Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

4/258 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. et Ing. Davida Dudzika a pana Mgr. Radovana Hořínka o ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.3.2021

Zastupitelstvo kraje

4/259 17. 6. 2021
1. volí

ověřovatelé zápisu z 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.6.2021

-  Mgr. Brzesková Monika

-  Mgr. Tesková Petra

Zastupitelstvo kraje

4/260 17. 6. 2021
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 3. 2021 ve složení

-      MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – předsedkyně

-      Ing. Kateřina Chybidziurová

-      Mgr. Alena Grosová

-      Marcel Sikora

-      Mgr. Kateřina Šebestová

-      Ing. Pavel Staněk

-      Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

Zastupitelstvo kraje

4/261 17. 6. 2021
1. schvaluje

program 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.6.2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1077 ze dne 31. 5 .2021

4/262 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1045 ze dne 10. 5. 2021

4/263 17. 6. 2021
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1  pana Jana Dorušáka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Magdalenu Semanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Elišku Stružíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Věru Fialovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.5 pana Jaromíra Malchara, místo pobytu **********, navrženého panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

1.6 paní Evu Pastuškovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

4/263 17. 6. 2021
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana Mgr. Jiřího Crhonka, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Kateřinou Šebestovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

2.2 paní JUDr. Radomíru Hennerovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.3 pana Mgr. et Mgr. Petra Poláka, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

2.4 pana JUDr. Jiřího Bodnára, místo pobytu **********, navrženého panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.5 pana Ing. Iva Elingera, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Kateřinou Chybidziurovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

2.6 paní Ing. Renatu Hűtterovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.7 paní Elišku Kiliánovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Alenou Grosovou (KSČM), členkou zastupitelstva kraje

2.8 paní Mgr. Ernu Pukovcovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1062 ze dne 31. 5. 2021

4/264 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Termín: 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/776 ze dne 29. 3. 2021

č. 16/981 ze dne 10. 5. 2021

4/265 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.16/984 ze dne 10. 5. 2021

4/266 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 4. 3. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/266 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba MSK 2020“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

4/266 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1078 ze dne 31.5.2021

4/267 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/983 ze dne 10. 5. 2021

4/268 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Strahovice na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/268 17. 6. 2021
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Strahovice, IČO 00534668, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 17/2010 ze dne 3. 9. 2020, bod 2) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

4/268 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 06141/2020/KH, uzavřené dne 29. 9. 2020 s obci Strahovice, IČO 00534668, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/982 ze dne 10. 5. 2021

4/269 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/269 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 2.116.496 Kč na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

4/269 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/985 ze dne 10. 5. 2021

4/270 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské služby ČR, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/270 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 1.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení 2 ks terénních čtyřkolek pro potřeby Horské služby oblast Jeseníky a Beskydy, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

4/270 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1235 ze dne 31. 5. 2021

č. 10/519 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/141 ze dne 17. 3. 2021

4/271 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

dopis Rady města Ostravy ze dne 12. 5. 2021 určený zastupitelstvu kraje ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/271 17. 6. 2021
2. schvaluje

obsah odpovědi Radě města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1085 ze dne 31. 5. 2021

4/272 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Mořkov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/272 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČO 00298191, ve výši 200 tis. Kč na zásahové ochranné prostředky pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mořkov, s časovou použitelností od 3. 5. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

4/272 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Mořkov, IČO 00298191, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1084 ze dne 31. 5. 2021

4/273 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace:

a)    v celkové výši 3.150 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b)   obci Dobratice, IČO 00577057, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

c)    obci Staré Hamry, IČO 00297241, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

d)   městu Vítkov, IČO 00300870, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

e)    městu Břidličná, IČO 00295906, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

f)     městu Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, v maximální výši 1.966.561,00 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

g)   obci Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, v maximální výši 262.625 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

h)   obci Řepiště, IČO 00577031, v maximální výši 1.811.798 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

i)      obci Sedlnice, IČO 00298352, v maximální výši 1.443.977 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

j)     obci Šilheřovice, IČO 00300730, v maximální výši 665.888,50 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

4/273 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

a)    obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   obcí Dobratice, IČO 00577057, obcí Staré Hamry, IČO 00297241, městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    městem Břidličná, IČO 00295906, městem Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, obcí Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, obcí Řepiště, IČO 00577031, obcí Sedlnice, IČO 00298352, obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1087 ze dne 31. 5. 2021

4/274 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

a)    žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace k zabezpečení úkolů JPO IV Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/274 17. 6. 2021
2. rozhodlo

změnit výši poskytnuté dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým:

a)    usnesení č. 3/146 bod 2. písm. a) ze dne 17. 3. 2021, a to znění textu „neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč“ na text „neinvestiční účelovou dotaci ve výši 400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 20.450 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

b)   usnesení č. 3/149 bod 2. ze dne 17. 3. 2021, a to znění textu  „poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 4.000 tis. Kč na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“ na text „poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dotaci na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v celkové výši 4.000 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.320 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 2.680 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

4/274 17. 6. 2021
3. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00670/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění podíl investiční a neinvestiční části dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00619/2021/KH, uzavřené dne 6. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění podíl investiční a neinvestiční části dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/504 ze dne 22.2.2021

č. 19/1081 ze dne 31. 5. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

č. 16/1678 ze dne 25.9.2015

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

4/275 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1079 ze dne 31. 5. 2021

