Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 3. 2018

Rada kraje

35/3012 27. 3. 2018
1. schvaluje

program 35. schůze rady kraje konané dne 27. 3. 2018

Rada kraje

35/3013 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

a.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 33. schůze rady kraje, konané dne 12. 3. 2018

b.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu z 34. schůze rady kraje, konané dne 14. 3. 2018

                                     

35/3013 27. 3. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu z 35. schůze rady kraje, konané dne 27. 3. 2018:

-        Jarmilu Uvírovou

-        Radomíru Vlčkovou

Rada kraje

35/3014 27. 3. 2018
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Parkoviště P5 Centrál“ na pozemcích parc. č. 822/16, 822/21, 822/26, 822/115, 822/124, 902/9, 902/10, 902/5, vše ostatní plocha, a parc. č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, s celkovým předpokládaným nákladem 48.200.000 Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

35/3015 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti o návrhu na umístění a realizaci stavby „Parkoviště P5 Centrál“ na pozemcích parc. č. 822/16, 822/21, 822/26, 822/115, 822/124, 902/9, 902/10, 902/5, vše ostatní plocha, a parc. č. st. 409 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Mošnov, vše ve vlastnictví kraje, a to na náklady společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, s celkovým předpokládaným nákladem 48.200.000 Kč bez DPH a následným odepisováním této investice nájemcem po dobu nájmu podniku

35/3015 27. 3. 2018
2. schvaluje

dle platných stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. čl. 8 bodu 2. písmene t) provedení investice nad limit 1.000.000 Kč uvedené v bodu 1. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu

Rada kraje

35/3016 27. 3. 2018
1. rozhodla

vyhlásit soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje 2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2710 ze dne 6. 2. 2018

35/3017 27. 3. 2018
1. jmenuje

s účinností od 1. 5. 2018 včetně

Mgr. Marii Černockou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1871 ze dne 26. 9. 2017

35/3018 27. 3. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „NKP Zámek Bruntál – revitalizace Salla Terrena II“ účastníka:

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČO: 27765857

za cenu nejvýše přípustnou 23.172.575,46 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2433 ze dne 12. 12. 2017

35/3019 27. 3. 2018
1. rozhodla

na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vybavení laboratoří virtuální reality ve středních školách Moravskoslezského kraje“ účastníka:

AV MEDIA, a.s.

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

IČO: 48108375

za cenu nejvýše přípustnou 11.701.800,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2424 ze dne 12. 12. 2017

35/3020 27. 3. 2018
1. rozhodla

na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0““ účastníka:

MP Line s.r.o.

č.p. 28, 743 01 Bílov

IČO: 05319501

za cenu nejvýše přípustnou 18.493.800,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2665 ze dne 6. 2. 2018

35/3021 27. 3. 2018
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na stavební práce s názvem "Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka

35/3021 27. 3. 2018
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2573 ze dne 23. 1. 2018

35/3022 27. 3. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu, a to místo původně schváleného podlimitního zadávacího řízení

35/3022 27. 3. 2018
2. schvaluje

s tím související změnu zadávací dokumentace, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2353 ze dne 5. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 6/553 ze dne 14. 12. 2017

35/3023 27. 3. 2018
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

35/3023 27. 3. 2018
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

35/3023 27. 3. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační

Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Valová, odbor financí

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1936 ze dne 10. 10. 2017

35/3024 27. 3. 2018
1. rozhodla

na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK“ účastníka:

O2 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

IČO: 60193336

za cenu nejvýše přípustnou 860.608,- Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/2524 ze dne 9. 1. 2018

35/3025 27. 3. 2018
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.       ROFIS, s.r.o.

Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SK

IČO: 36440523

35/3025 27. 3. 2018
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ účastníka:

          INTOZA s.r.o.

          Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

          IČO: 25873261

za cenu nejvýše přípustnou 17.830.694 Kč bez DPH

Rada kraje

35/3026 27. 3. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

35/3026 27. 3. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

35/3026 27. 3. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“, a to:

členové:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

35/3026 27. 3. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 ‑ 2027“, a to:

členové:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Martin Radvan, LL.M., odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Klára Janoušková, M.A., odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Miriam Šůstková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje

Mgr. Jarmila Csanková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační

Bc. Pavla Bazgierová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Pavlína Volná, odbor kancelář hejtmana kraje

JUDr. Marta Wroblowská, odbor územního plánování a stavebního řádu

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

35/3026 27. 3. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

 2.500,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 29/2529 ze dne 9. 1. 2018

35/3027 27. 3. 2018
1. rozhodla

na základě provedeného posouzení nabídky a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů IROP v oblasti školství“ účastníka:

PROFIMEDIA s.r.o.

třída Spojenců 550/18, Předměstí 746 01 Opava

IČO: 41032098

za cenu nejvýše přípustnou 4.596.940,- Kč bez DPH

Rada kraje

35/3028 27. 3. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „„Inženýrská a investorská činnost při realizaci stavby a při dodávkách interiéru stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna"“

35/3028 27. 3. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

4.       JS Property, a.s.

se sídlem:     Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 27814742

za cenu nejvýše přípustnou 264.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2955 ze dne 12. 3. 2018

35/3029 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

sdělení o odstoupení vybraného účastníka B&P INTERIÉRY s.r.o., se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 25392077, ze dne 13. 3. 2018, z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol a školských zařízení – oblast Opava“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3029 27. 3. 2018
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení dodavatele:

B&P INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz

IČO: 25392077

35/3029 27. 3. 2018
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení

Rada kraje

35/3030 27. 3. 2018
1. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace“, poř. č. 3/2018

Rada kraje

35/3031 27. 3. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“

35/3031 27. 3. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

DIK stavby s.r.o.

se sídlem: Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava

IČO: 25914057

za cenu nejvýše přípustnou 4.644.106,60 Kč bez DPH

Rada kraje

35/3032 27. 3. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních – oblast Havířov II“

35/3032 27. 3. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

MATOSA PROFISTAV s.r.o.

Palackého 689/2, Město, 736 01 Havířov

IČO: 05510775

za cenu nejvýše přípustnou 379 716,85 Kč bez DPH

Rada kraje

35/3033 27. 3. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vestavba výtahu v rámci zajištění bezbariérovosti – Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.“

35/3033 27. 3. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

KONE, a.s. 

Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 00176842

za cenu nejvýše přípustnou 576 000 Kč bez DPH

Rada kraje

35/3034 27. 3. 2018
1. rozhodla

v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka zemního plynu pro Moravskoslezský kraj 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

35/3034 27. 3. 2018
2. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

35/3034 27. 3. 2018
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

35/3034 27. 3. 2018
4. rozhodla

o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se subjektem Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 60609397, který k tomuto bude centrálním zadavatelem vyzván, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

35/3035 27. 3. 2018
1. rozhodla

v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2019“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

35/3035 27. 3. 2018
2. bere na vědomí

záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu

35/3035 27. 3. 2018
3. rozhodla

zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, s dodavateli účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3036 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost Ivana Sekaniny, IČO 88522407, ze dne 5. 3. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3036 27. 3. 2018
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“

35/3036 27. 3. 2018
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ivanu Sekaninovi, IČO 88522407, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Ivanem Sekaninou, IČO 88522407, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

35/3036 27. 3. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3037 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu bojovníků za svobodu doručenou dne 10. 2. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3037 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu bojovníků za svobodu, IČO 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním celoroční činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu, oblastního výboru Nový Jičín, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít s Českým svazem bojovníků za svobodu, IČO 00442755, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3037 27. 3. 2018
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 50 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

35/3037 27. 3. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §  3319 -

 Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery  spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

35/3038 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

informaci o počtu a způsobu vyřízení petic a stížností adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2017, dle předloženého materiálu

Rada kraje

35/3039 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

návrh textu Deklarace o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3039 27. 3. 2018
2. rozhodla

uzavřít Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3039 27. 3. 2018
3. pověřuje

hejtmana kraje k podpisu Deklarace o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a.s., IČ 45357366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3040 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3040 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 150 tis. Kč na vzdělávání a materiální vybavení složek českého červeného kříže zařazených do integrovaného záchranného systému, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

