12. 2020
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na financování projektu „Poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace“ ve výši max. 120 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                           2/94                         17. 12. 2020
                                                                           3. rozhodlo

                                                                           dofinancovat projekt „Poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 30 tis. Kč a na rok 2023 ve výši 30 tis. Kč

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 3/184 ze dne 30.11.2020

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 4/269 ze dne 15.6.2017

                                                                            2/95                         17. 12. 2020
                                                                            1. mění

                                                                            Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí, schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 4/269 ze dne 15. 6. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 3/179 ze dne 30. 11. 2020

                                                                              

                                                                             2/96                         17. 12. 2020
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             darovat nemovitou věc, a to:

                                                                             pozemek parc. č. 203/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1317, část obce Podlesí, jiná stavba,

                                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                             vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov,

                                                                             do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

                                                                             předmětná nemovitá věc bude darována za podmínky jejího nabytí do vlastnictví kraje

                                                                              

                                                                             2/96                         17. 12. 2020
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                             pozemek parc. č. 2310/10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1896, část obce Moravská Ostrava, bytový dům,

                                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                             vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                                             z vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                             b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 3/177 ze dne 30.11.2020

                                                                              2/97                         17. 12. 2020
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              informaci o zájmu města Hévíz (Maďarsko) a letiště Hévíz-Balaton Airport Kft. (Maďarsko) uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a deklaraci společného zájmu, dle předloženého materiálů

                                                                              2/97                         17. 12. 2020
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              uzavřít s městem Hévíz (Maďarsko), společností Hévíz-Balaton Airport Kft. (Maďarsko) a společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, Memorandum o vzájemné spolupráci a deklaraci společného zájmu, dle předloženého materiálu

                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 3/198 ze dne 30. 11. 2020

                                                                               2/98                         17. 12. 2020
                                                                               1. rozhodlo

                                                                               a)    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 1.207.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, na sociální službu Domov pro seniory, reg. č. 6273668, tj. prominutí ve výši 1.086.750 Kč

                                                                               b)   částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 70 % ze stanoveného odvodu 99.366 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, reg. č. 9274408, tj. prominutí ve výši 69.556 Kč

                                                                               2/98                         17. 12. 2020
                                                                               2. rozhodlo

                                                                               a)    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
                                                                               u dotace poskytnuté příjemci Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, na sociální službu Domov pro seniory, reg. č. 6273668 (č. smlouvy 04775/2018/SOC)

                                                                               b)   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Středisko sociálních služeb města Frýdlant
                                                                               nad Ostravicí, IČO 00847020, na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, reg. č. 9274408 (č. smlouvy 01177/2019/SOC)

                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 3/190 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 15/1790 ze dne 5.3.2020

                                                                                č. 15/1785 ze dne 5.3.2020

                                                                                č. 16/1993 ze dne 4.6.2020

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                2. rozhodlo

                                                                                povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                3. rozhodlo

                                                                                uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02826/2020/SOC, jehož předmětem je změna podmínek realizace projektu „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                4. bere na vědomí

                                                                                žádost subjektu Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, se sídlem Jaroslava Seiferta 1327/9, 748 01 Hlučín, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                5. rozhodlo

                                                                                povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019, příjemci Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, dle předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                6. rozhodlo

                                                                                uzavřít se subjektem Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01836/2020/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                7. bere na vědomí

                                                                                žádost subjektu žádost subjektu Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 170 00 Praha 7, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                8. rozhodlo

                                                                                uzavřít se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01428/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                9. bere na vědomí

                                                                                žádost subjektu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, se sídlem Zacpalova 379, 746 01 Opava, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                10. rozhodlo

                                                                                uzavřít se subjektem EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01304/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                2/99                         17. 12. 2020
                                                                                11. rozhodlo

                                                                                uzavřít se subjektem Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03242/2020/SOC, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 3/191 ze dne 30.11.2020

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 16/1995 ze dne 4.6.2020

                                                                                 2/100                         17. 12. 2020
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 do Fondu sociálních služeb ve výši 1.372.006 Kč

                                                                                 2/100                         17. 12. 2020
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

                                                                                 2/100                         17. 12. 2020
                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                 stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2021 ve výši 530.000 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 3/188 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                  2/101                         17. 12. 2020
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  2/101                         17. 12. 2020
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 1.200.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, z Fondu sociálních služeb v roce 2021

                                                                                  2/101                         17. 12. 2020
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2021 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 1.200.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 15. 6. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 3/193 ze dne 30.11.2020

                                                                                   č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

                                                                                   č. 8/630 ze dne 28.2.2017

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

                                                                                   2/102                         17. 12. 2020
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   2/102                         17. 12. 2020
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   2/102                         17. 12. 2020
                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                   pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                   2/102                         17. 12. 2020
                                                                                   4. rozhodlo

