Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 9. 2016

Zastupitelstvo kraje

21/2135 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jana Adámka a Jiřího Navrátila o ověření zápisu z 20. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 6. 2016

Zastupitelstvo kraje

21/2136 22. 9. 2016
1. volí

ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 9. 2016

-      Ing. Jan Wolf

-      MUDr. Hana Heráková

Zastupitelstvo kraje

21/2137 22. 9. 2016
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 21. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 9. 2016 ve složení:

-      RSDr. Karel Kuboš – předseda

-      Ing. Renáta Rykalová

-      Mgr. Dagmar Adamová

-      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

-      Mgr. Jaroslav Stolařík

Zastupitelstvo kraje

21/2138 22. 9. 2016
1. schvaluje

program 21. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 9. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8312 ze dne 23. 8. 2016

21/2139 22. 9. 2016
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1         paní Helenu Bryndačovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.2         paní Ing. Janu Köhlerovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.3         paní Jiřinu Královou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.4         paní Janinu Tomanovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

21/2139 22. 9. 2016
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1     paní Bc. Jitku Henčlovou, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.2         pana Petra Komoně, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. arch. Lianou Janáčkovou (NEZ), členkou zastupitelstva kraje

2.3         pana Mariana Kotase, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Carbolem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.4         pana Mgr. Zdeňka Kulihu, místo pobytu **********, navrženého panem Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.5         paní Jitku Papiežovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Danielem Havlíkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

21/2139 22. 9. 2016
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě pana Mgr. Františka Kuby, Ph.D., místo pobytu **********

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8070 ze dne 19. 7. 2016

č. 106/8173 ze dne 9. 8. 2016

21/2140 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 8. 6. 2016 do 29. 8. 2016 vč. informace o vyřízení, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8261 ze dne 23. 8. 2016

21/2141 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, ze dne 13. 7. 2016, o poskytnutí peněžitého daru na zdravotnické pomůcky a léky pro bývalé politické vězně z Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2141 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout peněžitý dar Českému svazu bojovníků za svobodu, IČ 00442755, na zdravotnické pomůcky a léky, ve výši 215 tis. Kč, dle předloženého materiálu

21/2141 22. 9. 2016
3. doporučuje

uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČ 00442755, darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8262 ze dne 23. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2022 ze dne 23. 6. 2016

21/2142 22. 9. 2016
1. zrušuje

usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2022 ze dne 23. 6. 2016

21/2142 22. 9. 2016
2. bere na vědomí

žádosti obcí o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2142 22. 9. 2016
3. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 9.225 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2142 22. 9. 2016
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8260 ze dne 23. 8. 2016

21/2143 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, IČ 70640866 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2143 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku Jagello 2000, IČ 70640866, na výdaje související s realizací bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“ ve výši 600 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

21/2143 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, IČ 70640866, na výdaje související s realizací bezpečnostních opatření v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8263 ze dne 23. 8. 2016

21/2144 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    města Odry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   městyse Spálov, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    obce Hrádek, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

21/2144 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    městu Odry, IČ 00298221, ve výši 103 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu „Hasičské zbrojnice v Odrách“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

b)   městysu Spálov, IČ 00298387, ve výši 300 tis. Kč na realizaci havarijní opravy hasičské zbrojnice, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

21/2144 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    městem Odry, IČ 00298221, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   městysem Spálov, IČ 00298387, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/2144 22. 9. 2016
4. rozhodlo

neposkytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Hrádek, IČ 00535958, na úhradu nákladů spojených s pořízením techniky pro dovybavení jednotky požární ochrany obce, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7795 ze dne 7. 6. 2016

č. 102/7796 ze dne 7. 6. 2016

č. 85/6763 ze dne 8. 12. 2015

č. 102/7798 ze dne 7. 6. 2016

č. 107/8266 ze dne 23. 8. 2016

21/2145 22. 9. 2016
1. rozhodlo

darovat

a)    20 ks izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce,

b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů

České republice ‑ Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava ‑ Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

21/2145 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování

a)    20 ks izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce,

b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů

České republice ‑ Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava ‑ Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2145 22. 9. 2016
3. rozhodlo

darovat 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí České republice ‑ Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého materiálu

21/2145 22. 9. 2016
4. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí České republice ‑ Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČ 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2145 22. 9. 2016
5. rozhodlo

darovat

a)    8 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení,

b)   10 ks ochranných štítů,

c)    20 ks řezačů skel

vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

21/2145 22. 9. 2016
6. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování

a)    8 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení,

b)   10 ks ochranných štítů,

c)    20 ks řezačů skel

vybraným obcím Moravskoslezského kraje dle návrhu uvedeného v příloze č. 3, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8328 ze dne 6. 9. 2016

21/2146 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

seznam žádostí obcí o poskytnutí účelových neinvestičních dotací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2146 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 1.385.180,-- Kč na úhradu výdajů vynaložených za uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, provedené na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mimo jejich územní obvod, na věcné vybavení neinvestiční povahy, neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí za období od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

21/2146 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 108/8327 ze dne 23. 8. 2016

21/2147 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    České republiky ‑ Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   České republiky ‑ Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/2147 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    České republice ‑ Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, ve výši 1.540.702,07 Kč na úhradu, kapitálových výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV ‑ Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

b)   České republice ‑ Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, ve výši 6 mil. Kč na stavební úpravu Hasičské stanice Opava s termínem použití v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

21/2147 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    Českou republikou ‑ Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Českou republikou ‑ Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8338 ze dne 6. 9. 2016

21/2148 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

návrh dodatku č. 1 k memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2148 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k memorandu o výstavbě hasičské zbrojnice v městě Vrbno pod Pradědem s městem Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2148 22. 9. 2016
3. bere na vědomí

žádost města Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, o poskytnutí investiční dotace ve výši 10 mil. Kč účelově určenou na výstavbu hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2148 22. 9. 2016
4. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, v maximální výši 10 mil. Kč účelově určenou na výstavbu hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem (z toho 5 mil. Kč z rozpočtu kraje roku 2016 a 5 mil. Kč z rozpočtu kraje roku 2017) s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s městem Vrbno pod Pradědem IČ 00296457 v maximální výši 10 mil. Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že výstavba hasičské zbrojnice nebude financována z evropských finančních zdrojů

21/2148 22. 9. 2016
5. rozhodlo

o závazku kraje na rok 2017 ve výši 5 mil. Kč na zajištění dofinancování výstavby hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8337 ze dne 6. 9. 2016

21/2149 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, IČ 00845451 o navýšení míry dotace a prodloužení termínu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2149 22. 9. 2016
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 1) písm. e) text „ve výši 7.225 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „ve výši 8.692,5 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

21/2149 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 01433/2016/KH uzavřené dne 5. 5. 2016 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, jímž se mění výše poskytnuté dotace, termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8329 ze dne 6. 9. 2016

21/2150 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 8. 2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8332 ze dne 6. 9. 2016

21/2151 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

a)    žádost obce Branka u Opavy o prodloužení termínu použití investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost města Jablunkov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/2151 22. 9. 2016
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841, bod 1) písm. a) ze dne 25. 2. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

