Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 11. 2017

Rada kraje

25/2151 21. 11. 2017
1. schvaluje

program 25. schůze rady kraje konané dne 21. 11. 2017

Rada kraje

25/2152 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 24. schůze rady kraje, konané dne 7. 11. 2017

25/2152 21. 11. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu z 25. schůze rady kraje, konané dne 21. 11. 2017:

-         Ing. Jakuba Unucku, MBA

-         Ing. Jaroslava Kaniu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

25/2153 21. 11. 2017
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017 a výroční zprávy za rok 2017 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČO 25874705, se sídlem Třebovická 5505/48, Třebovice, 722 00 Ostrava

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č. p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

25/2154 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č. p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, za období leden - září 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

25/2155 21. 11. 2017
1. schvaluje

investiční akci obchodní společnosti dle zpracovaného projektu s rozpočtovými náklady ve výši 29.078.196,89 Kč včetně DPH na realizaci akce „Úprava lůžkových oddělení – 1. etapa“ realizovanou obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov č.p. 442, PSČ 739 91, IČO 27835545, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

25/2156 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČO 26865858, za leden – září 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/7383 ze dne 22.3.2016

25/2157 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o probíhajících jednání mezi Moravskoslezským krajem a společností Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 45192464, ve věci nároků společnosti Ridera Stavební a.s. vzniklých při provádění díla - stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu

25/2157 21. 11. 2017
2. rozhodla

dále postupovat ve věci nároků společnosti Ridera Stavební a.s., blíže specifikovaných v bodě 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

25/2157 21. 11. 2017
3. rozhodla

vypořádat nároky Moravskoslezského kraje vůči společnosti Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 45192464, které vznikly na základě špatné fakturace dodaného vybavení a skutečného stavu u stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ ve výši 227.883,49 Kč bez DPH, a to započtením proti nároku přiznanému společnosti Ridera Stavební a.s. usnesením rady kraje č. 94/7383 ze dne 22. 3. 2016 ve výši 742.431,24 Kč bez DPH

Rada kraje

25/2158 21. 11. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

25/2158 21. 11. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

25/2158 21. 11. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře““, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

25/2158 21. 11. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře““, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Jana Trombíková, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Tomáš Karas, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

25/2159 21. 11. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené podlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

25/2159 21. 11. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, a to:

 

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

25/2159 21. 11. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, a to:

 

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Plk. Ing. Jiří Němčík, HZS MSK

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

25/2160 21. 11. 2017
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

25/2160 21. 11. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

25/2160 21. 11. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna““, a to:

 

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

25/2160 21. 11. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna““, a to:

 

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Michal Janák, odbor investiční a majetkový

Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1322 ze dne 27.6.2017

25/2161 21. 11. 2017
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

5. Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno

IČO: 60712384

25/2161 21. 11. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace SV hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy“ účastníka:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

IČO: 60753013

za cenu nejvýše přípustnou 5.121.626,73,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1780 ze dne 12.9.2017

č. 15/1222 ze dne 12.6.2017

25/2162 21. 11. 2017
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro část 3 veřejné zakázky s názvem „Pořízení výpočetní techniky“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Šance pro region s.r.o.

Petrovice u Karviné 570, 732 72 Petrovice u Karviné

IČO: 27779009

25/2162 21. 11. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení výpočetní techniky“ účastníka:

pro část 3 veřejné zakázky – Dodávka 60 ks osobních počítačů

C SYSTEM CZ a.s.

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice

IČO: 27675645

za cenu nejvýše přípustnou 1.039.200,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1324 ze dne 27.6.2017

25/2163 21. 11. 2017
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. MH – STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 27776506

25/2163 21. 11. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa“ účastníka:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

IČO: 26807947

za cenu nejvýše přípustnou 14.000.000,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1082 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

25/2164 21. 11. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

25/2164 21. 11. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

25/2164 21. 11. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1082 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

25/2165 21. 11. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

25/2165 21. 11. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

25/2165 21. 11. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/563 ze dne 28.2.2017

č. 19/1606 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20.6.2013

25/2166 21. 11. 2017
1. schvaluje

v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Novojičínsko východ“, spočívající v navýšení maximální ceny za Vozokm z původní výše 36,00 Kč na cenu ve výši 38,00 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1937 ze dne 10. 10. 2017

25/2167 21. 11. 2017
1. rozhodla

na základě výsledku jednání s osloveným dodavatelem a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Správa identit krajské korporace“ s dodavatelem:

NEWPS.CZ s.r.o.

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

IČO: 25625632

za cenu nejvýše přípustnou 11.300.207,90,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1065 ze dne 30.5.2017

25/2168 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním vývoji procesu vedoucího k uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu

25/2168 21. 11. 2017
2. rozhodla

zrušit v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení pod označením „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

25/2168 21. 11. 2017
3. pověřuje

společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

25/2169 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Nákup dataprojektorů pro místnost zastupitelstva kraje"

25/2169 21. 11. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. AV MEDIA, a.s.

se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

IČO: 48108375

za cenu nejvýše přípustnou 403.796,00 Kč bez DPH

Rada kraje

25/2170 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění specifických odborných služeb podporující zavedení Cochemského principu do praxe“

25/2170 21. 11. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28659392

za cenu nejvýše přípustnou 1.199.000,- Kč bez DPH

Rada kraje

25/2171 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Úprava hostované spisové služby ICZ e-spis LITE“

25/2171 21. 11. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

za cenu nejvýše přípustnou 492.480 Kč bez DPH

Rada kraje

25/2172 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění certifikace a recertifikace dle IPMA pro zaměstnance KÚ MSK“

25/2172 21. 11. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Společnost pro projektové řízení z.s.

se sídlem: Zemědělská 814/5, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 47608749

za cenu nejvýše přípustnou 335.100 Kč bez DPH

Rada kraje

25/2173 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Poskytování technické podpory zálohovacího software DellEMC NetWorker“

25/2173 21. 11. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.   VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

za cenu nejvýše přípustnou 447 777 Kč bez DPH

Rada kraje

25/2174 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zhotovení EP, PD, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD – Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově“

25/2174 21. 11. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. MR Design CZ, s.r.o.

Se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 25388606

za cenu nejvýše přípustnou 1.125.000 Kč bez DPH

Rada kraje

25/2175 21. 11. 2017
1. schvaluje

zápisy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 11. 2017 u veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Nákup tonerů 2018“

25/2175 21. 11. 2017
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

Pavel Danihelka

se sídlem: 535 01, Veselí 106

IČO: 72820942

25/2175 21. 11. 2017
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

1. CARTOUCHE PLUS s.r.o.

se sídlem: Těrlická 1202/22a, 735 35 Horní Suchá

IČO: 27840409

2. Z + M Partner, spol. s r.o.

se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 26843935

3. TONERSYSTEM s.r.o.

se sídlem: Junácká 1077/110, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

IČO: 26842548

za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smluv, které jsou přílohami předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8633 ze dne 18.10.2016

25/2176 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti FEDORIK s.r.o., IČO 04062680, o prominutí smluvní pokuty uplatněné na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2176 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prominout smluvní pokutu ve výši 225.036,79 Kč společnosti FEDORIK s.r.o., IČO 04062680, uplatněnou na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ, dle předloženého materiálu

25/2176 21. 11. 2017
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2177 21. 11. 2017
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 10. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

25/2177 21. 11. 2017
2. stanoví

a.    u usnesení č. 14/1117 bod 3. ze dne 30. 5. 2017 termín další kontroly plnění na březen 2018

b.    u usnesení č. 15/1272 bod 3. ze dne 12. 6. 2017 termín další kontroly plnění na březen 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2178 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2178 21. 11. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ v maximální výši 220 tis. Kč

25/2178 21. 11. 2017
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o 85 tis. Kč a investiční finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč na akci „Zvýšení úrovně zabezpečení areálu IVC Bílovec"

25/2178 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci v maximální výši 85 tis. Kč a investiční účelovou dotaci v maximální výši 135 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených se zvýšením zabezpečení Integrovaného výjezdového centra Bílovec, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

25/2178 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu nákladů spojených se zvýšením zabezpečení Integrovaného výjezdového centra Bílovec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2178 21. 11. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

pol. 6341  -

Investiční transfery obcím

o

220 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

85 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6339  -

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

135 tis. Kč

25/2178 21. 11. 2017
7. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení

Zodp. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2179 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout darovat

a)    350 ks hlásičů požáru

b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

25/2179 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu na darování

a)    350 ks hlásičů požáru,

b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

25/2179 21. 11. 2017
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/109 ze dne 16.3.2017

