Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

3/129 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Mgr. Zuzany Klusové a paní Ing. Šárky Šimoňákové o ověření zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

3/130 17. 3. 2021
1. volí

ověřovatelé zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 3. 2021

-  Ing. et. Ing. David Dudzik

-  Mgr. Radovan Hořínek

Zastupitelstvo kraje

3/131 17. 3. 2021
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 3. 2021 ve složení

-      Ing. Petr Kajnar – předseda

-      Mgr. Monika Brzesková

-      Mgr. Martina Dušková

-      Ing. Lenka Holková

-      Ing. Miroslav Hajdušík, MBA

-      Ing. Patrik Schramm

-      Ing. Marek Vysocký

Zastupitelstvo kraje

3/132 17. 3. 2021
1. schvaluje

program 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/511 ze dne 22.2.2021

3/133 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/708 ze dne 15. 3. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/134 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, v maximální výši 2.395.700 Kč na pořízení systému ECMO přístroje Cardiohelp, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.10/521 ze dne 22. 2. 2021

3/135 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

Programové prohlášení rady kraje na období 2020-2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 10/646 ze dne 22. 2. 2021

3/136 17. 3. 2021
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1  pana Mgr. Martina Bugaje, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jaroslavem Kaniou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Alenu Ferčákovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 pana Jaroslava Zbořila, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Mgr. Jarmilu Absolonovou, MBA, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.5 paní Bronislavu Balonovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.6 pana Ing. Jozefa Cimpricha, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.7 paní Marii Gablasovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.8 pana Bc. Petra Gřeška, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.9 pana Huberta Hanzlíka, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.10 paní Janu Holeszovou, místo pobytu Bohumín, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.11 pana Oldřicha Janků, místo pobytu Orlová, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.12 pana Pavla Jurčíka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.13 paní Vlastu Kaczyńskou, místo pobytu **********, navrženou panem doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D. (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.14 pana Štěpána Krajčoviče, místo pobytu Orlová, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.15 paní Ludmilu Kuzmíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.16 pana Karla Kvapulinského, místo pobytu Havířov, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.17 paní Zdeňku Marinovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.18 paní Ing. Vandu Mecovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.19 pana Viléma Michaláka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.20 paní Dagmar Mládkovou, místo pobytu **********, navrženou panem doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D. (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.21 paní Ing. Kristinu Ospalíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Patrikem Schrammem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.22 paní Mariu Pacherovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.23 paní Evu Petrášovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Radkem Kaňou (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.24 pana Bc. Jiřího Pěčonku, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.25 paní Janu Poláčkovou, místo pobytu **********, navrženou paní MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA (ODS+TOP 09), členkou zastupitelstva kraje

1.26 pana Bořivoje Rampíra, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.27 paní Ing. Blanku Ryšavou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.28 pana Mgr. Radima Satolu, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Josefem Alexanderem Materou (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.29 paní Jitku Slaninkovou, DiS, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.30 paní Helenu Tatarkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexanderem Materou (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.31 pana Martina Tomšů, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.32 paní Ivanu Vysloužilovou, místo pobytu **********, navrženou paní MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA (ODS+TOP 09), členkou zastupitelstva kraje

3/136 17. 3. 2021
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Ing. Marcelu Cackovou, místo pobytu Opava, navrženou panem Ing. Jaroslavem Kaniou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/506 ze dne 22. 2. 2021

3/137 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/346 ze dne 11. 1. 2021

č. 10/502 ze dne 22. 2. 2021

3/138 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/515 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/529 ze dne 14.12.2017

3/139 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost člena komise pro strategický rozvoj kraje uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení

3/139 17. 3. 2021
2. rozhodlo

vyhovět žádosti uvedené v bodě 1 tohoto usnesení a neposkytovat Ing. Aleši Linhartovi, členovi komise pro strategický rozvoj kraje, peněžitá plnění za výkon funkce v komisi pro strategický rozvoj kraje dle Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce

3/139 17. 3. 2021
3. rozhodlo

o tom, že se členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, nebudou poskytovat peněžitá plnění za výkon funkce v těchto výborech a komisích dle Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce, a to za podmínky, že tento člen výboru nebo komise doručí Moravskoslezskému kraji žádost, ve které uplatní tento požadavek, a to ode dne doručení této žádosti

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/509 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1045 ze dne 13.12.2018