21/2151 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČ 47812303, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2151 22. 9. 2016
4. rozhodlo

poskytnout městu Jablunkov, IČ 00296759, investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě Integrovaného výjezdového centra“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu

21/2151 22. 9. 2016
5. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2152 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 k 23. 8. 2016

b)   plnění příjmů a čerpání výdajů kraje 25. 8. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8333 ze dne 6. 9. 2016

21/2153 22. 9. 2016
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ev. č. 01780/2015/RRC se Statutárním městem Karviná, IČ 00297534, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2153 22. 9. 2016
2. rozhodlo

nahradit přílohu č. 5 k materiálu schválenému usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1253 bod 2. ze dne 7. 5. 2015 přílohou č. 3 předloženého materiálu

21/2153 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 01807/2015/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, za podmínek dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

21/2153 22. 9. 2016
4. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8462 ze dne 15. 9. 2016

21/2154 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2154 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, peněžitý dar ve výši 3.500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů souvisejících s pořízením dvou přívěsných vozíků pro dlouhodobé přežití, dle předloženého materiálu

21/2154 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8460 ze dne 15. 9. 2016

21/2155 22. 9. 2016
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o navázání přátelských vztahů mezi provincií Jiangsu, Čínská lidová republika a Moravskoslezským krajem, Česká republika dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 110/8475 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1731 ze dne 17. 12. 2015

21/2156 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním vývoji procesu vedoucího k uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu

21/2156 22. 9. 2016
2. rozhodlo

upravit minimální požadavky na rozsah závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě uložený usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1731 ze dne 17. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2156 22. 9. 2016
3. schvaluje

financování akce „Závazek veřejné služby – pravidelná letecká doprava“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2017 ‑ 2020 a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na tuto akci finanční prostředky ve výši 150.000.000,-- Kč/rok, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 105/8092 ze dne 19. 7. 2016

č. 106/8178 ze dne 9. 8. 2016

21/2157 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Sdružení Permoník, spolek, IČ 64628752 ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Vánoční hvězdy s Permoníkem 2016“; finanční prostředky jsou určeny na nájem, kostýmy, dopravu, ubytování a stravování s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

21/2157 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Sdružení Permoník, spolek, IČ 64628752, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2157 22. 9. 2016
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času Korunka, Ostrava ‑ Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Seminář k problematice Soč V. ročník“; s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

21/2157 22. 9. 2016
4. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času Korunka, Ostrava ‑ Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 75080508, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8348 ze dne 6. 9. 2016

č. 110/8512 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

21/2158 22. 9. 2016
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, ev. č. 00177/2016/ŠMS, se spolkem Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8346 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2159 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uzavřít s těmito příjemci smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 108/8354 ze dne 6. 9. 2016

č. 103/7996 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2160 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora tréninkového střediska mládeže ČTS při SC Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

b)   HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL, spolek, IČ 60339799, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „OSTRAVA CUP – 5. ročník mezinárodního hokejového turnaje staršího dorostu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016

c)    K + K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČ 22751335, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální podpora reprezentačního týmu K + K LABYRINT OSTRAVA z.s. na MS a ME v roce 2016“; s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016

d)   KAFIRA o.p.s., IČ 26588773, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Moravskoslezský pohár 2016, závod v simulované zvukové střelbě“; s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2016

e)    Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligového družstva volejbalistek reprezentujících kraj v evropských pohárech“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 21. 12. 2016

f)     SK Slavia Orlová, z.s., IČ 14613972, ve výši 49.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mládeže v šachu 2016“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

g)   Statutární město Ostrava, IČ 00845451, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „19. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ“; s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016

h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Girls Basketball League“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017

i)     Český krasobruslařský svaz, z.s., IČ 62937839, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ISU JUNIOR GRAND PRIX 2016“; s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016

j)     DHC Sokol Poruba s.r.o., IČ 28633636, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast v evropském poháru – Challenge Cup“; s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

k)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry VIII. LODM“; s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

l)     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci spolku BESKI z.s., IČ 04899369, ve výši 87.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „SKIALP KORUNA BESKYD – dvě skitouringové akce pro širokou veřejnost na Lysé hoře a v Bílé“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem časomíry, dopravu, pronájem, technické služby, výrobu tiskovin, bannerů a orientačního značení s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017

21/2160 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL, spolek, IČ 60339799, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    K + K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČ 22751335, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   KAFIRA o.p.s., IČ 26588773, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     SK Slavia Orlová, z.s., IČ 14613972, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Statutární město Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Český krasobruslařský svaz, z.s., IČ 62937839, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     DHC Sokol Poruba s.r.o., IČ 28633636, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

l)     BESKI z.s., IČ 04899369, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8342 ze dne 6. 9. 2016

21/2161 22. 9. 2016
1. rozhodlo

o změně názvu organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 64120392, na nový název Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 10. 2016

21/2161 22. 9. 2016
2. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 64120392, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

21/2161 22. 9. 2016
3. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8342 ze dne 6. 9. 2016

21/2162 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace, IČ 63731983, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

21/2162 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8342 ze dne 6. 9. 2016

21/2163 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

21/2163 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8342 ze dne 6. 9. 2016

21/2164 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602027, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

21/2164 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8342 ze dne 6. 9. 2016

21/2165 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

21/2165 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8342 ze dne 6. 9. 2016

21/2166 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

21/2166 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8176 ze dne 9. 8. 2016

k usnesení rady kraje

č. 108/8353 ze dne 6. 9. 2016

21/2167 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu 21. Centrum odborné přípravy od Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

21/2167 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, ve výši 500.000 Kč k zajištění financování a předfinancování projektu „Sportem proti bariérám“ s jednorázovou splatností po obdržení dotace nejpozději do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2168 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 00601985, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

21/2168 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2169 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00601977, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

21/2169 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2170 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČ 64628183, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

21/2170 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2171 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČ 61989274, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

21/2171 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2172 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

21/2172 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2173 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

21/2173 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2174 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

21/2174 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2175 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, IČ 61989266, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

21/2175 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2176 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava‑Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu

21/2176 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2177 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČ 63024616, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu

21/2177 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2178 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČ 60337389, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu

21/2178 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2179 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČ 60337346, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu

21/2179 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2180 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola, Havířov‑Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu

21/2180 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2181 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

21/2181 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2182 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, IČ 70640700, uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu

21/2182 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2183 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ 70640718, uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu

21/2183 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2184 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČ 62330390, uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu

21/2184 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2185 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 70640696, uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu

21/2185 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2186 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČ 64125912, uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu

21/2186 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2187 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČ 66741335, uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu

21/2187 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2188 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČ 47813199, uvedený v příloze č. 21 předloženého materiálu

21/2188 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2189 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813474, uvedený v příloze č. 22 předloženého materiálu

21/2189 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2190 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00601837, uvedený v příloze č. 23 předloženého materiálu

21/2190 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2191 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČ 47813571, uvedený v příloze č. 24 předloženého materiálu

21/2191 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2192 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, IČ 47813172, uvedený v příloze č. 25 předloženého materiálu

21/2192 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2193 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace, IČ 47813491, uvedený v příloze č. 26 předloženého materiálu