4/276 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o nákupu

a)    50 sestav vzduchových izolačních dýchacích přístrojů, 44 ks přenosných elektrocentrál, 2 ks přenosných měřících zařízení, 180 ks ochranných oděvů, 40 párů nitrilových rukavic, 30 balení jednorázových nitrilových rukavic, 180 párů ochrany sluchu a 180 párů návleků na obuv pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje

b)   3 ks nafukovacích stanů s bezdušovou konstrukcí, 1 technického automobilu, 7 ks GPS GSM lokátorů do auta, 7 ks interních teploměrů a 7 ks kompresorových autochladniček pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

4/276 17. 6. 2021
2. rozhodlo

darovat

a)    50 sestav vzduchových izolačních dýchacích přístrojů, 44 ks přenosných elektrocentrál, 2 ks přenosných měřících zařízení, 180 ks ochranných oděvů, 40 párů nitrilových rukavic, 30 balení jednorázových nitrilových rukavic, 180 párů ochrany sluchu a 180 párů návleků na obuv vybraným obcím Moravskoslezského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   3 ks nafukovacích stanů s bezdušovou konstrukcí, 1 technický automobil, 7 ks GPS GSM lokátorů, 7 ks interních teploměrů a 7 ks kompresorových autochladniček České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

4/276 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s 

a)    vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1086 ze dne 31. 5. 2021

4/277 17. 6. 2021
1. rozhodlo

darovat

a)    17 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček se speciální technologií pro sledování polohy a monitoring a on-line přenos informací, které byly pořízeny v rámci projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.1.10/1.4.00/04.01751

b)   16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny, které byly pořízeny v rámci projektu „Nákup hasičských vozidel pro výrobu a dopravu pěny“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/04.01747

c)    15 ks čidel, 15 ks datových rozvaděčů, 13 ks vizuálně akustických zařízení a 1 ks softwaru, které byly pořízeny v rámci projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“, který byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.1.02/5.1.00/12.16940

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
IČO 70884561

4/277 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1088 ze dne 31. 5. 2021

4/278 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 10. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/278 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, na výdaje související s realizací projektu „Vraťme děti ke sportu“ ve výši 1.997,12 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

4/278 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1082 ze dne 31. 5. 2021

4/279 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/279 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vodní záchranné službě ČČK Slezská Harta, pobočnému spolku, IČO 70645493, ve výši 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Investiční dotace – Výstavba Základny na vodním díle Slezská Harta“, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

4/279 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočným spolkem, IČO 70645493, dle přílohy č 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/919 ze dne 26. 4. 2021

4/280 17. 6. 2021
1. rozhodlo

kofinancovat projekt „Řízení toků energií v rámci energetických komunit“ v letech 2022 až 2024 v maximální celkové výši 700 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/853 ze dne 12.4.2021

č. 19/1094 ze dne 31.5.2021

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 3/209 ze dne 17.3.2021

č. 3/151 ze dne 17.3.2021

4/281 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1098    ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1212    ze dne 13. 3. 2019

4/282 17. 6. 2021
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 27.000 Kč ze stanoveného odvodu 30.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Evolution Brothers s.r.o., se sídlem Potoční 3180, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06589405, na projekt „FM City fest“

4/282 17. 6. 2021
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Evolution Brothers s.r.o., se sídlem Potoční 3180, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06589405, na projekt „FM City fest“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1100 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 3/154 ze dne 17.3.2021

4/283 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4/283 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 15 předloženého materiálu

4/283 17. 6. 2021
3. bere na vědomí

žádost města Studénka, IČO 00298441 o změnu účelu projektu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 3/154 ze dne 17. 3. 2021 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

4/283 17. 6. 2021
4. rozhodlo

o změně uznatelných nákladů ve smlouvě s městem Studénka, IČO 00298441 a uzavřít s žadatelem smlouvy dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

4/283 17. 6. 2021
5. rozhodlo

nahradit přílohu č. 2 materiálu k němuž přijala usnesení č. 3/154 ze dne 17. 3. 2021, přílohou č. 18 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.19/1099 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 3/157 ze dne 17.3.2021

4/284 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 3 - 10 předloženého materiálu

4/284 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 14 – 21 předloženého materiálu

4/284 17. 6. 2021
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 11 - 13 předloženého materiálu

4/284 17. 6. 2021
4. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

4/284 17. 6. 2021
5. bere na vědomí

žádost společnosti Colour Production, spol. s r. o., IČ 25830210, o změnu názvu a účelu projektu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 3/157 ze dne 17. 3. 2021 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

4/284 17. 6. 2021
6. rozhodlo

změnit v bodě 3 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/157 ze dne 17. 3. 2021, v příloze č. 2, pod poř. číslem 2 u příjemce dotace Colour Production, spol. s r. o., IČO 25830210, název projektu z „Colours of Ostrava“ na „Colours of Ostrava a COLOURS UNIVERSE“, požadovanou výši dotace z 3.000 tis. Kč na 4.100 tis. Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

4/285 17. 6. 2021
1. souhlasí

s aktualizací přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

4/285 17. 6. 2021
2. vydává

aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1102 ze dne 31. 5. 2021

4/286 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Heřmanovice ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Dopravní značení pro záchranu vesnické památkové rezervace devastované tranzitem kamionů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/286 17. 6. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Heřmanovice, IČO 00295981, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1107 ze dne 31.5.2021

4/287 17. 6. 2021
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy:

k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4/287 17. 6. 2021
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

4/287 17. 6. 2021
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

4/287 17. 6. 2021
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

4/287 17. 6. 2021
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1112 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