25/2180 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 8. 11. 2017 o prodloužení období realizace projektu souvisejícího s dostavbou hasičské stanice Bruntál dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2180 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 3/109 ze dne 16. 3 2017 v bodu 2. písm. b) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“, dle předloženého materiálu

25/2180 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00819/2017/KH uzavřené dne 19. 4. 2017 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2180 21. 11. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2181 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

25/2181 21. 11. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Vondrák Ivo, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

25/2182 21. 11. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

            1 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

         170 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

           50 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

           90 tis. Kč

Celkem

o

         311 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

       161 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

       150 tis. Kč

Celkem

o

       311 tis. Kč

25/2182 21. 11. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akcí „Světová zdravotnická organizace (WHO)“ ve výši 7,63 tis. Kč, „Podpora akcí celokrajského významu“ ve výši 12,03 tis. Kč a „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 50 tis. Kč

25/2182 21. 11. 2017
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 69,66 tis. Kč na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“ a ve výši 100 tis. Kč na akci „Realizace komunikační strategie“

25/2182 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

         300,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

           75,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

         109,18 tis. Kč

pol.  5492 -

Dary obyvatelstvu

o

           30,00 tis. Kč

na § 3591 -

Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

             2,25 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

             5,38 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

            0,78 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

            4,48 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

            1,11 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

            2,53 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

            2,63 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

            0,50 tis. Kč

na § 5591 -

Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému

pol.  5164 -

Nájemné

o

          20,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

          30,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

      1.443,35 tis. Kč

Celkem

o

      2.027,19 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

      1.733,45 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

         180,32 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

13,42 tis. Kč

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

         100,00 tis. Kč

Celkem

o

      2.027,19 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2183 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy – Městského obvodu Poruba, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2183 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout statutárnímu městu Ostrava – Městskému obvodu Poruba, IČO 00845451, účelovou investiční dotaci ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s revitalizací vstupní plochy u Bludného balvanu s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

25/2183 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace se statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2183 21. 11. 2017
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst“

25/2183 21. 11. 2017
5. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na akci „Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst“

25/2183 21. 11. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, mezinárodního a historického povědomí

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, mezinárodního a historického povědomí

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

250 tis. Kč

25/2183 21. 11. 2017
7. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2184 21. 11. 2017
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

25/2184 21. 11. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2185 21. 11. 2017
1. schvaluje

návrh programu 6. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8292 ze dne 23.8.2016

25/2186 21. 11. 2017
1. rozhodla

o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: **********, za obor uchovávané řemeslné tradice: dřevo - řezbářství

25/2186 21. 11. 2017
2. rozhodla

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000,-- Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: **********

25/2186 21. 11. 2017
3. rozhodla

o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: **********, za obor uchovávané řemeslné tradice: klempířské a pokrývačské práce

25/2186 21. 11. 2017
4. rozhodla

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000,-- Kč za získání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“, a to: **********

25/2186 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1230 ze dne 7.5.2015

25/2187 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2018, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu

25/2187 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2187 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/572 ze dne 19. 12. 2013

25/2188 21. 11. 2017
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2017 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou:

a)    finančního ocenění ve výši 25.000,-- Kč, a to: panu **********, za fotografii, tzv. brýlovku, s názvem „Mešita v Marsa Alam“

b)   finančního ocenění ve výši 15.000,-- Kč, a to: paní **********, paní **********, paní **********, paní **********, paní ********** za soubor mozaik z knoflíků „Kočka a sova“

c)    finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč, a to: panu **********, za soubor kreseb "Nevyřčená otázka" a "Hra na perspektivu"

d)   finančního ocenění ve výši 10.000,-- Kč, a to: **********, za malbu a báseň „Bolest“

25/2188 21. 11. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

12.250,-- Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

12.250,-- Kč

Rada kraje

25/2189 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

návrh na uzavření Memoranda o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, obcí Hukvaldy, IČO 00297194, společností Janáčkův máj, o.p.s., IČO 26807882, a spolkem JANÁČKOVY HUKVALDY z.s., IČO 64627888, dle příloh č. 1 předloženého materiálu

25/2189 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Memorandum o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, obcí Hukvaldy, IČO 00297194, společností Janáčkův máj, o.p.s., IČO 26807882, a spolkem JANÁČKOVY HUKVALDY z.s., IČO 64627888, dle příloh č. 1 předloženého materiálu

25/2189 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

4/274 ze dne 15. 6. 2017

25/2190 21. 11. 2017
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

25/2190 21. 11. 2017
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

25/2190 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2191 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 předloženého materiálu

25/2191 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 - 16 předloženého materiálu

25/2191 21. 11. 2017
3. bere na vědomí

žádost společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a 2018 na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

25/2191 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 společnosti Janáčkův máj, o. p. s., IČO 26807882, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ ve výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 20. 12. 2017 do 31. 12. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

25/2191 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

500 tis. Kč

25/2191 21. 11. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2192 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2192 21. 11. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 70.000,-- Kč s účelovým určením na zajištění projektu „Opava cantat 2017“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

25/2192 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

70 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 5/408 ze dne 14. 9. 2017

25/2193 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost **********o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projekt „Realizace žulové dlažby v areálu zámku ve Fulneku“ s časovou použitelností od 1. 10. – 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje **********U školky 1620/5, 708 00 Ostrava, Ostrava – Poruba, na realizaci projektu „Realizace žulové dlažby v areálu zámku ve Fulneku“, ve výši 100.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle příloh č. 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9 - 12 předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu“ ve výši 3 tis. Kč

25/2193 21. 11. 2017
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji“ o částku 3 tis. Kč

25/2193 21. 11. 2017
7. bere na vědomí

žádost subjektu Jiří Kolbaba - THE WORLD, IČO 10549641, o změnu časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 04395/2017/KPP dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Jiří Kolbaba - THE WORLD, IČO 10549641, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/408 z 14. 9. 2017 z „od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017“ na „od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018“ a změnit uznatelné náklady projektu Svět v Ostravě dle předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04395/2017/KPP se subjektem Jiří Kolbaba - THE WORLD, IČO 10549641, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

25/2193 21. 11. 2017
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 4., 8. a 9. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

25/2193 21. 11. 2017
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

507,5 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

Na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

360,0 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5229 -

 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

100,0 tis. Kč

Celkem

967,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

 o

  7,5 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

 20,0 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

790,0 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 50,0 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

100,0 tis. Kč

Celkem

967,5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12.2016

č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

25/2194 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení Permoník, spolek, IČO 64628752, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Příprava výchovných koncertů Sborového studia Permoník“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2194 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení Permoník, spolek, IČO 64628752, ve výši 200.000,-- Kč, na projekt „Příprava výchovných koncertů Sborového studia Permoník" s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2194 21. 11. 2017
3. bere na vědomí

dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02863/2017/KPP se subjektem Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/121 z 16. 3. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2194 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02863/2017/KPP se subjektem Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola svaté Anežky České, IČO 16628144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/121 z 16. 3. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2194 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

25/2194 21. 11. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

Na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2195 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Janáček Ostrava 2018 – společný projekt ostravské hudební scény“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2195 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, ve výši 1.950.000,-- Kč na realizaci projektu „Janáček Ostrava 2018 – společný projekt ostravské hudební scény“, s časovou použitelností od 20. 12. 2017 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2195 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1.950 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.950 tis. Kč

25/2195 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15.6.2017

25/2196 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

25/2196 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/145 ze dne 28.4.2005

25/2197 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory realizuje stavbu Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat

25/2197 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o realizaci stavebních úprav silnice III. třídy č. III/45820 dle předloženého materiálu

25/2197 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle předloženého materiálu

25/2197 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

25/2197 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2198 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“

25/2198 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 1.000.000 Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2198 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2199 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

25/2199 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 47.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2199 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6242 z 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1589 z 25. 9. 2015

25/2200 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období s účinnosti od 1. 1. 2018 dle předloženého materiálu

25/2200 21. 11. 2017
2. souhlasí

s návrhem rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období s účinnosti od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2200 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

s účinnosti od 1. 1. 2018 stanovit podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje na období roku 2018 a další období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2200 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1951 ze dne 21.4.2016

č. 9/764 ze dne 24.4.2014

25/2201 21. 11. 2017
1. souhlasí

s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

25/2201 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatek č. 2 dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/564 ze dne 28.2.2017

25/2202 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost dopravce ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 7. 11. 2017, TQM-holding, s.r.o. ze dne 10. 11. 2017, ČSAD Frýdek-Místek a.s. ze dne 8. 11. 2017, ČSAD Karviná a.s. ze dne 8. 11. 2017, ČSAD Havířov a.s. ze dne 8. 11. 2017, Dopravní podnik Ostrava a.s. ze dne 7. 11. 2017, České dráhy a.s. ze dne 7. 11. 2017 a Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. ze dne 9. 11. 2017 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 až 8 předloženého materiálu

