Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 10. 2017

Rada kraje

22/1931 10. 10. 2017
1. schvaluje

program 22. schůze rady kraje konané dne 10. 10. 2017

Rada kraje

22/1932 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Jaroslava Kanii a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 21. schůze rady kraje, konané dne 26. 9. 2017

22/1932 10. 10. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu z 22. schůze rady kraje, konané dne 10. 10. 2017:

-      Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

-      Mgr. Stanislav Folwarczny

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1057 ze dne 30. 5. 2017

22/1933 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

informaci o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861, konané dne 8. 6. 2017, a o přijatých rozhodnutích valné hromady dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č.p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 42/3072 ze dne 24. 4. 2014

č. 10/716 ze dne 28. 3. 2017

č. 16/1318 ze dne 27. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/751 ze dne 24. 4. 2014

č. 3/135 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/255 ze dne 15. 6. 2017

22/1934 10. 10. 2017
1. schvaluje

smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu

22/1934 10. 10. 2017
2. schvaluje

mzdové nároky členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, dle návrhu předneseného na valné hromadě

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8554 ze dne 4. 10. 2016

č. 111/8555 ze dne 4. 10. 2016

22/1935 10. 10. 2017
1. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu

22/1935 10. 10. 2017
2. vydává

nařízení kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu

22/1935 10. 10. 2017
3. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Rada kraje

22/1936 10. 10. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

22/1936 10. 10. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

22/1936 10. 10. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“, a to:

členové:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

22/1936 10. 10. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“, a to:

členové:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Alena Vařejková, odbor zdravotnictví

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

Rada kraje

22/1937 10. 10. 2017
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Správa identit krajské korporace“, a to odesláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu s následným odesláním oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante k uveřejnění (po rozhodnutí o uzavření smlouvy)

22/1937 10. 10. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Správa identit krajské korporace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

22/1937 10. 10. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídky a dále pro ústní jednání s dodavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Správa identit krajské korporace“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Jiří Hošek, odbor informatiky

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

22/1937 10. 10. 2017
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání s dodavatelem na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně

Rada kraje

22/1938 10. 10. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

22/1938 10. 10. 2017
2. prohlašuje

že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

22/1938 10. 10. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

22/1938 10. 10. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/787 ze dne 11. 4. 2017

22/1939 10. 10. 2017
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3.       VISITECH a.s.

Košinova 655/59, 612 00 Brno

IČO: 25543415

22/1939 10. 10. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení nástroje SIEM včetně funkcionality pro audit logů“ účastníka:

K2 atmitec s.r.o.

Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava

IČO: 42767717

za cenu nejvýše přípustnou 3.138.500,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1612 ze dne 29. 8. 2017

22/1940 10. 10. 2017
1. rozhodla

na základě výsledku jednání s osloveným dodavatelem a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zabezpečení komerčního prostoru“ s dodavatelem:

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 01440578

za cenu nejvýše přípustnou 4.028.700,- Kč bez DPH

Rada kraje

22/1941 10. 10. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.“

22/1941 10. 10. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

se sídlem: Praha 8, Vítkova 10/241, PSČ 18600

IČ: 26187639

za cenu nejvýše přípustnou 575.500 Kč bez DPH

Rada kraje

22/1942 10. 10. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon IČ a koordinátor BOZP při realizaci stavby "Budova dílen SOŠ Bruntál"“

22/1942 10. 10. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. ČECH - ENGINEERING, a.s.

se sídlem: Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 25394983

za nejvýše přípustnou cenu 454.000,00 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1427 ze dne 18. 7. 2017

č. 18/1514 ze dne 8. 8. 2017

22/1943 10. 10. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Analýza dopadů a implementace požadavků nařízení GDPR“, v její 2. části: Komplexní analýza jednotlivých klíčových procesů, oblasti řízení, technologií a smluvních dokumentů v souvislosti s implementací požadavků GDPR v nemocnicích založených nebo zřizovaných MSK, účastníka s pořadovým číslem:

