Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 9. 2017

Rada kraje

21/1864 26. 9. 2017
1. schvaluje

program 21. schůze rady kraje konané dne 26. 9. 2017

Rada kraje

21/1865 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a pana Jiřího Navrátila, o ověření zápisu z 20. schůze rady kraje, konané dne 12. 9. 2017

21/1865 26. 9. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu z 21. schůze rady kraje, konané dne 26. 9. 2017:

-      Ing. Jaroslav Kania

-      Ing. Vít Slováček

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

21/1866 26. 9. 2017
1. schvaluje

hodnotící kritéria pro rok 2017 pro vyplacení ročních prémií členům představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 19/1601 ze dne 29. 8. 2017

21/1867 26. 9. 2017
1. jmenuje

s účinností od 27. 9. 2017 včetně

Ing. Tomáše Kolárika, nar. ********** do funkce statutárního ředitele obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

21/1868 26. 9. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

21/1868 26. 9. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

21/1868 26. 9. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, a to:

členové:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

21/1868 26. 9. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“, a to:

členové:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. RNDr. Alois Slovák, odbor informatiky

Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

Ing. Luboš Bourek, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017

21/1869 26. 9. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

21/1869 26. 9. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

21/1869 26. 9. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, a to:

členové:

Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

21/1869 26. 9. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“, a to:

členové:

Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

Ing. Jan Filgas, odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Michal Rásocha, odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Karel Bičovský, zástupce společnosti CZ BIJO a.s.

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Bruštík, odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Jana Hellemannová, odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Jaroslav Šťastný, zástupce společnosti CZ BIJO a.s.

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/483 ze dne 28. 2. 2017

21/1870 26. 9. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ účastníka:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou 54.442.470,72,- Kč bez DPH

Rada kraje

21/1871 26. 9. 2017
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

21/1871 26. 9. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

21/1871 26. 9. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

21/1871 26. 9. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“, a to:

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

21/1872 26. 9. 2017
1. rozhodla

o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Ostrava, přeložka VN v Mezipolí v rámci stavby "Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa"“ s dodavatelem:

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČ: 24729035

za cenu nejvýše přípustnou 294.155 Kč dle důvodové zprávy tohoto materiálu

Rada kraje

21/1873 26. 9. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění sanitární techniky a dodávka náplní“

21/1873 26. 9. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. Drozd a spol.

se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 47154519

za cenu nejvýše přípustnou 1.454.839,84 Kč bez DPH

Rada kraje

21/1874 26. 9. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce kotelny v budově Střední umělecké školy, Ostrava, p. o."

21/1874 26. 9. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. IGB Holding, a. s.

se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava, IČ: 60792434

za cenu nejvýše přípustnou 2.068.844,30 Kč bez DPH, tj. 2.503.301,60 Kč vč. DPH

Rada kraje

21/1875 26. 9. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Dodávka systému pro klíčové hospodářství“

21/1875 26. 9. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o.

se sídlem: Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 04599021

za cenu nejvýše přípustnou 452.500 Kč bez DPH

Rada kraje

21/1876 26. 9. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění odborných konzultací pro týmy pracovníků v sociálních službách "Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III""

21/1876 26. 9. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. Slezská diakonie

se sídlem: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562

za cenu nejvýše přípustnou 180 000,00 Kč bez DPH (217.800,00 Kč vč. DPH)

Rada kraje

21/1877 26. 9. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Implementace a konfigurace evidence zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních kraje v aplikaci FAMA+“

21/1877 26. 9. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. TESCO SW a.s.

se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 25892533

za cenu nejvýše přípustnou 344.400 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1791 ze dne 12. 9. 2017

21/1878 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

sdělení o odstoupení vybraného účastníka JS Property, a.s., se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 27814742, ze dne 20. 9. 2017, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby "Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice““ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1878 26. 9. 2017
2. schvaluje

zápis z 2. jednání výběrové skupiny k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

21/1878 26. 9. 2017
3. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

5. JS Property, a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 27814742

21/1878 26. 9. 2017
4. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Ing. Michal Chovanec

se sídlem: Bahno-Příkopy 2444, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

IČ: 70610231

za cenu nejvýše přípustnou 333.000 Kč bez DPH

Rada kraje

21/1879 26. 9. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění realizace projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji““

21/1879 26. 9. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Společně, o.p.s.