4/288 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.196.580 Kč na projekt „Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021“

4/288 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089, na projekt „Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021“, v maximální výši 70,94 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.196.580 Kč, s časovou použitelností od 1. 6. 2021 do 20. 10. 2021, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1101 ze dne 31. 5. 2021

č. 84/7436 ze dne 23. 3. 2020

č. 58/5209 ze dne 11. 3. 2019

č. 48/4244 ze dne 9. 10. 2018

č. 31/2691 ze dne 6. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/834 ze dne 14. 6. 2018

4/289 17. 6. 2021
1. rozhodlo

o závazku kraje v předpokládané max. výši 240.240.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou tratě 321 na úseku linky S1 Opava východ – Ostrava-Svinov na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2027, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1947 ze dne 21.4.2016

k usnesením rady kraje

č. 2/18 ze dne 16.11.2020

č. 19/1106 ze dne 31. 5. 2021

4/290 17. 6. 2021
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu

4/290 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko, s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1260 ze dne 14.6.2021

4/291 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o připravované spolupráci při přípravě a realizaci stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“

4/291 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/291 17. 6. 2021
3. rozhodlo

o závazku v letech 2026 - 2032 v celkové výši 83 mil. Kč k zajištění spolufinancování realizace stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/998 ze dne 10. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021

4/292 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/292 17. 6. 2021
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021 v bodě 2. text „ve výši 5.000 tis. Kč“ na text „ve výši 11.000 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

4/292 17. 6. 2021
3. rozhodlo

změnit v usnesení č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021 v bodě 2. text „vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a uhrazených do 23. 7. 2021“ na text „vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v případě osobních nákladů a nákladů na spotřebu energií uhrazených do 17. 1. 2022“, dle předloženého materiálu

4/292 17. 6. 2021
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00910/2021/ZDR s organizací Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1127 ze dne 31. 5. 2021

4/293 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

přijaté usnesení z Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 26. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/293 17. 6. 2021
2. schvaluje

dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

4/293 17. 6. 2021
3. vydává

dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1117 ze dne 31. 5. 2021

4/294 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/294 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1117 ze dne 31. 5. 2021

4/295 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 32 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

4/295 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 32 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

č. 94/8214 ze dne 17. 8. 2020

č. 14/864 ze dne 12. 4. 2021

č. 19/1119 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/296 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 350 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů Lékařské fakulty“, vzniklých v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a uhrazených do 31. 8. 2022, resp. v případě osobních nákladů do 30. 9. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/296 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „XI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1118 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/297 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci MAYFAIR, s.r.o., IČO 65140371, ve výši 800 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mayfair - příklad kvalitní spolupráce Multidisciplinárního týmu 2021“, vzniklých v období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 12. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 20. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1116 ze dne 31. 5. 2021

4/298 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 1.572.282 Kč na realizaci projektu „Sledování vývoje protilátkové odpovědi na COVID-19 u obyvatelstva MS kraje“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 1.981.500 Kč na realizaci projektu „Koagulopatie u COVID-19“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel, IČO 69610355, ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Rekondiční pobyt“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1125 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/184 ze dne 17. 3. 2021

4/299 17. 6. 2021
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., IČO 48401129, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2. tohoto usnesení

4/299 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., IČO 48401129, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1124 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

č. 14/1701 ze dne 12. 12. 2019

č. 17/2069 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/300 17. 6. 2021
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 17/2069 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „se splatností 30. 6. 2021“ na text „se splatností 31. 12. 2022“, dle předloženého materiálu

4/300 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 07239/2018/ZDR ze dne 4. 9. 2018 s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1123 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020

4/301 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/301 17. 6. 2021
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020 v bodě 2. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

4/301 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1014 ze dne 10.5.2021

4/302 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

prodloužení realizace projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to
a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod
k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ a návrh na realizaci dodatečných aktivit, dle předloženého materiálu

4/302 17. 6. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat dodatečné aktivity projektu s názvem „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, prioritní osy 3. Nízkouhlíkové hospodářství, oblasti podpory 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, v letech 2021 – 2023 ve výši maximálně 60.000 EUR dle předloženého materiálu

4/302 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zahájit realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v roce 2021, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

č. 19/1134 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 2/56 ze dne 17.12.2020

4/303 17. 6. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „4.600.000 Kč“ na „5.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

4/303 17. 6. 2021
2. rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2018 2021“ na „2018–2022“ dle předloženého materiálu

4/303 17. 6. 2021
3. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2021–2025“ na „2022–2026“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5694 ze dne 28.5.2019

č. 19/1135 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1450 ze dne 13.6.2019

4/304 17. 6. 2021
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ z programu INTERREG V-A SK-CZ, s Ministerstvem investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, IČ 50349287, dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1141 ze dne 31.5.2021

4/305 17. 6. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 32.000.000 Kč

4/305 17. 6. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021–2023 ve výši 32.000.000 Kč dle předloženého materiálu

4/305 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2024–2028 v maximální výši 4.750.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/578 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/188 ze dne 17.3.2021

4/306 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o změně výše financování projektů připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU z odvětví zdravotnictví dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1139 ze dne 31. 5. 2021

4/307 17. 6. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

4/307 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět IV“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 25.000.000 Kč

4/307 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Podpora procesu transformace zařízení pro děti a posílení kvality péče o děti se specifickými potřebami“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

4/307 17. 6. 2021
4. rozhodlo

 

zahájit přípravu projektu „Podpora komunitní práce v MSK III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

