Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 12. 2017

Rada kraje

26/2320 5. 12. 2017
1. schvaluje

program 26. schůze rady kraje konané dne 5. 12. 2017

Rada kraje

26/2321 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a Ing. Jaroslava Kanii, o ověření zápisu z 25. schůze rady kraje, konané dne 21. 11. 2017

26/2321 5. 12. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu z 26. schůze rady kraje, konané dne 5. 12. 2017:

- Jana Krkošku

- Jiřího Navrátila

Rada kraje

26/2322 5. 12. 2017
1. rozhodla

uzavřít Rámcovou smlouvu s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, na zajištění činností a aktivit, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 02995832, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

26/2323 5. 12. 2017
1. schvaluje

uzavřít Rámcovou smlouvu s Moravskoslezským krajem na zajištění činností a aktivit, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

26/2324 5. 12. 2017
1. souhlasí

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2324 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2324 5. 12. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky

26/2324 5. 12. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošku podle § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, předložením návrhu dle bodu 2. tohoto usnesení a jednáním o předloženém návrhu v Parlamentu České republiky v případě, že z vážného důvodu nebude moci ve věci jednat hejtman kraje

26/2324 5. 12. 2017
5. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2325 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

vstupní analýzu lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2325 5. 12. 2017
2. souhlasí

s dalším postupem ve věci optimalizace lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu

26/2325 5. 12. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit další postup ve věci optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu

26/2325 5. 12. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje vstupní analýzu dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení ke schválení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 12. 2017

26/2325 5. 12. 2017
5. ukládá

vedoucímu odboru zdravotnictví

informovat radu kraje o dalších výstupech ve věci optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Pavel Rydrych

Termín: březen 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1501 ze dne 8.8.2017

26/2326 5. 12. 2017
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3. TVARSTAV - REAL, s.r.o.

Císařská 68, Loučka, 741 01 Nový Jičín

IČO: 26815648

26/2326 5. 12. 2017
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ účastníka:

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČO: 47671416

za cenu nejvýše přípustnou 6.924.261,66 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1502 ze dne 8.8.2017

26/2327 5. 12. 2017
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit nadlimitní zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

26/2327 5. 12. 2017
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdlantsko“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

26/2328 5. 12. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

26/2328 5. 12. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

26/2328 5. 12. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 5/420 ze dne 14. 9. 2017

26/2329 5. 12. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

26/2329 5. 12. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

26/2329 5. 12. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

26/2330 5. 12. 2017
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

26/2330 5. 12. 2017
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

26/2330 5. 12. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Rada kraje

26/2331 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Servis vozidel VW group na rok 2018“

26/2331 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava

Se sídlem: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha

Sídlo odštěpného závodu: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 47124652

za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele

Rada kraje

26/2332 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Servis vozidel Hyundai na rok 2018“

26/2332 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Hyundai HB a.s.

Se sídlem: Trojická 1910/7, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 01435451

za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy dodavatele

Rada kraje

26/2333 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Propagační kampaň na podporu řemesel“

26/2333 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Leemon Concept, s.r.o.

se sídlem: náměstí Svobody 1, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 27850463

za cenu nejvýše přípustnou 1.829.000 Kč bez DPH

Rada kraje

26/2334 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Dodávka stohovatelných přepínačů, SFP modulů a podpory“

26/2334 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       KSP Computer & Services, s.r.o.

se sídlem: Nad Strání 109/46, 180 00 Praha 8 – Troja

IČO: 27875849

za cenu nejvýše přípustnou 724.888 Kč bez DPH

Rada kraje

26/2335 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vedení a facilitace workshopů včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"“

26/2335 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.  EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 04497503

za cenu nejvýše přípustnou 309.948 Kč (neplátce DPH)

Rada kraje

26/2336 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zabezpečení odborných služeb pro Moravskoslezský kraj v rámci přípravy programového období Evropské unie 2021-2027“

26/2336 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. BeePartner a.s.

Se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 03589277

za cenu nejvýše přípustnou 1.500.000 Kč bez DPH

Rada kraje

26/2337 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Prodloužení technické podpory SW GEOCORTEX pro licence provozované na KÚ MSK a IBC MSK“

26/2337 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

za nejvýše přípustné ceny v Kč bez DPH dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

26/2338 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb na léta 2018 - 2019“

26/2338 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3.       PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

se sídlem: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha – Staré Město

IČO: 26473194

za cenu nejvýše přípustnou 1 157 025 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/74 ze dne 6.12.2016

č. 13/979 ze dne 18.5.2017

26/2339 5. 12. 2017
1. mění

Jednací řád rady kraje a komisí rady kraje schválený usnesením č. 3/74 ze dne 6. 12. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/523 ze dne 19.12.2013