21/2193 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2194 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, IČ 47813211, uvedený v příloze č. 27 předloženého materiálu

21/2194 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2195 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, uvedený v příloze č. 28 předloženého materiálu

21/2195 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2196 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, uvedený v příloze č. 29 předloženého materiálu

21/2196 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2197 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 60802561, uvedený v příloze č. 30 předloženého materiálu

21/2197 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2198 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČ 60802669, uvedený v příloze č. 31 předloženého materiálu

21/2198 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2199 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČ 00852619, uvedený v příloze č. 32 předloženého materiálu

21/2199 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2200 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, IČ 70632090, uvedený v příloze č. 33 předloženého materiálu

21/2200 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2201 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, uvedený v příloze č. 34 předloženého materiálu

21/2201 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2202 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, uvedený v příloze č. 35 předloženého materiálu

21/2202 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8463 ze dne 15. 9. 2016

21/2203 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČ 71172050, uvedený v příloze č. 36 předloženého materiálu

21/2203 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8280 ze dne 23. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

21/2204 22. 9. 2016
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 11 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545

21/2204 22. 9. 2016
2. rozhodlo

o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 92/7235 ze dne 25. 2. 2016

č. 105/8097 ze dne 19. 7. 2016

č. 108/8365 ze dne 6. 9. 2016

21/2205 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/2205 22. 9. 2016
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8361 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2206 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, účelovou dotaci ve výši 8.410.000 Kč, z toho maximálně 2.910.000 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500.000 Kč na investiční náklady, z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, na zajištění realizace projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s., s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

21/2206 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, IČ 26865858, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8356 ze dne 6. 9. 2016

21/2207 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

21/2207 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8356 ze dne 6. 9. 2016

21/2208 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

21/2208 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8362 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1005 ze dne  11. 12. 2014

č. 17/1716 ze dne 17. 12. 2015

21/2209 22. 9. 2016
1. rozhodlo

upravit podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8291 ze dne 23. 8. 2016

21/2210 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., o poskytnutí dotace na pořízení SAM modulů, dle předloženého materiálu

21/2210 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na pořízení SAM modulů v maximální výši 300.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

21/2210 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8368 ze dne 6. 9. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 13/1126 ze dne 5. 3. 2015

21/2211 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění organizace a financování mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy s ohledem na přípravu výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou, dle předloženého materiálu

21/2211 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, a Zlínským krajem, IČ 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8375 ze dne 6. 9. 2016

21/2212 22. 9. 2016
1. schvaluje

změnu stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8367 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2059 ze dne 23. 6. 2016

21/2213 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec o rozšíření rozsahu účelu využití dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2213 22. 9. 2016
2. rozhodlo

změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec, IČ 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 20/2059 ze dne 23. 6. 2016, z „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci“ na „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci, včetně rekonstrukce části ul. Jeremenkova“ a časovou použitelnost této dotace z „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu

21/2213 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03230/2016/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna účelového určení dotace, změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8369 ze dne 6. 9. 2016

č. 103/7957 ze dne 23. 6. 2016

21/2214 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s. z minulých let, dle předloženého materiálu

21/2214 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8370 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 25/2209 ze dne 5. 9. 2012

21/2215 22. 9. 2016
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 34.516.000,-- Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu

21/2215 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu

21/2215 22. 9. 2016
3. rozhodlo

zařadit finanční prostředky ve výši 17.258.000 Kč na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8373 ze dne 6. 9. 2016

21/2216 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná ze dne 1. 6. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 1. 6. 2016 a ze dne 25. 7. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání Krajské včelařské výstavy konané v roce 2016 v rámci výstavy Život na zahradě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2216 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Karviná, IČ 00435007, na pořádání Krajské včelařské výstavy konané v roce 2016 v rámci výstavy Život na zahradě v maximální výši 50.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2016 do dne 30. 9. 2016 a uhrazených do dne 31. 10. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8374 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2217 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost obce Karlova Studánka ze dne 26. 7. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 5. 8. 2016, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce kanalizace Karlova Studánka“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2217 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci obci Karlova Studánka, IČ 00296104, na realizaci projektu „Rekonstrukce kanalizace Karlova Studánka“ v maximální výši 1.125.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2016 do dne 31. 10. 2017 a uhrazených do dne 30. 11. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8377 ze dne 6. 9. 2016

21/2218 22. 9. 2016
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

21/2218 22. 9. 2016
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

21/2218 22. 9. 2016
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

21/2218 22. 9. 2016
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

21/2218 22. 9. 2016
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8465 ze dne 15. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2063 ze dne 23. 6. 2016

21/2219 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 2. 9. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 13. 9. 2016, ve věci zvýšení dotace na podporu včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek–Místek v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2219 22. 9. 2016
2. rozhodlo

zvýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Frýdek - Místek, IČ 00434990, na podporu včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek–Místek v roce 2016 o 100.000,‑‑ Kč na celkovou výši 200.000,‑‑ Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03285/2016/ŽPZ ze dne 26. 7. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8467 ze dne 15. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2220 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Celoplošná oprava propoje Žermanické a Těrlické přehrady“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2220 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, v maximální výši 1.500.000,-- Kč, na realizaci projektu „Celoplošná oprava propoje Žermanické a Těrlické přehrady“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 12. 2016, dle předloženého materiálu

21/2220 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/9394 ze dne 6. 9. 2016

21/2221 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost o zrušení smlouvy a zastavení platby společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996, se sídlem Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava ‑ Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2221 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 00694/2016/SOC ze dne 5. 4. 2016 se společností Vzájemné soužití o.p.s., IČ 65497996, se sídlem Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava ‑ Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8382 ze dne 6. 9. 2016

21/2222 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2222 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1603 ze dne 17. 12. 2015

č. 106/8204 ze dne 9. 8. 2016

č. 108/8396 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

č. 19/1961 ze dne 21. 4. 2016

21/2223 22. 9. 2016
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
4. rozhodlo

pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu město Orlovou, IČ 00297577, poskytující sociální službu Terénní programy, identifikátor 3458758, zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
5. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 7 a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
6. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb poskytovaných subjekty dle přílohy č. 9 a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
7. rozhodlo

schválit Dodatek č. 3 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

21/2223 22. 9. 2016
8. rozhodlo

uzavřít se spolkem ITY z.s., IČ 01821351, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8390 ze dne 6. 9. 2016

č. 108/8386 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2224 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle příloh č. 1 – č. 2 předloženého materiálu

21/2224 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu kraje spolku Bílá holubice z.s., IČ 27045617, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Cirkus na cestách“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/2224 22. 9. 2016
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z.s., IČ 60781785, ve výši 250.000,-- Kč na projekt „Folklorní festival Mi Peru 2017“ s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/2224 22. 9. 2016
4. bere na vědomí

žádost obce Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o změnu poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Pořízení projektových dokumentací ke stavbě polního opevnění Jablunkovské šance“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

21/2224 22. 9. 2016
5. rozhodlo

změnit charakter dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016, z dotace neinvestiční na dotaci investiční a změnit časovou použitelnost této dotace z „od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016“ na „od 1. 2. 2016 do 31. 10. 2016“ dle předloženého materiálu