č. 12/1464 ze dne 13.6.2019

3/140 17. 3. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 3. usnesení č. 10/1045 ze dne 13. 12. 2018 text „náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA“ na text „náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawku“ dle předloženého materiálu

3/140 17. 3. 2021
2. rozhodlo

změnit v bodě 3. usnesení č. 12/1464 ze dne 13. 6. 2019 text „náměstkyni hejtmana kraje Jarmilu Uvírovou“ na text „členku rady kraje MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, MBA“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/519 ze dne 22.2.2021

3/141 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

dopis Rady města Ostravy ze dne 12. 1. 2021 ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/141 17. 3. 2021
2. schvaluje

obsah odpovědi Radě města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/516 ze dne 22. 2. 2021

3/142 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o nákupu 1 sady nízkotlakých zvedacích vaků pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

3/142 17. 3. 2021
2. rozhodlo

darovat 1 sadu nízkotlakých zvedacích vaků České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

3/142 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/500 ze dne 22. 2. 2021

3/143 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o nákupu

a)    31 ks zdravotnických batohů a 30 ks suchých obleků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

b)   5 ks kompresorových autochladniček a 5 ks interních teploměrů pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

c)    1 ks dekontaminační sprchy a 1 sady vysokotlakých vaků pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

3/143 17. 3. 2021
2. rozhodlo

darovat

a)    31 ks zdravotnických batohů a 30 ks suchých obleků vybraným obcím Moravskoslezského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   5 ks kompresorových autochladniček a 5 ks interních teploměrů České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

c)    1 ks dekontaminační sprchy a 1 sadu vysokotlakých vaků České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

3/143 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s

a)    vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/650 ze dne 22. 2. 2021

3/144 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/144 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 10.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činnosti a podporu pořízení technického vybavení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

3/144 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/108 ze dne 30.11.2020

č. 3/210 ze dne 30.11.2020

č. 6/350 ze dne 11.1.2021

č. 10/508 ze dne 22.2.2021

3/145 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení za období od 27.11.2020 do 11.02.2021, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/501 ze dne 22. 2. 2021

3/146 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   na pořízení dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    na pořízení čtyř cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3/146 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)           neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

b)           investiční účelovou dotaci ve výši 12.500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

c)            investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

d)           investiční dotace ve výši 3.600 tis. Kč na pořízení dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

e)           investiční dotaci ve výši 11.500 tis. Kč na pořízení čtyř cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

3/146 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)           na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)            na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením čtyř cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/507 ze dne 22. 2. 2021

3/147 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.250 tis. Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/147 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/513 ze dne 22. 2. 2021

3/148 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    Horské služby ČR, o.p.s o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/148 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 3.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2021, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

b)   statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení stanic Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

3/148 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace

a)    se SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/518 ze dne 22. 2. 2021

3/149 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/149 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 4.000 tis. Kč na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

3/149 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  10/510 ze dne 22. 2. 2021

3/150 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 10.2. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/150 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2021“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021, dle předloženého materiálu

3/150 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/678 ze dne 15.3.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

3/151 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu „TASK FORCE OKD“ - Dopady útlumu těžby 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/151 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, na realizaci projektu „TASK FORCE OKD – dopady útlumu těžby 2021“ ve výši 2.000.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 17. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/523 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1802 ze dne 5. 3. 2020

3/152 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

3/152 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/530 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/153 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/153 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 6, 7, 8 a 9 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 10/527 ze dne 22. 2. 2021

č. 12/684 ze dne 15. 3. 2021

č. 96/8423 ze dne 21. 9. 2020

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/154 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/524 ze dne 22. 2. 2021

č. 96/8422 ze dne 21. 9. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/155 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/526 ze dne 22. 2. 2021

č. 96/8424 ze dne 21. 9. 2020

3/156 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021“ žadatelům uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/525 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/157 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 – 22 předloženého materiálu

3/157 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

3/157 17. 3. 2021
3. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/529 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/158 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 9 předloženého materiálu

3/158 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

3/158 17. 3. 2021
3. bere na vědomí

žádost subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na realizaci projektu Janáčkova filharmonie v Opavě 2021 - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

3/158 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, na realizaci projektu Janáčkova filharmonie v Opavě 2021 - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

3/158 17. 3. 2021
5. bere na vědomí

žádost subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na realizaci projektu Zahraniční aktivity Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2021 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

3/158 17. 3. 2021
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, na realizaci projektu Zahraniční aktivity Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2021 ve výši 1.200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/450 ze dne 8.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

