Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 2. 2018

Rada kraje

31/2655 6. 2. 2018
1. schvaluje

program 31. schůze rady kraje konané dne 6. 2. 2018

Rada kraje

31/2656 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu z 30. schůze rady kraje, konané dne 23. 1. 2018

31/2656 6. 2. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu z 31. schůze rady kraje, konané dne 6. 2. 2018:

-      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

-      Jana Krkošku

Rada kraje

31/2657 6. 2. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

31/2657 6. 2. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

31/2657 6. 2. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

31/2657 6. 2. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Marie Srovnalová, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

31/2658 6. 2. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

31/2658 6. 2. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

31/2658 6. 2. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

31/2658 6. 2. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole technické v Opavě“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Adriana Kaletová Tošenovská, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2435 ze dne 12.12.2017

31/2659 6. 2. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

31/2659 6. 2. 2018
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Laboratoře virtuální reality včetně bezbariérovosti“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2159 ze dne 21.11.2017

31/2660 6. 2. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

31/2660 6. 2. 2018
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1611 ze dne 29. 8. 2017

31/2661 6. 2. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu II“ účastníka:

K-net Technical International Group, s.r.o.

Antonínská 565/20, 602 00 Brno

IČO: 47916745

za cenu nejvýše přípustnou 2.898.960,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1938 ze dne 10. 10. 2017

31/2662 6. 2. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ v části 2 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

31/2662 6. 2. 2018
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ v části 2 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

31/2663 6. 2. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

31/2663 6. 2. 2018
2. prohlašuje

že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

31/2663 6. 2. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

31/2663 6. 2. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Tvorba, realizace a pilotní ověření programu – „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a zajištění specifických odborných služeb pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD“, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Eva Žváčková, odbor sociálních věcí

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Miroslava Lejsalová, odbor sociálních věcí

Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Lucie Povýšilová, odbor evropských projektů

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2426 ze dne 12.12.2017

31/2664 6. 2. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

31/2664 6. 2. 2018
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu „Laboratoře technických měření““, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

31/2665 6. 2. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

31/2665 6. 2. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

31/2665 6. 2. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, a to:

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

31/2665 6. 2. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, a to:

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Hana Kaštovská, odbor investiční a majetkový

Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

31/2666 6. 2. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

31/2666 6. 2. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

31/2666 6. 2. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

31/2666 6. 2. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střechy hlavní budovy - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Pavel Sýkora, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2422 ze dne 12.12.2017

31/2667 6. 2. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na služby s názvem "Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ pro části 3 a 4 veřejné zakázky, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla v těchto částech podána žádná nabídka

31/2667 6. 2. 2018
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Restaurování nábytku, dřevěných polychromovaných sochařských děl, malířských děl na plátně a modelu kostela“ ve výše uvedených částech, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1605 ze dne 29. 8. 2017

31/2668 6. 2. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ účastníka:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou 157.185.525,58 Kč bez DPH

Rada kraje

31/2669 6. 2. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Realizace stánku MSK na veletrzích cestovního ruchu Holiday World Praha 2018 a Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava 2018“

31/2669 6. 2. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

MOTÝL MEDIA s.r.o.

se sídlem: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 26867583

za cenu nejvýše přípustnou 1.141.440 Kč bez DPH

Rada kraje

31/2670 6. 2. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce budov krajského úřadu - IRC regulace“

31/2670 6. 2. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

3. AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 25393758

za cenu nejvýše přípustnou 3.965.308,20 Kč bez DPH

Rada kraje

31/2671 6. 2. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Prováděcí studie k naplňování „Plánu odpadového hospodářství MSK“ zaměřená na komunální odpady"

31/2671 6. 2. 2018
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

4.       ENVIprojekt s.r.o.

          se sídlem: Na Požáře 144, 760 01 Zlín

          IČO: 60739959

31/2671 6. 2. 2018
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

5.       F I T E   a.s.

          se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

          IČO: 47674938

          za cenu nejvýše přípustnou 970 000 Kč bez DPH

Rada kraje

31/2672 6. 2. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon IČ včetně výkonu TDS – Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787/4“

31/2672 6. 2. 2018
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

Společnost „Vysplan / DPOva – TDS Výškovická“

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO: 27717089

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

IČO: 42767377

31/2672 6. 2. 2018
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Společnost „Enviroad+SHP TS: Silnice III/4787 Ostrava“

ENVIROAD s.r.o.