21/2224 22. 9. 2016
6. rozhodlo

změnit text smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž uzavření rozhodlo svým usnesením č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8381 ze dne 6. 9. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 19/1969 ze dne 21. 4. 2016

č. 20/2130 ze dne 23. 6. 2016

21/2225 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

21/2225 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8399 ze dne 6. 9. 2016

21/2226 22. 9. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zefektivnění ochrany knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v roce 2017 ve výši 330.000,-- Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8397 ze dne  6. 9. 2016

21/2227 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 03632661, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Stromeček – péče o pozůstalé děti“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2227 22. 9. 2016
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 03632661, na projekt „Stromeček – péče o pozůstalé děti“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

21/2227 22. 9. 2016
3. bere na vědomí

žádost Města Fulnek, IČ 00297861, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Zajištění sociálně aktivizačních služeb, centra denních služeb a služeb mobilního hospice pro občany Fulneku“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2227 22. 9. 2016
4. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje Městu Fulnek, IČ 00297861, na projekt „Zajištění sociálně aktivizačních služeb, centra denních služeb a služeb mobilního hospice pro občany Fulneku“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

21/2227 22. 9. 2016
5. bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku, IČ 00300021, o poskytnutí dotace na podporu projektu „Financování vybavenosti rekonstruované budovy Domova pro seniory Ludmila, p. o., ul. Poddubí č. p. 7, Háj ve Slezsku - Smolkov“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/2227 22. 9. 2016
6. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z  rozpočtu kraje obci Háj ve Slezsku, IČ 00300021, na projekt „Financování vybavenosti rekonstruované budovy Domova pro seniory Ludmila, p. o., ul. Poddubí č. p. 7, Háj ve Slezsku - Smolkov“ v maximální výši 600.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotaci v maximální výši 400.000,-- Kč a investiční dotaci v maximální výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 29,18 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 4. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8383 ze dne 6. 9. 2016

21/2228 22. 9. 2016
1. schvaluje

Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 ‑ 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8388 ze dne 6. 9. 2016

č. 109/8468 ze dne 15. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1601 ze dne 25. 9. 2015

č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

21/2229 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

informaci o skutečnostech zjištěných při kontrole plnění podmínek v rámci dotačních řízení kraje u spolku Futra z.s., IČ 67339018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

21/2229 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC ze dne 4. 12. 2015 se spolkem Futra z.s., IČ 67339018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/2229 22. 9. 2016
3. rozhodlo

že dotace pro spolek Futra z.s., IČ 67339018, ve výši 456.000,- Kč, o které rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016, bude poskytnuta a smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena za podmínky uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace v termínu do 31. 10. 2016 a vrácení poskytnuté dotace dle bodu 2. tohoto usnesení

21/2229 22. 9. 2016
4. rozhodlo

podat v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03339/2015/SOC ze dne 4. 12. 2015 v případě, nebude-li dohoda o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2. tohoto usnesení se spolkem Futra z.s., IČ 67339018, uzavřena v termínu do 31. 10. 2016

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 108/8398 ze dne 6. 9. 2016

č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

č. 116/7610/III ze dne 24. 7. 2012

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

21/2230 22. 9. 2016
1. rozhodlo

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 185,30 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 108/8400 ze dne 6. 9. 2016

č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

21/2231 22. 9. 2016
1. rozhodlo

schválit „Způsob výpočtu návrhu a navýšení dotace pro rok 2016 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

21/2231 22. 9. 2016
4. rozhodlo

navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
5. rozhodlo

navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
6. rozhodlo

navýšit účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu žadateli Armáda spásy v České republice, z. s., IČ 40613411, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
7. rozhodlo

nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

21/2231 22. 9. 2016
8. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

21/2231 22. 9. 2016
9. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, žadatelům dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

21/2231 22. 9. 2016
10. rozhodlo

snížit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 7672565 o 340.000 Kč z částky 1.240.000 Kč na 900.000 Kč a navýšit účelovou dotaci na sociální službu č. reg. 5614569 o 340.000 Kč z částky 482.000 Kč na výši 822.000 Kč poskytnuté organizaci Slezská diakonie, IČ 65468562, na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01030/2016/SOC ze dne 11. 4. 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu, a uzavřít dodatek č. 2 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
11. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Sírius, IČ 71197036, účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smlouvy č. 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, o částku 720.000 Kč určenou na platy, mzdy a jejich navýšení, na sociální službu č. reg. 3559424, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

21/2231 22. 9. 2016
12. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Sírius, IČ 71197036, účelově určený na financování běžných výdajů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smlouvy č. 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 ‑ MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, o částku 456.000 Kč na sociální službu č. reg. 3559424, v případě, že dotace pro spolek Futra, z.s., IČ 67339018, ve výši 456.000 Kč dle usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016 nebude poskytnuta dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8392 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015

č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015

21/2232 22. 9. 2016
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, částku 48.424 Kč ze stanoveného odvodu 53.805 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých subjektu AVE, z.s., Petrovice u Karviné 177, 735 72 Petrovice u Karviné, IČ 65468431, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01200/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01581/2015/SOC

21/2232 22. 9. 2016
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotací poskytnutých subjektu AVE, z.s., Petrovice u Karviné 177, 735 72 Petrovice u Karviné, IČ 65468431, na financování nákladů sociální služby dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01200/2015/SOC, ve znění dodatku č. 1 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01581/2015/SOC

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7483 ze dne 5. 4. 2016

č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016

21/2233 22. 9. 2016
1. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 51.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
4. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
7. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
9. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
10. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
11. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 76.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
12. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
13. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) – po Frýdlantské mosty“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
14. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 75.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
15. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
16. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
17. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 38.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
18. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
19. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
20. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 82.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
21. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
22. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
23. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 89.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
24. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ v roce 2017

21/2233 22. 9. 2016
25. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21/2233 22. 9. 2016
26. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 ‑ 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 59.000.000 Kč

21/2233 22. 9. 2016
27. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ v roce 2018

21/2233 22. 9. 2016
28. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 výši financování z „373.000.000 Kč“ na „418.000.000 Kč“

21/2233 22. 9. 2016
29. rozhodlo

změnit v bodě 26) usnesení č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 výši financování z „50.600.000 Kč“ na „56.000.000 Kč“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8415 ze dne 6. 9. 2016

21/2234 22. 9. 2016
1. schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

21/2234 22. 9. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 58.500.000 Kč

21/2234 22. 9. 2016
3. schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

21/2234 22. 9. 2016
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 20.000.000 Kč

21/2234 22. 9. 2016
5. schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

21/2234 22. 9. 2016
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 10.000.000 Kč

21/2234 22. 9. 2016
7. schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

21/2234 22. 9. 2016
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 15.000.000 Kč

21/2234 22. 9. 2016
9. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 30.000.000 Kč

21/2234 22. 9. 2016
10. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 131.000.000 Kč

21/2234 22. 9. 2016
11. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 ‑ 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 ‑ 2023 ve výši 10.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7904 ze dne 6. 9. 2016