č. 8/657 ze dne 27.2.2014

č. 1/22 ze dne 10.11.2016

č. 2/31 ze dne 22.12.2016

č. 2/35 ze dne 22.12.2016

č. 5/399 ze dne 14.9.2017

26/2340 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků rozhodnout stanovit s účinností od 1. 1. 2018 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

člen rady kraje                                                                  14.016,- Kč

předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje        8.176,- Kč

člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje               7.008,- Kč

člen zastupitelstva kraje                                                     5.840,- Kč

26/2340 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytovat s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí, za které lze poskytnout odměnu v případě souběhu více funkcí, a to ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však v souhrnu odměny za výkon nejvíce 3 funkcí, za které se poskytuje nejvyšší odměna

26/2340 5. 12. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytovat měsíční odměny dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení členům zastupitelstva kraje, kterým vznikne mandát po 31. 12. 2017, následovně:

a)    jde-li o odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva kraje ode dne vzniku mandátu

b)   jde-li o odměnu za výkon funkce člena rady kraje, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva kraje ode dne, ke kterému byl zvolen do této funkce

c)    jde-li o odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady kraje ode dne, ke kterému byl jmenován do této funkce

26/2340 5. 12. 2017
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

stanovit s účinností od 1. 1. 2018 paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost:

a)    za 1 hodinu ve výši 220 Kč

b)   v maximální výši:

členovi rady kraje 10.000 Kč/měsíc

předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000 Kč/měsíc

ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000 Kč/měsíc

26/2340 5. 12. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit Zásady pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013, a to s účinností ke dni 31. 12. 2017

26/2340 5. 12. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vydat Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce dle přiloženého materiálu

26/2340 5. 12. 2017
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytovat s účinností od 1. 1. 2018 členům zastupitelstva kraje příspěvky v rozsahu vymezeném v Pravidlech pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce

26/2340 5. 12. 2017
8. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. až 7. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2341 5. 12. 2017
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2341 5. 12. 2017
2. rozhodla

o vyřazení a následné likvidaci neupotřebitelného majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

26/2342 5. 12. 2017
1. souhlasí

s návrhem na uzavření Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

26/2342 5. 12. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/220 ze dne 22.12.2016

26/2343 5. 12. 2017
1. vydává

„Sazebník úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2136 ze dne 7.11.2017

č. 24/2137 ze dne 7.11.2017

č. 23/2031 ze dne 24.10.2017

26/2344 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 23. 8. 2017 do 28. 11. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

26/2344 5. 12. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2345 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odpověď na podněty občana kraje dle předloženého materiálu

26/2345 5. 12. 2017
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/434 ze dne 7. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/511 ze dne 14. 9. 2017

26/2346 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2346 5. 12. 2017
2. rozhodla

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 90 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2017 subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Ondrášek slaví padesát“, tj. ve výši 180.000 Kč

26/2346 5. 12. 2017
3. rozhodla

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2017 subjektu Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s., IČO 65472250, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Ondrášek slaví padesát“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2347 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, IČO 60043253, na projekt „Restaurování – hlavní oltář kostela sv. Martina ve Skalici ve Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2347 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, IČO 60043253, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Restaurování – hlavní oltář kostela sv. Martina ve Skalici u Frýdku-Místku“ s časovou použitelností od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2347 5. 12. 2017
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá, IČO 48429716, na projekt „Oprava kříže manželů Sýkorových z roku 1888“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

26/2347 5. 12. 2017
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá, IČO 48429716, ve výši 50.000,-- Kč na projekt „Oprava kříže manželů Sýkorových z roku 1888“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

26/2347 5. 12. 2017
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Hlučín, IČO 47810386, na projekt „Rekonstrukce kaple Panny Marie v Hlučíně - Darkovičkách“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

26/2347 5. 12. 2017
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Hlučín, IČO 47810386 ve výši 200.000,-- Kč na projekt „Rekonstrukce kaple Panny Marie v Hlučíně - Darkovičkách“ s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

26/2347 5. 12. 2017
7. rozhodla

navýšit o 263 tis. Kč akci „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“

26/2347 5. 12. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

263 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5229 -

 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

17 tis. Kč

Celkem

o

280 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

280 tis. Kč

Rada kraje

26/2348 5. 12. 2017
1. souhlasí

s prodloužením stávající smlouvy o pronájmu plochy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, v objektu Sokolovská 488, Nový Jičín formou dodatku mezi Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, 28. října 12, Ostrava, IČO 00096296, jako pronajímatelem a společností Amenit s.r.o., Na poříčí 1060/39, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 25816888, jako nájemcem, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/544 ze dne 28. 2. 2017