Se sídlem: Brno, Mendlovo náměstí 1a, PSČ 60300

IČO: 26976307

za cenu nejvýše přípustnou 498.150 Kč bez DPH

Rada kraje

21/1880 26. 9. 2017
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1434 ze dne 18. 7. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1881 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

odmítnutí poskytnuté dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1881 26. 9. 2017
2. rozhodla

zrušit bod 2. usnesení rady kraje č. 17/1434 ze dne 18. 7. 2017.

21/1881 26. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku L&L music, z. s., IČO 05923735 na projekt „Mezinárodní festival slovanské hudby“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/1881 26. 9. 2017
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku L&L music, z. s., IČO 05923735, ve výši 135.500,-- Kč, na projekt „Mezinárodní festival slovanské hudby“ s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/1881 26. 9. 2017
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, na projekt „Megakoncert pro všechny bezva lidi“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/1881 26. 9. 2017
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Radio Čas s.r.o., IČO 25817183, ve výši 200.000,-- Kč, na projekt „Megakoncert pro všechny bezva lidi“ s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

21/1881 26. 9. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

 

na § 3319-

Ostatní záležitosti kultury

 

pol. 5229 –

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

398,75 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

 

na § 3312-

Hudební činnost

 

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200,00 tis. Kč

 

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

135,50 tis. Kč

 

Celkem

o

335,50 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

63,25 tis. Kč

Rada kraje

21/1882 26. 9. 2017
1. souhlasí

s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 21.439.294,92 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

21/1883 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1883 26. 9. 2017
2. schvaluje

zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6909 ze dne 17. 12. 2015

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1884 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 1 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu

21/1884 26. 9. 2017
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1884 26. 9. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 500 tis. Kč

21/1884 26. 9. 2017
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Dopravní obslužnost – drážní doprava“ o 500 tis. Kč

21/1884 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 5193 -

Výdaje na dopravní územní obslužnost

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

1.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 43/3182 ze dne 6. 5. 2014

č. 10/550 ze dne 3. 5. 2005

č. 12/627 ze dne 1. 4. 2009

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/233 ze dne 19. 9. 2002

21/1885 26. 9. 2017
1. rozhodla

a)    změnit přílohu č. 1 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/233/1 ze dne 19. 9. 2002 tak, že u smlouvy č. OV/31/2002 (Ova/SBS/31/2002), bod 3, str. 12 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

b)   změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 12/627 ze dne 1. 4. 2009 tak, že u smlouvy č. BR/23/d/2009/JJ, bod 4, str. 2 mění cenu za zřízení jednotlivého věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši (vodovod a optický kabel)

c)    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 10/550 ze dne 3. 5. 2005 tak, že u smlouvy č. Br/14/d/2005/Se, bod 5, str. 2 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

21/1885 26. 9. 2017
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

21/1886 26. 9. 2017
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

21/1886 26. 9. 2017
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

21/1886 26. 9. 2017
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

21/1886 26. 9. 2017
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017

21/1887 26. 9. 2017
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat činnosti související s propagací podpořených projektů v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017, za cenu nejvýše přípustnou 397.031,25 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

21/1888 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o přípravě rozpočtu kraje na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 dle předloženého materiálu

21/1888 26. 9. 2017
2. stanoví

vztah rozpočtu kraje k příspěvkovým organizacím kraje pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 – 2021 a návrhy rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací kraje na léta 2019 – 2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 93/7320 ze dne 8. 3. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/1889 26. 9. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje ve výši 46.700.000 Kč na financování akce „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 113D313008304, ze dne 28. 8. 2017, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1547 ze dne 8. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