Ruská 398/43, 70300 Ostrava Vítkovice

IČO: 25394436

a

SHP TS s.r.o.

Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 28342771

za cenu nejvýše přípustnou 584.000 Kč bez DPH

Rada kraje

31/2673 6. 2. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výkon činnosti koordinátora BOZP – Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“

31/2673 6. 2. 2018
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

Společnost „Vysplan / DPOva – BOZP Výškovická“

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO: 27717089

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

IČO: 42767377

31/2673 6. 2. 2018
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

 

NABOZ-servis, s.r.o.

se sídlem: Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice

IČO: 06395074

za cenu nejvýše přípustnou 178.900 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2674 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost Advey services s.r.o. ze dne 10. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2674 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Advey services s.r.o., IČO 01995405, na úhradu nákladů spojených s realizací veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji „JOBfest 2018“ ve výši 100 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Advey services s.r.o., IČO 01995405, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2674 6. 2. 2018
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 100 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje“

31/2674 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

Rada kraje

31/2675 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

informaci o petici adresované orgánům kraje za období od 1. 1. 2018 do 29. 1. 2018, dle předloženého materiálu

31/2675 6. 2. 2018
2. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

31/2676 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2677 6. 2. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

 700 tis. Kč

31/2677 6. 2. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5599 -

Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

pol.  5164 -

Nájemné

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5599 -

Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

pol.  5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

 o

 50 tis. Kč

31/2677 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol.  5164 -

Nájemné

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

 o

 300 tis. Kč

Rada kraje

31/2678 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2678 6. 2. 2018
2. schvaluje

odpověď na žádost dle bodu 1. tohoto usnesení ve smyslu připojení se k akci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/237 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2679 6. 2. 2018
1. rozhodla

uzavřít se společností TP Pohoda, s. r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 26852683, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2679 6. 2. 2018
2. rozhodla

uzavřít se společností FABEX MEDIA, s.r.o., se sídlem Kosmova 651/16, 702 00 Ostrava, IČO 26849976, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2679 6. 2. 2018
3. rozhodla

uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 25859838, Smlouvu na nákup vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

31/2679 6. 2. 2018
4. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory u akce „Smart region“ ve výši 2.148,96 tis. Kč

31/2679 6. 2. 2018
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 2.148,96 tis. Kč s účelovým určením na akci „Realizace komunikační strategie“

31/2679 6. 2. 2018
6. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 677,6 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“

31/2679 6. 2. 2018
7. rozhodla

o výjimce z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory u akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“ ve výši 878,46 tis. Kč

31/2679 6. 2. 2018
8. rozhodla

31/2679 6. 2. 2018
9.

31/2679 6. 2. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.148,96 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901  -

Nespecifikované rezervy

o

 677,60 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

878,46 tis. Kč

Celkem

o

3.705,02 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol.  5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

500,00 tis. Kč

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

1.648,96 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5179  -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

677,60 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

pol. 5179  -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

878,46 tis. Kč

Celkem

o

3.705,02 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2680 6. 2. 2018
1. stanoví

účel u části schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, a to na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“, příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

31/2681 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Dobrá o řešení dopravní situace v obci Dobrá

31/2681 6. 2. 2018
2. bere na vědomí

podmínky spolupráce a úkoly vymezené v návrhu Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h

31/2681 6. 2. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h  s obcí Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2681 6. 2. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1663 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017

31/2682 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

usnesení Zastupitelstva statutárního města Ostravy č. 1971/ZM1418/30 ze dne 15. 11. 2017, kterým se rozhodla uzavřít „Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, s úpravou v čl. 4 rámcové smlouvy, viz příloha č. 1 předloženého materiálu

31/2682 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o změně „Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje usn. č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2682 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1386 ze dne 1. 3. 2007

31/2683 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vykupovat pozemky pro silnice II. třídy a pro silnice III. třídy za minimální kupní cenu ve  výši 50,- Kč/m2 v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje z důvodu výstavby či z důvodu vypořádání majetkových vztahů k pozemkům již zastavěných silnicemi II. a III. tříd, jestliže zákon o oceňování majetku stanovuje hodnotu nižší