č. 19/1643 ze dne 24. 10. 2017

26/2349 5. 12. 2017
1. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

26/2349 5. 12. 2017
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

26/2349 5. 12. 2017
3. rozhodla

změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na projekt „Toulky údolím Olše“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847 z „od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018

Rada kraje

26/2350 5. 12. 2017
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu o rozloze 99,2 m² v budově č. p. 58 v prostoru 3. brány ve 2. NP hradu Sovinec, část obce Sovinec, obec Jiříkov, mezi Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál, IČO 00095354, jako pronajímatelem a panem **********, jako nájemcem, na dobu výkonu pracovní pozice kastelána hradu Sovince, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/224 ze dne 15.6.2017

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

26/2351 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o konání 61. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2351 5. 12. 2017
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 61. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 5. 12. 2017 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

26/2352 5. 12. 2017
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

26/2353 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

26/2353 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 1.050.244.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

26/2353 5. 12. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2354 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří označenou jako díl „b“ o výměře 10 m2 a část pozemku parc. č. 1867/1 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 245 m2, oddělené geometrickým plánem č. 3211-188/2017 ze dne 9. 11. 2017 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1867/9 ostatní plocha o výměře 254 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1852/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

c)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 551, obč. vybavenost, část obce Pod Bezručovým vrchem,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

d)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1855 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 552, obč. vybavenost, část obce Pod Bezručovým vrchem,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139, za podmínky zřízení věcného práva zákazu zcizení na dobu 50 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

e)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1866/9 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1866/13 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1866/15 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1866/16 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1867/5 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1867/6 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1867/7 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1888/4 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov,

z vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČO 00296139; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

f)      předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) až e) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

26/2354 5. 12. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

26/2355 5. 12. 2017
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ o částku 47,88 tis. Kč

26/2355 5. 12. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 3113 -

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

o

47,88 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

47,88 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2229 ze dne 21.11.2017

26/2356 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

doplňující informace k žádosti společnosti MADAGASKAR s.r.o., Tyršova 885/24, Ostrava, IČO 27845559, o prodej pozemku parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2356 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČO 14451093, a to:

pozemek parc. č. st. 3486, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2624, část obce Zábřeh, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

v souladu s usnesením rady kraje č.  25/2229 ze dne 21. 11. 2017, bod 3.

26/2356 5. 12. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2357 5. 12. 2017
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Depo Mošnov“ na pozemku parc. č. st. 458 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

26/2357 5. 12. 2017
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 13/1 zahrada a parc. č. 22 ostatní plocha, vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, ve vlastnictví obce Kyjovice, č. p. 2, 747 68 Kyjovice, IČO 00534722, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 13/4 zahrada v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat v částech služebných pozemků kanalizační přípojku v rámci stavby „Domov Na zámku – přemístění ČOV“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kanalizační přípojky,  na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

26/2357 5. 12. 2017
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby STL plynovodu v rámci stavby „REKO MS Třinec, Dolní Líštná 3. část“ na pozemcích parc. č. 562/1 ostatní plocha, parc. č. 565/1 ostatní plocha a parc. č. 565/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, dle předloženého materiálu

26/2357 5. 12. 2017
4. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 562/1 ostatní plocha, parc. č. 565/1 ostatní plocha a parc. č. 565/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, ve vlastnictví kraje, v hospodaření Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Třinec, Dolní Líštná 3. část“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

26/2358 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1360/1 trvalý travní porost o výměře 45 m2,

část pozemku parc. č. 1361/1 orná půda díl „l“ o výměře 16.095 m2, část pozemku parc. č. 1361/2 orná půda díl „j“ o výměře 3.964 m2, část pozemku parc. č. 1361/3 orná půda díl „k“ o výměře 4.647 m2 a část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda díl „m“ o výměře 22.748 m2, sloučené geometrickým plánem č. 1198-113/2017 ze dne 11. 9. 2017 do pozemku parc. č. 1361/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 47.454 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

do vlastnictví společnosti PST–Invest Mošnov, spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06513379, za kupní cenu 16.624.650 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle předloženého materiálu

26/2358 5. 12. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2359 5. 12. 2017
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Palác Slavíkova“ včetně přeložky kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 2001/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, který je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba, IČO 13644319, ve prospěch žadatele společnost PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, IČO 06382177, a to pouze pro účely územního řízení této stavby

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2360 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost Armády spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2360 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, v maximální výši 16,80 % celkových uznatelných nákladů projektu „Ordinace pro chudé“, maximálně však v celkové výši 320 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci maximálně ve výši 160 tis. Kč a investiční dotaci maximálně ve výši 160 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, úhradou osobních nákladů do 20. 9. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2360 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