21/1890 26. 9. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky z rozpočtu města Český Těšín do rozpočtu kraje ve výši 15.000.000 Kč na financování projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

21/1890 26. 9. 2017
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín k projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“ s městem Český Těšín, se sídlem Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO 00297437, dle předloženého materiálu

21/1890 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4221 - 

Investiční přijaté transfery od obcí

o

5.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

5.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1891 26. 9. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

27,78 tis. Kč

na § 2141-

Vnitřní obchod

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

18,15 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

34,95 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

30,00 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

404,30 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

15,62 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

61,40 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

89,55 tis. Kč

pol. 2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

140,23 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,03 tis. Kč

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

41,50 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,41 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

14,23 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

3,57 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

13,35 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

0,56 tis. Kč

Celkem

o

895,63 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

895,63 tis. Kč

21/1891 26. 9. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

92,03 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

997,30 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

138,40 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

73,80 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.302,30 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

1.108,53 tis. Kč

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

700,00 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

150,00 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

345,37 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

490,24 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

500,00 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

150,00 tis. Kč

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

250,00 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

1.106,21 tis. Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

32,19 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

2.531,14 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

352,07 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

28,42 tis. Kč

na § 2241 -

Železniční dráhy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8.200,00 tis. Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

10,60 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

0,62 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

54,00 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5142 -

Kursové rozdíly ve výdajích

o

35,00 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

734,00 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

35,00 tis. Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

500,00 tis. Kč

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

0,11 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.723,94 tis. Kč

na § 3591 -

Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.000,00 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

170,00 tis. Kč

na § 3635 -

Územní plánování

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

403,20 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.012,64 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

246,00 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

241,12 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

0,76 tis. Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

78,12 tis. Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

1,16 tis. Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

20,84 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5163 -

Služby peněžních ústavů

o

2.000,00 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

132,40 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.221,61 tis. Kč

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

53,85 tis. Kč

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,00 tis. Kč

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50,00 tis. Kč

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

47,71 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

12,02 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

171,00 tis. Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1,75 tis. Kč

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

50,00 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

30,00 tis. Kč

pol. 5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

39,00 tis. Kč

pol. 5499 -

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

o

51,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

4,00 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.550,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

20,00 tis. Kč

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5541 -

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

o

21,56 tis. Kč

pol. 5542 -

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

o

7,45 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 5141 -

Úroky vlastní

o

11.800,00 tis. Kč

Celkem

o

 44.638,46 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

0,58 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

489,50 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

272,40 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.473,08 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

116,22 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

439,18 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.383,62 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

61,15 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

24.391,40 tis. Kč

pol. 6129 -

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

o

32.091,20 tis. Kč

pol. 6130 -

Pozemky

o

209.899,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

179,19 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

85,46 tis. Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2,62 tis. Kč

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

3.700,00 tis. Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

54,42 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

1.000,00 tis. Kč

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

865,31 tis. Kč

Celkem

o

 277.504,33 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

34.015,22 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

288.127,57 tis. Kč

21/1891 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

157,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

157,30 tis. Kč

21/1891 26. 9. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5365 -

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

o

1 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8433 ze dne 6. 9. 2016

č. 2/26 ze dne 22. 11. 2016

č. 8/572 ze dne 28. 2. 2017

č. 18/1543 ze dne 8. 8. 2017

č. 102/7792 ze dne 7. 6. 2016

21/1892 26. 9. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58951-15 o pojištění odpovědnosti ze dne 20. 6. 2016 (ev. č. 02695/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

21/1892 26. 9. 2017
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje

21/1893 26. 9. 2017
1. rozhodla

uzavřít smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 45193673, jako dodavatelem, Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, jako odběratelem, a krajem jako vlastníkem objektů, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/648 ze dne 14. 3. 2017

21/1894 26. 9. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01749/2017/IM ze dne 13. 6. 2017 na realizaci stavby „Silnice III/4848 Frýdek – Místek, průtah“ se zhotovitelem, kterým je společnost