31/2683 6. 2. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

31/2684 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

Plán stavebních akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd spolufinancovaný Státním fondem dopravní infrastruktury

31/2684 6. 2. 2018
2. souhlasí

se záměrem Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, podat žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o financování staveb v rámci Plánu stavebních akcí vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd dle přílohy č. 1. předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2589 ze dne 23. 1. 2018

31/2685 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

a.    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b.    k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2685 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

31/2685 6. 2. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

31/2685 6. 2. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2685 6. 2. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2685 6. 2. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

31/2686 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Fulnek o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2686 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Fulnek, IČO 00297861, s odůvodněním dle předloženého materiálu

31/2686 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1537 ze dne 8. 8. 2017

č. 15/1254 ze dne 12. 6. 2017

31/2687 6. 2. 2018
1. souhlasí

se změnou projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2687 6. 2. 2018
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě na realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“, ev. č. 03153/2017/DSH, dle Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/127 ze dne 16. 3. 2017

31/2688 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

31/2688 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

31/2688 6. 2. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

31/2688 6. 2. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1251 ze dne 12. 6. 2017

31/2689 6. 2. 2018
1. doplňuje

poradní sbor pro rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje do složení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

31/2690 6. 2. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

31/2690 6. 2. 2018
2. rozhodla

a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

31/2690 6. 2. 2018
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

31/2690 6. 2. 2018
4. souhlasí

a.    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b.    s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7867 ze dne 7. 6. 2016

31/2691 6. 2. 2018
1. souhlasí

se zveřejněním notifikace, tzv. Oznámení předběžných informací bez výzvy k účasti v soutěži - Přímé udělení smlouvy  v Úředním věstníku Evropské unie na části tratě 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka (vyjma linek S2 Ostrava - Svinov – Bohumín; S3 Bohumín – Suchdol nad Odrou a S4 Mošnov, Ostrava Airport – Bohumín); a části tratě 320 Bohumín – Čadca (vyjma linky S2 Bohumín – Mosty u Jablunkova zastávka) v územní působnosti Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

31/2691 6. 2. 2018
2. souhlasí

se zveřejněním notifikace, tzv. Oznámení předběžných informací bez výzvy k účasti v soutěži - Otevřené řízení pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku Evropské unie na trati 321 Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/576 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

31/2692 6. 2. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje ve výši 6.593.726,25 Kč na financování akce „Úprava objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 013D313008001, ze dne 15. 1. 2018, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017

č. 8/583 ze dne 28. 2. 2017

č. 15/1266 ze dne 12. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

31/2693 6. 2. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 17.813.887,65 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, z toho ve výši 12.310.406,90 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006139 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010870, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu a 5.503.480,75 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006140 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010873, ze dne 13. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.756.979,11 Kč na financování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006260 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010894, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.128.218,35 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006259 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010903, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.960.322,40 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006285 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010859, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.533.270,90 Kč na financování projektu „Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006275 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010887, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 894.460,00 Kč na financování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, nepamátkový objekt“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006286 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010884, ze dne 3. 1. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
7. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 3.085.845,20 Kč na financování projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010868, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 8 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
8. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 7.687.394,08 Kč na financování projektu „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“, z toho ve výši 6.302.987,28 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006249 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010871, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 9 předloženého materiálu a 1.384.406,80 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006250 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010855, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 10 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
9. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 14.456.036,49 Kč na financování projektu „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“, z toho ve výši 10.882.587,54 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006247 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010883, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 11 předloženého materiálu a 3.573.448,95 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006248 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010885, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 12 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
10. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 2.833.464 Kč na financování projektu „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, z toho ve výši 2.377.685,60 Kč ze žádosti „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006287 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010888, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 13 předloženého materiálu a 455.778,40 Kč ze žádosti „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“ registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006288 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010880, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 14 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
11. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 791.836,84 Kč na financování projektu „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006144 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010837, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 15 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
12. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.016.193,90 Kč na financování projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005981 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010864, ze dne 15. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 16 předloženého materiálu

31/2693 6. 2. 2018
13. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.575.769,20 Kč na financování projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005980 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010836 ze dne 15. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 17 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

31/2694 6. 2. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 254,64 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