25/2202 21. 11. 2017
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 11

b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 12

c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 13

d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 14

e)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 15

f)     Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, dle přílohy č. 16

g)   České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 17

h)   Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČO 48392219, dle přílohy č. 18

Rada kraje

25/2203 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit dokument „Bílá kniha 2018 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2203 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2030 ze dne 24.10.2017

25/2204 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2204 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2204 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2204 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2204 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2204 21. 11. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2205 21. 11. 2017
1. souhlasí

s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 726.242,00 Kč dle důvodové zprávy

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

25/2206 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Opavska, Hlučínska, Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Opavsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Hlučínsko, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Krnovsko, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Bruntálsko dle přílohy č. 7 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 8 předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Rýmařovsko, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 10 předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017 bod 4. tak, že se text „335.673.000 Kč“ nahrazuje textem „412.490.000 Kč, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017 bod 5. tak, že se text „1.825.200.000 Kč“ nahrazuje textem „1.945.866.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017 bod 6. tak, že se text „1.357.200.000 Kč“ nahrazuje textem „1.543.256.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 2. tak, že se text „1.076.400.000 Kč“ nahrazuje textem „1.215.734.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 3. tak, že se text „702.000.000 Kč“ nahrazuje textem „731.120.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 4. tak, že se text „1.638.000.000 Kč“ nahrazuje textem „1.729.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017 bod 5. tak, že se text „1.123.200.000 Kč“ nahrazuje textem „1.185.600.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017 bod 2. tak, že se text „538.200.000 Kč“ nahrazuje textem „568.100.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
15. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017 bod 3. tak, že se text „959.400.000 Kč“ nahrazuje textem „1.012.700.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017 bod 3. tak, že se text „678.600.000 Kč“ nahrazuje textem „716.300.000 Kč“, dle předloženého materiálu

25/2206 21. 11. 2017
17. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a návrhu dle bodů 2. až 16. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2207 21. 11. 2017
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

25/2207 21. 11. 2017
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

25/2207 21. 11. 2017
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

25/2207 21. 11. 2017
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2208 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o. ze dne 9. 11. 2017 ve věci změny charakteru části dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04464/2017/DSH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2208 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit údaje o dotaci poskytnuté společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o., IČO 29385725, uvedené pod evidenčním číslem 17 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 5/414 ze dne 14. 9. 2017 tak, že investiční část dotace ve výši 37.200 Kč mění svůj charakter na neinvestiční, čímž se celá dotace ve výši 158.700 Kč stává dotací neinvestiční, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 04464/2017/DSH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2208 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

25/2208 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

37,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

37,20 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2104 ze dne 7.11.2017

č. 16/1348 ze dne 27.6.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/423 ze dne 14.9.2017

č. 20/2057 ze dne 23.6.2016

25/2209 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v Moravskoslezském kraji drážní dopravou s ohledem na dosavadní a následný procesní postup od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020 do konce platnosti jízdního řádu 2022/2023, dle předloženého materiálu s úpravou

25/2209 21. 11. 2017
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností České dráhy, a.s., a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 14. 12. 2017 schválí změnu ve financování závazku kraje z původní částky 441.517.328 Kč na novou částku 449.127.000 Kč

25/2209 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017 bod 3. tak, že se text „441.517.328 Kč“ nahrazuje textem „449.127.000 Kč“

25/2209 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2210 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2210 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, ve výši 670 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019

25/2210 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2210 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8062 ze dne 19.7.2016

25/2211 21. 11. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 03678/2016/KŘ ze dne 3. 8. 2016 na stavbu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ se společností FAKO spol. s r. o., IČ: 18188711, se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1956 ze dne 10. 10. 2017

25/2212 21. 11. 2017
1. rozhodla

změnit název akce reprodukce majetku, organizace Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČ 00534200, z původního názvu „Oprava střechy nad mateřskou školou“ na nový název „Rekonstrukce střechy nad mateřskou školou“

25/2212 21. 11. 2017
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o částku 860.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Oprava střechy nad mateřskou školou“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

25/2212 21. 11. 2017
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 860.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce střechy nad mateřskou školou" s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

25/2212 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

860,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

860,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8445 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

25/2213 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 9) svého usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 celkové výdaje na profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, z 76.000.000 Kč na 125.000.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2213 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6121 ze dne 18.8.2015

č. 12/890 ze dne 25.4.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

25/2214 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu "Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

25/2214 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

ukončit přípravu projektu "Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov" financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

25/2214 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

25/2215 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 7. 11. 2017

b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 27. 10. 2017

25/2215 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2216 21. 11. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5166 - 

Konzultační, poradenské a právní služby

o

100,00 tis. Kč

pol.  5169 -  

Nákup ostatních služeb

o

642,25 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

500,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5169 -  

Nákup ostatních služeb

o

173,58 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5169 -  

Nákup ostatních služeb

o

106,33 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

13.233,67 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

281,85 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

250,00 tis. Kč

celkem

o

15.287,68 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

22.167,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.124,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

13.705,42 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.961,15 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

26.031,72 tis. Kč

celkem

o

67.989,29 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

32.295,00 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

54,23 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50.927,74 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2217 21. 11. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol.  2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

41,67 tis. Kč

na § 1070 -

Rybářství

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

0,25 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

742,55 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

13,00 tis. Kč

pol.  2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

13,00 tis. Kč

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

pol.  2211 -

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

o

1,50 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,58 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

32,83 tis. Kč

pol.  2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

426,45 tis. Kč

na § 5171 -

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

7,92 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  2211 -

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

o

1,00 tis. Kč

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

41,00 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

3,03 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol.  2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,63 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol.  2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

1 029,47 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

175,62 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

26,58 tis. Kč

Celkem

o

 2.560,08 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.560,08 tis. Kč

25/2217 21. 11. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  2111 -

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

o

300,00 tis. Kč

pol.  2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich

částí

o

1 000,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 000,00 tis. Kč

pol.  6123 -

Dopravní prostředky

o

650,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

350,00 tis. Kč

25/2217 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5152 -

Teplo

o

250,00 tis. Kč

pol.  5154 -

Elektrická energie

o

650,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 000,00 tis. Kč

25/2217 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními

a komunikačními technologiemi

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011

č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017

25/2218 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2218 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2218 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2219 21. 11. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3111 -

Příjmy z prodeje pozemků

o

2.842 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

1.311 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 3112 -

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

o

1.531 tis. Kč

Rada kraje

25/2220 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 4168/6 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4198-180/2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4168/47 ostatní plocha o výměře 17 m2,

části pozemku parc. č. 4168/2 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 4198-180/2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 4168/43 ostatní plocha o výměře 65 m2, parc. č. 4168/44 ostatní plocha o výměře 604 m2, parc. č. 4168/45 ostatní plocha o výměře 23 m2, parc. č. 4168/46 ostatní plocha o výměře 5.938 m2,  

části pozemku parc. č. 4168/1 ostatní plocha označené jako díl „d“ a díl „e“  o výměře  19.289 m2, pozemek parc. č. 4168/11 ostatní plocha o výměře 391 m2, pozemek parc. č. 4168/12 ostatní plocha o výměře 545 m2, pozemek parc. č. 4168/13 ostatní plocha o výměře 667 m2, část pozemku parc. č. 4168/14 ostatní plocha označená jako díl „c“ o výměře 463 m2, vše sloučeno do nově vzniklého pozemku parc. č. 4168/1 ostatní plocha o výměře 21.355 m2, dle geometrického plánu č. 4198-180/2017,

pozemek parc. č. 4168/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 4168/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 4168/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 4168/10 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

25/2220 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1419 ze dne 18. 7. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2221 21. 11. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 03331/2017/IM ze dne 15. 9. 2017 na stavbu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ se společností MR Design CZ s.r.o., IČ 25388606, se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1683 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/436 ze dne 14. 9. 2017

25/2222 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2018 - 2023 ve výši 200.000.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2222 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 2.030.000 Kč

25/2222 21. 11. 2017
3. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

25/2222 21. 11. 2017
4. bere na vědomí

že žádost o podporu pro projekt s názvem „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ bude v případě, že zastupitelstvo kraje dne 14. 12. 2017 nerozhodne profinancovat a kofinancovat tento projekt, stažena z 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

25/2222 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1064 ze dne 30. 5. 2017

25/2223 21. 11. 2017
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o dodávce vody z vodovodu VV P číslo 34219/357309470 v rámci akce „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., IČ 45193665, a společností Metrostav a.s., IČ 00014915, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2224 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, Frýdek-Místek, IČO 13644301, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1951/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, Místek, č.p. 2352, občanská vybavenost,

část pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4792-271/2017 ze dne 29. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1951/20 ostatní plocha o výměře 1836 m2,

vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

a to ode dne 1. 1. 2018

b)   předat k hospodaření organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČO 69610134, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1951/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, Místek, č.p. 2352, občanská vybavenost,

část pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 4792-271/2017 ze dne 29. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1951/20 ostatní plocha o výměře 1836 m2,

vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

a to ke dni 1. 1. 2018

25/2224 21. 11. 2017
2. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Místek, Frýdek-Místek, IČO 13644301, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

b)   s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČO 69610134, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

25/2224 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1257 ze dne 12. 6. 2017

25/2225 21. 11. 2017
1. rozhodla

nahradit přílohu č. 4 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 15/1257 ze dne 12. 6. 2017 bod 3. přílohou č. 2 předloženého materiálu

25/2225 21. 11. 2017
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Motopark Ostrava“ na části pozemku parc. č. 4490 ostatní plocha, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, mezi krajem a společností Motopark Ostrava s.r.o., Výstavní 2949/110, Ostrava, IČO 01643223, jako stavebníkem, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2043 ze dne 24. 10. 2017

25/2226 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2018, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

25/2226 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2018 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.237.127 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.352.498 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2018

25/2226 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2018 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2017,

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

25/2226 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2018

25/2226 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2018 pro rok 2019 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2226 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 bodu 4 Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 9.522 tis. Kč jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2018 pro financování akce „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo v lokalitě Vratimov“ a akce „Podpora výukového centra EVVO“

25/2226 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2021 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 7 a č. 8 předloženého materiálu

25/2226 21. 11. 2017
8. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

25/2226 21. 11. 2017
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. – 8. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1958 ze dne 10. 10. 2017

25/2227 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3205/122 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/147 ostatní plocha, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 3318 – 95/2015 ze dne 12. 8. 2015,

část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/148 ostatní plocha, o výměře 223 m2, dle geometrického plánu č. 3417 – 13/2017 ze dne 8. 3. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

do vlastnictví **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 205.600,- bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

25/2227 21. 11. 2017
2. doporučuje

25/2227 21. 11. 2017
3.

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3079/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 3079/39 ostatní plocha, o výměře 65 m2, dle geometrického plánu č. 2766 – 45/2017 ze dne 7. 7. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava

do vlastnictví **********,**********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 14.640,- bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

25/2227 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 669/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 8115 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

část pozemku parc. č. 672 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 672/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 ,

pozemek parc. č. 682/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 6246 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

pozemek parc. č. 682/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1954 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

část pozemku parc. č. 691 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 691/1 ostatní plocha o výměře 5107 m2 a

pozemek parc. č. 700/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 3580 m2, dle geometrického plánu č. 1784-105/2017 ze dne 20. 9. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice,

z vlastnictví obce Václavovice, Obecní 130, Václavovice, IČO 00297330,

za kupní cenu ve výši Kč 1.250.850,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

25/2227 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1115 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/264 ze dne 15. 6. 2017

25/2228 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018 - 2023 ve výši 40.000.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2228 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 12.500.000 Kč

25/2228 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018 - 2023 ve výši 51.000.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2228 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 9.700.000 Kč

25/2228 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018 - 2023 ve výši 110.500.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2228 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionální operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 7.500.000 Kč

25/2228 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit text bodu 2. usnesení č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 8) usnesení č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 textem tohoto znění:

„rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2016 – 2023 ve výši 31.500.000 Kč, dle předloženého materiálu“

25/2228 21. 11. 2017
8. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

25/2228 21. 11. 2017
9. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

25/2228 21. 11. 2017
10. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ do Integrovaného regionální operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

25/2228 21. 11. 2017
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2037 ze dne 24. 10. 2017

č. 18/1548 ze dne 8. 8. 2017

25/2229 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO 47813482, a to:

pozemek parc. č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 482, část obce Předměstí, bydlení,

pozemek parc. č. 169, ostatní plocha,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 7.900.000 Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Smíchov, Praha 5, IČO 26445867

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 520/1, Opava, IČO 47813482, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem

25/2229 21. 11. 2017
2. bere na vědomí

a)    žádost společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Ostrava, IČO 26792770, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, včetně doplňujících informací ze dne 7. 11. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti MADAGASKAR s.r.o., Tyršova 885/24, Ostrava, IČO 27845559, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, bez doplňujících informací, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    žádost společnosti ZM Servis Bydlení s.r.o., Horní 1110/54, Ostrava, IČO 02371430, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, včetně doplňujících informací ze dne 7. 11. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2229 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to:

pozemek parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Ostrava, IČO 26792770,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.100.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení zákazu zcizení jako práva věcného, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

aa. kupující se zavazuje, že nejpozději do 1 roku od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí ukončí v Předmětu koupě provozování ubytovacího zařízení a následně po dobu 10 let nebude v Předmětu koupě provozovat ubytovací zařízení ve smyslu § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

ab. kupující se zavazuje, že nejpozději do 3 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí provede na své náklady celkovou rekonstrukci Předmětu koupě a následně bude Předmět koupě využíván pouze pro byty o velikostech 1+1 (1+kk) až 5+1 (5+kk), kancelářské prostory, lékárnu a ordinace, nedá-li prodávající písemný souhlas k jinému využití Předmětu koupě

ac.  kupující se zavazuje, že po dobu 5 let od provedení rekonstrukce dle bodu ab) vždy nejpozději do 2 měsíců od doručení předchozí písemné žádosti prodávajícího přenechá formou výpůjčky až 4 bytové jednotky o velikosti minimálně 1+kk k využití pro bydlení klientů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je prodávající

ad. v případě porušení povinností dle bodu aa) nebo ab) nebo ac) bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000.000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedených povinností; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

25/2229 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nevyužít předkupního práva k budově bez čp/če, doprava, která stojí na pozemku parc. č. 2221/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, která je ve vlastnictví společnosti Autogas Opava s. r. o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, dle předloženého materiálu

25/2229 21. 11. 2017
5. bere na vědomí

a)    žádost školské právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Monty School, Španielova 6227/3, Ostrava, IČO 71340912, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)   žádost Stavebního bytového družstva Ostrava, Luční 170/7, Ostrava IČO 27846334, o prodej nemovité věci specifikované v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

25/2229 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942/2, Ostrava-Poruba, IČO 64628183, a to:

část pozemku parc. č. 1159/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3022-96/2017 ze dne 10. 6. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1159/4 ostatní plocha o výměře 1686 m2, 

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

do vlastnictví školské právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Monty School, Španielova 6227/3, Ostrava, IČO 71340912, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.020.205 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa. kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebude Předmět koupě užívat jinak než pro účely školství a sportu a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí do 31. 12. 2025

ab. v případě porušení povinností dle bodu aa) je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může kupující nakládat s Předmětem koupě bez omezení dle svého uvážení

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, Čkalovova 942, Ostrava-Poruba, IČO 64628183, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

25/2229 21. 11. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 6. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

25/2230 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 330.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

25/2230 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2231 21. 11. 2017
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Nemocnicí Český Těšín a.s., Ostravská 783, 737 01 Český Těšín, IČO 25897551, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2232 21. 11. 2017
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 397.165,60 Kč na celkovou výši 9.437.834,40 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“

25/2232 21. 11. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 396.959,10 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“

25/2232 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

396.960 Kč

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.572.632 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

396.960 Kč

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.572.632 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/463 ze dne 27. 3. 2003

č. 16/1653 ze dne 25. 9. 2015

25/2233 21. 11. 2017
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, v celkové výši 53.747 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2234 21. 11. 2017
1. rozhodla

předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, 700 30, IČO 48804525, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 834 660,96 Kč včetně DPH, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni 2. 1. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2235 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost MUDr. Aleny Mazalové, IČO 45210837, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2235 21. 11. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Dotační program – Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost“ ve výši 150.000 Kč a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

25/2235 21. 11. 2017
3. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 MUDr. Aleně Mazalové, IČO 45210837, ve výši 150.000 Kč, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dovybavení stomatologické ordinace v Břidličné“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2235 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

150 tis. Kč

Rada kraje

25/2236 21. 11. 2017
1. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Rouškování a pláště" organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

25/2236 21. 11. 2017
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2237 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o schválení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2237 21. 11. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Výměna zdravotechniky“ v budově následné péče“ ve výši 2.791.488 Kč a použít tuto úsporu na akce:

a)    „Zřízení topných větví – Orlová“ – dofinancování akce ve výši 833.381 Kč

b)   „Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi“ - dofinancování akce ve výši 990.107 Kč

c)    „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 968.000 Kč

25/2237 21. 11. 2017
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 2.412.221,04 Kč, s účelovým určením na „Výměna zdravotechniky v budově následné péče“