21/2235 22. 9. 2016
1. rozhodlo

změnit název projektu z „Rodinná a manželská poradna – Frýdek‑Místek“ na „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ z důvodu lepší identifikace náplně projektu vzhledem k podmínkám výzvy Rozvoj sociálních služeb v SVL

21/2235 22. 9. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Odborné sociální poradenství ve Frýdku‑Místku“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2016 ‑ 2017 ve výši 12.000.000 Kč

21/2235 22. 9. 2016
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku‑Místku“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v letech 2018 ‑ 2022 v maximální výši 3,1 mil. Kč

21/2235 22. 9. 2016
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ v roce 2016

21/2235 22. 9. 2016
5. souhlasí

u projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“ s úhradou v předpokládané výši 8 mil. Kč v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace z vlastních zdrojů kraje v letech 2016 ‑ 2018

21/2235 22. 9. 2016
6. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 869 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 870 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 427, Místek, bydlení,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

z vlastnictví společnosti E.P. System, spol. s r.o., Janského 1013/4, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ 26862280,

za kupní cenu ve výši 6.100.000,- Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí; dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

21/2235 22. 9. 2016
7. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů s předpokládanými náklady projektu 10.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2019

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8426 ze dne 6. 9. 2016

21/2236 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Hrčava, IČ 00296732, ve výši 5.000.000 Kč, maximálně však ve výši 7,73 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit Trojmezí“ – 2. etapa“, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2019, za předpokladu, že obec Hrčava obdrží na realizaci projektu dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR ‑ PR

21/2236 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Hrčava, IČ 00296732, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2236 22. 9. 2016
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, ve výši 500.000 Kč, maximálně však ve výši 78,62 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Odkanalizování obce Dolní Lomná“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017

21/2236 22. 9. 2016
4. rozhodlo

uzavřít s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/2236 22. 9. 2016
5. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 16,67 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Slavnostní setkání k příležitosti 300 let hornického školství“, s časovou použitelností od 5. 9. 2016 do 30. 9. 2016

21/2236 22. 9. 2016
6. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8407 ze dne 6. 9. 2016

21/2237 22. 9. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora výuky CNC obrábění“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 30.000.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky svařování“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 25.000.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Elektrolaboratoře“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 30.000.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 8.000.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 ‑ 2018 ve výši 15.000.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
6. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Podpora výuky CNC obrábění“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 8.080.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
7. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Modernizace výuky svařování“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 9.490.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
8. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Elektrolaboratoře“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 6.940.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
9. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 870.000 Kč

21/2237 22. 9. 2016
10. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 ‑ 2023 v maximální výši 870.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8405 ze dne 6. 9. 2016

21/2238 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ v roce 2017 před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesením rady kraje

č. 108/8424 ze dne 6. 9. 2016

21/2239 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelovou investiční dotaci jako tzv. Regionální investiční pobídku společnosti HRONOVSKÝ s.r.o., IČ 26000458, ve výši 1.000.000 Kč na náklady související s projektem pod názvem „Rozšíření výroby – vybudování výrobního střediska firmy HRONOVSKÝ s.r.o. v Bruntále“, s časovou použitelností od 12. 9. 2016 do 11. 9. 2017, dle předloženého materiálu

b)   poskytnout účelovou dotaci jako tzv. Regionální investiční pobídku společnosti EBG plastics CZ s.r.o., IČ 25368435, ve výši 1.000.000 Kč, z toho investiční ve výši 500.000 Kč a neinvestiční ve výši 500.000 Kč, na náklady související s projektem pod názvem „Rozšíření výrobního závodu společnosti EBG plastics CZ s.r.o.“, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

21/2239 22. 9. 2016
2. rozhodlo

a)    uzavřít se společností HRONOVSKÝ s.r.o., IČ 26000458, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   uzavřít se společností EBG plastics CZ s.r.o., IČ 25368435, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 107/8300 ze dne 23. 8. 2016

č. 108/8429 ze dne 6. 9. 2016

21/2240 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Sportovnímu klubu FC Hlučín, z.s., IČ 42864313, ve výši 400.000 Kč, maximálně však ve výši 58,82 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „O pohár Moravskoslezského kraje – 2. ročník“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016

21/2240 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se Sportovním klubem FC Hlučín, z.s., IČ 42864313, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2240 22. 9. 2016
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci na základě smlouvy č. 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Charitě Jablunkov, IČ 26520923, ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 88,06 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Bezbariérové úpravy prostor Denního stacionáře“, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 20. 12. 2016

21/2240 22. 9. 2016
4. rozhodlo

uzavřít s Charitou Jablunkov, IČ 26520923, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/2240 22. 9. 2016
5. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Odry, IČ 00298221, ve výši 4.400.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie včetně projektové dokumentace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017

21/2240 22. 9. 2016
6. rozhodlo

uzavřít s městem Odry, IČ 00298221, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

21/2240 22. 9. 2016
7. rozhodlo

poskytnout dotaci Centru rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, ve výši 300.000 Kč, z toho investiční dotace 280.000 Kč a neinvestiční dotace 20.000 Kč, maximálně však 93,75 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce setkávací místnosti“, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017

21/2240 22. 9. 2016
8. rozhodlo

uzavřít s Centrem rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesením rady kraje

č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

č. 108/8408 ze dne 6. 9. 2016

21/2241 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2241 22. 9. 2016
2. rozhodlo

schválit nevyčerpané finanční prostředky z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ ve výši 2.730.700 Kč k dofinancování připravovaného dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/2196 ze dne 25. 9. 2008

č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010

č. 2/56 ze dne 20. 12. 2012

č. 13/1154 ze dne 5. 3. 2015

k usnesení rady kraje

č. 108/8418 ze dne 6. 9. 2016

21/2242 22. 9. 2016
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRK s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016“ na „od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2242 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02006/2016/RRC s obcí Kyjovice, IČ 00534722, jehož předmětem je změna účelového určení dotace a prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2242 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00130/2015/RRC se společností taneco a.s., IČ 00534722, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

21/2242 22. 9. 2016
4. rozhodlo

změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015, z „Cyklo pěší stezka – lokalita Šance“ na „Pěší stezka – lokalita Šance“ dle předloženého materiálu

21/2242 22. 9. 2016
5. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00364/2016/RRC s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 0296953, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

21/2243 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02173/2016/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02362/2016/RRC s obcí Vražné, IČ 62351290, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02502/2016/RRC s obcí Hodslavice, IČ 00297917, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02623/2016/RRC s obcí Smilovice, IČ 00576905, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02606/2016/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02620/2016/RRC s obcí Čaková, IČ 00575992, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03265/2016/RRC s obcí Krásná, IČ 00577022, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8423 ze dne 6. 9. 2016

č. 62/4905 ze dne 17. 2. 2015

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

21/2244 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00866/2015/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00294/2016/RRC se společností FLTC Europe a. s., IČ 28612680, jehož předmětem je snížení dotace na 875.000 Kč, snížení objemu uznatelných nákladů projektu a provedení změn v nákladovém rozpočtu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2245 22. 9. 2016
1. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Dluhové poradenství a navyšování finanční gramotnosti v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

21/2245 22. 9. 2016
2. schvaluje

zahájení přípravy projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

21/2245 22. 9. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2017 ‑ 2019 v celkové výši 7.000.000 Kč