377,52 tis. Kč

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

877,12 tis. Kč

Celkem

o

1 254,64 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8 827,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8 827,50 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 998,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

269,90 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

417,70 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

51,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

342,50 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

17,15 tis. Kč

pol. 6319 -

Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

o

150,00 tis. Kč

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

749,95 tis. Kč

Celkem

o

1 998,70 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

175,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

147,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

27,50 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 770 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

570 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

2 200 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3 500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

1 500 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

350 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

350 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

26,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

26,11 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

5 190 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 190 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 000 tis. Kč

Celkem

o

 5 190 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 181,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1 257,00 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

5,00 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1 159,60 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

6,10 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

704,90 tis. Kč

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

49,00 tis. Kč

Celkem

o

3 181,60 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana - profesionální část

pol. 6339 -

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

2 400 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 378,52 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

1 378,52 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 469,53 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

4 469,53 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7 735 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

7 735 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 300 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2 300 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18 000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

18 000 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

220 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

85 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6339 -

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

135 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

62,44 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

62,44 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

638,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

286,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

352,35 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7 499,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

7 499,40 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

150 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

600,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

291,74 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

208,04 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

100,22 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

5 250 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

291 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

291 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 772,65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2 772,65 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

63 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

2,25 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9,54 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

9,54 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

612,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3635 -

Územní plánování

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

612,26 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

149,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

149,40 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

610 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

610 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10 000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

10 000 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

150 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9 145,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

9 145,30 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

121 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

121 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

354,51 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

354,51 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

405,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

167,75 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

47,25 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

190,50 tis. Kč

Celkem

o

405,50 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

595 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

595 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

50 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

210 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

210 tis. Kč

31/2694 6. 2. 2018
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

110 625 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

110 625 Kč

Rada kraje

31/2695 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a.    vyjmout z hospodaření organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

a to ode dne 1. 4. 2018

b.    předat k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 679, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 720, Mariánské Hory, jiná stavba,

pozemek parc. č. 146/11, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

a to ke dni 1. 4. 2018

31/2695 6. 2. 2018
2. souhlasí

a.    s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100579, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

b.    s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

c.    s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68  Kyjovice, IČO 71197001, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

31/2695 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí a schválení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

31/2696 6. 2. 2018
1. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 53.279 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

31/2696 6. 2. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 2.000 Kč

31/2696 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

51.279 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2241 -

Železniční dráhy

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

53.279 Kč

Rada kraje

31/2697 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti THT Ostrava CZ, a.s., Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, 742 51 Mošnov, IČO 25854542, o prodej pozemků specifikovaných v bodě 2. písm. a. tohoto usnesení v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2697 6. 2. 2018
2. rozhodla

a.    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 584 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1215-158/2017 ze dne 25. 10. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/189 ostatní plocha o výměře 653 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

b.    při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2. písm. a. tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2595 ze dne 23. 1. 2018

31/2698 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a.    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/5 ostatní plocha, o výměře 62 m2 a

části pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 3861/2 ostatní plocha, o výměře 145 m2 a parc. č. 3861/3 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b.    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

31/2698 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a.    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1430/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1430/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1430/12 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1560/9 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dolní Moravice,

do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 162.504,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b.    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

31/2698 6. 2. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a.    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy,

do výlučného vlastnictví paní **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 10.360,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b.    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

31/2698 6. 2. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a.    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora,

do výlučného vlastnictví paní **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 17.680,- bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 5 tohoto usnesení

b.    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a. tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

31/2698 6. 2. 2018
5. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha o výměře 52 m2 (služebný pozemek), v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu mít na služebném pozemku umístěn propustek, provozovat jej a udržovat a v právu vstupovat a vjíždět na služební pozemek za účelem provozování, provádění údržby, oprav a odstranění propustku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši Kč 1.000,-

31/2698 6. 2. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1785 ze dne 12. 9. 2017

31/2699 6. 2. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 03418/2017/KŘ ze dne 2. 10. 2017 na realizaci stavby Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) se společností DEV COMPANY, spol. s r.o., se sídlem Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 47679620, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

31/2700 6. 2. 2018
1. rozhodla

o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 3703/16 trvalý travní porost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obec Razová,

za nemovitou věc ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO 01312774, a to:

pozemek parc. č. 812/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obec Pržno