4/307 17. 6. 2021
5. rozhodlo

 

zahájit přípravu projektu „Podpora kvality v sociálních službách“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 25.000.000 Kč

4/307 17. 6. 2021
6. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/599 ze dne 26.2.2013

č. 3/151 ze dne 6.12.2016

č. 19/1131 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/75 ze dne 22.12.2016

4/308 17. 6. 2021
1. rozhodlo

ustanovit Jana Krkošku, MBA, náměstka hejtmana kraje, do funkce odpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1140 ze dne 31. 5. 2021

4/309 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním vývoji projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ dle předloženého materiálu

4/309 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o partnerství s finančním příspěvkem s maximální výši příspěvku dle přílohy č. 1 usnesení k projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ předloženého do výzvy č. 2A „Tromso“ Fondů EHP a Norska s těmito partnery:

a)    EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole, IČO 64608531,

b)   Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, IČO 00020699,

c)    Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, IČO 75010330,

d)   Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČO 44994575

ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/309 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ předloženého do výzvy č. 2A „Tromso“ Fondů EHP a Norska před uzavřením právního aktu poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/309 17. 6. 2021
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ v maximální výši 90.000 Kč v případě neuzavření právního aktu poskytnutí dotace

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1132 ze dne 31.5.2021

4/310 17. 6. 2021
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

4/310 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zrušit bod 6) usnesení č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Hrabůvka“

4/310 17. 6. 2021
3. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“ připravovaného k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 – 2020

4/310 17. 6. 2021
4. rozhodlo

zrušit bod 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1093 ze dne 13. 12. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická“

Zastupitelstvo kraje

4/311 17. 6. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ financovatelného ze státního rozpočtu Programu č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024 s předpokládanými náklady 130.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1010 ze dne 10. 5. 2021

4/312 17. 6. 2021
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“ předkládaného do programu ERASMUS+ v letech 2022 – 2025 ve výši 60.000 EUR dle předloženého materiálu

4/312 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zmocnit koordinátora projektu, Lublinské vojvodství, IČ: 431019170, k podání žádosti o poskytnutí grantu projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“ v programu ERASMUS+, a k zastupování vůči poskytovateli podpory v rámci realizace projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“, dle vzoru zmocnění v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1133 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2088 ze dne 23.6.2016

č. 12/1433 ze dne 13.6.2019

4/313 17. 6. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2022“ dle předloženého materiálu

4/313 17. 6. 2021
2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 12/1433 ze dne 13. 6. 2019 dobu financování projektu „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ z „2020 – 2022“ na „2020 – 2023“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1143 ze dne 31.5.2021

4/314 17. 6. 2021
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace s předpokládanými náklady 1.220.000.000 Kč

4/314 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace s předpokládanými náklady 2.000.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1142 ze dne 31. 5. 2021

4/315 17. 6. 2021
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od 1. 7. 2021, tj. před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

4/315 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl A tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu

4/315 17. 6. 2021
3. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl B tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu

4/315 17. 6. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl C tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 3 tohoto materiálu

4/315 17. 6. 2021
5. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl D tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 4 tohoto materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/576 ze dne 22.2.2021

č. 19/1145 ze dne 31.5.2021 

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/209 ze dne 17.3.2021

4/316 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji, Evropské platformě pro uhelné regiony v transformaci a přípravě kraje na Operační program Spravedlivá transformace

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

č. 19/1152 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1851 ze dne 5. 3. 2020

č. 17/2101 ze dne 3. 9. 2020

č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/67 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

4/317 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost příjemce POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, o prodloužení doby realizace projektu „PAMĚŤ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, svědectví obyvatel a živá historie kraje v audiovizuální tvorbě Paměti národa na území Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
4. bere na vědomí

žádost Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, o úpravu období realizace projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VIII“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
5. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“

4/317 17. 6. 2021
6. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 2/70, bod 10. ze dne 17. 12. 2020

4/317 17. 6. 2021
7. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06896/2019/RRC s Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
8. bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
9. rozhodlo

 

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
10. bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
11. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
12. bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)-projektová dokumentace“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
13. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12. 9. 2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
14. bere na vědomí

 

žádost obce Karlovice, IČO 00296112, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Karlovice - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
15. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08179/2020/RRC ze dne 16. 12. 2020 s obcí Karlovice, IČO 00296112, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
16. bere na vědomí

 

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o dodatečné uznání účelně vynaložených nákladů spojených s realizací projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
17. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
18. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00406/2021/RRC ze dne 16. 3. 2021 s obcí Vřesina, IČO 00635545, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8476 ze dne 21.9.2020

č. 10/569 ze dne 22.2.2021

č. 19/1151 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

4/318 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1154 ze dne 31. 5. 2021

4/319 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Karviná, IČO 00297534, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Karvinské moře – 2. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/319 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, na projekt „Karvinské moře – 2. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč, z toho investiční část ve výši 4.000.000 Kč a neinvestiční část ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2022 a uzavřít s tímto statutárním městem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/319 17. 6. 2021
3. bere na vědomí

žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Revitalizace Pusteven 2021“ ve výši 500.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/319 17. 6. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt „Revitalizace Pusteven 2021“ ve výši 500.000 Kč, z toho investiční část ve výši 200.000 Kč a neinvestiční část ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/319 17. 6. 2021
5. bere na vědomí