320 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

160 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

160 tis. Kč

26/2360 5. 12. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 12. 2017

26/2360 5. 12. 2017
5. bere na vědomí

žádost Galenica Medical s.r.o., IČO 02989026, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

26/2360 5. 12. 2017
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce

a)    „Konference, sympozia a aktivity ve zdravotnictví“ ve výši 148 tis. Kč

b)   „Preventivní programy v oblasti zdravotnictví“ ve výši 32 tis. Kč

26/2360 5. 12. 2017
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Galenica Medical s.r.o., IČO 02989026, v maximální výši 45,00 % celkových uznatelných nákladů projektu „Informační a objednávkový webový server“, maximálně však ve výši 180 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

26/2360 5. 12. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

180 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2361 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.198.501,20 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

26/2361 5. 12. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

1.198.502 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.198.502 Kč

Rada kraje

26/2362 5. 12. 2017
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 320, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 657, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek v rámci akce „Vybudování NIP a DIOP“, dle předloženého materiálu

26/2362 5. 12. 2017
2. bere na vědomí

vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební akci „Vybudování NIP a DIOP“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, dle předloženého materiálu

26/2362 5. 12. 2017
3. doporučuje

řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Vybudování NIP a DIOP“ jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

 

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2363 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 271.358 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

26/2363 5. 12. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 271.358 Kč, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

26/2363 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

271.358 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

271.358 Kč

26/2363 5. 12. 2017
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.840.476 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

26/2363 5. 12. 2017
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ve výši 3.840.476 Kč, účelově určený na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 235D212001306

26/2363 5. 12. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.840.476 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.840.476 Kč

26/2363 5. 12. 2017
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2017/ZDR, o 179.256,90 Kč na celkovou výši 5.879.256,90 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oční ambulance v nemocnicích Karviná a Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

26/2363 5. 12. 2017
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2017/ZDR, o 179.256,90 Kč na celkovou výši 6.430.743,10 Kč, účelově určený na pořízení přístrojového vybavení pro oddělní následné intenzivní péče v nemocnici Orlová v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

26/2363 5. 12. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

212.960 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

212.960 Kč

26/2363 5. 12. 2017
10. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 163.785 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

26/2363 5. 12. 2017
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

26/2363 5. 12. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

163.786 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

163.786 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1825 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/443 ze dne 14. 9. 2017

26/2364 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.156.420 Kč na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ dle Rozhodnutí č. 22/2017/OPR/SES uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

26/2364 5. 12. 2017
2. rozhodla

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o, IČO 26816407, na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“, o částku 28.408 Kč na celkovou výši 155.976 Kč, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, uhrazených do 25. 1. 2018 včetně, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03538/2017/ZDR ze dne 23. 10. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2364 5. 12. 2017
3. rozhodla

uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

26/2364 5. 12. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

26/2364 5. 12. 2017
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ subjektům dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2364 5. 12. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 7 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

26/2364 5. 12. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.156.420 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

110.684 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

42.880 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

936.928 Kč

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

37.520 Kč

na § 3539 -

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

28.408 Kč

26/2364 5. 12. 2017
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2365 5. 12. 2017
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

26/2365 5. 12. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2366 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.874.125 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

26/2366 5. 12. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

26/2366 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.874.126 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.874.126 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2367 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, o poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnické techniky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2367 5. 12. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, ve výši 76 tis. Kč, účelově určený na pořízení zdravotnické techniky, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

26/2367 5. 12. 2017
3. bere na vědomí

žádost organizace Odborný léčebný ústavu Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnické techniky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2367 5. 12. 2017
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 457 tis. Kč, účelově určený na pořízení zdravotnické techniky, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

26/2367 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3529 -

Ostatní ústavní péče

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

156 tis. Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

377 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3529 -

Ostatní ústavní péče

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

76 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

457 tis. Kč

26/2367 5. 12. 2017
6. bere na vědomí

žádosti organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních příspěvků, dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu

26/2367 5. 12. 2017
7. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 871 tis. Kč, účelově určený na rekonstrukci tlakové stanice kyslíku, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018

26/2367 5. 12. 2017
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 377 tis. Kč, účelově určený na opravu havarijního stavu balkonu v budově D, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018

26/2367 5. 12. 2017
9. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 919 tis. Kč, účelově určený na zpracování projektové dokumentace na „Zřízení NIP a DIOP v budově V“, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2018

26/2367 5. 12. 2017
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 500 tis. Kč, účelově určený na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou na interním oddělení nemocnice, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018

26/2367 5. 12. 2017
11. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 250 tis. Kč, účelově určený na instalaci systému „sestra -pacient“, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018

26/2367 5. 12. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.917 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