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2603 ze dne 23.1.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

31/2701 6. 2. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se zhotovitelem, kterým je společnost

Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 45192464

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2701 6. 2. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.714 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.714 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 54/4209 ze dne 21. 10. 2014

31/2702 6. 2. 2018
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 54/4209 ze dne 21. 10. 2014

31/2702 6. 2. 2018
2. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 449/36 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278 - 10/2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 449/38 orná půda, o výměře 5120 m2

část pozemku parc. č. 1278/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1278 - 10/2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1278/6 ostatní plocha, o výměře 589 m2,

pozemek parc. č. 449/30 orná půda,

pozemek parc. č. 449/31 orná půda,

pozemek parc. č. 449/32 orná půda,

pozemek parc. č. 449/33 orná půda,

pozemek parc. č. 449/34 orná půda,

pozemek parc. č. 449/35 orná půda,

pozemek parc. č. 458 orná půda,

pozemek parc. č. 1277/11 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Nošovice

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

31/2703 6. 2. 2018
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 3. etapa“, organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

31/2703 6. 2. 2018
2. doporučuje

řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

31/2703 6. 2. 2018
3. ukládá

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 3. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2297 ze dne 3. 12. 2013

31/2704 6. 2. 2018
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa“, organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

31/2704 6. 2. 2018
2. doporučuje

řediteli Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Petra Sztefka, odbor zdravotnictví

Mgr. Lukáše Chaláse, odbor zdravotnictví

31/2704 6. 2. 2018
3. ukládá

řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4852 ze dne 17. 2. 2015

31/2705 6. 2. 2018
1. rozhodla

s účinností od 7. 2. 2018

vydat Plán pokrytí území Moravskoslezského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/117 ze dne 28. 4. 2005

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2706 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 4,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01 Bílovec, IČO 26865858

31/2706 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01 Bílovec, IČO 26865858

31/2706 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6413 -

Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

o

4.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6201 -

Nákup akcií

o

4.500 tis. Kč

31/2706 6. 2. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2707 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 14 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

31/2707 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

31/2707 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

31/2708 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

výzvu JUDr. Karla Poláka, advokáta, ze dne 25. 1. 2018 adresovanou organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, ve věci mimosoudního řešení škodní události ze dne 31. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2708 6. 2. 2018
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

č. 27/2475 ze dne 12. 12. 2017

31/2709 6. 2. 2018
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, Ing. Pavlem Rydrychem, ředitelem Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/122 ze dne 2. 2. 2005

31/2710 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

a.    vzdání se funkce Mgr. Petra Fabiána, PhD., ředitele organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ke dni 31. 1. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b.   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, vykonává, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Bc. Robert Nowak, a s účinností od 6. 2. 2018 včetně, z důvodu neobsazenosti vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace, bude tuto funkci vykonávat i nadále

31/2710 6. 2. 2018
2. stanoví

s účinností od 6. 2. 2018 včetně

plat Bc. Robertu Nowakovi, zástupci statutárního orgánu organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

31/2710 6. 2. 2018
3. pověřuje

Bc. Roberta Nowaka, zástupcem statutárního orgánu organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, k plnění povinností uvedených v § 42k odst. 1 a 2 a § 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, k podání žádosti o státní příspěvek a zastupování zřizovatele v řízení o tomto příspěvku

31/2710 6. 2. 2018
4. vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

31/2710 6. 2. 2018
5. jmenuje

členy komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve složení:

předseda komise

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

členové komise

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

Ing. Pavel Rydrych, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

31/2710 6. 2. 2018
6. pověřuje

funkcí tajemnice výběrové komise Janu Brodovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru zdravotnictví; případně zastupujícího zaměstnance z odboru zdravotnictví nebo z odboru sociálních věcí

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/156 ze dne 16.3.2017

31/2711 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „i-AIR REGION“ předloženého do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/162 ze dne 16. 3. 2017

31/2712 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout odvolat Ing. Petru Solanskou, nar. ********** jako zástupce Moravskoslezského kraje z Řídicího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

31/2712 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout delegovat Ing. Martina Hiltavského, nar. ********** jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídicím výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 02057531

31/2712 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2713 6. 2. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