2.   RELSIE spol. s r.o. 

      se sídlem:  Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

      IČ: 62417339

za cenu nejvýše přípustnou 1.190.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1616 ze dne 29. 8. 2017

č. 18/1505 ze dne 8. 8. 2017

22/1944 10. 10. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“ II.“ účastníky s pořadovými čísly v rámci částí zakázky:

1. část VZ Zadávání veřejných zakázek

1.   UNIT s.r.o.

      se sídlem:  Gorkého 2573, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

      IČ: 47451432

za cenu nejvýše přípustnou 406.000 Kč bez DPH

2. část VZ Projektové řízení

1.   PM CONSULTING s.r.o.

      se sídlem:  Husova 86, 565 01 Choceň

      IČ: 25117491

za cenu nejvýše přípustnou 417.690 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1327 ze dne 27. 6. 2017

č. 18/1505 ze dne 8. 8. 2017

22/1945 10. 10. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace specifických vzdělávacích programů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK““ účastníky s pořadovými čísly v rámci částí zakázky:

3. část VZ Finanční řízení

1.   DYNATECH s.r.o.

      se sídlem:  Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno

      IČ: 25501003

za cenu nejvýše přípustnou 960.000 Kč bez DPH

4. část VZ Naplnění standardů kybernetické bezpečnosti

2.   AutoCont CZ a.s.

      se sídlem:  Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

      IČ: 47676795

za cenu nejvýše přípustnou 1.139.300 Kč bez DPH

5. část VZ Interní lektoři

1.   Everesta, s.r.o.

      se sídlem:  Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 47001

      IČ: 25014650

za cenu nejvýše přípustnou 630.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1426 ze dne 18. 7. 2017

22/1946 10. 10. 2017
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““ účastníka s pořadovým číslem:

2. FORTEX - AGS, a.s.

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, Doručovací číslo: 787 92

IČ: 00150584

za cenu nejvýše přípustnou 31.910.717,34 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1947 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Štěpánkovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1947 10. 10. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Štěpánkovice, IČO 66738067, v maximální výši 99,2 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na podporu mládeže v hasičském sportu SDH Štěpánkovice, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

22/1947 10. 10. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Štěpánkovice, IČO 66738067, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22/1947 10. 10. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

99,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5512 -

Požární ochrana - dobrovolná část

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

99,2 tis. Kč

Rada kraje

22/1948 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 462 – 477/V ze dne 21. 6. 2017, č. 478 – 495/V ze dne 26. 6. 2017, č. 496 – 519/D ze dne 10. 7. 2017, č. 520 – 569/D ze dne 24. 7. 2017, č. 570 – 609/V ze dne 21. 8. 2017 a č. 610 - 625 ze dne 4. 9. 2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8592 ze dne 4. 10. 2016

22/1949 10. 10. 2017
1. schvaluje

zápis nemateriálního statku „Jízda kolem osení v Lukavci u Fulneku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

22/1949 10. 10. 2017
2. schvaluje

zápis nemateriálního statku „Ověnžok – točivý párový tanec“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1950 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

žádost Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o poskytnutí příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1950 10. 10. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na přípravu a realizaci výstavy „Vlastislav Hofman (1884 – 1964) – Pocta invenci“ v rámci akce „Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“

22/1950 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12.2016

22/1951 10. 10. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ve výši 743.000 Kč z rozpočtu Statutárního města Frýdek‑Místek, IČO 00296643, do rozpočtu kraje na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264 realizovanou Muzeem Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizací, IČO 00095630, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1951 10. 10. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4121 –

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o

743 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 –         

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

743 tis. Kč

22/1951 10. 10. 2017
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na akci „Oprava části fasády zámku ve Frýdku‑Místku“ na rok 2017 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 743.000 Kč s účelovým určením na obnovu kulturní památky – zámek č. p. 1264, rejstř. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 19215/8-745, Městská památková zóna Frýdek, parcela č. 3340, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek‑Místek, kraj Moravskoslezský, v rozsahu těchto prací: obnova fasády západní strany II. nádvoří a pilířů, jižní strany a severní strany zámku – oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce; západní strana II. nádvoří a severní strana zámku – repase oken a mříží včetně nátěru, klempířské konstrukce a související práce 