877 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.040 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1733 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2246 ze dne 22.9.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

č. 5/466 ze dne 14.9.2017

26/2368 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ v bodě 4. usnesení č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 3. usnesení č. 5/466 ze dne 14. 9. 2017, z „52.000.000 Kč“ na „60.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

26/2368 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit výši zajištění udržitelnosti projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ v bodě 6. usnesení č. 21/2246 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 4. usnesení č. 5/466 ze dne 14. 9. 2017, z „16.000.000 Kč“ na „8.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

26/2368 5. 12. 2017
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

26/2368 5. 12. 2017
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Prostředky určené na přípravu projektů“ ve výši 8.000.000 Kč

26/2368 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

8.000,00 tis. Kč

Rada kraje

26/2369 5. 12. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2369 5. 12. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8687 ze dne 18. 10. 2016

č. 93/7311 ze dne 8. 3. 2016

č. 3/132 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2370 5. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5019 -

Ostatní platy

o

175,00 tis. Kč

pol.  5039 -

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

o

59,50 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

4,50 tis. Kč

Celkem

339,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

30,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

11,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,18 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

266,82 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

27,00 tis. Kč

Celkem

339,00 tis. Kč

26/2370 5. 12. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

99.442,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

240,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

95,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

34,60 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,70 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

99.070,96 tis. Kč

Celkem

99.442,26 tis. Kč

26/2370 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

704,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

55,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

649,36 tis. Kč

Celkem

704,36 tis. Kč

26/2370 5. 12. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.795,64 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

50,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

18,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,84 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

129,90 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.396,90 tis. Kč

Celkem

1.795,64 tis. Kč

26/2370 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

134,42 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,42 tis. Kč

Celkem

134,42 tis. Kč

26/2370 5. 12. 2017
6. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 200 tis. Kč z 311.001,29 tis. Kč na 311.201,29 tis. Kč

Rada kraje

26/2371 5. 12. 2017
1. rozhodla

uzavřít memoranda o spolupráci v rámci implementace aktivit v souladu s Koaličním programem pro Moravskoslezský kraj a Strategií hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

26/2372 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“, IČ 72089237, dle předloženého materiálu

26/2372 5. 12. 2017
2. zmocňuje

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2373 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 900.000 Kč na projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“

26/2373 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, maximálně ve výši 900.000 Kč na projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 30. 10. 2020, a uzavřít se subjektem Mikroregion Hvozdnice smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2373 5. 12. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice“ realizovaný subjektem Mikroregion Hvozdnice, IČO 71194410, z rozpočtu kraje v letech 2018 – 2020 ve výši 300.000 Kč ročně

26/2373 5. 12. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1632 ze dne 25. 9. 2015

26/2374 5. 12. 2017
1. rozhodla

dočasně přesunout projednávající a schvalovací pravomoci v rámci realizace klíčových aktivit projektu „Smart akcelerátor RIS3 strategie“ z platformy Rady pro inovace na Komisi pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje, a to s účinností do 30. 6. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2375 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 45.000 Kč na projekt Mikulášské vlaky Ostrava 2017

26/2375 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 45.000 Kč subjektu SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO 05424089, na projekt Mikulášské vlaky Ostrava 2017, s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2375 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

45.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

45.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2376 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na akci Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd

26/2376 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu Spolek BESKYDHOST, IČO 26646803, na akci Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

26/2376 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2377 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Vytvoření projektu – Traily pod Pradědem“

26/2377 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „Vytvoření projektu – Traily pod Pradědem“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 6. 2018, a uzavřít se subjektem Spolek FDF team Olomouc smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

26/2377 5. 12. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 200 tis. Kč

26/2377 5. 12. 2017
4. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Realizace cyklostezky v rámci Moravskoslezského kraje“ ve výši 200 tis. Kč

26/2377 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2378 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora a rozvoj dětského lyžování v Karlově pod Pradědem“

26/2378 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem, IČO 03373258, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora a rozvoj dětského lyžování v Karlově pod Pradědem“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

26/2378 5. 12. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 200 tis. Kč

26/2378 5. 12. 2017
4. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200 tis. Kč

26/2378 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

110.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

90.000 Kč

celkem

o

200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2379 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora mládežnického lyžování v Jeseníkách“

26/2379 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek, IČO 66145481, maximálně ve výši 200.000 Kč na projekt „Podpora mládežnického lyžování v Jeseníkách“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Tréninkové centrum Praděd, zapsaný spolek smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

26/2379 5. 12. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 200 tis. Kč

26/2379 5. 12. 2017
4. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 200 tis. Kč

26/2379 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

160.000 Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

40.000 Kč

celkem

o

200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2380 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o poskytnutí investiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa“