0,97 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5163 -

Služby peněžních ústavů

o

0,97 tis. Kč

31/2713 6. 2. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

300 tis. Kč

31/2713 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5152 -

Teplo

o

10,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

31/2714 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Šenov u Nového Jičína ze dne 17. 1. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2714 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obci Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní hala“ ve výši 2.000.000 Kč, maximálně však ve výši 6,64 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2714 6. 2. 2018
3. rozhodla

navýšit akci „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 2.000.000 Kč

31/2714 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

2.000.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.000.000 Kč

31/2714 6. 2. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2715 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, ve výši 30.000 Kč na projekt „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2715 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Cyklocestovatelé, IČO 22826327, maximálně ve výši 30.000 Kč, na projekt „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a uzavřít se subjektem Cyklocestovatelé smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2715 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2716 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČO 22759883, ve výši 50.000 Kč na projekt „Duchovní svět v odlesku kovu - Starověké čínské rituální předměty ze sbírek Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

31/2716 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČO 22759883, maximálně ve výši 50.000 Kč, na projekt „Duchovní svět v odlesku kovu - Starověké čínské rituální předměty ze sbírek Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 a uzavřít se subjektem Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

31/2716 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2717 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 01881841, ve výši 200.000 Kč na projekt „KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2018“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

31/2717 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu Kováři Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 01881841, maximálně ve výši 200.000 Kč, na projekt „KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2018“, s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018 a uzavřít se subjektem Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

31/2717 6. 2. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ ve výši 100 tis. Kč

31/2717 6. 2. 2018
4. rozhodla

navýšit akci „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 100 tis. Kč

31/2717 6. 2. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2718 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, ve výši 200.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 16. ročník“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

31/2718 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci subjektu OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO 28614593, maximálně ve výši 200.000 Kč, na projekt „MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 16. ročník“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít se subjektem OUTDOOR FILMS s.r.o. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

31/2719 6. 2. 2018
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 02995832

jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 4.858.150 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

31/2720 6. 2. 2018
1. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje jako přidruženého partnera  v projektu „Ce-mobility - E-mobility in Central Europe“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

31/2721 6. 2. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2721 6. 2. 2018
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

31/2721 6. 2. 2018
3. bere na vědomí

informaci o odstoupení od dotace žadatelky **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/05364, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2721 6. 2. 2018
4. bere na vědomí

informaci o odstoupení od dotace žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 2/05416, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

31/2721 6. 2. 2018
5. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 6 až 10 předloženého materiálu

31/2721 6. 2. 2018
6. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2481 ze dne 12.12.2017

31/2722 6. 2. 2018
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o pořadatelství TBEX EUROPE 2018 mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, IČO 49277600, a TBEX, LLC, Delaware Limited Company se sídlem v 29991 Canyon Hills Rd. 1709-531, Lake Elsinore, California Spojené státy Americké, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

31/2722 6. 2. 2018
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 3.000 tis. Kč

31/2722 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2723 6. 2. 2018
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

IČ: 47673168,

jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 825.438 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

31/2723 6. 2. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 242.000 Kč

31/2723 6. 2. 2018
3. rozhodla

 navýšit akci rozpočtu kraje „Aktivity zajišťované Agenturou pro regionální rozvoj na základě rámcové smlouvy“ o částku 242.000 Kč

31/2723 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

242,0 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

301,3 tis. Kč

Celkem

o

543,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

242,0 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

301,3 tis. Kč

Celkem

o

543,3 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/460 ze dne 7. 2. 2017

31/2724 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2724 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2724 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 3. 2018

31/2724 6. 2. 2018
4. ukládá

krajskému úřadu

zpracovat a předložit radě kraje a zastupitelstvu kraje Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017

Zodp.: Ing. Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Termín: nejpozději do 30. 4. 2019

Rada kraje

31/2725 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost obce Nošovice ze dne 18. 12. 2017 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2725 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nošovice, IČO 00577049, na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018 ve výši 455.100 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů s časovou použitelností ode dne 27. 4. 2017 do dne 30. 11. 2018 a uhrazených do dne 30. 11. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2725 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017

31/2726 6. 2. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017 -2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2726 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.345.100 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

31/2726 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 3. 2018

31/2726 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.345,1 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

699,1 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

646,0 tis. Kč

Celkem

1.345,1 tis. Kč

Rada kraje

31/2727 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 6. 12. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 17. 1. 2018, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2727 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 17.374 Kč určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