č. 14/1676 ze dne 12.12.2019

3/159 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

3/159 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1814 ze dne 5.3.2020

k usnesení rady kraje

č. 7/5 ze dne 22. 2. 2021

3/160 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

3/160 17. 3. 2021
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3/160 17. 3. 2021
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu

Termín: 1. pololetí 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/541 ze dne 22.2.2021

3/161 17. 3. 2021
1. schvaluje

dokument „Bílá kniha 2021 seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2020“ dle přílohy 1. předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/533 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/908 ze dne 17.2.2010

3/162 17. 3. 2021
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3/162 17. 3. 2021
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

3/162 17. 3. 2021
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

3/162 17. 3. 2021
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

3/162 17. 3. 2021
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesením rady kraje

č. 10/538 ze dne 22.2.2021

č. 10/534 ze dne 22.2.2021

3/163 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/163 17. 3. 2021
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2021 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 36 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/540 ze dne 22.2.2021

3/164 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/164 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 3.288.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/531 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/195 ze dne 20.6.2002

č. 7/692 ze dne 14.3.2018

3/165 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2020, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady

č. 10/536 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/542 ze dne 14.12.2017

3/166 17. 3. 2021
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou v obci Bolatice – oblast Hlučínsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s obcí Bolatice, IČO: 00299847

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2038 ze dne 3.9.2020

3/167 17. 3. 2021
1. rozhodlo

zrušit usnesení č. 17/2038 ze dne 3.9.2020 o závazku v odhadované max. výši 255.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na úseku linky S6 Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí – 1. Provozní soubor VŘ na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2025, dle předloženého materiálu

3/167 17. 3. 2021
2. rozhodlo

o závazku v odhadované max. výši 810.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na úseku linky S6 Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí – 1. Provozní soubor na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2027, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 12/687 ze dne 15.3.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13.9.2018

č. 12/1404 ze dne 13.6.2019

3/168 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/168 17. 3. 2021
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Krnov, IČO 00296139, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 a č. 12/1404 ze dne 13. 6. 2019, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2021“, dle předloženého materiálu

3/168 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01226/2020/DSH, s městem Krnov, IČO 00296139, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2592 ze dne 23.1.2018

č. 46/4084 ze dne 11.9.2018

č. 58/5209 ze dne 11.3.2019

č. 64/5801ze dne 11.6.2019

č. 72/6568 ze dne 21.10.2019

č. 97/8556 ze dne 12.10.2020

č. 12/691 ze dne 15.3.2021

3/169 17. 3. 2021
1. rozhodlo

o závazku kraje v max. výši 30.000.000 Kč k úhradě protarifovací ztráty, která může vznikat dopravci v souvislosti se zapojením do Integrovaného dopravního systému ODIS, na základě Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do Integrovaného dopravního systému ODIS od 1.1.2022 do 31.12.2027, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/543 ze dne 22. 2. 2021

3/170 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a.  vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, Karviná, IČO 00844853, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 2239 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

pozemek parc. č. 2240 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če garáž,

vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ode dne 1. 4. 2021

b. předat k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, Havířov, IČO 00844896, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 4. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/543 ze dne 22. 2. 2021

3/171 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, Karviná, IČO 00844853, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

3/171 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/543 ze dne 22. 2. 2021

3/172 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, Havířov, IČO 00844896, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

3/172 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/543 ze dne 22. 2. 2021

3/173 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 34 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, IČO 48804525, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

3/173 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 34 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/543 ze dne 22. 2. 2021

3/174 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

3/174 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/553 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/175 17. 3. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení č. 13/1570 ze dne 12. 9. 2019 údaje v příloze č. 1 usnesení dle rozsahu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020

č. 96/8458 ze dne 21. 9. 2020

č. 4/263 ze dne 14. 12. 2020

č. 10/551 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/176 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/176 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020

č. 96/8458 ze dne 21. 9. 2020

č. 4/263 ze dne 14. 12. 2020

č. 10/550 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/177 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/177 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020

č. 96/8458 ze dne 21. 9. 2020

č. 4/263 ze dne 14. 12. 2020

č. 10/549 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/178 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/547 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/179 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

3/179 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a uhrazených do 23. 7. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/461 ze dne 8. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/180 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve výši 748.250 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostrava do lůžkové péče v organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/546 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/181 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 360 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární terénní tým Třinec“, vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 12. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 20. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/181 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 276,6 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární terénní tým na Krnovsku a Bruntálsku“, vzniklých v období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 12. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 20. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/181 17. 3. 2021
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 344 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární terénní tým na Novojičínsku“, vzniklých v období od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 12. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 20. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