22/1951 10. 10. 2017
4. pověřuje

organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, plněním veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

22/1952 10. 10. 2017
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

22/1952 10. 10. 2017
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

22/1952 10. 10. 2017
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

22/1952 10. 10. 2017
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/6084 ze dne 2. 11. 2011

č. 2/22 ze dne 22. 11. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010

22/1953 10. 10. 2017
1. rozhodla

revidovat úrokovou sazbu 1. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky, čerpané v roce 2011, na základě  Smlouvy o financování projektu Moravia‑Silesia Regional Infra II (CZ) č. 25.838 ze dne 18. 11. 2010 dle postupu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1954 10. 10. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

57 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

57 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1167 ze dne 5. 3. 2015

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

22/1955 10. 10. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 44.022.608,10 Kč na financování projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002708 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000356, ze dne 13. 9. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1103 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1956 10. 10. 2017
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)” ve výši 250 tis. Kč a použít tuto úsporu na akci „Oprava střechy nad mateřskou školou (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)“

22/1956 10. 10. 2017
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 3.600.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zabezpečení a sanace hradby u brány hradu Hukvaldy“

22/1956 10. 10. 2017
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizacím:

a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky v budově následné péče“

b)   Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 514.441,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy“

22/1956 10. 10. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizacím:

a)    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 2.000.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky v budově následné péče“

b)   Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 250.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy nad mateřskou školou“

22/1956 10. 10. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.600,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

514,44 tis. Kč

Celkem

o

2.514,44 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.000,00 tis. Kč

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250,00 tis. Kč

Celkem

o

2.250,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.864,44 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1957 10. 10. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017

22/1957 10. 10. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

100,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6114 -

Volby do Parlamentu ČR

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

67,0 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

17,0 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

6,0 tis. Kč

pol.  5156 -

Pohonné hmoty a maziva

o

5,0 tis. Kč

pol.  5161 -

Služby pošt

o

2,0 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

2,0 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

1,0 tis. Kč

Celkem

o

100,0 tis. Kč

22/1957 10. 10. 2017
3. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 67 tis. Kč z 309.814,29 tis. Kč na 309.881,29 tis. Kč

Rada kraje

22/1958 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

žádosti **********, o prodej částí pozemků parc. č. 3205/122 ostatní plocha a parc. č. 3205/42 ostatní plocha v k. ú. Kylešovice, obec Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1958 10. 10. 2017
2. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3205/122 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/147 ostatní plocha, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 3318 – 95/2015 ze dne 12. 8. 2015,

část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/148 ostatní plocha, o výměře 223 m2, dle geometrického plánu č. 3417 – 13/2017 ze dne 8. 3. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

22/1958 10. 10. 2017
3. bere na vědomí

žádost pana**********, o prodej části pozemku parc. č. 3079/1 ostatní plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

22/1958 10. 10. 2017
4. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3079/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3079/39 ostatní plocha, o výměře 65 m2, dle geometrického plánu č. 2766 – 45/2017 ze dne 7. 7. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1959 10. 10. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5122 -

Podlimitní věcná břemena

o

15 tis. Kč

Rada kraje

22/1960 10. 10. 2017
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Novostavba bytových domů a související infrastruktury“ na části pozemku parc. č. 2371/9 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

22/1960 10. 10. 2017
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2371/9 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, ve prospěch společnosti KP REAL SOLICITATION s.r.o., náměstí Republiky 496/8, Opava, IČO 04048954, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku dešťovou kanalizaci včetně šachtice, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení

22/1960 10. 10. 2017
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Frýdek-Místek Lískovecká, VNk, RVN DO, MS“ na části pozemků parc. č. 5263/3, parc. č. 5263/26 a parc. č. 5264/2, vše  ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