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1895 26. 9. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5166 - 

Konzultační, poradenské a právní služby

o

50,00 tis. Kč

pol.  5169 -  

Nákup ostatních služeb

o

67,45 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5166 - 

Konzultační, poradenské a právní služby

o

6,05 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

23.895,26 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

18.750,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

139,50 tis. Kč

celkem

o

42.908,26 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

72.761,96 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.000,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

8.000,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

9.006,78 tis. Kč

celkem

o

94.768,74 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

128.320,40 tis. Kč

a

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

87,03 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.465,35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

6.804,22 tis. Kč

21/1895 26. 9. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3,63 tis. Kč

na § 3123-

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 - 

Budovy, haly a stavby

o

11,00 tis. Kč

na § 3231-

Základní umělecké školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3,63 tis. Kč

celkem

18,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,63 tis. Kč

na § 3123-

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

11,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,63 tis. Kč

celkem

18,26 tis. Kč

21/1895 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

100,00 tis. Kč

Rada kraje

21/1896 26. 9. 2017
1. souhlasí

s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2017 v maximální celkové výši 3.045 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1896 26. 9. 2017
2. souhlasí

se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2017 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

21/1896 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 2251 -

Letiště

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

o

3.070,58 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.070,58 tis. Kč

Rada kraje

21/1897 26. 9. 2017
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00373231, a to:

pozemek parc. č. 381/3 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5519 – 74/2016 ze dne 3. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 382/9 ostatní plocha o výměře 23 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věci,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Rada kraje

21/1898 26. 9. 2017
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a organizací Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. č. 7, 701 00 Ostrava, IČO 71009396, na pronájem části budovy bez čp/če občanská vybavenost, umístěné na pozemku parc. č. 2213 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

č. 14/1117 ze dne 30. 5. 2017

21/1899 26. 9. 2017
1. souhlasí

se změnou ve veřejných zakázkách akce s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o. – 2. etapa“ organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

č. 15/1272 ze dne 12. 6. 2017

21/1900 26. 9. 2017
1. souhlasí

se změnami veřejných zakázek na akci s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1901 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1901 26. 9. 2017
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z.s., IČO 13694383, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace projektu „V. Mezinárodní kongres POUZP“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/1901 26. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádost organizace Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/1901 26. 9. 2017
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Naše rovnováha, z. s., IČO 06185738, ve výši 73.620 Kč na úhradu uznatelných nákladů na organizaci a realizaci projektu „Multidisciplinární týmy“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/1901 26. 9. 2017
5. bere na vědomí

žádost organizace Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

21/1901 26. 9. 2017
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dotační program – Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost“ ve výši 16 tis. Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

21/1901 26. 9. 2017
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Ordinace Puškinova s.r.o., IČO 02666804, ve výši 16 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Podpora primární péče“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

21/1901 26. 9. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

50 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

73,62 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

123,62 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. /28 ze dne 22. 12. 2016

21/1902 26. 9. 2017
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o částku 344.629,78 Kč na 6.881.601,22 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – rekonstrukce centrální sterilizace“

21/1902 26. 9. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

344.629 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

344.629 Kč

21/1902 26. 9. 2017
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o částku 2.597.058,28 Kč na 2.048.339,06 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – doplnění a obnova zdravotnické techniky“

21/1902 26. 9. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.597.058 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.597.058 Kč

21/1902 26. 9. 2017
5. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkové organizaci kraje v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

21/1902 26. 9. 2017
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

21/1902 26. 9. 2017
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, účelově určený na zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

21/1902 26. 9. 2017
8. rozhodla

poskytnout peněžité ocenění v hodnotě 110 tis. Kč pro vítěze v jednotlivých kategoriích ankety Moravskoslezská sestra dle předloženého materiálu