3/181 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Spirála Ostrava, z.ú., IČO 29451736, ve výši 248,5 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární spolupráce pro podporu lidí s duševním onemocněním“, vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 12. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 20. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/462 ze dne 8. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/182 17. 3. 2021
1. rozhodlo

kofinancovat projekt Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov“ v letech 2021-2022 v maximální celkové výši 891.807 Kč

3/182 17. 3. 2021
2. rozhodlo

kofinancovat projekt Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ v letech 2021-2022 v maximální celkové výši. 894.988,65 Kč

3/182 17. 3. 2021
3. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 5.053.573 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2021-2022 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice s poliklinikou Havířov“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se splatností nejpozději do 30. 11. 2022

3/182 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši  5.071.602,35 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2021-2022 Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se splatností nejpozději do 30. 11. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/556 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/183 17. 3. 2021
1. rozhodlo

kofinancovat projekty „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov“ a „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE u vedlejších budov“ v letech 2021 – 2023 v maximální celkové výši 40.219 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/709 ze dne 15. 3. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/152 ze dne 16. 3. 2017

č. 14/1702 ze dne 12. 12. 2019

3/184 17. 3. 2021
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2 tohoto usnesení

3/184 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/184 17. 3. 2021
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 4 tohoto usnesení

3/184 17. 3. 2021
4. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/184 17. 3. 2021
5. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 6 tohoto usnesení

3/184 17. 3. 2021
6. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., IČO 25868951, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/184 17. 3. 2021
7. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., IČO 25886207, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

3/184 17. 3. 2021
8. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a.s., IČO 60793201, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 9 tohoto usnesení

3/184 17. 3. 2021
9. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a.s., IČO 60793201, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/405 ze dne 25. 1. 2021

3/185 17. 3. 2021
1. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE, dle předloženého materiálu

3/185 17. 3. 2021
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „River Continuum“ financovatelného z programu LIFE

3/185 17. 3. 2021
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „River Continuum“ předkládaný do programu LIFE v letech 2021 – 2028 ve výši 12.300.000 Kč, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/585 ze dne 22.2.2021

3/186 17. 3. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava“ z „17.000 tis. Kč“ na „18.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

3/186 17. 3. 2021
2. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a)“ z „10.500 tis. Kč“ na „15.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

3/186 17. 3. 2021
3. rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Havířov-Podlesí“ z „12.000 tis. Kč“ na „13.000 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

3/186 17. 3. 2021
4. rozhodlo

změnit v bodě 10) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“ z „10.000 tis. Kč“ na „23.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 10/562 ze dne 22. 2. 2021

3/187 17. 3. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III“ financovatelného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

3/187 17. 3. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III“ předkládaný do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2021-2024 ve výši 12.300.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  10/578 ze dne 22. 2. 2021

3/188 17. 3. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Záchranný komunikační systém“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč

3/188 17. 3. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Záchranný komunikační systém“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vozidla a technika proti covidu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 54.000.000 Kč

3/188 17. 3. 2021
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vozidla a technika proti covidu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 54.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč

3/188 17. 3. 2021
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 - 2023 ve výši 20.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání a nácvik proti covidu“, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

3/188 17. 3. 2021
8. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

Rada kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.   10/571 ze dne 22.2.2021

č. 108/8419 ze dne 6.9.2016

č. 76/6929 ze dne 9.12.2019

č. 8/402 ze dne 25.1.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

č. 5/503 ze dne 14.9.2017

č. 17/2060 ze dne 3.9.2020

3/189 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ a o možnosti jeho financování ze specifického cíle 6.1 REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu dle předloženého materiálu

3/189 17. 3. 2021
2. rozhodlo

nahradit text bodu 22) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 textem tohoto znění:

„rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 – 2024 ve výši 140.000.000 Kč dle předloženého materiálu“

3/189 17. 3. 2021
3. rozhodlo

změnit v bodě 24) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ z „2021 – 2025“ na „2025 – 2029“

3/189 17. 3. 2021
4. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ předloženého do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 a o možnosti jeho financování ze specifického cíle 6.1 REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu dle předloženého materiálu

3/189 17. 3. 2021
5. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 378.000.000 Kč

 

3/189 17. 3. 2021
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 – 2024 ve výši 378.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3/189 17. 3. 2021
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v roce 2021 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