31/2727 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

31/2728 6. 2. 2018
1. rozhodla

na základě rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 02179/2015/D1/2017/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, objednat realizaci aktivity „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK“ pro rok 2018 za cenu nejvýše přípustnou 800.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

31/2728 6. 2. 2018
2. rozhodla

na základě rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 02179/2015/D1/2017/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, objednat realizaci aktivity „Podpora intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v MSK“ pro rok 2018 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2729 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 9. 11. 2017 ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2729 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018 ve výši 900.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2729 6. 2. 2018
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP Sovinecko ze dne 5. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2729 6. 2. 2018
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Sovinecko, IČO 69594481, na provoz Stanice záchrany handicapovaných živočichů ve Stránském v roce 2018 ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

31/2729 6. 2. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

31/2729 6. 2. 2018
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

31/2730 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mosty u Jablunkova, ze dne 5. 1. 2018 ve věci poskytnutí dotace na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2730 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mosty u Jablunkova, IČ 66933625, na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2018 v maximální výši 50.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

62/4842 ze dne 17. 2. 2015

31/2731 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

a.    informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, Rostislava Škubníka, který byl radou kraje jmenován s účinností od 18. 2. 2015

b.    informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, Ing. Markéty Heraltové a Daniela Jaška, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 1. 3. 2015

31/2731 6. 2. 2018
2. jmenuje

a.    dnem 18. 2. 2018 Rostislava Škubníka členem školské rady při střední škole organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371

b.    dnem 1. 3. 2018 Ing. Markétu Heraltovou a Daniela Jaška členy školské rady při střední škole organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/2559 ze dne 9. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2732 6. 2. 2018
1. schvaluje

kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2732 6. 2. 2018
2. rozhodla

uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání budovy Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2732 6. 2. 2018
3. svěřuje

hejtmanovi kraje

uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 1 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

31/2732 6. 2. 2018
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

31/2732 6. 2. 2018
5. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

31/2733 6. 2. 2018
1. souhlasí

s realizací projektu „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady ZŠ Havířov –Šumbark, Školní 2“, se způsobem zajištění jeho financování z finančních prostředků organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, a se zajištěním udržitelnosti výstupů projektu po dobu pěti let od ukončení projektu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2282 ze dne 21. 11. 2017

31/2734 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

31/2734 6. 2. 2018
2. schvaluje

ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

31/2734 6. 2. 2018
3. rozhodla

poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč fyzickým osobám dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jako ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1571 ze dne 8. 8. 2017

31/2735 6. 2. 2018
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Inovace VOV_zdravotnická oblast“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, jako žadatelem a organizací České vysoké učení technické v Praze, Zikova 1903/4, Praha 9, IČO 68407700, jako partnerem projektu s finančním plněním

Rada kraje

31/2736 6. 2. 2018
1. rozhodla

uzavřít „Memorandum o spolupráci“ realizované v rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2737 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 6 předloženého materiálu

31/2737 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a.    Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Přípravné soustředění žáků KPS Ostrava před Mistrovstvím ČR s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

b.    Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Talent gymnázií s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018

dle předloženého materiálu

31/2737 6. 2. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a.    Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., IČO 60336803, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b.    Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2737 6. 2. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a.    Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, ve výši 30.000 Kč účelově určený na zajištění krajského kola soutěže Autoopravář Junior 2018, kategorie Karosář, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

b.    Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací soutěže O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

31/2737 6. 2. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

 80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 80 tis. Kč

Rada kraje

31/2738 6. 2. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 5.864.922,60 Kč dle předloženého materiálu

31/2738 6. 2. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

31/2738 6. 2. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5.864.934 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

121.276 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

888.289 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.863.965 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.089.844 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

901.560 Kč

Celkem

  o

5.864.934 Kč

Rada kraje

31/2739 6. 2. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ve výši 857.500 Kč, dle předloženého materiálu

31/2739 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

31/2739 6. 2. 2018
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol organizaci Základní a Mateřská škola Monty School, IČO 71340912, ve výši 122.500 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

31/2739 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

857.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

122.500 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

245.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

490.000 Kč

Celkem

857.500 Kč

31/2739 6. 2. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

131.361 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5364 -

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

o

131.361 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7119 ze dne 9. 2. 2016