21/1902 26. 9. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

181,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního zdraví

181,50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

č. 13/1026 ze dne 18. 5. 2017

č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016

č. 4/318 ze dne 15. 6. 2017

21/1903 26. 9. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 21.691.336,75 Kč na financování projektu „Podpora výuky CNC obrábění“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002194, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000304, ze dne 30. 8. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

21/1903 26. 9. 2017
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 10.015.253,22 Kč na financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002531, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000309, ze dne 30. 8. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

21/1903 26. 9. 2017
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 20.821.071,15 Kč na financování projektu „Modernizace výuky svařování“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002605, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000262, ze dne 17. 8. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1884 ze dne 25. 2. 2016

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1977 ze dne 21. 4. 2016

21/1904 26. 9. 2017
1. rozhodla

předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 110/8544 ze dne 22. 9. 2016

21/1905 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o změnu projektu „Národní geopark Podbeskydí – on-line zpřístupnění jeskyní“ Spolku Hájenka, IČ 64219881, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1905 26. 9. 2017
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06655/2016/RRC k projektu „Národní geopark Podbeskydí – on-line zpřístupnění jeskyní“ se Spolkem Hájenka, IČ 64629881, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1906 26. 9. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

241,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

241,0 tis. Kč

21/1906 26. 9. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

3,63 tis. Kč

21/1906 26. 9. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 1.852,26 tis. Kč

21/1906 26. 9. 2017
4. rozhodla

navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ o částku 1.852,26 tis. Kč

21/1906 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.852,26 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.852,26tis. Kč

21/1906 26. 9. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

235,96 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

235,96 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

č. 8/501 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017

č. 3/163 ze dne 16. 3. 2017

21/1907 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7250 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1908 26. 9. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

188,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

188,60 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.477,86 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

50,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

18,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,84 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

10,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

50,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.149,02 tis. Kč

Celkem

1.477,86 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

141,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

105,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

26,25 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,45 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,50 tis. Kč

Celkem

141,20 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.169,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

180,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

800,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

137,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

49,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,30 tis. Kč

Celkem

1.169,30 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5167 -

Služby, školení a vzdělávání

o

36,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

20,00 tis. Kč

pol.  5176 -

Účastnické poplatky na konferenci

o

16,00 tis. Kč

Celkem

36,00 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

94,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

70,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

17,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

6,30 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,30 tis. Kč

Celkem

94,10 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

 

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,00 tis. Kč

21/1908 26. 9. 2017
8. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 455 tis. Kč z 309.359,29 tis. Kč
na 309.814,29 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1909 26. 9. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

901,12 tis. Kč

pol. 4151 -

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

o

1.850,00 tis. Kč

CELKEM

o

2.751,12 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.001,94 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

4.700,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

9.620,00 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500,00 tis. Kč

pol.  5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

4,00 tis. Kč

pol.  5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

16,00 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

5.600,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

29.500,00 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8,42 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

155,52 tis. Kč

CELKEM

o

45.403,94 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

 o

246,60 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

o

192,04 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

37.389,52 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1910 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Asociace poskytovatelů personálních služeb ze dne 17. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1910 26. 9. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Asociaci poskytovatelů personálních služeb (ve zkratce "APPS"), IČO 75129957, na realizaci projektu „Specifické problémy na trhu v Moravskoslezském kraji, mobilita, legislativa, personální agentury“ v maximální výši 60 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 49.800 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/1910 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

49,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

49,8 tis. Kč

21/1910 26. 9. 2017
4. bere na vědomí

žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice ze dne 20. 6. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/1910 26. 9. 2017
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, IČO 66738431, na realizaci projektu „15. mezinárodní setkání výrobců hlavolamů a kuriozit Větřkovice“ v maximální výši 44,44 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 20.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/1910 26. 9. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

20,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

21/1911 26. 9. 2017
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/1911 26. 9. 2017
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

21/1911 26. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 4 až 7 předloženého materiálu

21/1911 26. 9. 2017
4. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1292 ze dne 12. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1912 26. 9. 2017
1. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Dotace z Ministerstva zemědělství ČR“ o částku 6.135 Kč