žádost města Fulnek, IČO 00297861, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Zhotovení stálé expozice - Síň slávy Petry Kvitové“ ve výši 300.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/319 17. 6. 2021
6. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Fulnek, IČO 00297861, na projekt „Zhotovení stálé expozice - Síň slávy Petry Kvitové “ ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 3. 5. 2021 do 30. 9. 2021 a uzavřít s tímto městem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 19/1158 ze dne 31. 5. 2021

4/320 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Malenovice, IČO 00576964, ze dne 23. 4. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/320 17. 6. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 obci Malenovice, IČO 00576964, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Modernizace veřejného osvětlení v Malenovicích“ ve výši 296.400 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 17/2117 ze dne 3. 9. 2020

č. 5/457 ze dne 14. 9. 2017

č. 20/2095 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1165 ze dne 31. 5. 2021

4/321 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 6. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/321 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Kampus OU - Černá louka“ ve výši 12.500.000 Kč, maximálně však ve výši 5 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/321 17. 6. 2021
3. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity ze dne 19. 5. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/321 17. 6. 2021
4. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty OU“ ve výši 12.500.000 Kč, maximálně však ve výši 13,02 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/321 17. 6. 2021
5. bere na vědomí

žádost obce Razová, IČO 00296287, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „PD pro provádění stavby - kanalizace a ČOV Razová“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/321 17. 6. 2021
6. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Razová, IČO 00296287, ve výši 1.480.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „PD pro provádění stavby - kanalizace a ČOV Razová“, s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

4/322 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a.    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b.    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019

č. 19/1157 ze dne 31. 5. 2021

4/323 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti

a)    Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

c)    města Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

e)    obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

f)     obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

g)   obce Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

4/323 17. 6. 2021
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

4/323 17. 6. 2021
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03723/2019/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05805/2019/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

4/323 17. 6. 2021
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 96.000 Kč

4/323 17. 6. 2021
5. rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „72.100 Kč“ na částku „317.840“

4/323 17. 6. 2021
6. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 97.500 Kč

4/323 17. 6. 2021
7. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „2.782.100 Kč“ na částku „2.361.760 Kč“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

k usnesení rady kraje

č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

č. 19/1159 ze dne 31. 5. 2021

4/324 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/324 17. 6. 2021
2. rozhodlo

a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01359/2020/RRC se subjektem DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01155/2020/RRC se subjektem ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

k usnesení rady kraje

č. 10/582 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1148 ze dne 31. 5. 2021

4/325 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/325 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/325 17. 6. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s uvedeným odůvodněním

4/325 17. 6. 2021
4. rozhodlo

dofinancovat „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.433.550 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1854 ze dne 5. 3. 2020

k usnesení rady kraje

č. 19/1155 ze dne 31. 5. 2021

4/326 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost Národního strojírenského klastru ze dne 10. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/326 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00746/2020/RRC s Národním strojírenským klastrem, IČO 26629437, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1951 ze dne 4. 6. 2020

k usnesení rady kraje

č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020

č. 88/7741 ze dne 18. 5. 2020

č. 19/1147 ze dne 31. 5. 2021

4/327 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    Webdevel s.r.o., IČO 28597192, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b)   Lukáš Sudolský, IČO 88805841, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

d)   AAA Stavby s.r.o., IČO 07817924, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,

e)    Supaplex s.r.o., IČO 03623181, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,

f)     FINIDR, s.r.o., IČO 60778172, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,

g)   Těšínské papírny, s.r.o., IČO 60775505, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

4/327 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít

a)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03540/2020/RRC, se společností Webdevel s.r.o., IČO 28597192, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04519/2020/RRC, s Lukášem Sudolským, IČO 88805841, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

c)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04349/2020/RRC, se společností SSK Stavby Ostrava s.r.o., IČO 03467562, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,

d)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04318/2020/RRC, se společností AAA Stavby s.r.o., IČO 07817924, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,

e)    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03539/2020/RRC, se společností Supaplex s.r.o., IČO 03623181, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,

f)     dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04520/2020/RRC, se společností FINIDR, s.r.o., IČO 60778172, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,

g)   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04508/2020/RRC, se společností Těšínské papírny, s.r.o., IČO 60775505, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 19/1156 ze dne 31. 5. 2021

4/328 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/328 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem dle čl. VI. a XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/328 17. 6. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ neúspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

4/328 17. 6. 2021
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.260.840 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 19/1168 ze dne 31. 5. 2021

4/329 17. 6. 2021
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

4/329 17. 6. 2021
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020 ve výši 931.597.733,42 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1167 ze dne 31.5.2021

4/330 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1175 ze dne 31.5.2021

4/331 17. 6. 2021
1. schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2025 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1174 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/332 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 k 10. 5. 2021

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

k usnesení rady kraje

č. 19/1176 ze dne 31.5.2021

4/333 17. 6. 2021
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2020 bez výhrad

4/333 17. 6. 2021
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 dle příloh č. 1 ‑ 5 předloženého materiálu

4/333 17. 6. 2021
3. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 tis. Kč

4/333 17. 6. 2021
4. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020 do Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1182 ze dne 31. 5. 2021

4/334 17. 6. 2021
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 380 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 412, doprava, část obce Mošnov,

část pozemku parc. č. 1340/8 ostatní plocha oddělená dle geometrického plánu č. 1693-292/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 2. 2021 a nově označená jako pozemek parc. č. 1340/176 ostatní plocha o výměře 12.142 m2,