                                                                                   schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                   2/102                         17. 12. 2020
                                                                                   5. rozhodlo

                                                                                   schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                   2/102                         17. 12. 2020
                                                                                   6. rozhodlo

                                                                                   schválit Dodatek č. 1 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 3/199 ze dne 30.11.2020

                                                                                    2/103                         17. 12. 2020
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    upravit výše účelových dotací u sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 3/192 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                    2/104                         17. 12. 2020
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů na rok 2021 dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu

                                                                                    2/104                         17. 12. 2020
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Senior Pointů, vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 15. 1. 2022, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 94/8290 ze dne 17. 8. 2020

                                                                                    č. 3/189 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                                    2/105                         17. 12. 2020
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 146.539 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021“

                                                                                    2/105                         17. 12. 2020
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 15. 6. 2021, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                    b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 96/8501 ze dne 21. 9. 2020

                                                                                    č. 97/8607 ze dne 12. 10. 2020

                                                                                    2/106                         17. 12. 2020
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci TK PLUS s. r. o., IČO 25310593, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Open 2020“; s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    2/106                         17. 12. 2020
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli TTV Sport Group CZ s.r.o., IČ 05366569, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „12. ročník Czech Tour 2020, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23, Mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 98/8659 ze dne 26.10.2020

                                                                                     2/107                         17. 12. 2020
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

                                                                                     2/107                         17. 12. 2020
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 4.953 Kč ze stanoveného odvodu 12.080 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava, Zimmlerova 2892/45, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75103893, na projekt „Letní stanový tábor 42. přední hlídky Royal Rangers „Tři mušketýři“

                                                                                     2/107                         17. 12. 2020
                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                     prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava, Zimmlerova 2892/45, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75103893, na projekt „Letní stanový tábor 42. přední hlídky Royal Rangers „Tři mušketýři“

                                                                                     2/107                         17. 12. 2020
                                                                                     4. rozhodlo

                                                                                     částečně prominout § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 26.365 Kč ze stanoveného odvodu 39.540 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 05658977, na projekt „Společně na Slezské Hartě“

                                                                                     2/107                         17. 12. 2020
                                                                                     5. rozhodlo

                                                                                     prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 05658977, na projekt „Společně na Slezské Hartě“

                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 3/202 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                      2/108                         17. 12. 2020
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602116, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      2/108                         17. 12. 2020
                                                                                      2. vydává

                                                                                      dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 3/202 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                       2/109                         17. 12. 2020
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       2/109                         17. 12. 2020
                                                                                       2. vydává

                                                                                       dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 3/202 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                        2/110                         17. 12. 2020
                                                                                        1. schvaluje

                                                                                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602124, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        2/110                         17. 12. 2020
                                                                                        2. vydává

                                                                                        dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 3/202 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                         2/111                         17. 12. 2020
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČO 62331663, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         2/111                         17. 12. 2020
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 3/202 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                          2/112                         17. 12. 2020
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                          2/112                         17. 12. 2020
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 3/202 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                           2/113                         17. 12. 2020
                                                                                           1. schvaluje

                                                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu  

                                                                                           2/113                         17. 12. 2020
                                                                                           2. vydává

                                                                                           dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 3/205 ze 30. 11. 2020

                                                                                            2/114                         17. 12. 2020
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379; dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje                           

                                                                                             č. 3/209 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                             2/115                         17. 12. 2020
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161, 161a, 161b a 161c a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2020 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení

                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 3/215 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                             2/116                         17. 12. 2020
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             2/116                         17. 12. 2020
                                                                                             2. rozhodlo

                                                                                             poskytnout individuální účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, v celkové výši 543.000 Kč na realizaci projektu Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021, s časovou použitelností od 1. 11. 2020 do 26. 2. 2021, z toho neinvestiční část dotace ve výši 313.100 Kč a investiční část dotace ve výši 229.900 Kč, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 3/204 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 15/1882 ze dne 5. 3. 2020

                                                                                              2/117                         17. 12. 2020
                                                                                              1. rozhodlo

                                                                                              uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01192/2020/ŠMS, uzavřené s příjemcem HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, se sídlem Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 75/6856 ze dne 25.11.2019

                                                                                               č. 88/7763 ze dne 18.5.2020

                                                                                               č. 3/212 ze dne 30.11.2020

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 14/1752 ze dne 12.12.2019

                                                                                               č. 16/1975 ze dne 4.6.2020

                                                                                               2/118                         17. 12. 2020
                                                                                               1. rozhodlo

                                                                                               neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00085/2020/ŠMS s organizací Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 3/214 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                                2/119                         17. 12. 2020
                                                                                                1. rozhodlo

                                                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemcům:

                                                                                                a)    Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                                                b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                                                2/119                         17. 12. 2020
                                                                                                2. rozhodlo