3/189 17. 3. 2021
8. bere na vědomí

informaci o stavu projektů „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ a „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ předložených do Operačního programu Životní prostředí a o možnosti jejich souhrnného financování v rámci jednoho projektu ze specifického cíle 6.1 REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu dle předloženého materiálu

3/189 17. 3. 2021
9. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 296.000.000 Kč

 

3/189 17. 3. 2021
10. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021 – 2024 ve výši 296.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 10/559 ze dne 22. 2. 2021

3/190 17. 3. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ financovatelného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifický cíl – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

3/190 17. 3. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v letech 2021 – 2022 ve výši 35.200.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

č. 4/276 ze dne 14.12.2020

č. 10/587 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

č. 2/76 ze dne 17.12.2020

3/191 17. 3. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2.600.000 Kč“ na „2.900.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/561 ze dne 22. 2. 2021

3/192 17. 3. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus” financovatelného z programu ERAMUS+ s předpokládanými náklady 450.000 EUR

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/560 ze dne 22. 2. 2021

3/193 17. 3. 2021
1. rozhodlo

nahradit přílohu č. 2 materiálu v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2081 ze dne 3. 9. 2020 přílohou č. 1 předloženého materiálu

3/193 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít partnerskou smlouvu, dle vzoru v příloze č. 2 předloženého materiálu, s regionem Grand Est ve Francii v rámci projektu „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“ z programu ERASMUS+.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/332 ze dne 17.12.2020

č. 10/558 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/194 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

3/194 17. 3. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/566 ze dne 22.2.2021

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 14/1725 ze dne 12.12.2019

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

3/195 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/195 17. 3. 2021
2. rozhodlo

schválit změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/567 ze dne 22. 2. 2021

3/196 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti

a)    obce Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

3/196 17. 3. 2021
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

3/196 17. 3. 2021
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04646/2016/RRC s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04163/2019/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

3/196 17. 3. 2021
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 72.100 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8476 ze dne 21.9.2020

č. 10/569 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/197 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/564 ze dne 22.2.2021

č. 96/8477 ze dne 21.9.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/198 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

3/198 17. 3. 2021
2. rozhodlo

schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 220.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna v Karlovicích-FAJNE LÉTO 2021“ s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, dle podmínek dotačního programu „Podpora technických atraktivit
v Moravskoslezském kraji v roce 2021“

 

3/198 17. 3. 2021
3. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020

k usnesení rady kraje

č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019

č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020

č. 8/401 ze dne 25. 1. 2021

3/199 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/199 17. 3. 2021
2. rozhodlo

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08335/2020/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

k usnesení rady kraje

č. 94/8256 ze dne 17. 8. 2020

č. 10/581 ze dne 22. 2. 2021

3/200 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/200 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

3/201 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout

a)    účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/201 17. 3. 2021
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 3.989.800 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/572 ze dne 22. 2. 2021

č. 96/8474 ze dne 21. 9. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/202 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/202 17. 3. 2021
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.702.240 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/573 ze dne 22. 2. 2021

č. 96/8473 ze dne 21. 9. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/203 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 4, 6 a 8 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

3/203 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v přílohách č. 2, 5 a 7 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

3/203 17. 3. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/584 ze dne 22. 2. 2021

č. 96/8475 ze dne 21. 9. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/204 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/204 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. XI. a XII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 9/996 ze dne 13. 9. 2018

č. 21/2267 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 10/577 ze dne 22. 2. 2021

3/205 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000.000 Kč na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“

3/205 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 v celkové výši 10.000.000 Kč, z toho investiční dotaci maximálně ve výši 1.000.000 Kč, neinvestiční dotaci ve výši 9.000.000 Kč, spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/205 17. 3. 2021
3. bere na vědomí

žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč na projekt „Restaurátorská dílna“

3/205 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/205 17. 3. 2021
5. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 500.000 Kč na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2021“

3/205 17. 3. 2021
6. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 500.000 Kč subjektu KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

3/205 17. 3. 2021
7. bere na vědomí

žádost společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, o prodloužení termínu realizace projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

3/205 17. 3. 2021
8. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05492/2016/RRC se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

3/205 17. 3. 2021
9. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2021“

3/205 17. 3. 2021
10. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 400.000 Kč Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2021“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2882 ze dne 27.2.2018

č. 68/6229 ze dne 27.8.2019

č. 10/580 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/732 ze dne 14.3.2018