část pozemku parc. č. 1340/13 ostatní plocha oddělená dle geometrického plánu č. 1693-292/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 2. 2021 a nově označená jako pozemek parc. č. 1340/175 ostatní plocha o výměře 653 m2,

část pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost oddělená dle geometrického plánu č. 1693-292/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 2. 2021 a nově označená jako pozemek parc. č. 1356/30 trvalý travní porost o výměře 4.325 m2,

pozemek parc. č. 1471/1 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČO 04766181,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 23.006.900 Kč bez DPH, úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí a za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/2010    ze dne 10. 5. 2021

č. 19/1172    ze dne 31. 5. 2021

4/335 17. 6. 2021
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

a)     pozemek parc. č. 580/1 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Skotnice,

z vlastnictví společnosti GMP MIX, a.s., č.p. 204, 742 58 Skotnice, IČO 2559786,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.500.000 Kč bez DPH  a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     pozemek parc. č. 577/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 578 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 204, část obce Skotnice, rodinný dům,

pozemek parc. č. 579/2 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Skotnice,

z vlastnictví společnosti GMP MIX, a.s., č.p. 204, 742 58 Skotnice, IČO 2559786,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.400.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

c)     pozemek parc. č. 577/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 203, část obce Skotnice, rodinný dům,

pozemek parc. č. 579/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 580/2 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Skotnice,

z vlastnictví společnosti TEMASI Služby s.r.o., Dolní 675, 742 72 Mořkov, IČO 29457475,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.200.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

d)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a), b) a c) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov NaNovo, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

4/335 17. 6. 2021
2. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, a to:

část pozemku parc. č. 19 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 2369-61/2007 potvrzeného katastrálním úřadem dne 21. 5. 2007 a nově označenou jako pozemek parc. č. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví subjektu VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 41197518,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.500 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

4/335 17. 6. 2021
3. rozhodlo

a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1185 ze dne 31.05.2021

4/336 17. 6. 2021
1. rozhodlo

směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1726/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1739/206 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

za nemovité věci ve vlastnictví Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 61989100, a to:

pozemek parc. č. 2907/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2907/24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2907/34 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 3738 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 3739 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č 3740 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2076, část obce Moravská Ostrava, jiná stavba,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

s finančním plněním ze strany kraje ve výši 19.347.840 Kč; kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/729 ze dne 15.03.2021

č. 19/1177 ze dne 31.05.2021

4/337 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)    darovat movitou věc v účetní pořizovací ceně 82.280 Kč specifikovanou v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488

b)   vyjmout movitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, Havířov, IČO 13644297, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

4/337 17. 6. 2021
2. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 1503/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu
č. 2987-89/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15. 6. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1503/185 ostatní plocha, o výměře 1 234 m²,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava,
IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, Poruba, Ostrava, IČO 00845329, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/337 17. 6. 2021
3. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 3258/1 ostatní plocha o výměře cca 9,4 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po realizaci stavby kioskové trafostanice nahrazen geometrickým plánem,

v k. ú. Karviná – město, obec Karviná,

z vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě

c)    předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1111/60, Nové Město, Karviná, IČO 13644254, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1181 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1812 ze dne 5. 3. 2020

č. 16/1923 ze dne 4. 6. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/338 17. 6. 2021
1. schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/338 17. 6. 2021
2. schvaluje

přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 - 2024 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/338 17. 6. 2021
3. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje prostředky fondu na financování akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ ve výši 17.174 tis. Kč a na financování akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ ve výši 46.900 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/810 ze dne 29. 3. 2021

4/339 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to:

část pozemku parc. č. 131/1 ostatní plocha nově označenou jako pozemek parc. č. 131/3 ostatní plocha, o výměře 3 m2,

část pozemku parc. č. st. 313 zastavěná plocha a nádvoří nově označenou jako pozemek parc. č. 948 ostatní plocha, o výměře 3 m2,

obě oddělené dle geometrického plánu č. 1756-27/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 10. 2019,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

do společného jmění manželů********** za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.200 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1017 ze dne 10. 5. 2021

č. 19/1186 ze dne 31. 5. 2021

4/340 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –

Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“,

nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3 ostatní plocha, parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/16 ostatní plocha, parc. č. 412/17 ostatní plocha, parc. č. 412/21 ostatní plocha a parc. č. 472/4 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby
„SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“,

nacházející se na pozemcích parc. č. 412/4 ostatní plocha a parc. č. 412/7 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby
„SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“,

nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 ostatní plocha, parc. č. 568/10 ostatní plocha a parc. č. 568/31 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Nošovice,

a dále nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 616-XXXXXX/XXXX potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 412/30 ostatní plocha o výměře 334 m2,

část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 616-XXXXXX/XXXX potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 412/29 ostatní plocha o výměře 137 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

obě v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

pozemek parc. č. 568/31 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 568/32 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 568/34 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 568/35 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Nošovice,

vše do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a. s., 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.129.017,32 Kč bez DPH, podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky s převodem, a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

4/340 17. 6. 2021
2. rozhodlo

směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 2641/55 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6223-63/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/122 ostatní plocha o výměře 17 m2,

pozemek parc. č. 2641/88 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

za nemovitou věc ve společném jmění manželů **********, a to:

část pozemku parc. č. 2640/14 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 6223-63/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2640/119 ostatní plocha o výměře 7 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

s finančním plněním ze strany **********, ve výši 34.200 Kč,

za podmínky výmazu zástavního práva smluvního, které zatěžuje část pozemku parc. č. 2640/14 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 6223-63/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 1. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2640/119 ostatní plocha o výměře 7 m2, a podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/340 17. 6. 2021
3. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 2429/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 446, část obce Prostřední Suchá, rodinný dům,

pozemek parc. č. 2430 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 630.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