26/2380 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, maximálně ve výši 50.000 Kč na projekt „Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa“, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Mikroregion Slezská Harta smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

26/2380 5. 12. 2017
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ ve výši 50 tis. Kč

26/2380 5. 12. 2017
4. rozhodla

zvýšit finanční prostředky na akci „Realizace cyklostezky v rámci Moravskoslezského kraje“ o 50 tis. Kč

26/2380 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

45.000 Kč

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5.000 Kč

celkem

o

50.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

50.000 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/487 ze dne 4. 3. 2009

26/2381 5. 12. 2017
1. rozhodla

uzavřít dohody o narovnání k partnerským smlouvám, jejichž předmětem je zajišťování realizace projektu „Beskydská magistrála“, se subjekty:

a)    SKI Vítkovice-Bílá z.s., IČ 70632219, smlouva č. 00218/2009/RRC

b)   AK 1324, s.r.o., IČ 47902744, smlouva č. 00225/2009/RRC

c)    PUSTEVNY, s.r.o., IČ 27775658, smlouva č. 00223/2009/RRC

d)   OSTRAVICE SPORT a.s., IČ 26847248, smlouva č. 00230/2009/RRC

e)    Lyžařský klub Veřovice, z.s., IČ 14614570, smlouva č. 00228/2009/RRC

f)     Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, IČ 67728189, smlouva č. 00227/2009/RRC

g)   Běžecký areál Pustevny, IČ 26681242, smlouva č. 00232/2009/RRC

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/403 ze dne 14. 9. 2017

26/2382 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

26/2382 5. 12. 2017
2. rozhodla

neuplatňovat nárok na odpočet DPH v celkové výši 91.482,30 Kč

26/2382 5. 12. 2017
3. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2383 5. 12. 2017
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2383 5. 12. 2017
2. rozhodla

vyřadit neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017

č. 19/1729 ze dne 29. 8. 2017

č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017

26/2384 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

26/2384 5. 12. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

č. 22/1973 ze dne 10. 10. 2017

č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

č. 15/1279 ze dne 12. 6. 2017

č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

26/2385 5. 12. 2017
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2385 5. 12. 2017
2. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/03718

26/2385 5. 12. 2017
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

26/2385 5. 12. 2017
4. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelce **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/02316

26/2385 5. 12. 2017
5. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/03701

26/2385 5. 12. 2017
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

26/2385 5. 12. 2017
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 6. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

26/2385 5. 12. 2017
8. bere na vědomí

žádost o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

26/2385 5. 12. 2017
9. rozhodla

schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelkou příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

26/2385 5. 12. 2017
10. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci

a)    individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

b)   dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 10 až 17 předloženého materiálu

26/2385 5. 12. 2017
11. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2386 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost příjemce REMOSKA, s.r.o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2386 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 společnosti REMOSKA, s.r.o., IČO 01885219, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Nový design Remoska 3v1“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2386 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

Rada kraje

26/2387 5. 12. 2017
1. rozhodla

předložit žádost o dotaci na zpracování projektu „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044“ v rámci dotačního programu „PROGRAM EFEKT“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2388 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 192.623,40 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2017

26/2388 5. 12. 2017
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 192.624 Kč

26/2388 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

 

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

192.624 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3724 -

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

9.780 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

177.200 Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.644 Kč

Celkem

o

192.624 Kč

26/2388 5. 12. 2017
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 5.644 Kč účelově určenou na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2017

26/2388 5. 12. 2017
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 45.959 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

26/2388 5. 12. 2017
6. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 45.959 Kč

26/2388 5. 12. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

45.959 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

45.959 Kč

Rada kraje

26/2389 5. 12. 2017
1. souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu, v prosinci 2017 a lednu 2018

Rada kraje

26/2390 5. 12. 2017
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Českým olympijským výborem, IČO 48546607, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

26/2391 5. 12. 2017
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/494 ze dne 14. 9. 2017

26/2392 5. 12. 2017
1. odvolává

dnem 31. 12. 2017 Petra Boučka z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/4369 ze dne 25. 11. 2014

26/2393 5. 12. 2017
1. zrušuje

s účinností od 1. 1. 2018

Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem schválené radou kraje usnesením č. 56/4369 ze dne 25. 11. 2014

26/2393 5. 12. 2017
2. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2018

Zásady pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/495 ze dne 14. 9. 2017

26/2394 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev.č. 03694/2017/ŠMS dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2394 5. 12. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

26/2395 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)    individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 7.590.471,29 Kč

b)   financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ ve výši 4.948.800 Kč

c)    rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“; Modul ZŠ ve výši 258.788 Kč

d)   uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve výši 18.170 Kč

dle předloženého materiálu

26/2395 5. 12. 2017
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 toho usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