č. 13/1589 ze dne 12.9.2019

3/206 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 28. 1. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/206 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 3.000.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji IV“, s časovou použitelností od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2022 a nákladů uhrazených do 31. 5. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1277 ze dne 12.6.2017

č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

č. 58/5231 ze dne 11.3.2019

č. 63/5709 ze dne 28.5.2019

č. 75/6809 ze dne 25.11.2019

č. 81/7315 ze dne 17.2.2020

č. 10/575 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/303 ze dne 15.6.2017

č. 7/754 ze dne 14.3.2018

č. 11/1340 ze dne 13.3.2019

č. 12/1441 ze dne 13.6.2019

č. 15/1837 ze dne 5.3.2020

3/207 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

aktualizovaný „Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby pro rok 2021“ společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, který bude součástí dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/207 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/588 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/781 ze dne 18. 12. 2003

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/75 ze dne 17. 12. 2020

3/208 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., IČO 02558521, dle přílohy č. 1

3/208 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout úvěr subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny“ v maximální výši 23.198.376 Kč a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s termínem splatnosti do 31. 5. 2023

3/208 17. 3. 2021
3. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, dle přílohy č. 2

3/208 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout úvěr Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na realizaci projektu „Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje“ v maximální výši 38.013.623 Kč a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s termínem splatnosti do 31. 12. 2023

3/208 17. 3. 2021
5. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4.4 Statutu Fondu finančních zdrojů JESSICA finanční prostředky ve výši 61.211.999 Kč na financování úvěrů subjektům Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., IČO 02558521, a Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/7380 ze dne 2.3.2020

č. 94/8231 ze dne 17.8.2020

č. 10/576 ze dne 22.2 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1858 ze dne 5.3.2020

3/209 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise dle přiloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/591 ze dne 22. 2. 2021

3/210 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1116/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 535, Kylešovice, obč. vybavenost,

pozemek parc. č. 1116/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če obč. vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

ze společného jmění manželů **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.800.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

b)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1115/1 zahrada,

pozemek parc. č. 1115/2 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

z vlastnictví **********,

a

budovu č.p. 1415, Kylešovice, rodinný dům stojící na pozemku parc. č. 1115/2 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

ze společného jmění manželů **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.700.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

c)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) a b) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

3/210 17. 3. 2021
2. rozhodlo

o závazku kraje ve výši 5.700 tis. Kč na úhradu kupní ceny v roce 2022 za převod nemovitých věcí do vlastnictví kraje uvedených v bodě 1. písm. b) tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/593 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1826 ze dne 5.3.2020

3/211 17. 3. 2021
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 06347/2020/IM ze dne 25. 9. 2020 mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/601 ze dne 22. 2. 2021

3/212 17. 3. 2021
1. rozhodlo

koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 941/66 ostatní plocha,

pozemek PZE č. 941/3, původ parcely Přídělový plán nebo jiný podklad (GP),

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví CZECHWAVE, s.r.o., 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26805405,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.437.600 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/595 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/213 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 ke 22. 2. 2021 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/475 ze dne 8. 2. 2021

3/214 17. 3. 2021
1. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1478 ostatní plocha,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/475 ze dne 8. 2. 2021         

3/215 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, Opava, IČO 68177992, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

3/215 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č.  9/476 ze dne 08.02.2021

3/216 17. 3. 2021
1. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí, Opava, IČO 72547651, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 2486 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

a

pozemek parc. č. 204 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 205 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 206 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 207/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 207/2 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Opava-město, obec Opava,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                                    

č.  9/476 ze dne 08.02.2021

3/217 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Předměstí, Opava, IČO 72547651, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

3/217 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 10/598 ze dne 22.02.2021

3/218 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 14451093, a to:

pozemek parc. č. 185/52 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti VISTA, spol. s r. o., Dušní 1106/8, Vítkovice, 70300 Ostrava, IČO 48392006,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 78.240 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČO 14451093, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

3/218 17. 3. 2021
2. rozhodlo

a)    darovat movité věci v celkové účetní pořizovací ceně 2.287.871,40 Kč specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488

b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/592 ze dne 22. 2. 2021

3/219 17. 3. 2021
1. rozhodlo

koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl id. 2/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 941/57 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 941/63 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

spoluvlastnický podíl id. 1/15 na pozemku parc. č. 1006/6 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 00000205,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 170.800 Kč bez DPH a úhrady nákladů spojených s přípravou a realizací převodu včetně poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí ve výši 10.500 Kč, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/81 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 8/410 ze dne 25. 1. 2021