25/2237 21. 11. 2017
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 449.022,48 Kč, s účelovým určením na „Výměna zdravotechniky v budově následné péče“

25/2237 21. 11. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 833.381 Kč, s účelovým určením na „Zřízení topných větví - Orlová“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

25/2237 21. 11. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o 990.107 Kč, s účelovým určením na „Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

25/2237 21. 11. 2017
7. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 968.000 Kč, s účelovým určením na „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018

25/2237 21. 11. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

379.267 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

379.267 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2238 21. 11. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.100 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

25/2238 21. 11. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 1.100 tis. Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle příslušných rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 materiálu

25/2238 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.100 tis. Kč

25/2238 21. 11. 2017
4. rozhodla

zrušit závazný ukazatel „odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2017 stanovený v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 23.150 tis. Kč účelově určený na akci „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba“

25/2238 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 2122 -

Odvody příspěvkových organizací

o

23.150 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

23.150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2239 21. 11. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7.697.406,58 Kč na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“

25/2239 21. 11. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 7.403.029,58 Kč na celkovou výši 15.314.029,58 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000016

25/2239 21. 11. 2017
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 293.944 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000016

25/2239 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

576 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

7.696.831 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

576 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.696.831 Kč

25/2239 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

293.368 Kč

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.640.312 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

293.368 Kč

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.640.312 Kč

25/2239 21. 11. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

7.696.831 Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

7.696.831 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1727 ze dne 29. 8. 2017

č. 13/1027 ze dne 18. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/455 ze dne 14. 9. 2017

č. 4/298 ze dne 15. 6. 2017

25/2240 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

25/2240 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ v předpokládané výši 285.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

25/2240 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1286 ze dne 12. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

25/2241 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Bílovec, IČ 00297755, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Dobrá, IČ 00296589, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Orlová, IČ 00297577, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Příbor, IČ 00298328, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s obcí Skotnice, IČ 00600806, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s městem Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

25/2241 21. 11. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. - 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 14/1160 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/306 ze dne 15. 6. 2017

25/2242 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu s partnery projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na realizaci aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovatelného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu

25/2242 21. 11. 2017
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s partnery projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ připravovaného do Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle předloženého materiálu

25/2242 21. 11. 2017
3. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s partnery projektu, kteří jsou příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ připravovaného do Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle předloženého materiálu, jež jsou následující subjekty:

a)    Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, Karasova 300/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 64628205

b)   Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, náměstí Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava, IČ 47813211

25/2242 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/158 ze dne 16. 3. 2017

25/2243 21. 11. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. smlouvy 03572/2015/EP k projektu “Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizací Agentura pro regionální rozvoj a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168

25/2243 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 03632/2015/EP k projektu “Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s organizací Agentura pro regionální rozvoj a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168

25/2243 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/173 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/461 ze dne 14. 9. 2017

25/2244 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“, financovatelného z programu ERASMUS+, dle předloženého materiálu

25/2244 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Partnerskou smlouvu k projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ s hlavním koordinátorem projektu Regionem Grand Est, se sídlem: Maison de la Région, 1 Place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 STRASBOURG Cedex, FRANCE, dle příloh předloženého materiálu

25/2244 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9. 2. 2016

č. 8/507 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

č. 3/172 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

25/2245 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádosti příjemce Ostravská univerzita, IČ 61988987, o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a č. 5 předloženého materiálu

25/2245 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2016/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02843/2017/RRC s Ostravskou univerzitou, IČ 61988987, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

25/2245 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2246 21. 11. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2246 21. 11. 2017
2. vyhlašuje

program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ ke dni 27. 11. 2017 s termínem podávání žádostí od 29. 12. 2017 do 10. 1. 2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2247 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Smilovice ze dne 24. 10. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2247 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 obci Smilovice, IČO 00576905, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Řešení havarijního stavu – MŠ Smilovice“ ve výši 1.100.000 Kč, maximálně ve výši 44,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017

25/2247 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/72 ze dne 22. 12. 2016

25/2248 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821 o prodloužení časové použitelnosti dotace na Pořízení velkokapacitní lodě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2248 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

prodloužit časovou použitelnost dotace svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/72 ze dne 22. 12. 2016, z „od 1. 5. 2016 do 31. 12 2017“ na „od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2018“

25/2248 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se svazkem obcí Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00264/2017/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2248 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/301 ze dne 15. 6. 2017

25/2249 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské zemské muzeum, IČO 00100595, o akceptaci změny účelu poskytnuté dotace a změnu čerpání druhu nákladu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

25/2249 21. 11. 2017
2. doporučuje

25/2249 21. 11. 2017
3.

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a subjektem Slezské zemské muzeum, IČO 00100595, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2249 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6359  -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

68,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5339  -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

68,4 tis. Kč

25/2249 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2250 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

25/2250 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje maximálně v celkové výši 10.000.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu

25/2250 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, smlouvu
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

25/2250 21. 11. 2017
4. doporučuje

25/2250 21. 11. 2017
5.

25/2250 21. 11. 2017
6.

dofinancovat projekt „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“ realizovaný Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 5.000.000 Kč

25/2250 21. 11. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2. - 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2251 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., IČO 27782948, o  poskytnutí investiční dotace ve výši 9.000.000 Kč na projekt Výstavba vzdělávacího zařízení Slezská Harta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

25/2251 21. 11. 2017
2. doporučuje

25/2251 21. 11. 2017
3.

rozhodnout neposkytnout investiční dotaci ve výši 9.000.000 Kč subjektu ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., IČO 27782948, na projekt Výstavba vzdělávacího zařízení Slezská Harta, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

25/2251 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8425 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2235 ze dne 22. 9. 2016

25/2252 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, v letech 2017-2020 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2252 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2020-2024 v maximální výši 2.320.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2252 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

25/2252 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ v předpokládané výši 200.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

25/2252 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 93/7311 ze dne 8. 3. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2253 21. 11. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

140,00 tis. Kč

pol.  5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

11,26 tis. Kč

Celkem

o

151,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

151,26 tis. Kč

25/2253 21. 11. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.000,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

 

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

1.000,00 tis. Kč

25/2253 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.972,15 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

pol.  5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

300,00 tis. Kč

pol.  5021

Ostatní osobní výdaje

o

950,00 tis. Kč

pol.  5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

200,00 tis. Kč

pol.  5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

72,00 tis. Kč

pol.  5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,40 tis. Kč

pol.  5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

10,00 tis. Kč

pol.  5164

Nájemné

o

130,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

106,75 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

1.972,15 tis. Kč

25/2253 21. 11. 2017
4. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 300 tis. Kč z 310.701,29 tis. Kč
na 311.001,29 tis. Kč

25/2253 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

62,80 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení  

o

62,80 tis. Kč

25/2253 21. 11. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

25,00 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

60,00 tis. Kč

pol.  5176 -

Účastnické poplatky na konference

o

10,00 tis. Kč

Celkem

o

95,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

95,00 tis. Kč

25/2253 21. 11. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

4.355,68 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

340,00 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

3.100,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.000,00 tis. Kč

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

563,43 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

Celkem

o

5.203,43 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

14.741,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.336,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

14.380,00 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

370,00 tis. Kč

Celkem

o

32.827,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

33.674,75 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

25/2254 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561,
na realizaci aktivit projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních  a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923 v maximální výši 908.106,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 07. 2018 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2254 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017

č. 5/457 ze dne 14. 9. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2255 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost Statutárního města Opava ze dne 8. 11. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2255 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit bod č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 5/457 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Opava - Městské části Malé Hoštice, IČO 00300535, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Víceúčelová sportovní hala MH“ ve výši 440.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017

25/2255 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na realizaci projektu „Projektová dokumentace - Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu" ve výši 440.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2255 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2256 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádosti příjemců Lift Components, s.r.o., Jan Němec a Invira, s.r.o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle příloh č. 1, č. 3 a č. 5 předloženého materiálu

25/2256 21. 11. 2017
2. rozhodla

a)    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 společnosti Lift Components, s.r.o., IČO 62362313, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Propojení tradičního výrobního průmyslu s kreativními odvětvími“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 panu Janu Němcovi, IČO 06552412, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Propojení tradičního výrobního průmyslu s kreativními odvětvími“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 společnosti Invira, s.r.o., IČO 29446287, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Propojení tradičního výrobního průmyslu s kreativními odvětvími“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2256 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

50 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150 tis. Kč

Celkem

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6829 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1767 ze dne 17. 12. 2015

25/2257 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

25/2257 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II“ v letech 2018 – 2019 v celkové maximální výši 4.824.000 Kč

25/2257 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2258 21. 11. 2017
1.