26/2395 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

7.590.474 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.120.231 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

446.833 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.023.410 Kč

Celkem

  o

7.590.474 Kč

26/2395 5. 12. 2017
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.948.800 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

389.875 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

721.898 Kč

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

63.255 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.773.772 Kč

Celkem

4.948.800 Kč

26/2395 5. 12. 2017
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017; Modul ZŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017; Modul ZŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
10. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017; Modul ZŠ v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

258.788 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

20.566 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

238.222 Kč

Celkem

258.788 Kč

26/2395 5. 12. 2017
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, s účelovým určením na uhrazení nákladů spojených s konáním závěrečné zkoušky podle ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o částku 18.170 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2395 5. 12. 2017
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

18.170 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18.170 Kč

26/2395 5. 12. 2017
14. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

26/2395 5. 12. 2017
15. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje

Zodp.: ředitelka příspěvkové organizace uvedená v příloze č. 6 předloženého materiálu

Termín: do 20. 12. 2017

26/2395 5. 12. 2017
16. rozhodla

prominout odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, ve výši 24.786 Kč, a to změnou závazného ukazatele

Rada kraje

26/2396 5. 12. 2017
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 214.143.387 Kč, dle předloženého materiálu

26/2396 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2396 5. 12. 2017
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2396 5. 12. 2017
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2396 5. 12. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

214.143.387 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

23.145.815 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

707.509 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

675.494 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

103.146.545 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.884.226 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

 536.333 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

13.550.467 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12.968.936 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18.392.620 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 10.802.539 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.369.545 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.272.949 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.324.531 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

37.784 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

676.372 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.215.146 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

139.537 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.780.637 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.258.641 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

148.199 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

2.109.562 Kč

Celkem

214.143.387 Kč

26/2396 5. 12. 2017
6. rozhodla

zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2396 5. 12. 2017
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2396 5. 12. 2017
8. rozhodla

zvýšit poskytnutou neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2017 organizaci Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, IČO 71005145, ve výši 27.200 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

26/2396 5. 12. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

406.812 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

27.200 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

56.931 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

80.601 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

106.080 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

68.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

68.000 Kč

Celkem

406.812 Kč

26/2396 5. 12. 2017
10. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na listopad a prosinec 2017 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 4 a č. 5 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

26/2397 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. A prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

26/2397 5. 12. 2017
2. rozhodla

s účinností od 6. 12. 2017

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

26/2398 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2017 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

26/2398 5. 12. 2017
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2399 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 a 15 předloženého materiálu

26/2399 5. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s., IČO 60783613, ve výši 74.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nákup skokového materiálu a skokového sedla“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018

b)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje, IČO 03585701, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Fotbalový turnaj krajů U12“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018

c)    BESKI z.s., IČO 4899369, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SKIALP KORUNA BESKYD“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018

d)   Barbora Závadová, narozena ********** 1993, bydliště ********** Ostrava ********** ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava Barbory Závadové v Austrálii“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 3. 2018

e)    Ing. Leopold Sulovský, IČO 48439371, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česká horolezecká expedice Mount Cook 2018“; s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018

26/2399 5. 12. 2017
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s., IČO 60783613, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje, IČO 03585701, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    BESKI z.s., IČO 4899369, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Barbora Závadová, narozena ********** 1993, bydliště ********** Ostrava **********, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Ing. Leopold Sulovský, IČO 48439371, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

26/2399 5. 12. 2017
4. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČO 00846686, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořízení stroje na úpravu běžeckých lyžařských stop“; s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017,

26/2399 5. 12. 2017
5. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČO 00846686, dle přílohy č. 12

26/2399 5. 12. 2017
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Střední škola řemesel, Frýdek - Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním 21. ročníku soutěže odborných dovedností s názvem „Učeň instalatér 2018“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018

b)   Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku ve výši 105.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním regionálního kola a republikového finále „Turnaje mladých fyziků“ s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018

c)    Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, o částku ve výši 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ s časovou použitelností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017

26/2399 5. 12. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

 18,30 tis. Kč

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

 18,70 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

 19,88 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

 15,30 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 

 44,23 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

 28,62 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

145,00 tis. Kč

Celkem

290,03 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 - 

Rezervy kapitálových výdajů

o

504,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 24,03 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

o

150,00 tis. Kč

pol.  5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

  60,00 tis. Kč

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

100,00 tis. Kč

pol.  5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

 

115,00 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

145,00 tis. Kč

Celkem

594,03 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

200,00 tis. Kč

26/2399 5. 12. 2017
8. rozhodla

navýšit akci Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje o 504 tis. Kč