31/2740 6. 2. 2018
1. souhlasí

s realizací projektu organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace s názvem „Cesta NaNovo“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2740 6. 2. 2018
2. souhlasí

s realizací projektu organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace s názvem „NaNovo a kvalitně“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2741 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba, IČO 00845451, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2741 6. 2. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba, IČO 00845451, ve výši 2.000.000,00 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2741 6. 2. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14.03.2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1859 ze dne 12.9.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21.4.2016

31/2742 6. 2. 2018
1. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši maximálně Kč 630.000,-- v letech 2018 - 2020 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2742 6. 2. 2018
2. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava, IČ 00845451, ve výši maximálně Kč 8.870.000,-- v letech 2019 - 2020 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2742 6. 2. 2018
3. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba, IČ 00845451, ve výši maximálně Kč 4.506.000,-- v letech 2018 - 2020 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2743 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost Ing. Jiřího Muladiho, IČO 60312947, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekordy handicapovaných hrdinů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2743 6. 2. 2018
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 150 tis. Kč

31/2743 6. 2. 2018
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Ing. Jiřímu Muladimu, IČO 60312947, na realizaci projektu „Rekordy handicapovaných hrdinů“ ve výši 150 tis. Kč, z toho část dotace ve výši 140 tis. Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a část dotace ve výši 10 tis. Kč stanovenou jako paušální částka pokrývající náklady na koordinaci projektu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2743 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

150 tis. Kč

31/2743 6. 2. 2018
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2743 6. 2. 2018
6. rozhodla

poskytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

31/2743 6. 2. 2018
7. bere na vědomí

žádost církevní organizace Charita Ostrava, IČO 44940998, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce vodoinstalace v CHD sv. Václava – DPS“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

31/2743 6. 2. 2018
8. rozhodla

poskytnout církevní organizaci Charita Ostrava, IČO 44940998, investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na domov pro seniory, identifikátor – 2640976, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce vodoinstalace v CHD sv. Václava – DPS“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

31/2743 6. 2. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2744 6. 2. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2018 do rozpočtu kraje ve výši 10.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2744 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, která jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

31/2744 6. 2. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2018 organizacím:

a.    Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, IČO 63024594, na částku ve výši maximálně 1.500 tis. Kč

b.    Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na částku ve výši maximálně 2.800 tis. Kč

31/2744 6. 2. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

10.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

3.085 tis. Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

115 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.500 tis. Kč  

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.300 tis. Kč

Celkem

10.000 tis. Kč  

Rada kraje

31/2745 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

informace o vyhodnocení realizace projektů „Resocializační program MSK 2017“ a „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích“ dle předloženého materiálu

31/2745 6. 2. 2018
2. bere na vědomí

informace k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

31/2745 6. 2. 2018
3. souhlasí

s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci projektu „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích II“ dle popisu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 10 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

31/2746 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Spolek Počteníčko, IČO 01324144, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Křížovkářská liga“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

31/2746 6. 2. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Spolek Počteníčko, IČO 01324144, ve výši 200 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Křížovkářská liga“ s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 15. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

31/2746 6. 2. 2018
3. bere na vědomí

žádost školské právnické osoby Salesiánské středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Pobytové akce pro sociálně slabé v Hodoňovicích“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

31/2746 6. 2. 2018
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje školské právnické osobě Salesiánské středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, ve výši 169,9 tis. Kč, maximálně však ve výši 61,85 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Pobytové akce pro sociálně slabé v Hodoňovicích“, vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

31/2746 6. 2. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

169,9 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a  náboženským společnostem

o

169,9 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1619 ze dne 29. 8. 2017

31/2747 6. 2. 2018
1. bere na vědomí

informaci o podnětu občana kraje Ing. Jaroslava Novotného ze dne 26. 12. 2017 na změnu termínů určených pro zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

31/2747 6. 2. 2018
2. rozhodla

nerealizovat změnu termínů zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

31/2747 6. 2. 2018
3. schvaluje

termíny a místa konání výjezdních schůzí rady kraje:

27. 3. 2018 – Vítkov

24. 4. 2018 – Osoblaha

12. 6. 2018 – Havířov

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.