22/1960 10. 10. 2017
4. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 5263/3, parc. č. 5263/26 a parc. č. 5264/2, vše  ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na částech služebných pozemků, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1961 10. 10. 2017
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 00842745, s účelovým určením na odstranění následků škod způsobených zatečením vody během rekonstrukce střechy v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 1.255 tis. Kč

22/1961 10. 10. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

1.255 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.255 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/105 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1962 10. 10. 2017
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“ o částku 119.133,62 Kč

22/1962 10. 10. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na realizaci akce „Odstranění následků vodovodní škody z listopadu 2016“ o částku 45.000 Kč

22/1962 10. 10. 2017
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na obnovu movitého majetku v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 155.045 Kč

22/1962 10. 10. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, s účelovým určením na úpravu vnitřního vodovodu v budově č. p. 2352 v rámci akce „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví školství“ o částku 133.133 Kč

22/1962 10. 10. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

452.312 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

274.179 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

178.133 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/435 ze dne 14. 9. 2017

22/1963 10. 10. 2017
1. rozhodla

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje dokumentaci pro provádění stavby „Muzeum automobilů Tatra“ vypracovanou společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava, IČO 28608909, z vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČO 01482840

b)   předat majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí do vlastnictví kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1231 ze dne 12. 6. 2017

22/1964 10. 10. 2017
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 02222/2017/KŘ ze dne 4. 7. 2017 na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu odborného sociálního poradenství ve Frýdku-Místku“ pro organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace se zhotovitelem, kterým je společnost

BESKYDGROUP s.r.o.

IČ: 28614321

se sídlem: Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek-Místek

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

22/1965 10. 10. 2017
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Kardiální a jiné specifické markery“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

22/1965 10. 10. 2017
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/117 ze dne 6. 12. 2016

č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017

č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

č. 11/817 ze dne 11. 4. 2017

č. 11/818 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 101/7775 ze dne 24. 5. 2016

č. 11/8609 ze dne 4. 10. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1966 10. 10. 2017
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví ve výši 44.000 tis. Kč dle předloženého materiálu a použít tuto úsporu na financování akce „Příspěvek na provoz v odvětví zdravotnictví – příspěvkové organizace kraje“

22/1966 10. 10. 2017
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 750.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Výměna zdravotechniky - plicní pavilon Karviná“

22/1966 10. 10. 2017
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

22/1966 10. 10. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

43.250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

43.250 tis. Kč

22/1966 10. 10. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR o částku 22.000 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací

22/1966 10. 10. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 22.000 tis. Kč s účelovým určením na dofinancování hlavní činnosti příspěvkových organizací

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1835 ze dne 12. 9. 2017

22/1967 10. 10. 2017
1. rozhodla

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí č. PRK 19/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.362.385,- Kč ze dne 11. 9. 2017, č. j.: MF-66199/2014/1203-7 a zároveň podat návrh na přiznání odkladného účinku této žalobě, dle předloženého materiálu

22/1967 10. 10. 2017
2. rozhodla

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí č. PRK 20/2014 o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.821.009,- Kč ze dne 18. 9. 2017, č. j.: MF-66202/2014/1203-3 a zároveň podat návrh na přiznání odkladného účinku této žalobě, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1968 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu „Žijeme naplno“, IČO 22759026, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY – KOŠÁRKY“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1968 10. 10. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu „Žijeme naplno“, IČO 22759026, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY – KOŠÁRKY“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem „Žijeme naplno“ smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22/1968 10. 10. 2017
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu “ o 200.000 Kč

22/1968 10. 10. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1969 10. 10. 2017
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ ve výši 1.171.400 Kč a u úspory v rámci akce rozpočtu „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 1.028.600 Kč

22/1969 10. 10. 2017
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu“ o částku 2.200.000 Kč

22/1969 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.171,4 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.248,6 tis. Kč

Celkem

o

2.420,0 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

2.000,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

200,0 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

80,0 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

140,0 tis. Kč

Celkem

o

420,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/760 ze dne 28. 3. 2017

22/1970 10. 10. 2017
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Úřadem práce České republiky, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava při naplňování Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1971 10. 10. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