č. 10/596 ze dne 22. 2. 2021

3/220 17. 3. 2021
1. rozhodlo

změnit bod 2. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/81 ze dne 17.12.2020 tak, že za text „za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí“ se vkládá text:

„a za podmínky, že se kraj zaváže u pozemku parc. č. 88/2 zahrada v k. ú. Frýdek dodržet podmínky stanovené ustanovením § 8 odst. 1 zák.č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, po zákonem stanovenou dobu do 01.11.2029, přičemž po celou tuto dobu bude kontrolovanou osobou ze strany Státního pozemkového úřadu dárce; pokud kraj jako obdarovaný poruší zákonem stanovené podmínky, bude povinen kompenzovat dárci finanční náhradu, kterou dárce bude povinen uhradit Státnímu pozemkovému úřadu za porušení zákonem stanovených podmínek, pokud mu tato povinnost vznikne“

3/220 17. 3. 2021
2. rozhodlo

darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 3764/53 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

3/220 17. 3. 2021
3. rozhodlo

darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 530/36 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín

do vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

3/220 17. 3. 2021
4. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 847/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 156, část obce Dolní Líštná, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 847/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec

do vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky, že obdarovaný se zavazuje, že předmět daru bude užíván po dobu 10 let v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a tedy v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, kdy jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/602 ze dne 22. 2. 2021

3/221 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

3/221 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/610 ze dne 22. 2. 2021

3/222 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/606 ze dne 22.2.2021

č. 96/8505 ze dne 21.9.2020

3/223 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/603 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

3/224 17. 3. 2021
1. rozhodlo

schválit výstup sociální služby odborné sociální poradenství, ID 8349954, poskytovatele Statutární město Ostrava, IČO 00845451, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/224 17. 3. 2021
2. rozhodlo

schválit Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/604 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

3/225 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/225 17. 3. 2021
2. rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle předloženého materiálu

3/225 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02356/2020/SOC ze dne 15. 7. 2020 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“ z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/609 ze dne 22.2.2021

č. 96/8506 dne 21.9.2020

3/226 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto unesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/608 ze dne 22. 2. 2021

3/227 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/611 ze dne 22. 2. 2021

 

3/228 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/228 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 350.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/228 17. 3. 2021
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt "Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2021“dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/228 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2021“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/228 17. 3. 2021
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.,
IČO 26941007, na projekt "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2021“dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3/228 17. 3. 2021
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2021“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/614 ze dne 22.2.2021

č. 96/8504 ze dne 21.9.2020

3/229 17. 3. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/612 ze dne 22. 2. 2021

3/230 17. 3. 2021
1. rozhodlo

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2021 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

3/230 17. 3. 2021
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2021 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2021 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/738 ze dne 15. 3. 2021

č. 8/416 ze dne 25. 1. 2021

3/231 17. 3. 2021
1. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu a) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 76.897 Kč pro financování „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva“

3/231 17. 3. 2021
2. rozhodlo

zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon účelově určený na financování uznatelných nákladů v souladu s dotačním programem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/632 ze dne 22. 2. 2021

č. 12/753 ze dne 15. 3. 2021

3/232 17. 3. 2021
1. rozhodlo

kofinancovat a profinancovat projekt „Snížení energetické náročnosti budov v areálu drobnochovu Školního statku Opava na ulici Statková využitím OZE“ v letech 2022 až 2023 v maximální celkové výši 5.205 tis. Kč

3/232 17. 3. 2021
2. rozhodlo

kofinancovat a profinancovat projekt „Snížení energetické náročnosti budov Masarykové střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě využitím OZE a KVET“ v letech 2022 až 2023 v maximální celkové výši 39.115 tis. Kč

3/232 17. 3. 2021
3. rozhodlo

kofinancovat a profinancovat projekt „Snížení energetické náročnosti budovy v hlavním areálu Školního statku Opava na ulici Englišova“ v letech 2022 až 2023 v maximální celkové výši 11.340 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619 ze dne 22. 2. 2021

3/233 17. 3. 2021
1. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, Lidická 507/56, Ostrava, IČO 64628116, pozemek parc. č. 248/29, zahrada, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

3/233 17. 3. 2021
2. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 64628116, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

3/233 17. 3. 2021
3. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

3/234 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola,
Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČO 64628221, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