21/1912 26. 9. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6.135 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 1037 -

Celospolečenské funkce lesů

pol.  5219 -

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

o

6.135 Kč

21/1912 26. 9. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 2.500 Kč

21/1912 26. 9. 2017
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Situační zpráva o kvalitě ovzduší“ o částku 2.500 Kč

21/1912 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

 

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2,5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

21/1913 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí, připravenou ke sjednání mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí na roky 2018-2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1913 26. 9. 2017
2. doporučuje

hejtmanovi kraje

uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí, sepsanou mezi společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Moravskoslezským krajem a Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí na roky 2018–2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

21/1914 26. 9. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1914 26. 9. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019 dle předloženého materiálu

21/1914 26. 9. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ ve výši 18 tis. Kč u úspory akce rozpočtu kraje „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací“ ve výši 508 tis. Kč

21/1914 26. 9. 2017
4. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 5.500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Dotační program – Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019

21/1914 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.974 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 2310 -

Pitná voda

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

508 tis. Kč

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

5.500 tis. Kč

Rada kraje

21/1915 26. 9. 2017
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2017

platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/4089 ze dne 7. 10. 2014

21/1916 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členky školské rady při základní škole organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, Mgr. Věry Dolákové, která byla jmenována radou kraje s účinností od 8. 10. 2014

21/1916 26. 9. 2017
2. jmenuje

dnem 8. 10. 2017 Bc. Jiřinu Pálkovou členkou školské rady při základní škole organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1852 ze dne 12. 9. 2017

21/1917 26. 9. 2017
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1917 26. 9. 2017
2. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, vykonává v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Bc. Petr Choleva z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

21/1917 26. 9. 2017
3. stanoví

 

s účinností od 1. 10. 2017

plat Bc. Petru Cholevovi, zástupci statutárního orgánu organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

21/1918 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

21/1918 26. 9. 2017
2. rozhodla

nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

č. 16/1392 ze dne 27. 6. 2017

21/1919 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. E třetího ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

21/1919 26. 9. 2017
2. rozhodla

s účinností od 27. 9. 2017

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu druhého žáka pro třídu označenou jako 3. E ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

21/1920 26. 9. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství:

a)    na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 ve výši 2.188.312 Kč

b)   na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 857.500 Kč

dle předloženého materiálu

21/1920 26. 9. 2017
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

a)    Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 48806196, zvýšení o 619.929 Kč

b)   Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 06390757, zvýšení o 1.812.843 Kč

c)    Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO 66182531, zvýšení o 683.235 Kč

21/1920 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

3.116.007 Kč

Celkem

3.116.007 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

3.116.007 Kč

Celkem

3.116.007 Kč

21/1920 26. 9. 2017
4. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

21/1920 26. 9. 2017
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1920 26. 9. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1920 26. 9. 2017
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1920 26. 9. 2017
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 organizaci Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČO 25830635, ve výši 10.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1920 26. 9. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.188.312 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15.750 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.790.838 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

65.800 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

10.500 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

305.424 Kč

Celkem

2.188.312 Kč

21/1920 26. 9. 2017
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1920 26. 9. 2017
11. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol organizaci Základní a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1920 26. 9. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

857.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

122.500 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

245.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

490.000 Kč

Celkem

857.500 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1921 26. 9. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.613.588,60 Kč

b)   uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve výši 76.907 Kč

dle předloženého materiálu

21/1921 26. 9. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

21/1921 26. 9. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.613.592 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

631.916 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

934.257 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

686.162 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

361.257 Kč

Celkem

  o

2.613.592 Kč

21/1921 26. 9. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o částku 76.907 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

21/1921 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

76.907 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

76.907                 Kč

21/1921 26. 9. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.210 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

330 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.060 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

560 tis. Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200 tis. Kč

Celkem

o

2.210 tis. Kč

21/1921 26. 9. 2017
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím s účelovým určením na obnovu ICT dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