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5164 -

Nájemné

o

286 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

316 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

348 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50 tis. Kč

celkem

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.000 tis. Kč

25/2258 21. 11. 2017
2.

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

250 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

200 tis. Kč

celkem

o

450 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6282 ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1642 ze dne 25. 9. 2015

25/2259 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přípravu a předložení projektu „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2018 – 2020“ v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020

25/2259 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL 2018 – 2020“ v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020 v celkové maximální výši 1.920.000 Kč

25/2259 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/504 ze dne 28. 2. 2017

č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016

25/2260 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle čl. VI., bodu 10) podmínek programu

25/2260 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2261 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 22.000.000 Kč

25/2261 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

25/2261 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 15.000.000Kč

25/2261 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v MSK II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

25/2261 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 22.200.000 Kč

25/2261 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2018 - 2022 ve výši 22.200.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2261 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

25/2261 21. 11. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 7. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2262 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“ financovatelného z  programu LIFE s předpokládanými náklady 37.990.546 Kč.

25/2262 21. 11. 2017
2. doporučuje

25/2262 21. 11. 2017
3.

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přistoupit v roli partnera k projektu „MIREU - Mining and Metallurgy Regions of EU“ financovatelného z Operačního programu HORIZON 2020 s předpokládanými náklady 500.000 Kč

25/2262 21. 11. 2017
4. doporučuje

25/2262 21. 11. 2017
5.

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „MIREU - Mining and Metallurgy Regions of EU“ předkládaný do Operačního programu HORIZON 2020 v letech 2018 - 2021 ve výši 500.000 Kč dle předloženého materiálu

25/2262 21. 11. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2249 ze dne 22. 9. 2016

25/2263 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu

25/2263 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2264 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Aeroklub Krnov, z.s., ze dne 25. 10. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2264 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 spolku Aeroklub Krnov, z.s., IČ 00576409, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zpevnění vzletové a přistávací dráhy letiště Krnov I. etapa“ ve výši 3.000.000 Kč, maximálně však ve výši 42,50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2264 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

780 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje            

na § 2141-

Vnitřní obchod

pol. 5164 -

Nájemné

o

50 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100 tis. Kč

pol. 5139 - 

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

200 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

170 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

150 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

350 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

900 tis. Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

300 tis. Kč

celkem

o

         2.220 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

3.000 tis. Kč

25/2264 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1165 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003

č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017

25/2265 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Operační smlouvy s Fondem rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2265 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o správě s Fondem rozvoje měst Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO 44848943, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2265 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2265 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

25/2265 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009

č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010

25/2266 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

a)    obec Rohov, IČ 00635499, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obec Slezské Pavlovice, IČ 00576093, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    obec Petřvald, IČ 00298263, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d)   obec Melč, IČ 00300420, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)    obec Staré Hamry, IČ 00297241, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f)     obec Luboměř, IČ 00298158, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

25/2266 21. 11. 2017
2. bere na vědomí

25/2266 21. 11. 2017
3.

25/2266 21. 11. 2017
4.

25/2266 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatele dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to Svazku obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, z původní výše 14,07 % na novou výši 31 %

25/2266 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01292/2017/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04457/2017/RRC s obcí Slezské Pavlovice, IČ 00576093, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04500/2017/RRC s obcí Petřvald, IČ 00298263, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04579/2017/RRC s obcí Melč, IČ 00300420, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04105/2017/RRC s obcí Staré Hamry, IČ 00297241, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04373/2017/RRC s obcí Luboměř, IČ 00298158, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02829/2011/RRC se Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

25/2266 21. 11. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2267 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Ostravané kulturně, z.s., IČO 03552713, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč na projekt „NA ŠTĚPÁNA SE ŠTĚPÁNEM a jeho hosty“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2267 21. 11. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Ostravané kulturně, z.s., IČO 03552713, maximálně ve výši 120.000 Kč na projekt „NA ŠTĚPÁNA SE ŠTĚPÁNEM a jeho hosty“, s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017, a uzavřít se subjektem Ostravané kulturně, z.s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

120 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

120 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

č. 15/1279 ze dne 12. 6. 2017

č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

25/2268 21. 11. 2017
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2268 21. 11. 2017
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

25/2268 21. 11. 2017
3. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016 poskytnutí dotace v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4639

25/2268 21. 11. 2017
4. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 15/1279 ze dne 12. 6. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4386

25/2268 21. 11. 2017
5. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelce **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/01490

25/2268 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci

a)    dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

b)   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017, žadateli uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

c)    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, žadateli uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

25/2268 21. 11. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 6. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

25/2268 21. 11. 2017
8. bere na vědomí

žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 8 až 9 předloženého materiálu

25/2268 21. 11. 2017
9. rozhodla

schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli příslušné dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

25/2268 21. 11. 2017
10. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 12 až 13 předloženého materiálu

25/2268 21. 11. 2017
11. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2269 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 377.517,75 Kč vůči organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová příspěvková organizace, IČ 62331540, podle  § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

25/2269 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2135 ze dne 7. 11. 2017

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

25/2270 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

doplňující informace o jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava mimo její zasedání (per rollam) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2270 21. 11. 2017
2. zmocňuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/4250 ze dne 3. 12. 2010

č. 4/169 ze dne 4. 12. 2012

č. 4/192 ze dne 22. 12. 2016

č. 16/1385 ze dne 27. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010

č. 16/1418 ze dne 22. 12. 2010

č. 2/142 ze dne 20. 12. 2012

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

25/2271 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit aktualizaci stanov společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s.r.o., se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2271 21. 11. 2017
2. bere na vědomí

informaci o jednání valné hromady společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s.r.o., se sídlem Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Poland mimo její zasedání (per rollam) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2271 21. 11. 2017
3. zmocňuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku jako náhradníka, k hlasování per rollam dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

25/2271 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

č. 20/1832 ze dne 12. 9. 2017

č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/474 ze dne 14. 9. 2017

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

25/2272 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost příjemce Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s., IČ 25379631, o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2272 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03416/2017/RRC s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s., IČ 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2272 21. 11. 2017
3. bere na vědomí

žádost příjemce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2272 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03421/2017/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2272 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2273 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek‑Místek ze dne 9. 6. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 13. 9. 2017 a 24. 10. 2017, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2273 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2017 statutárnímu městu Frýdek‑Místek, IČO 00296643, ve výši 33.749,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

25/2273 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 12. 2017 

Rada kraje

25/2274 21. 11. 2017
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018 dle předloženého materiálu

25/2274 21. 11. 2017
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

25/2275 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit 13. aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2275 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1566 ze dne 8. 8. 2017

č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

č. 24/2138 ze dne 7. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011

25/2276 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 5.620 tis. Kč

25/2276 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s účinnosti od 14. 12. 2017

25/2276 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

25/2276 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

120 tis. Kč

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

5.500 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol.  8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

o

5.620 tis. Kč

25/2276 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2277 21. 11. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2277 21. 11. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

25/2278 21. 11. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2278 21. 11. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2018/2019 dle předloženého materiálu

Rada kraje

25/2279 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít „Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ se Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací, IČO 00373249, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2280 21. 11. 2017
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 bodu 8 písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Chráněné části přírody“ ve výši 99.220 Kč

25/2280 21. 11. 2017
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora tříděného sběru“ o částku 99.220 Kč

25/2280 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

99,22 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3727 -

Prevence vzniku odpadů

pol. 5139 -

Nákup materiálu

 o

99,22 tis. Kč

25/2280 21. 11. 2017
4.