4/340 17. 6. 2021
4. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 627, část obce Polanka nad Odrou, rodinný dům,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 455.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

4/340 17. 6. 2021
5. rozhodlo

darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 3006/113 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/114 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín

do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1019 ze dne 10.5.2021

č. 19/1178 ze dne 31.5.2021

4/341 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 870/11 ostatní plocha, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví **********, dle předloženého materiálu

4/341 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 561/1 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774, dle předloženého materiálu

4/341 17. 6. 2021
4. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 391/7 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Blahutovice, obec Jeseník nad Odrou,

z vlastnictví pana **********

za kupní cenu ve výši Kč 37.680,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
5. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

aa)   části pozemku parc. č. 436/2 trvalý travní porost oddělené dle geometrického plánu č. 407-45/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 11. 2019 a nově označené jako pozemky parc. č. 436/3 ostatní plocha o výměře 1.150 m2, parc. č. 436/5 ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc. č. 436/6 ostatní plocha o výměře 14 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dětřichov nad Bystřicí,

z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., Klopina č. p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 117.900,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

    ab)   část pozemku parc. č. 436/2 trvalý travní porost oddělenou dle geometrického plánu č. 407-45/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 436/4 trvalý travní porost o výměře 312 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Dětřichov nad Bystřicí,

z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., Klopina č. p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 31.200,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
6. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2597/2 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Třemešná,

z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994226,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 35.000,- Kč bez DPH, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí prodávající

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
7. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č  4299-29/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 12. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4916/50 ostatní plocha o výměře 177 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova,

do vlastnictví paní **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8.000,- Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práv do katastru nemovitostí

4/341 17. 6. 2021
8. rozhodlo

a)     směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 888/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 888/5 ostatní plocha o výměře 166 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

za nemovitou věc ve vlastnictví **********, a to:

část pozemku parc. č. 838 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 838/2 orná půda o výměře 96 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

s finančním plněním ze strany **********, ve výši 4.200,- Kč bez DPH

b)   vyjmout část pozemku parc. č. 888/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 888/5 ostatní plocha o výměře 166 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat část pozemku parc. č. 838 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1524-10/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 838/2 orná půda o výměře 96 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Bludovice,

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1193 ze dne 31. 5. 2021

4/342 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1200 ze dne 31.5.2021

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021

4/343 17. 6. 2021
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociální služby pečovatelská služba, ID 7130557, a uzavřít s organizací Fany DK s.r.o., IČO 07408242, Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

4/343 17. 6. 2021
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
4. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytovaných organizací Althaia o.p.s., IČO 22892150, a vypovědět Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 06267/2020/SOC dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
5. rozhodlo

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů na rok 2021 organizaci Althaia o.p.s., IČO 22892150, u sociálních služeb dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
6. rozhodlo

schválit výstup sociální služby z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytované organizací LIGA o.p.s., IČO 00202380, a vypovědět Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 07689/2020/SOC dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
7. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli LIGA o.p.s., IČO 00202380, na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID 5362169, a stanovit u předmětné sociální služby maximální výši oprávněných provozních nákladů na rok 2021 ve výši 1.826.000 Kč

4/343 17. 6. 2021
8. rozhodlo

schválit Dodatek č. 3 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1190 ze dne 31. 5. 2021

4/344 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/344 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1190 ze dne 31. 5. 2021

4/345 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

4/345 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1190 ze dne 31. 5. 2021

4/346 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČO 00847461, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

4/346 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1187 ze dne 31. 5. 2021

4/347 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

4/347 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje žadatelům:

a)    Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc“, vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 15. 1. 2022

b)   Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zajištění podmínek pro vznik nové sociální služby – odlehčovací služba“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

4/347 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s žadateli:

a)    Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/347 17. 6. 2021
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje žadatelům:

a)    TGA Building s.r.o., IČO 04258118, ve výši 395.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Průchozí výtah v komunitním domě pro seniory“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Obec Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ve výši 50.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1191 ze dne 31. 5. 2021

4/348 17. 6. 2021
1. rozhodlo

změnit datum účinnosti zřízení příspěvkové organizace kraje Domov TuTo, příspěvková organizace, IČO 08389519, z „1. 7. 2021“ na „1. 7. 2025“

4/348 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, jehož předmětem je změna data účinnosti zřízení příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1195 ze dne 31. 5. 2021

č. 3/195 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/349 17. 6. 2021
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1189 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

4/350 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotace dle příloh 1, 4 a 7 předloženého materiálu

4/350 17. 6. 2021
2. rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019 příjemcům dotace:

a)  Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, u projektu „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“

b)  Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“

c)  Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Výtahy v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky“

4/350 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    ev. č. 02245/2020/SOC ze dne 9. 7. 2020 se subjektem Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   ev. č. 02807/2020/SOC ze dne 29. 7. 2020 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    ev. č. 02822/2020/SOC ze dne 29. 7. 2020 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výtahy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1188 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/793 ze dne 14.3.2018

4/351 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost organizace Nová šance, z.s., IČO 65497961, se sídlem Stará cesta 121/6, 711 00 Ostrava-Hrušov, o navýšení částky maximálně oprávněných provozních nákladů sociální služby „Azylový dům Nová šance“, registrační číslo služby 6291831 v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/351 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Nová šance, z.s., IČO 65497961, se sídlem Stará cesta 121/6, 711 00 Ostrava-Hrušov, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 04136/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1197 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1995 ze dne 4.6.2020