21/1921 26. 9. 2017
8. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 62330373, ve výši 60.000 Kč na posílení zdrojů na zakoupení hudebního nástroje – cimbálu

Rada kraje

21/1922 26. 9. 2017
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1582 ze dne 8. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1923 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

čestné prohlášení o obdržení dotace z dotačního programu MŠMT dle přílohy č. 1 a z toho vyplývající nevyplacení návratné finanční výpomoci žadateli Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČO 02641461

21/1923 26. 9. 2017
2. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 2, 4, 5, 6, 7 a 8 předloženého materiálu

21/1923 26. 9. 2017
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Účast ve 2. lize Fortuna národní liga; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

21/1923 26. 9. 2017
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., IČO 28594193, dle přílohy č. 3

21/1923 26. 9. 2017
5. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    Martin Kráčalík, IČO 67346600, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Frýdlantský duatlon 2017 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Žijme sportem, z.s., IČO 02216281, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Bike Čeladná – volnočasové aktivity pro děti a mládež 2017 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

21/1923 26. 9. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku ve výši 8.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní oblečení a cestovné s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017

b)   Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, IČO 00601390, o částku ve výši 8.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí žáků na mezinárodní soutěži „Kalokagathia“; finanční prostředky jsou určeny na sportovní oblečení a cestovné s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017

c)    Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, o částku ve výši 30.000 účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Oslava 120. výročí založení Matičního gymnázia v Ostravě; finanční prostředky jsou určeny na vydání almanachu s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017

21/1923 26. 9. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

16 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

195 tis. Kč

Celkem

o

241 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 - 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

16 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

30 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

195 tis. Kč

Celkem

o

241 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1180 ze dne 30. 5. 2017

21/1924 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

21/1924 26. 9. 2017
2. schvaluje

ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

21/1924 26. 9. 2017
3. rozhodla

a)     poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v hodnotě 3.600 Kč každému z oceněných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017, uvedených v příloze č. 1, v celkové hodnotě 90.000 Kč

b)     poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží pro volný čas v  hodnotě 6.000 Kč každému z oceněných školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017, uvedených v příloze č. 1, v celkové hodnotě 30.000 Kč

21/1924 26. 9. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

7 tis. Kč

Celkem

o

7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

5 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

1 tis. Kč

Celkem

o

7 tis. Kč

Rada kraje

21/1925 26. 9. 2017
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy České republiky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1586 ze dne 8. 8. 2017

č. 13/1041 ze dne 18. 5. 2017

č. 12/941 ze dne 25. 4. 2017

21/1926 26. 9. 2017
1. vyjadřuje

poděkování Mgr. Janu Seidlerovi, řediteli organizace domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, za kvalitní řízení dané organizace a příkladné plnění pracovních povinností

21/1926 26. 9. 2017
2. rozhodla

poskytnout odměnu Mgr. Janu Seidlerovi, řediteli organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

21/1926 26. 9. 2017
3. stanoví

s účinností od 1. 10. 2017

plat Bc. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1761 ze dne 29. 8. 2017

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

21/1927 26. 9. 2017
1. rozhodla

schválit s účinností k 1. 10. 2017 Aktualizaci č. 21 Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

21/1928 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost církevní organizace Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČO 73632783, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1928 26. 9. 2017
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 54.000 Kč

21/1928 26. 9. 2017
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČO 73632783, ve výši 54.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“, vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

21/1928 26. 9. 2017
4. rozhodla

uzavřít s církevní organizací Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČO 73632783, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/1928 26. 9. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

54 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3525 -

Hospice

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

54 tis. Kč

Rada kraje

21/1929 26. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1929 26. 9. 2017
2. souhlasí

s použitím finančních prostředků z fondu investic organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, v maximální výši 658 tis. Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

21/1930 26. 9. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/1930 26. 9. 2017
2. schvaluje

Metodiku pro projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/1930 26. 9. 2017
3. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.