21/2245 22. 9. 2016
4. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Zastupitelstvo kraje

21/2246 22. 9. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2019 ve výši 12.500.000,-- Kč

21/2246 22. 9. 2016
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu "Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, předpokládané náklady 12.500.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016‑2018

21/2246 22. 9. 2016
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 8.552.000,-- Kč

21/2246 22. 9. 2016
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT, v letech 2016‑2019 ve výši 49.000.000,-- Kč

21/2246 22. 9. 2016
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu "Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje" financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, předpokládané náklady 49.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016‑2019

21/2246 22. 9. 2016
6. rozhodlo

zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019‑2023 v maximální výši 19.000.000,-- Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

21/2247 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zrušit přípravu projektu „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“, předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2018

21/2247 22. 9. 2016
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, předpokládané náklady 34.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2019

21/2247 22. 9. 2016
3. rozhodlo

změnit název a rozsah projektu „Vybudování tůní na Krnovsku“ předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 ‑ 2018 na „Revitalizace EVL

Osoblažský výběžek“, předpokládané náklady 6.100.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2018 ‑ 2019

21/2247 22. 9. 2016
4. rozhodlo

změnit rozsah projektu „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 ‑ 2018 na předpokládané náklady 20.650.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 ‑ 2020

21/2247 22. 9. 2016
5. rozhodlo

rozdělit projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ na 5 samostatných projektů:

EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

21/2247 22. 9. 2016
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 ‑ 2020, ve výši 1.650.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
7. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 ‑ 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 ‑ 2020, ve výši 12.700.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
9. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 ‑ 2030, v maximální výši 2.920.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
10. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 ‑ 2020, ve výši 2.300.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
11. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 ‑ 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
12. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 ‑ 2020, ve výši 1.700.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
13. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 ‑ 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
14. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 ‑ 2020, ve výši 2.300.000,-- Kč

21/2247 22. 9. 2016
15. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 ‑ 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8430 ze dne 6. 9. 2016

21/2248 22. 9. 2016
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

21/2248 22. 9. 2016
2. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

21/2248 22. 9. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ předkládaného do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v letech 2017‑2018 v celkové výši 4.100.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8421 ze dne 6. 9. 2016

21/2249 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 ‑ 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8412 ze dne 6. 9. 2016

21/2250 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 ‑ 2013

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8413 ze dne 6. 9. 2016

21/2251 22. 9. 2016
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“ předkládaného do výzvy programu HORIZONT 2020, v letech 2017 ‑ 2022 v celkové výši 25.000.000,-Kč

21/2251 22. 9. 2016
2. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“ do výzvy programu HORIZONT 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8404 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1527 ze dne 25. 9. 2015

21/2252 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zrušit přípravu projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví““, připravovaného do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8402 ze dne 6. 9. 2016

21/2253 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace a uzavřít Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci aktivit projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizacemi, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s podílem MSK v maximální výši 1.002.455,87 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4912 ze dne 17. 2. 2015

č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1164 ze dne 5. 3. 2015

č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

21/2254 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ v roce 2016

21/2254 22. 9. 2016
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 - 2019 ve výši 55.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2019 - 2023 v maximální výši 3.775.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2016 - 2019 ve výši 207.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
6. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 6.862.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 72.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
9. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 3.099.230 Kč

21/2254 22. 9. 2016
10. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
11. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace Školního statku v Opavě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 107.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
12. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 30.515.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
13. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
14. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 30.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
15. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 3.660.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
16. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
17. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 33.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
18. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 15.397.500 Kč

21/2254 22. 9. 2016
19. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
20. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 19.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
21. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 15.918.180 Kč

21/2254 22. 9. 2016
22. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2016 ‑ 2020 ve výši 75.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
23. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
24. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v letech 2021 ‑ 2025 v maximální výši 15.635.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
25. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2019

21/2254 22. 9. 2016
26. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 20.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
27. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
28. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 2.019.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
29. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 ‑ 2019

21/2254 22. 9. 2016
30. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017 ‑ 2019 ve výši 20.000.000 Kč

21/2254 22. 9. 2016
31. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ v roce 2017

21/2254 22. 9. 2016
32. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2020 ‑ 2024 v maximální výši 7.080.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 106/8215 ze dne 9. 8. 2016

21/2255 22. 9. 2016
1. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Roudno, IČ 00296295, ve výši 12.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy bývalé školy na tzv. Integrovaný dům v obci Roudno“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

21/2255 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, ve výši 500.000 Kč, na realizaci projektu „Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu – stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1“, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

21/2255 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8427 ze dne 6. 9. 2016

č. 62/4905 ze dne 17. 2. 2015

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

21/2256 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8409 ze dne 6. 9. 2016

č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2016

21/2257 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“ žadatelům dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8216 ze dne 9. 8. 2016

č. 108/8428 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1889 ze dne 25. 2. 2016

21/2258 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zrušit své usnesení č. 18/1889 body 1) a 2) ze dne 25. 2. 2016

21/2258 22. 9. 2016
2. rozhodlo

pokračovat v realizaci akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně s předpokládanými náklady v celkovém objemu 170.000.000,-- Kč a realizací v letech 2016 ‑ 2020 dle předloženého materiálu

21/2258 22. 9. 2016
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně v maximální výši 170.000.000,-- Kč v letech 2016 ‑ 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín a Česká republika – Ministerstvo vnitra v rozsahu dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

k usnesení rady kraje

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 109/8469 ze dne 15. 9. 2016

21/2259 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci obci Smilovice, IČ 00576905, ve výši 400.000 Kč, maximálně však ve výši 50,00 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projekt „Řešení havarijního stavu střechy školy“ s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016

21/2259 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít s obcí Smilovice, IČ 00576905, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

21/2259 22. 9. 2016
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02357/2016/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04157/2016/RRC s obcí Žabeň, IČ 00576867, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8457 ze dne 15. 9. 2016

21/2260 22. 9. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ poř. č. 147/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8456 ze dne 15. 9. 2016

21/2261 22. 9. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, poř. č. 145/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8455 ze dne 15. 9. 2016

21/2262 22. 9. 2016
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, poř. č. 143/2016, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8136 ze dne 19. 7. 2016

21/2263 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/9 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví pana **********, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8143 ze dne 19. 7. 2016

21/2264 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy, IČ 13642090,

za kupní cenu ve výši 4.277.603,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8436 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2106 ze dne 23. 6. 2016

21/2265 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2265 22. 9. 2016
2. rozhodlo

a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015 ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8450 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2266 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout dotaci maximálně ve výši 350.000 Kč na realizaci projektu „Norma – mezinárodní festival autorského činoherního a pohybového divadla“ subjektu TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, s časovou použitelností od 1. 9. 2016 – 15. 12. 2016 s odůvodněním dle předloženého materiálu

21/2266 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem TROJHALÍ KAROLINA, IČ 72089237, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8448 ze dne 6. 9. 2016

21/2267 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

žádost společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

21/2267 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, na realizaci projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“, který byl schválen k realizaci a financování v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko, Prioritní osa 2, ve výši 10 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci uvedeného projektu, maximálně však ve výši 1.487.552 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020