Rada kraje

26/2400 5. 12. 2017
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2018

a)    plat Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)   plat Mgr. Svatopluku Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2122/II ze dne 26. 6. 2008

26/2401 5. 12. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2401 5. 12. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017

26/2402 5. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost organizace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01 Krnov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Materiálně-technické zabezpečení sociální služby Krystal Help“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2402 5. 12. 2017
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017, příjemci dotace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle předloženého materiálu

26/2402 5. 12. 2017
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03477/2017/SOC ze dne 12. 10. 2017 se subjektem Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

26/2402 5. 12. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

26/2403 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, IČO 66741777, ze dne 15. 11. 2017 o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Chceme jezdit do své školy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2403 5. 12. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky“ ve výši 50.000 Kč

26/2403 5. 12. 2017
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 50.000 Kč

26/2403 5. 12. 2017
4. rozhodla

poskytnout spolku Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, IČO 66741777, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 50.000 Kč účelově určenou k úhradě nákladů souvisejících s projektem „Chceme jezdit do své školy“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

26/2403 5. 12. 2017
5. rozhodla

uzavřít se spolkem Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, IČO 66741777, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2403 5. 12. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

10,43 tis. Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

4,68 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

34,89 tis. Kč

Celkem

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 50,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2085 ze dne 24. 10. 2017

č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

č. 10/773 ze dne 28. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

26/2404 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

postup schválení Dodatku č. 2 Transformačního plánu organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

26/2404 5. 12. 2017
2. souhlasí

s Dodatkem č. 2 Transformačního plánu organizace Sagapo, p. o. na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 161/5684 ze dne 16. 1. 2008

26/2405 5. 12. 2017
1. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2018

změnu č. 11 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/509 ze dne 14. 9. 2017

č. 3/215 ze dne 16. 3. 2017

26/2406 5. 12. 2017
1. rozhodla

schválit změnu nákladového rozpočtu organizaci Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2406 5. 12. 2017
2. rozhodla

schválit změnu nákladového rozpočtu organizaci SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s., IČO 68145209, a uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

26/2406 5. 12. 2017
3. rozhodla

schválit změnu nákladového rozpočtu organizaci Charita Třinec, IČO 49591215, a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/184 ze dne 6. 12. 2016

26/2407 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti Pro Bank Security a.s. o úpravu smluvních podmínek ze dne 7. 9. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2407 5. 12. 2017
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění úklidových služeb č. 1423/2004/KŘ ze dne 23. 9. 2004 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/864 ze dne 25. 4. 2017

26/2408 5. 12. 2017
1. rozhodla

uzavřít dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy na zajištění licencí k programovým produktům a poskytování souvisejících služeb, evidenční č. 01231/2017/KŘ se společností AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 47676795, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6746 ze dne 24. 11. 2015

26/2409 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost společnosti IPO – STAR s. r. o. o úpravu smluvní ceny ze dne 21. 11. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2409 5. 12. 2017
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě na ostrahu č. 0488/2004/KŘ ze dne 2. 6. 2004 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje

26/2410 5. 12. 2017
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2018 počet zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 na 706 zaměstnanců

26/2410 5. 12. 2017
2. stanoví

s účinností od 1. 1. 2018 objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 ve výši 321.634 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/2240 ze dne 19. 11. 2013

26/2411 5. 12. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k „Dohodě o centralizovaném zadávání“ pro pořizování softwarových produktů společnosti Microsoft mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

26/2412 5. 12. 2017
1. zrušuje

ke dni 31. 12. 2017 Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu schválený usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007 ve znění doplňků č. 1 až 8

26/2412 5. 12. 2017
2. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2018 Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

26/2412 5. 12. 2017
3. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

26/2412 5. 12. 2017
4. rozhodla

o uzavření Smlouvy na vytvoření a implementaci systému Cafeteria se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČO 24745391, dle příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu s úpravou

26/2412 5. 12. 2017
5. rozhodla

o uzavření Smlouvy o poskytování správy benefitů, zákaznické a technické podpory při provozu Cafeteria Systému se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČO 24745391, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

26/2412 5. 12. 2017
6. zmocňuje

ředitele krajského úřadu

k podpisu smluv dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza

Rada kraje

26/2413 5. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 04804996, sídlo 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, o poskytnutí finančního příspěvku – daru ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

26/2413 5. 12. 2017
2. rozhodla

o neposkytnutí finančního příspěvku – daru Základní odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 04804996, sídlo 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Rada kraje

26/2414 5. 12. 2017
1. schvaluje

Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 1. pololetí roku 2018, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

26/32767 5. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vedení a facilitace workshopů včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"“

26/32767 5. 12. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.  EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 04497503

za cenu nejvýše přípustnou 309.948 Kč (neplátce DPH)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.