Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 12. 2017

Rada kraje

28/2503 14. 12. 2017
1. schvaluje

program 28. schůze rady kraje konané dne 14. 12. 2017

Rada kraje

28/2504 14. 12. 2017
1. volí

ověřovatele zápisu z 28. schůze rady kraje, konané dne 14. 12. 2017:

- Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

- Mgr. Stanislava Folwarczneho

Rada kraje

28/2505 14. 12. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Výkon IČ, TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“

28/2505 14. 12. 2017
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Výkon IČ, TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.       Forsing projekt s.r.o.

se sídlem: Povětronní 1263/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava

IČO: 27847721

28/2505 14. 12. 2017
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       FAKO spol. s r.o.

          se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

          IČO: 18188711

za nejvýše přípustnou cenu 139.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

28/2506 14. 12. 2017
1. stanoví

na rok 2018 finanční limit na pohoštění

a)    výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru

b)   komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise

c)    politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu

d)   poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

28/2507 14. 12. 2017
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 500 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

28/2507 14. 12. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

      181,5 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

      150,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

      500,0 tis. Kč

Celkem

o

      831,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

      150,0 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

      681,5 tis. Kč

Celkem

o

      831,5 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/22 ze dne 22. 12. 2016

28/2508 14. 12. 2017
1. schvaluje

finanční plány pro rok 2018 příspěvkových organizací v odvětví kultury v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2508 14. 12. 2017
2. schvaluje

střednědobé výhledy příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury na roky 2019 – 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2508 14. 12. 2017
3. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

28/2509 14. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Konventu minoritů v Opavě, IČO 47814446, na projekt „Oprava intonačních vad a kompletní naladění varhan chrámu Sv. Ducha v Opavě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2509 14. 12. 2017
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Konventu minoritů v Opavě, IČO 47814446 ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Oprava intonačních vad a kompletní naladění varhan chrámu Sv. Ducha v Opavě“ s časovou použitelností od 29. 11. 2017 do 31. 8. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2509 14. 12. 2017
3. schvaluje

navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 30 tis. Kč

28/2509 14. 12. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

 

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

30 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2026 ze dne 24. 10. 2017

28/2510 14. 12. 2017
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2018

plat řediteli Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

28/2511 14. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 – 2020 organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2511 14. 12. 2017
2. stanoví

závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, ve výši 6.590.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2511 14. 12. 2017
3. stanoví

závazný ukazatel „výsledek hospodaření za rok 2018“ vyrovnaný, případně mírně přebytkový, organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, dle předloženého materiálu

Rada kraje

28/2512 14. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočet na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2020 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2512 14. 12. 2017
2. stanoví

závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 158.750.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2512 14. 12. 2017
3. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje

28/2513 14. 12. 2017
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

28/2514 14. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

232,45 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

55,56 tis. Kč

na § 1070 -

Rybářství

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

0,25 tis. Kč

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

18,15 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

21,75 tis. Kč

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

90,00 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

318,69 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

10,00 tis. Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

27,60 tis. Kč

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

 

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

36,42 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

12,20 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,21 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

7,55 tis. Kč

pol. 2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

12,10 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

10,00 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

3,81 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

1,58 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

99,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

4,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,03 tis. Kč

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

3,10 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

21,83 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,82 tis. Kč

na § 6320 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

86,33 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

488,26 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

77,34 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

63,82 tis. Kč

Celkem

o

1.471,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.703,85 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1211 -

Daň z přidané hodnoty

o

23.000 tis. Kč 

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

23.000 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 4.844.888,31 Kč na refundaci části výdajů vynaložených Moravskoslezským krajem na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy

28/2514 14. 12. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4211 -

Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

4.844,89 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

4.844,89 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 v bodu 8. písmene b) ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Úhrada úroků z úvěru Evropské investiční bance“ ve výši 50 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 5141 -

Úroky vlastní

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

50 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob

o

14.381.943 Kč

pol. 2441 -

Splátky půjčených prostředků od obcí

o

1.594.812 Kč

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

15.976.755 Kč

28/2514 14. 12. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3,9 tis. Kč

pol. 4118 -

Neinvestiční převody z Národního fondu

o

65,1 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

69,0 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

253.634 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

234.634 Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

19.000 Kč

28/2514 14. 12. 2017
10. rozhodla

nabýt finanční prostředky z Národního fondu v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů ve výši 181.629 Kč na financování projektu „Bilaterální spolupráce s Odborem pro náhradní rodinnou péči Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu“, realizované organizací kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, dle předloženého materiálu

28/2514 14. 12. 2017
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 181.629 Kč, organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, s účelovým určením na projekt „Bilaterální spolupráce s Odborem pro náhradní rodinnou péči Norského ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu“ realizovaný v rámci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo EHP‑CZ04‑BFB‑1‑020‑2017