21/2267 22. 9. 2016
3. rozhodlo

uzavřít se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8438 ze dne 6. 9. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2268 22. 9. 2016
1. rozhodlo

o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2117 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8227 ze dne 9. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2269 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout dotaci maximálně ve výši 185.100 Kč na realizaci projektu „Petrovická náves“ subjektu IC Petrovice u Karviné, z.s., IČ 04696611, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017

21/2269 22. 9. 2016
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem IC Petrovice u Karviné, z.s., IČ 04696611, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8228 ze dne 9. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2270 22. 9. 2016
1. rozhodlo

neposkytnout dotaci obci Slatina, IČ 00600661, ve výši 400.000 Kč na realizaci projektu „Obnova kina ve Slatině – kultura pro všechny“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8444 ze dne 6. 9. 2016

21/2271 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 2401 trvalý travní porost oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2401/3 ostatní plocha o výměře 379 m2,

část pozemku parc. č. 2402 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3795/1 ostatní plocha o výměře 483 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

z vlastnictví společnosti F O M I, spol. s r.o., Vendryně 407, IČ 13643932,

za kupní cenu ve výši 621.502,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 101/7761 ze dne 24. 5. 2016

č. 108/8431 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

21/2272 22. 9. 2016
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

21/2272 22. 9. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8447 ze dne 6. 9. 2016

21/2273 22. 9. 2016
1. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1144‑83/2016 ze dne 3. 7. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 813/136 ostatní plocha o výměře 3626 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti ARCgroup, s.r.o., č. p. 415, 742 51 Mošnov, IČ 02634619,

za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 2. a 3. usnesení rady kraje č. 108/8447 ze dne 6. 9. 2016, úhrady kupní ceny ve výši 1.167.500,- Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

21/2273 22. 9. 2016
2. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 556 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 569 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1148-49/2016 ze dne 26. 7. 2016 jako pozemek parc. č. 822/172 ostatní plocha o výměře 15.994 m2,

část pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/174 ostatní plocha o výměře 718 m2,

pozemek parc. č. 822/102 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/103 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1421 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1427 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 822/101 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/177 ostatní plocha o výměře 719 m2,

část pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1149-52/2016 ze dne 2. 8. 2016 jako pozemek parc. č. 822/178 ostatní plocha o výměře 86 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti JOB AIR Technic a.s., Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, IČ 27768872,

za podmínky zřízení předkupního práva dle písm. b) tohoto bodu usnesení, úhrady kupní ceny ve výši 19.040.600,- Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     zřídit ve prospěch kraje předkupní právo jako právo věcné k nově vzniklému pozemku parc. č. 822/172 ostatní plocha o výměře 15.994 m2 dle geometrického plánu č. 1148-49/2016 ze dne 26. 7. 2016, k nově vzniklému pozemku parc. č. 822/174 ostatní plocha o výměře 718 m2 dle geometrického plánu č. 1149‑52/2016 ze dne 2. 8. 2016 a k pozemku parc. č. 1421 ostatní plocha, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8221 ze dne 9. 8. 2016

č. 108/8437 ze dne 6. 9.  2016

21/2274 22. 9. 2016
1. rozhodlo

směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 71/96, orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava, IČ 70884561, a to:

pozemek parc. č. 650/7, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 650/11, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 652/1, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 657/1, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 657/2, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 657/7, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 659/1, vodní plocha,

pozemek parc. č. 663/6, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. Zábřeh u Hlučína, obec Dolní Benešov,

a

pozemek parc. č. 3785/10, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3785/13, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3785/15, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3785/16, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3785/21, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3785/30, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře

s finančním plněním ze strany kraje ve výši 157.320 Kč; kraj dále uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2274 22. 9. 2016
2. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to stavební objekty:

C 111 Napojení ulice Navrátilovy

C 120 Chodníky

C 304 Dešťová kanalizace ul. Navrátilova

C 414 Přípojka NN pro napojení VO

C 431 Veřejné osvětlení

C 261.1 Protihluková opatření

C 242 Opěrná zeď km 0,439 250 – 0,489 840 vlevo,

včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Silnice III/4785 - Přeložka ul. Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba“ a umístěných na částech pozemků dle přílohy č. 4 a přílohy č. 5 předloženého materiálu,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8442 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013

21/2275 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 1213/33 ostatní plocha a parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří a

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/39 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 114.523,-Kč, úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

21/2275 22. 9. 2016
2. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 1213/33 ostatní plocha a parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří a

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/39 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 114.523,-Kč, úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

21/2275 22. 9. 2016
3. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemcích parc. č. 1213/33 ostatní plocha a parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří a

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/39 na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha a parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 114.523,-Kč, úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

21/2275 22. 9. 2016
4. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1214/6 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov,

a dále

pozemek parc. č. 524/68 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 524/89 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 524/90 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 524/91 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 524/95 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 524/94 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4125-96/2016 ze dne 5. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 524/119 ostatní plocha, o výměře 214 m2,

vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše z vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov - Město, IČ 00297488, za následujících podmínek:

aa)      obdarovaný se zavazuje, že o předmět daru bude řádně pečovat, užívat jej pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

ab)     obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoli během uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost,

ac)      v případě, že obdarovaný poruší povinnosti uvedené v bodě aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen uhradit smluvní pokutu odpovídající tržní kupní ceně nemovitostí, tj. 3.780.318,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v bodě aa), smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný bude dárcem k její úhradě písemně vyzván,

ad)     obdarovaný je povinen vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle bodu aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal a dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí k předmětu daru,

ae)      v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab) nebo nesplní povinnost dle bodu ad), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu ab) nebo bodu ad), smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván,

af)       obdarovaný uhradí správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zajistí zpracování geometrického plánu na své náklady za splnění podmínek odborů MMH

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Šumbark, obec Havířov k hospodaření organizaci Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark, IČ 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

c)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Bludovice, obec Havířov k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, IČ 62331647, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8310 ze dne 23. 8. 2016

21/2276 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 674/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 674/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 674/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 676, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 644, Předměstí, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

a to ode dne 1. 7. 2017

b)   předat k hospodaření organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČ 71197036, nemovité věci, a to

pozemek parc. č. 674/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 674/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 674/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 676, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 644, Předměstí, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

a to ke dni 1. 7. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8310 ze dne 23. 8. 2016

21/2277 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

21/2277 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8310 ze dne 23. 8. 2016

21/2278 22. 9. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČ 71197036, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

21/2278 22. 9. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 106/8229 ze dne 9. 8. 2016

č. 108/8451 ze dne 6. 9. 2016

21/2279 22. 9. 2016
1. rozhodlo

směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 822/8 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 142 m2,

pozemek parc. č. 822/145 ostatní plocha o výměře 35 m2,

pozemek parc. č. 822/146 ostatní plocha o výměře 20 m2,

pozemek parc. č. 822/147 ostatní plocha o výměře 1903 m2,

pozemek parc. č. 822/148 ostatní plocha o výměře 2223 m2,

pozemek parc. č. 822/149 ostatní plocha o výměře 10 m2,

pozemek parc. č. 822/150 ostatní plocha o výměře 10 m2,

pozemek parc. č. st. 648 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 741 m2,

pozemek parc. č. st. 649 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2

vše dle geometrického plánu č. 1122-18/2016 ze dne 23. 3. 2016,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, a to:

pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

s finančním plněním ze strany Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ 49710371, ve výši 209.100,- Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8141 ze dne 19. 7. 2016