4/352 17. 6. 2021
1. schvaluje

Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/826 ze dne 29. 3. 2021

4/353 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/956 ze dne 26. 4. 2021

4/354 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost příjemce veřejné finanční podpory Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČO 61955612 o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/354 17. 6. 2021
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 27.540 Kč ze stanoveného odvodu 30.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČO 61955612, na projekt „Růstové skupiny“

4/354 17. 6. 2021
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČO 61955612, na projekt „Růstové skupiny“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/827 ze dne 29.3.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2118 ze dne 3.9.2020

č. 2/93 ze dne 17.12.2020

4/355 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o ukončení činnosti organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, dnem 31. 12. 2020 a o jejím zrušení dnem 31. 1. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1213 ze dne 31. 5. 2021

4/356 17. 6. 2021
1. rozhodlo

o závazku kraje v celkové výši 30 mil. Kč k zajištění finanční podpory Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v České republice, a to na období let
2022–2024, dle podmínek Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v České republice uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/356 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v České republice mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a Českým svazem ledního hokeje z.s., IČO 00536440, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1221 ze dne 31. 5. 2021

4/357 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, ve výši 560.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „70. ročník Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022

c)    HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, ve výši 480.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní hokejový turnaj PREZIDENT CUP HC OCELÁŘI TŘINEC 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

d)   Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s., IČ 09740970, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentovaných dětí a mládeže krajského svazu lyžařů MSK v Moravskoslezském kraji s aktivním zapojením do výkonnostního sportu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

e)    Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, ve výši 1.400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Moravskoslezské krajské házenkářské centrum“; s časovou použitelností od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022

f)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 560.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „X. ročník Memoriálu Jiřího Rašky – letní světový pohár žen, letní Kontinentální pohár mužů“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

g)   T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČ 26598108, ve výši 480.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p.R.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

h)   Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČ 13643185, ve výši 78.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora mládeže T. J. Sokol Opava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

4/357 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český tenisový svaz z. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČ 06030491, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s., IČ 09740970 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Český svaz házené, z.s., IČ 00548979, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   T.J. Dukla Frenštát, z.s., IČ 26598108, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČ 13643185, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

4/357 17. 6. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 žadateli Veslařský klub Sl. Harta z.s., IČ 05858861, ve výši 214.288 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Loděnice lodních sportů Slezská Harta“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

4/357 17. 6. 2021
4. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1879 ze dne 5. 3. 2020 období schváleného závazku, a to z období let „2021–2023“ na období let „2022–2025“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1217 ze dne 31. 5. 2021

4/358 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161, 161a, 161b a 161c a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/746 ze dne 15. 3. 2021

č. 19/1210 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/359 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 žadatelům dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/359 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/359 17. 6. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8499 ze dne 21.9.2020

č. 19/1211 ze dne 31.5.2021

4/360 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/360 17. 6. 2021
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/743 ze dne 15.3.2021

č. 19/1216 ze dne 31.5.2021

4/361 17. 6. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/361 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/361 17. 6. 2021
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1219 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1980 ze dne 4. 6. 2020

č. 13/1612 ze dne 12. 9. 2019

č. 11/1323 ze dne 13. 3. 2019

4/362 17. 6. 2021
1. rozhodlo

ukončit přípravu zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097 a přípravu změny názvu této organizace na název Střední škola – Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace

4/362 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zrušit bod 1. a 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1612 ze dne 12. 9. 2019 a bod 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1980 ze dne 4. 6. 2020

4/362 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zrušit zřizovací listinu příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení včetně jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2

4/362 17. 6. 2021
4. rozhodlo

uzavřít dohodu o ukončení Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání ze dne 25. 3. 2019 mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., IČO 25379631, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1223 ze dne 31. 5. 2021

4/363 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/363 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022, s časovou použitelností od 18. 6. 2021 do 28. 2. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/93 ze dne 17.12.2020

4/364 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/364 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/365 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

4/365 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/366 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

4/366 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/367 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00577260, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

4/367 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/368 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

4/368 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/369 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Mateřská škola Klíček, Karviná‑Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

4/369 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/370 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu

4/370 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

4/371 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

4/371 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1227 ze dne 31. 5. 2021

4/372 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o rozsahu úkolů stanovených Moravskoslezskému kraji v „Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020“ a v „Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020“

4/372 17. 6. 2021
2. rozhodlo

schválit Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 4/313 ze dne 14. 12. 2020

č. 16/1042 ze dne 10. 5. 2021

4/373 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost subjektu Eufour PR, s.r.o., ze dne 22. 4. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/373 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Eufour PR, s.r.o.,  IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji ve výši 900.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2021 do dne 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1231 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1665 ze dne 12.12.2019

4/374 17. 6. 2021
1. schvaluje

výběr varianty DZ27A koridoru pro bezúvraťovou spojku železničních tratí Přerov – Sedlnice vymezeného v návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1230 ze dne 31.5.2021

č. 4/314 ze dne 14.12.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/126 ze dne 17.12.2020

4/375 17. 6. 2021
1. rozhodlo

v návaznosti na § 172 odst. 5 správního řádu o přijetí rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

4/375 17. 6. 2021
2. rozhodlo

v souladu s § 41 stavebního zákona o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.