35/3040 27. 3. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3041 27. 3. 2018
1. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 3.114 tis. Kč s účelovým určením na akci „Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje“

35/3041 27. 3. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

     

     

3.061 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

          53 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol.  6123 -

Dopravní prostředky

o

      3.114 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 34/1625 ze dne 24. 9. 2009

35/3042 27. 3. 2018
1. rozhodla

pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

35/3042 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout věcné dary pro vítěze v sedmi kategoriích soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ dle předloženého materiálu

35/3042 27. 3. 2018
3. pověřuje

hejtmana kraje

předáním darů vítězům současného ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční 15. května 2018 v Dole Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

35/3042 27. 3. 2018
4. pověřuje

hejtmana kraje

k podpisu „Memoranda o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost“, uzavíranému mezi Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěže využívá, a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

35/3042 27. 3. 2018
5. pověřuje

hejtmana kraje

k vyhlášení dalšího ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ do konce roku 2018

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3043 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3043 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, v maximální výši 200 tis. Kč na realizaci projektu „Nákup dodávky“, s časovou použitelností od 2. 1. 2018 do 30. 9. 2018

35/3043 27. 3. 2018
3. rozhodla

uzavřít se subjektem MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3043 27. 3. 2018
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“

35/3043 27. 3. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  6321 -

Investiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

200 tis. Kč

Rada kraje

35/3044 27. 3. 2018
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 28. 2. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

35/3044 27. 3. 2018
2. stanoví

a.    u usnesení č. 30/2297 bod 5. ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na květen 2018

b.    u usnesení č. 28/2515 bod 3. ze dne 14. 12. 2017 termín další kontroly plnění na 10. 4. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3045 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., ze dne 19. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3045 27. 3. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu Regionální ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Febiofest Ostrava 2018 ve výši 199 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018, dle předloženého materiálu

35/3045 27. 3. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO 65141784, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3045 27. 3. 2018
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 199 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

35/3045 27. 3. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

199 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §  3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

199 tis. Kč

35/3045 27. 3. 2018
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 6. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1678 ze dne 25.9.2015

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3046 27. 3. 2018
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ dle příloh č. 1 až 6 předloženého materiálu

35/3046 27. 3. 2018
2. vyhlašuje

dotační program „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ s účinností ke dni 28. 3. 2018 dle předloženého materiálu

35/3046 27. 3. 2018
3. rozhodla

snížit akci „Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS)“ o částku 4.000 tis. Kč

35/3046 27. 3. 2018
4. rozhodla

vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „DP – Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ ve výši 4.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3047 27. 3. 2018
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016, bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 38,52 tis. Kč

35/3047 27. 3. 2018
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ocenění udělovaná v odvětví kultury“ o částku 38,52 tis. Kč

35/3047 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

38,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5494

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

38,52 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3048 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 1-5 předloženého materiálu

35/3048 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu českých divadelních ochotníků, z.s., IČ 47610654, ve výši 93.600 Kč, na projekt „Projekt celoročního systematického vzdělávání amatérských divadelníků – II. Část 2018" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

35/3048 27. 3. 2018
3. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klubu žen Lhotka z.s., IČ 60801859, ve výši 170.000 Kč, na projekt „Sochovy národopisné slavnosti" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

35/3048 27. 3. 2018
4. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Centru pro seniory Trojlístek, z.s., IČ 04743954, ve výši 40.000, Kč, na projekt „II. Benefiční koncert" s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

35/3048 27. 3. 2018
5. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00418013, ve výši 95.000 Kč, na projekt „XXXIV. ročník Hlučínské lilie" s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

35/3048 27. 3. 2018
6. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje **********, ve výši 70.000 Kč, na projekt „Účast v sérii závodů World DanceSport Federation 2018" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

35/3048 27. 3. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

468,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3312 -

Hudební činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

210 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

93,6 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

95 tis. Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

               70 tis. Kč

Celkem

o

468,6 tis. Kč

35/3048 27. 3. 2018
8. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury” ve výši 182 tis. Kč