3/234 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619 ze dne 22. 2. 2021

3/235 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

3/235 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619 ze dne 22. 2. 2021

3/236 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00575933, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

3/236 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

3/237 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

3/237 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

3/238 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu  

3/238 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

3/239 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 00100340, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu  

3/239 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

3/240 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola,
Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

3/240 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/631 ze dne 22.2.2021

 

3/241 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 294.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

  

3/241 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/627 ze dne 22. 2. 2021

3/242 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

a)    KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČ 09549978, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

b)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, v maximální výši 3.200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava Beach Open 2021; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Český atletický svaz, IČ 00539244, v maximální výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

d)   RWR s.r.o., IČ 27793460, v maximální výši 480.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

3/242 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČ 09549978, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

3/242 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, evidenční číslo smlouvy 00828/2020/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 30. 6. 2021, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

3/242 17. 3. 2021
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, evidenční číslo smlouvy 6311/2020/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/630 ze dne 22.2.2021

3/243 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2021 – TJ/SK vyhlášeného Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, včetně výše příspěvku dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

3/243 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 30.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021 – pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí (TJ/SK) a činnosti a rozvoje Servisních center sportu (SCS) působících v rámci České unie sportu (ČUS) na území Moravskoslezského kraje (MSK)“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 97/8606 ze dne 12.10.2020

č. 4/304 ze dne 14.12.2020

č. 10/626 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/244 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/244 17. 3. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/628 ze dne 22.2.2021

3/245 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2021, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.600 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/620 ze dne 22. 2. 2021

3/246 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádosti příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2

3/246 17. 3. 2021
2. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 20.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „Celoroční podpora žen Futsal Baník Ostrava v Extralize ČR žen“

3/246 17. 3. 2021
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „Celoroční podpora žen Futsal Baník Ostrava v Extralize ČR žen“

3/246 17. 3. 2021
4. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 13.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „International U19_W / Visegrád 4 Futsal Cup, Ostrava 2019“

3/246 17. 3. 2021
5. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „International U19_W / Visegrád 4 Futsal Cup, Ostrava 2019“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/616 ze dne 22. 2. 2021

3/247 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informace o posunutí termínu konání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 na rok 2022

3/247 17. 3. 2021
2. rozhodlo

schválit závazek Moravskoslezského kraje pro rok 2022 ve výši 2.700.000 Kč vyvolaný schválením účasti sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2022 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/635 ze dne 22. 2. 2021

3/248 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/644 ze dne 22. 2. 2021

3/249 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 2. 2. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výstavba stínidla pro slony v Zoo Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/249 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na realizaci projektu „Výstavba stínidla pro slony v Zoo Ostrava“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/249 17. 3. 2021
3. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.000.000 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/642 ze dne 22. 2. 2021

3/250 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 11. 1. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/250 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/638 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

3/251 17. 3. 2021
1. schvaluje

16. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/633 ze dne 22.2.2021

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/762 ze dne 14.3.2018

č. 12/1466 ze dne 13.6.2019

3/252 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 31. 12. 2020, včetně doplnění ze dne 26. 1. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/252 17. 3. 2021
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ, s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 10/643 ze dne 22. 2. 2021

č. 4/310 ze dne 14.12.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/253 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2021-2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 4/311 ze dne 14.12.2020

č. 10/634 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

3/254 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2021-2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/254 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2021-2022 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/254 17. 3. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2021-2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

č. 10/641 ze dne 22. 2. 2021

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 12/1461 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1968 ze dne 4. 6. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/255 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Doubrava ze dne 28. 12. 2020 o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Ozdravný pobyt ZŠ Doubrava“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/255 17. 3. 2021
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít Dohodu o narovnání č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04059/2019/ŽPZ, ve znění Dohody o narovnání ev. č. 04059/2019/ŽPZ/1, s obcí Doubrava, IČO 00562424, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je změna vymezení uznatelných nákladů projektu „Ozdravný pobyt ZŠ Doubrava“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/636 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/256 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 21. 1. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 (Regionální monitoring)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/256 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 (Regionální monitoring)“ ve výši 1.100.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 31. 1. 2022 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/256 17. 3. 2021
3. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 22. 1. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/256 17. 3. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2021“ ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 31. 1. 2022 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/645 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

3/257 17. 3. 2021
1. rozhodlo

o rozdělení pořizované Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

3/257 17. 3. 2021
2. ukládá

odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit pořízení oddělené Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.