240,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

60,00 tis. Kč

Celkem

300,00 tis. Kč

22/1971 10. 10. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

50,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

40,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

14,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,60 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

21,20 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

9,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

50,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

37,00 tis. Kč

Celkem

221,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

221,80 tis. Kč

22/1971 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

95,59 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

95,59 tis. Kč

Celkem

191,18 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

95,59 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

95,59 tis. Kč

Celkem

191,18 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

22/1972 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1972 10. 10. 2017
2. nesouhlasí

s úpravou výše poplatků za správu Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. od 1. 1. 2016 do konečného data splacení na základě posudku externí nezávislé společnosti, který by stanovil obvyklou tržní cenu služeb poskytovaných společností CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. na základě Operační smlouvy ve prospěch Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

22/1973 10. 10. 2017
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22/1973 10. 10. 2017
2. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelce **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 544

22/1973 10. 10. 2017
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

22/1973 10. 10. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22/1973 10. 10. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

22/1973 10. 10. 2017
6. bere na vědomí

žádost o změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

22/1973 10. 10. 2017
7. rozhodla

schválit změnu výše dotace, a uzavřít s žadatelem příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 110/8518 ze dne 22. 9. 2016

22/1974 10. 10. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016-2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22/1974 10. 10. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 839.400 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

22/1974 10. 10. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 12. 2017

22/1974 10. 10. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

839,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

839,4 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1975 10. 10. 2017
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Osvětová činnost“ ve výši 17.000 Kč

22/1975 10. 10. 2017
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora tříděného sběru“ o částku 17.000 Kč

22/1975 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5139 -

Nákup materiálu

o

2,70 tis. Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

17,00 tis. Kč

Celkem

o

19,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3727 -

Prevence vzniku odpadů

pol. 5139 -

Nákup materiálu

 o

12,70 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7,00 tis. Kč

Celkem

o

19,70 tis. Kč

22/1975 10. 10. 2017
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 20.640 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

22/1975 10. 10. 2017
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu “Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 20.640 Kč

22/1975 10. 10. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

20,64 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

20,64 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1976 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s. ze dne 12. 9. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 20. 9. 2017, ve věci poskytnutí dotace na projekt Výstava hospodářských zvířat a doprovodný program na X. Euroregionálním jarmarku v Dolní Lomné, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1976 10. 10. 2017
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s, IČO 04183118, na projekt Výstava hospodářských zvířat a doprovodný program na X. Euroregionálním jarmarku v Dolní Lomné ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 11. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

22/1976 10. 10. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu kraje „Osvětová činnost“ ve výši 50.000 Kč

22/1976 10. 10. 2017
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Propagace v oblasti zemědělství“ částku o 50.000 Kč

22/1976 10. 10. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

 

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

22/1977 10. 10. 2017
1. souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje II.“

Rada kraje

22/1978 10. 10. 2017
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2017/2018

Rada kraje

22/1979 10. 10. 2017
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Multifunkční přírodovědná učebna“, na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 451, část obce Frýdek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 968/4 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, předané k hospodaření organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T.G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00577243, dle předloženého materiálu

22/1979 10. 10. 2017
2. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00577243, ve výši 300 tis. Kč na akci „Multifunkční přírodovědná učebna“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1484 ze dne 18. 7. 2017

č. 20/1857 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1980 10. 10. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.960.905,80 Kč dle předloženého materiálu

22/1980 10. 10. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

22/1980 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.960.912 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

233.023 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

902.861 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

563.604 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.261.424 Kč

Celkem

  o

2.960.912 Kč

22/1980 10. 10. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu rozvoje kompetencí psaní všemi deseti dle přílohy č. 2 tohoto usnesená s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

22/1980 10. 10. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky cizích jazyků dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2018

22/1980 10. 10. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)    Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, o částku 134.000 Kč, s účelovým určením na vybavení prostor pro SPC v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, o částku 123.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené se stěhováním školy do nových prostor s časovou použitelnosti od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