                                                                                                poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

                                                                                                a)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                                                b)   PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, v maximální výši 6.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

                                                                                                c)    SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, v maximální výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Champions Cup 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

                                                                                                d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, v maximální výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

                                                                                                e)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, v maximální výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava-World Athletics Golden Tour 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

                                                                                                f)     Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 400.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                                                2/119                         17. 12. 2020
                                                                                                3. rozhodlo

                                                                                                uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                a)    Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                b)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                d)   PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                e)    SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                f)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                g)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                h)   Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                2/119                         17. 12. 2020
                                                                                                4. rozhodlo

                                                                                                uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje:

                                                                                                a)    evidenční číslo smlouvy 00828/2020/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 30. 4. 2021, dle přílohy č.  19 předloženého materiálu

                                                                                                b)   evidenční číslo smlouvy 06314/2020/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků HORSE AGRO, s.r.o., IČO 29398690, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 31. 8. 2021, dle přílohy č.  22 předloženého materiálu

                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 4/306 ze dne 14.12.2020

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 17/2116 ze dne 3.9.2020

                                                                                                 2/120                         17. 12. 2020
                                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                                 zrušit z důvodu nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bod 3 písm. e) a bod 5 písm. e) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2116 ze dne 3. 9. 2020, kterými zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavřít smlouvu s organizací Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Žádost o podporu na úhradu nákladů spojených s účastí Basketbalového klubu Opava v evropských soutěžích“

                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 96/8488 ze dne 21. 9. 2020

                                                                                                  2/121                         17. 12. 2020
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 14. 9. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  2/121                         17. 12. 2020
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  poskytnout dle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí - Jablunkov II. ve výši maximálně 500.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 96/8489 ze dne 21. 9. 2020

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                                   2/122                         17. 12. 2020
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádost obce Jakubčovice nad Odrou ze dne 14. 9. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 16. 9. 2020, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čištění vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   2/122                         17. 12. 2020
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, na realizaci projektu „Čištění vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou“ ve výši 200.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2020 do dne 30. 9. 2021 a uhrazených do dne 30. 10. 2021 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje                           

                                                                                                    č. 3/216 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                                    2/123                         17. 12. 2020
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádost města Bohumína ze dne 11. 6. 2020 o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona zasláním na účet obce Dolní Lutyně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    2/123                         17. 12. 2020
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    neposkytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 obci Dolní Lutyně, IČO 00297461, ve výši 44.064,57 Kč na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti města Bohumína ze dne 11. 6. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesením rady kraje

                                                                                                     č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

                                                                                                     č. 3/217 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                                     k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                                     č. 14/1733 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                                     č. 16/1968 ze dne 4. 6. 2020

                                                                                                     2/124                         17. 12. 2020
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost obce Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ze dne 16. 10. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 10. 11. 2020, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Škola v přírodě PuK – Jeseníky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                     2/124                         17. 12. 2020
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00755/2020/ŽPZ, uzavřené s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů projektu „Škola v přírodě PuK – Jeseníky“s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 3/218 ze dne 30. 11. 2020

                                                                                                      2/125                         17. 12. 2020
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 8.252.850 Kč

                                                                                                      2/125                         17. 12. 2020
                                                                                                      2. schvaluje

                                                                                                      rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 4/314 ze dne 14.12.2020

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

                                                                                                       č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

                                                                                                       č. 14/1665 ze dne 12.12.2019

                                                                                                       2/126                         17. 12. 2020
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       o pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje postupem podle § 42a až 42c stavebního zákona na návrh oprávněného investora, společnosti Liberty Ostrava, a.s.

                                                                                                       2/126                         17. 12. 2020
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       podmínit pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje úhradou nákladů navrhovatelem podle § 42 odst. 7 ve vazbě na § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona

                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                        č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

                                                                                                        2/127                         17. 12. 2020
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        informaci o rezignaci z funkce Mgr. Elen Vahalíkové, členky Výboru pro dopravu

                                                                                                        2/127                         17. 12. 2020
                                                                                                        2. volí

                                                                                                        Mgr. Pavlínu Stankayovou členkou Výboru pro dopravu

                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 4/237 ze dne 14.12.2020

                                                                                                         2/128                         17. 12. 2020
                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                         zařadit finanční prostředky na zajištění financování operativního leasingu

                                                                                                         a)    ve výši max. 3.300 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2022

                                                                                                         b)   ve výši max. 3.300 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2023

                                                                                                         c)    ve výši max. 3.300 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2024

                                                                                                         d)   ve výši max. 1.650 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2025

                                                                                                          Úřední hodiny pro veřejnost:

                                                                                                          Po, St: 8:00‑17:00 hod.

                                                                                                          Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

                                                                                                          Pá: 8:00‑13:00 hod.