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2146 ze dne 7. 11. 2017

25/2281 21. 11. 2017
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2064 ze dne 24. 10. 2017

25/2282 21. 11. 2017
1. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 ve složení

vedoucí pracovní skupiny: 

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

členové:   

PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Daniel Havlík, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Zdeněk Karásek, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

PhDr. Renata Važanská, zástupce pedagogické veřejnosti

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

25/2283 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1A4 prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

25/2283 21. 11. 2017
2. rozhodla

s účinností od 3. 1. 2018

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1A4 ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 2/12 ze dne 22. 11. 2016

25/2284 21. 11. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění SW produktů Microsoft a poskytování souvisejících služeb, evidenční číslo 07092/2016/INF se společností AutoCont CZ a. s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2284 21. 11. 2017
2. zmocňuje

hejtmana kraje

k podpisu dokumentů přiložených k dodatku č. 1 dle bodu 1. tohoto usnesení a jejich případných aktualizací

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

25/2284 21. 11. 2017
3. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

povinnost poskytovat součinnost v souvislosti s plněním smlouvy 07092/2016/INF a zajistit plnění povinností organizace dle této smlouvy, zejména předávat ve stanovených termínech úplné a správné údaje o počtech zaměstnanců, a dále zajistit zabezpečení přístupu do licenčního portálu a ochranu licencí proti zneužití a jejich poskytnutí neoprávněným osobám

Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

Termín: ihned (po dobu platnosti smlouvy)

25/2284 21. 11. 2017
4. ukládá

řediteli organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

poskytovat součinnost v souvislosti s plněním smlouvy 07092/2016/INF, zajistit zabezpečení přístupu do licenčního portálu pouze oprávněným zástupcům organizací zařazených pod uvedenou smlouvu

Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

Termín: ihned (po dobu platnosti smlouvy)

Rada kraje

25/2285 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávky organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 1445093, vůči dlužníkovi Medica Servis, s. r. o., se sídlem Pavlovova 2624/29, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 26865408, v celkové výši 55.018,20 Kč, a o jejím jednorázovém odpisu do nákladů

Rada kraje

25/2286 21. 11. 2017
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2017

plat ředitelkám příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2287 21. 11. 2017
1. souhlasí

s pronájmem nemovité věci, a to části budovy č. p. 1313, část obce Lutyně, občanská vybavenost, která je součástí  pozemku parc. č. 3737/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová-Lutyně,  IČ 62331540

a)    o celkové výměře 119,13 m2, společnosti BT Computers, s. r. o., se sídlem Masarykova 1313 735 14 Orlová‑Lutyně, IČO 28627831, na dobu 5 let, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   o celkové výměře 94,6 m2, panu Petru Jochymkovi, se sídlem K Rybníku 1050, 735 14 Orlová‑Poruba, IČO 69572712, na dobu 5 let, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2288 21. 11. 2017
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o zápis střední školy do rejstříku škol a školských zařízení organizace Základní škola a Mateřská škola Monty School uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2289 21. 11. 2017
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2290 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

25/2290 21. 11. 2017
2. rozhodla

o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2291 21. 11. 2017
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2292 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 60.300 Kč ze stanoveného odvodu 80.046 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci TJ Baník Havířov z. s., U Stadionu 1325, 736 01 Havířov, IČO 00533441, na projekt „Celoroční pravidelné sportovní aktivity seniorů“ v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

25/2292 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci TJ Baník Havířov z. s., U Stadionu 1325, 736 01 Havířov, IČO 00533441, na projekt „Celoroční pravidelné sportovní aktivity seniorů“ v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

25/2292 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8656 ze dne 18. 10. 2016

25/2293 21. 11. 2017
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2019 mezi organizací Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, a Komerční bankou, a. s., pobočka Opava, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha, IČO 45317054, ve výši 3.385.508,38 Kč dle podmínek uvedených v indikativní nabídce v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2282    ze dne 22. 9. 2016

č. 4/272       ze dne 15. 6. 2017

č. 4/274       ze dne 15. 6. 2017

č. 5/437       ze dne 14. 9. 2017

25/2294 21. 11. 2017
1. souhlasí

a)     s dodatkem č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)     s dodatkem č. 20 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)     s dodatkem č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

d)     s dodatkem č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

e)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

f)      s dodatkem č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČO 47813598, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

25/2294 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2295 21. 11. 2017
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o zápis vyšší odborné školy do rejstříku škol a školských zařízení organizace AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2296 21. 11. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2017 ve výši 2.533.359 Kč, dle předloženého materiálu

25/2296 21. 11. 2017
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

25/2296 21. 11. 2017
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

25/2296 21. 11. 2017
4. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

25/2296 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

 

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.533.359 Kč

 

a

snižují

běžné výdaje

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

324.092 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.159 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

3.969.091 Kč

Celkem

4.300.342 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

735.857 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

207.710 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

24.701 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.376.611 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

77.100 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

99.401 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

326.900 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.754.900 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.600.553 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

467.967 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

33.000 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

61.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

68.000 Kč

Celkem

6.833.701 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1857 ze dne 12. 9. 2017

č. 10/770 ze dne 28. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2297 21. 11. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.082.055,80 Kč dle předloženého materiálu

25/2297 21. 11. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

25/2297 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.082.061 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

509.613 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

491.236 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.081.212 Kč

Celkem

  o

2.082.061 Kč

25/2297 21. 11. 2017
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

25/2297 21. 11. 2017
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Školní psychologové, školní speciální pedagogové“ ve výši 144.200 Kč

25/2297 21. 11. 2017
6. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci „Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit“ o 144.200 Kč

25/2297 21. 11. 2017
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit organizacím:

a)   Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, o částku 66.650 Kč

b)   Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, o částku 77.550 Kč

s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

25/2297 21. 11. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

136.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

190.200 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

283.300 Kč

Celkem

609.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

86.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

157.650 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

288.300 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

77.550 Kč

Celkem

609.500 Kč

25/2297 21. 11. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

2.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

2.200 Kč

25/2297 21. 11. 2017
10. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)   Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, o částku 120.000 Kč s účelovým určením na realizaci šetření Měření kultury pracoviště

b)   Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, o částku 56.000 Kč s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

a)   Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, o částku 56.000 Kč

25/2297 21. 11. 2017
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství:

a)   Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, o částku 56.000 Kč,

s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

a)   Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČ 00601624, o částku 103.000 Kč, s účelovým určením na výdaje na záchovný provoz budovy (budova bývalé OA) s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, o částku 150.000 Kč, s účelovým určením na opravu podlah a vybavení kabinetu nábytkem s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

c)    Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČO 64628205, o částku 61.950 Kč, s účelovým určením na vybavení učebny dílen s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

25/2297 21. 11. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

120.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

138.950 Kč

Celkem

258.950 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

 

 

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

61.950 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

 

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

197.000 Kč

Celkem

258.950 Kč

25/2297 21. 11. 2017
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

242.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

242.000 Kč

25/2297 21. 11. 2017
14. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331574, ve výši 50.000 Kč na dokrytí finančních zdrojů na nákup počítačů v rámci modernizace počítačové učebny

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2298 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2298 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „40. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

25/2298 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2298 21. 11. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113-

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

40 tis. Kč

25/2298 21. 11. 2017
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2299 21. 11. 2017
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017“ ve výši 600 tis. Kč

25/2299 21. 11. 2017
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 600 tis. Kč

25/2299 21. 11. 2017
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 předloženého materiálu

25/2299 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)   SK JC Sport Opava, z.s., IČO 26998637, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „11. ročník tenisového turnaje ITF FUTURES TOUR“; s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o., IČO 04618874, ve výši 1.998.800 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Ostrava fandí kontinentům“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 9. 2018

c)    Česká florbalová unie, IČO 61387991, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Superfinále florbalu 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018

d)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2017/2018“; s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017

e)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora extraligového družstva volejbalistek v evropském poháru 2017 - 2018“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

f)    K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO 22751335, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Individuální podpora závodního týmu K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. na Mistrovství světa k obhajobě titulů a světový šampionát 2017“; s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

25/2299 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zabezpečení účasti členů reprezentační výpravy MS kraje na Hrách VIII. ZODM v r. 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

a)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Sportovní příprava talentované mládeže v rámci Všesportovního kolegia“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

b)   Český atletický svaz, IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Czech Indoor Gala 2018“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

c)    Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „City Cross Sprint 2018“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

25/2299 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   SK JC Sport Opava, z.s., IČO 26998637, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

a)   Kontinentální pohár IAAF 2018, s.r.o. IČO 04618874, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   Česká florbalová unie, IČO 61387991, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

d)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e)   K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO 22751335, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

f)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

g)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

h)   Český atletický svaz, IČO 00539244, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

i)     Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

25/2299 21. 11. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. – 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 12. 2017

25/2299 21. 11. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.318,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5213 - 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.318,3 tis. Kč

25/2299 21. 11. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

100,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2300 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 10 předloženého materiálu

25/2300 21. 11. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    HC Vlci Český Těšín z.s., IČO 06133274, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výchova talentované mládeže ledního hokeje“; s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostravské hokejové derby“; s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

c)    Eduard Sionkala, narozen ********** 1952, bydliště ********** Ostrava********** ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast na Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 7. 2018

d)   Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s., IČO 47814322 ve výši 175.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Oprava a údržba sociálního zázemí areálu TJ SOKOL Šilheřovice z.s.“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

25/2300 21. 11. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)             HC Vlci Český Těšín z.s., IČO 06133274, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Sportovní události v Ostravě z.s., IČO 01939998, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Eduard Sionkala, narozen **********1952, bydliště ********** Ostrava**********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s., IČO 47814322, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

25/2300 21. 11. 2017
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ příspěvkové organizaci Střední škola řemesel, Frýdek - Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, ve výši 111.000 Kč účelově určený na nákup zařízení časomíry a příslušenství v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