22/1980 10. 10. 2017
7. souhlasí

s posunutím časové použitelnosti neinvestičních příspěvků s účelovým určením na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 organizacím:

a)    Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, účelový příspěvek ve výši 50.000 Kč do 31. 7. 2018

b)   Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, IČO 60337389, účelový příspěvek ve výši 50.000 Kč do 30. 6. 2018

22/1980 10. 10. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol 5229 -

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

o

1.702,2 tis. Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

257,0 tis. Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5169 -

Nákup ostatní služeb

o

0,5 tis. Kč

Celkem

1.959,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.052,7 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

772,5 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

134,0 tis. Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5164 -

Nájemné

o

0,5 tis. Kč

Celkem

1.959,7 tis. Kč

22/1980 10. 10. 2017
9. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, ve výši 193 tis. Kč, na pořízení klavírního křídla

Rada kraje

22/1981 10. 10. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu:

a)    na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 93.171.527 Kč

b)   dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017“ ve výši 144.400 Kč

dle předloženého materiálu

22/1981 10. 10. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

22/1981 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

144.400 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

144.400 Kč

22/1981 10. 10. 2017
4. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

22/1981 10. 10. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

22/1981 10. 10. 2017
6. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

22/1981 10. 10. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

93.171.527 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

62.633 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

372.396 Kč

Celkem

435.029 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

11.292.110 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

619.237 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 1.792.031 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

 66.403.125 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

571.816 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

175.407 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

6.308.096 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.205.382 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

880.086 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 117.628 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.561.390 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

126.067 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

35.317 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

93.950 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.424.914 Kč

Celkem

93.606.556 Kč

22/1981 10. 10. 2017
8. bere na vědomí

informaci o stavu financování podpůrných opatření vykázaných školami a školskými zařízeními za měsíc srpen 2017 ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Rada kraje

22/1982 10. 10. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1982 10. 10. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

22/1983 10. 10. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1983 10. 10. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/945 ze dne 11. 9. 2014

22/1984 10. 10. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1984 10. 10. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

22/1985 10. 10. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1985 10. 10. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

22/1986 10. 10. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1986 10. 10. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

22/1987 10. 10. 2017
1. bere na vědomí

informaci o přípravě akce „Den pečujících, aneb spolu ruku v ruce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

22/1987 10. 10. 2017
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ o částku 234 tis. Kč

22/1987 10. 10. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

234 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

234 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/849 ze dne 11. 4. 2017

č. 18/1588 ze dne 8. 8. 2017

č. 21/1879 ze dne 26. 9. 2017

22/1988 10. 10. 2017
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku s organizací Společně, o.p.s., IČO 26976307, v rámci projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1586 ze dne 8. 8. 2017

22/1989 10. 10. 2017
1. jmenuje

s účinností od 10. 10. 2017 včetně

Bc. Hanu Grodovou na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

22/1990 10. 10. 2017
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

22/1990 10. 10. 2017
2. svěřuje

organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČ 00095711, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 5T1 4665)

22/1990 10. 10. 2017
3. svěřuje

organizaci Sirius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 71197036, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 5T1 2456)

22/1990 10. 10. 2017
4. svěřuje

organizaci Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 8T3 6027)

22/1990 10. 10. 2017
5. svěřuje

organizaci Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 5T1 4663)

22/1990 10. 10. 2017
6. svěřuje

organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, 742 13 Studénka-Butovice, IČ 48804860, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu (RZ: 6T5 3218)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/413 ze dne 24. 1. 2017

22/1991 10. 10. 2017
1. schvaluje

změnu v poskytnutí motorového vozidla náměstkovi hejtmana kraje k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 1

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1846 ze dne 12. 9. 2017

č. 18/1517 ze dne 8. 8. 2017

22/1992 10. 10. 2017
1. rozhodla

uzavřít dohodu o zániku závazku ze smlouvy o vypracování technického řešení aplikační části projektu „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci (zkráceně ePodání)“ ev. č. 03132/2017/KŘ se společností Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 26490951, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.