21/2280 22. 9. 2016
1. rozhodlo

zrušit bod 1. v usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1664 ze dne 22. 6. 2011

21/2280 22. 9. 2016
2. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1901/1, trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1901/5, trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1901/6, trvalý travní porost,

vše v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 600.900 Kč a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8440 ze dne 6. 9. 2016

21/2281 22. 9. 2016
1. rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2133 ze dne 23. 6. 2016 bod 1. písm. a) a písm. b) text „do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, Praha 1, IČ 28190882“ na text „do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s., Lidická 710/57, Brno, IČ 28578651“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8446 ze dne 6. 9. 2016

21/2282 22. 9. 2016
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to:

pozemek parc. č. st. 894 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 918, část obce Přívoz, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 512/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 512/8 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti PALACKÉHO 70 OV, s.r.o., Vřesová 530, Vřesina, IČ 05070571, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.400.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
2. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to:

pozemek parc. č. 528 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 527 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž,

pozemek parc. č. 529 ost. plocha, jiná plocha o nové, dosud nezapsané výměře 1345 m2, dle GP č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 500.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
3. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to pozemek parc. č. 2804 orná půda, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad  Odrou, do vlastnictví společnosti AGROSUMAK a.s., Komenského 211, Suchdol nad Odrou, IČ 47672404, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 110.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
4. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to:

část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc  č. 521/2 zast. plocha o výměře 690 m2, dle geometrického plánu č. 1198‑28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

pozemek parc. č. 522 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 523 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 524/1 ost. plocha,

pozemek parc. č. 2123 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 4371 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

pozemek parc. č. 2179/3 ost. plocha,

vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

do vlastnictví společnosti EMONIX elektric s.r.o., Sokolovská 157, Suchdol nad Odrou, IČ 28586247, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.155.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
5. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, IČ 00848077, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 525 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 215 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 526 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 530 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 2195 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc. č. 521/1 zast. plocha o výměře 643 m2, dle geometrického plánu č 1198‑28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

a to ode dne 1. 10. 2016

b)   předat k hospodaření organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Studénka, IČ 48804860,

pozemek parc. č. 525 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 215 obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 526 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 530 ost. plocha, o nové, dosud nezapsané výměře 2195 m2, dle  geometrického plánu č. 1198-28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

část pozemku parc. č. 521 zast. plocha a nádvoří, nově označena jako pozemek parc. č. 521/1 zast. plocha o výměře 643 m2, dle geometrického plánu č. 1198‑28/2016 ze dne 21. 4. 2016,

vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Suchdol nad Odrou, obec Suchdol nad Odrou,

a to ke dni 1. 10. 2016

21/2282 22. 9. 2016
6. rozhodlo

a)    nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

části pozemku parc. č. 6/5 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 504‑18/2015 ze dne 19. 11. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 6/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 a pozemek parc. č. 6/23 ostatní plocha o výměře 38 m2,

část pozemku parc. č. 6/7 ostatní plocha označená jako díl „d“ o výměře 0,49 m² a část pozemku parc. č. 6/8 ostatní plocha označená jako díl „c“ o výměře 11 m2, odděleny dle geometrického plánu č. 504-18/2015 ze dne 19. 11. 2015 a nově sloučeny do pozemku parc. č. 6/19 zastavěná plocha a nádvoří o nové výměře 1231 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

z vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Předměstí, Opava, IČ 47813075, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
7. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov, IČ 62331574, a to:

část pozemku parc. č. 1108 ostatní plocha, díl „a“ o výměře 201 m2 a část pozemku parc. č. 1113 ostatní plocha, díl „b“ o výměře 10 m2, oba sloučené dle geometrického plánu č. 2104-537/2016 ze dne 28. 6. 2016 do nově označeného pozemku parc. č. 1108/2 o výměře 211 m2,

pozemek parc. č. 1110 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov

do vlastnictví ********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 188.730 Kč, poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov, IČ 62331574, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
8. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

pozemek parc. č. 2766/2 lesní pozemek,

pozemek parc. č. 2767/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2994-20/2016 o nové dosud nezapsané výměře 25775 m2,

pozemek parc. č. 2815/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Vítkov,

do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

i. obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům, a dále jej nepřevede do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

ii. obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. i ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

iii. obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit v Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. i, k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí k Předmětu daru

iv. v případě porušení povinností dle odst. i je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

v. v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ii nebo nesplní-li povinnost dle odst. iii ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
9. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1146 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1147 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1148 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 3192/2 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, IČ 00296139,

za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 499/49, Krnov, IČ 63731371, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

21/2282 22. 9. 2016
10. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to:

pozemek parc. č. 2530/470, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2551/1, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 10 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČ 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
11. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to:

pozemek parc. č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 411, Město, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Město, obec Opava

do vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům, a dále jej nepřevede do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
12. rozhodlo

a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 113/4, zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 12 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Opava, IČ 71197036, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
13. rozhodlo

a)    nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 794, zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 795/1, zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

oba v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 13 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
14. rozhodlo

a)    nabýt darem nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1481/1, zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

z vlastnictví statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava-Město, IČ 00300535; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 14 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Opava, IČ 68177992, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

21/2282 22. 9. 2016
15. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, a to:

pozemek parc. č. 970, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova čp. 482, Místek, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 971, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek

(dále také „Předmět koupě“), do vlastnictví společnosti PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o, Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČ 25376357 (kupující), za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.600.000,- Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy kupní cena bude kupujícím uhrazena ve splátkách, a to takto:

 

·         první splátku ve výši 660.000 Kč uhradí kupující nejpozději do 31. 12. 2016

·         počínaje rokem 2017 bude kupující hradit kupní cenu v pravidelných ročních splátkách ve výši 660.000 Kč vždy nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku

a za podmínky, že kupující (a zástavce) za účelem zajištění pohledávky, kterou bude mít prodávající za kupujícím z titulu nezaplacené kupní ceny ve výši 6.600.000 Kč zřídí zástavní právo jako právo věcné k Předmětu koupě a kraj jako prodávající (a zástavní věřitel) Předmět koupě do zástavy přijme

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 15 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

21/2283 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2015 až září 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2284 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období prosinec 2015 až červen 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2285 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2016 – srpen 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2286 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2015 až srpen 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2287 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

a)     Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)     Zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2288 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje za rok 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2289 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2015 až září 2016

Zastupitelstvo kraje

21/2290 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2015 – červenec 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2291 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2015 – srpen 2016 (školní rok 2015/2016)

Zastupitelstvo kraje

21/2292 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2015 – srpen 2016“, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2293 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro dopravu v roce 2016 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

21/2294 22. 9. 2016
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2015 – září 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.