25/2300 21. 11. 2017
5. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Judo club Orlová z.s., IČO 27047261, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „JUDO PRO DĚTI“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

25/2300 21. 11. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

111 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  80 tis. Kč

Celkem

191 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 - 

Rezervy kapitálových výdajů

o

365 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

405 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

  40 tis. Kč

Celkem

445 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

111 tis. Kč

Rada kraje

25/2301 21. 11. 2017
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2302 21. 11. 2017
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Vyšší odborná škola uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2303 21. 11. 2017
1. nesouhlasí

s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2304 21. 11. 2017
1. souhlasí


se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2305 21. 11. 2017
1. souhlasí

a)    s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   s návrhem dodatku č. 30 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2305 21. 11. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1764 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

25/2306 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 39.687 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018“

25/2306 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 15. 6. 2018, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

25/2306 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2071 ze dne 23.6.2016

25/2307 21. 11. 2017
1. odvolává

ke dni 31. 12. 2017

Ing. Antonína Janýšku z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČO 71197061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

25/2307 21. 11. 2017
2. vyjadřuje

poděkování Ing. Antonínu Janýškovi, řediteli organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČO 71197061, za příkladné řízení dané organizace a řádné plnění pracovních povinností

25/2307 21. 11. 2017
3. rozhodla

poskytnout odměnu Ing. Antonínu Janýškovi, řediteli organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČO 71197061, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1040 ze dne 18. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2308 21. 11. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 713.562,81 Kč na financování projektu „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle předloženého materiálu

25/2308 21. 11. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 713.562,81 Kč, organizaci Domov Jistoty příspěvková organizace, IČO 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zefektivnění vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/023/0001272

25/2308 21. 11. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

713.563 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

713.563 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

25/2309 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 19.000 tis. Kč

25/2309 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2018 ve výši 361.800 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2309 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/497 ze dne 14. 9. 2017

25/2310 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

žádost obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Senior Point“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2310 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, v maximální výši 720 tis. Kč, maximálně však ve výši 85,51 % celkových uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point“, vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2310 21. 11. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2311 21. 11. 2017
1. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

25/2311 21. 11. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ ve výši 700.000 Kč

25/2311 21. 11. 2017
3. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 700.000 Kč s účelovým určením na akci „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“

25/2311 21. 11. 2017
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

25/2311 21. 11. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1927 ze dne 26. 9. 2017

č. 85/6815 ze dne 8. 12. 2015

č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

25/2312 21. 11. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit název přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 ze stávajícího názvu „Nové znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016“ na nový název „Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje“

25/2312 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekt poskytující sociální službu zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytovaných subjekty dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje poskytovaných subjekty dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411,
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 01248/2017/SOC, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
10. rozhodla

schválit vstup sociální služby, ID: 4087764, služby následné péče (pobytová) poskytované poskytovatelem Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO 00844004, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

25/2312 21. 11. 2017
11. rozhodla

pověřit poskytováním služby obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČO 28659392, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
12. rozhodla

schválit výstup sociální služby, ID: 5180673, terénní programy poskytované poskytovatelem Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, z Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

25/2312 21. 11. 2017
13. rozhodla

uzavřít s organizací Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, Dodatek č. 1 k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, ev. číslo 05416/2016/SOC, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
14. rozhodla

schválit s účinností k 1. 1. 2018 Aktualizaci č. 22 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

25/2312 21. 11. 2017
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. – 9. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017

č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2313 21. 11. 2017
1. rozhodla

schválit změnu nákladového rozpočtu sociální služby organizaci Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, IČO 75095017, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  ev. č. 01578/2017/SOC v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
2. rozhodla

schválit změnu nákladového rozpočtu a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 sociální služby organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., IČO 48804517, a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01545/2017/SOC v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
3. rozhodla

schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
4. rozhodla

schválit změny nákladových rozpočtů sociálních služeb uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
5. rozhodla

schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 sociálních služeb uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s poskytovateli těchto sociálních služeb dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
6. rozhodla

schválit změny maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

25/2313 21. 11. 2017
7. rozhodla

schválit změnu maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu stanovenou Programem na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaným z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociálních služeb dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

25/2313 21. 11. 2017
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit výše účelových dotací a schválit změny nákladových rozpočtů u sociálních služeb organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, IČO 28659392, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01177/2017/SOC v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit výše účelových dotací, schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 u sociálních služeb organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01742/2017/SOC v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout upravit výše účelových dotací, schválit změny nákladových rozpočtů a maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2017 u sociálních služeb organizace Slezská diakonie,  IČO 65468562, dle přílohy č. 15 a 16 předloženého materiálu a uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01228/2017/SOC v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

25/2313 21. 11. 2017
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

190 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

320 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

320 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

30 tis. Kč

Celkem

o

          1.160 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

120 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

190 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

350 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

500 tis. Kč

Celkem

o

1.160 tis. Kč

25/2313 21. 11. 2017
12. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit doporučení dle bodů 8. – 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/7362 ze dne 22. 3. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2077 ze dne 23. 6. 2016

25/2314 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

a)    žádost organizace Vila Vančurova o.p.s., IČ 02250152, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování uznatelných nákladů sociální služby Vila Vančurova o.p.s., č. registrace 3834335

b)   žádost organizace ANIMA VIVA z.s., IČ 26591014, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování uznatelných nákladů sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA, č. registrace 8840509

25/2314 21. 11. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 70 % ze stanoveného odvodu 83.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01  Opava – Předměstí, IČ 02250152, na financování uznatelných nákladů sociální služby Vila Vančurova o.p.s., č. registrace 3834335, tj. prominutí v celkové výši 58.100 Kč

b) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 70 % ze stanoveného odvodu 140.085 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, 747 06  Opava – Kylešovice, IČ 26591014, na financování uznatelných nákladů sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA, č. registrace 8840509, tj. prominutí v celkové výši 98.059 Kč

25/2314 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)  povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01  Opava – Předměstí, IČ 02250152, na financování uznatelných nákladů sociální služby Vila Vančurova o.p.s., č. registrace 3834335

b)  povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, 747 06  Opava – Kylešovice, IČ 26591014, na financování uznatelných nákladů sociální služby Sociální poradna ANIMA VIVA, č. registrace 8840509

25/2314 21. 11. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

25/2315 21. 11. 2017
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 130 tis. Kč a investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 1.400 tis. Kč

25/2315 21. 11. 2017
2. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Benefiční koncert Charity Frýdek-Místek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 10 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Benefiční koncert Charity Frýdek-Místek“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
4. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Jablunkov, IČO 26520923, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Dofinancování Charitní pečovatelské služby“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Jablunkov, IČO 26520923, ve výši 120 tis. Kč na Charitní pečovatelskou službu, číslo registrace - 4881535, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dofinancování Charitní pečovatelské služby“, vzniklých od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a uhrazených do 15. 1. 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
6. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Konvektomat pro Středisko“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČO 00847020, ve výši 300 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Konvektomat pro Středisko“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
8. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 400 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
10. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Český Těšín, IČO 60337842, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Charita Český Těšín, IČO 60337842, ve výši 300 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Charity Český Těšín“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do  31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
12. bere na vědomí

žádost spolku Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Potravinová výroba Strahovice“ dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, ve výši 80 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Potravinová výroba Strahovice“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
14. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“ ve výši 130 tis. Kč a u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč

25/2315 21. 11. 2017
15. bere na vědomí

žádost církevní organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Terapeutická komunita pro děti a mládež“ dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 400 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Terapeutická komunita pro děti a mládež“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

25/2315 21. 11. 2017
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

19,58 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

80,42 tis. Kč

Celkem

o

100,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

 80,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

130,00 tis. Kč

Celkem

o

210,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

 

o

120,00 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5222 -

 Neinvestiční transfery spolkům

o

80,00 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

10,00 tis. Kč

Celkem

o

210,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

400,00 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

300,00 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

300,00 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

400,00 tis. Kč

Celkem

o

1.400,00 tis. Kč

25/2315 21. 11. 2017
18. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 15. a návrhy dle bodů 3., 5., 7., 9., 11., 13. a 16. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2316 21. 11. 2017
1. bere na vědomí

návrhy na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

25/2316 21. 11. 2017
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nové přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

25/2316 21. 11. 2017
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

25/2316 21. 11. 2017
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

25/2317 21. 11. 2017
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2317 21. 11. 2017
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2318 21. 11. 2017
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2318 21. 11. 2017
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

25/2319 21. 11. 2017
1. rozhodla

o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje v užívání krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

25/2319 21. 11. 2017
2. svěřuje

organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace Klicperova 504/8709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 03103820, k hospodaření část přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.