28/2514 14. 12. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4118 -

Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu

o

181.629 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

181.629 Kč

28/2514 14. 12. 2017
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

179,1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

179,1 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
14. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 369.109 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

28/2514 14. 12. 2017
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

28/2514 14. 12. 2017
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

369.109 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

369.109 Kč

28/2514 14. 12. 2017
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4 Kč

a

zvyšuje

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

  o

4 Kč

28/2514 14. 12. 2017
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

38,54 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

10,22 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

80,15 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

pol.  2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

110,00 tis. Kč

na § 3639 –

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  2119 -

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

o

350,99 tis. Kč

na § 4399 –

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

15,78 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,02 tis. Kč

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

2,00 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol.  2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

18,09 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  2223 –

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

39,68 tis. Kč

Celkem

o

627,93 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

666,47 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 181,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

181,5 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5164 -

Nájemné

o

             210 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

             210 tis. Kč

28/2514 14. 12. 2017
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3549 -

Ostatní speciální zdravotnická péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

300 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 107/8306 ze dne 23. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

28/2515 14. 12. 2017
1. bere na vědomí

informaci o průběhu a dosavadních výsledcích mediace sporu dle Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) se zhotovitelem EVČ s.r.o., Pardubice dle předloženého materiálu

28/2515 14. 12. 2017
2. souhlasí

s doporučením mediátora k dalšímu řešení sporu dle předloženého materiálu

28/2515 14. 12. 2017
3. ukládá

vedoucímu odboru investičního a majetkového

ověřit zákonné možnosti úpravy smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dle doporučení mediátora a připravit návrh dodatku k této smlouvě

Zodp.: Ing. Milan Novotný

Termín: 28. 2. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

28/2516 14. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočty (plány výnosů a nákladů) pro rok 2018, plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2018 a návrhy střednědobých rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2516 14. 12. 2017
2. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně vyrovnaný výsledek hospodaření za rok 2018 organizacím Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

28/2516 14. 12. 2017
3. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

učinit taková opatření, která povedou k dosažení vyrovnaného hospodaření organizace

Zodp.: ředitelé dotčených organizací

Termín: 31. 12. 2018

28/2516 14. 12. 2017
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit radě kraje průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2018

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 10. 4. 2018, 17. 7. 2018, 23. 10. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

28/2517 14. 12. 2017
1. bere na vědomí

žádost organizace NanoZone, s.r.o., Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03650073, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2517 14. 12. 2017
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 199 tis. Kč, a o tuto částku navýšit finanční prostředky na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“

28/2517 14. 12. 2017
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci NanoZone, s.r.o., Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03650073, ve výši 199 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Nové prvky pasivní ochrany – nanočástice v nemocničním prostředí“, s časovou použitelností od 12. 12. 2017 do 1. 4. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2517 14. 12. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

199 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

199 tis. Kč

Rada kraje

28/2518 14. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 v odvětví školství v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2518 14. 12. 2017
2. bere na vědomí

celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2018 přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2518 14. 12. 2017
3. schvaluje

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2018 organizacím Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, a Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

28/2518 14. 12. 2017
4. schvaluje

závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví školství, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2312 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

28/2519 14. 12. 2017
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s poskytovatelem Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2519 14. 12. 2017
2. rozhodla

pověřit poskytovatele Středisko volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, poskytováním služby obecného hospodářského zájmu u služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID 2231574, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2519 14. 12. 2017
3. rozhodla

schválit s účinností k 1. 1. 2018 Aktualizaci č. 23 Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

28/2519 14. 12. 2017
4. rozhodla

uzavřít s poskytovatelem Česká unie neslyšících, z.ú., IČO 00675547, u služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ID 1281600, a tlumočnické služby, ID 4358523, Dodatek č. 1 Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

28/2519 14. 12. 2017
5. rozhodla

schválit vstup sociální služby terapeutické komunity, ID 2011550, poskytované organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, do Krajské optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje

28/2519 14. 12. 2017
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

28/2520 14. 12. 2017
1. schvaluje

rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na období let 2019 – 2020 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

28/2520 14. 12. 2017
2. bere na vědomí

celkové plánované výdaje na reprodukci nemovitého majetku a pořízení dlouhodobého movitého majetku na rok 2018 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu

28/2520 14. 12. 2017
3. stanoví

závazný ukazatel vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

28/2521 14. 12. 2017
1. konstatuje

že je proti jakékoliv skládce, která navýší znečištění ovzduší v oblastech postižených vysokým znečištěním ovzduší

28/2521 14. 12. 2017
2. rozhodla

podat podnět České inspekci životního prostředí k prošetření skládkování uhlí ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v rámci otevřené „Polní skládky uhlí AMO“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.