35/3048 27. 3. 2018
9. rozhodla

navýšit akci „Program podpory aktivit v oblasti kultury“ o částku 182 tis. Kč

35/3048 27. 3. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

182 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

182 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2796 ze dne 27. 2. 2018

35/3049 27. 3. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snížit

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměna za užití duševního vlastnictví

o

180,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/687 ze dne 14.3.2018

35/3050 27. 3. 2018
1. jmenuje

dnem 1. 4. 2018

Mgr. Jiřího Matěje na vedoucí pracovní místo ředitele organizace s názvem Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČ 06839517, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na dobu neurčitou

35/3050 27. 3. 2018
2. stanoví

s účinností od 1. 4. 2018

plat Mgr. Jiřímu Matějovi, řediteli organizace s názvem Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČ 06839517, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7867 ze dne 7. 6. 2016

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

35/3051 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

informaci o postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb v drážní dopravě dle předloženého materiálu

35/3051 27. 3. 2018
2. ukládá

odboru dopravy a chytrého regionu

připravit na příští schůzi rady kraje materiál, jehož předmětem bude návrh na  rozhodnutí o uzavření smlouvy se společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář, dle nabídky na poskytování právních služeb na notifikaci II

Zodp.: Ing. Ivo Muras

Termín: 10. 4. 2018

Rada kraje

35/3052 27. 3. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

35/3052 27. 3. 2018
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

35/3052 27. 3. 2018
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

35/3052 27. 3. 2018
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/893 ze dne 25.4.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3053 27. 3. 2018
1. rozhodla

uzavřít dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru plynoucích ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, týkající se stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, na Moravskoslezský kraj se subjekty:

a)    Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČ 62331639

b)   BMCH s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 48394190

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3054 27. 3. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 2212-

Silnice

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

185 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

185 tis. Kč

35/3054 27. 3. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 4350-

Domovy pro seniory

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

18 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

 

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

18 tis. Kč

35/3054 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3315-

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,57 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

 

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

20,57 tis. Kč

Rada kraje

35/3055 27. 3. 2018
1. rozhodla

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci, a to materiálové zásoby – 500 ks termoregulačních hlavic značky Siemens a Honeywell včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti EVČ s.r.o., Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 676, IČO 13582275

b)   předat movité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení v počtu 491 ks k hospodaření organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Ostrava - Mariánské Hory, IČO 03103820, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

Rada kraje

35/3056 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3056 27. 3. 2018
2. rozhodla

a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3057 27. 3. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

13,89 tis. Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

 

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

7,62 tis. Kč

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

135 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

34 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

96 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

906,63 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,32 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

0,5 tis. Kč

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

69,81 tis. Kč

na § 5171 -

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

6,22 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

11,23 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,21 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

0,19 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

8,5 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

24,89 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

1.005,88 tis. Kč

Celkem

o

2.321,89 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.321,89 tis. Kč

35/3057 27. 3. 2018
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky do rozpočtu kraje ve výši 373,08 tis. Kč na realizaci projektu Udržitelný Moravskoslezský kraj

35/3057 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4113 -

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

o

373,08 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

373,08 tis. Kč

35/3057 27. 3. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

820,4 tis. Kč

na § 5273 -

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

93,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

820,4 tis. Kč

na § 5273 -

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

pol.  5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

93,2 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3996 ze dne 11. 9. 2014

č. 32/2833 ze dne 27. 2. 2018    

35/3058 27. 3. 2018
1. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČO 00601292, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat v části služebného pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rámci stavby „REKO MS Krnov – Jiráskova + 5“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. písm. a) tohoto usnesení

35/3058 27. 3. 2018
2. rozhodla

uzavřít „Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.“, mezi krajem a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, vztahující se k pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 841, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, dle předloženého materiálu

35/3058 27. 3. 2018
3. rozhodla

udělit ředitelce organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Krnov, IČO 00601292, Mgr. Janě Chlebovské plnou moc k zastupování Moravskoslezského kraje při jednáních v rámci dohody uvedené v bodě 2. tohoto usnesení a k podpisu této dohody

35/3058 27. 3. 2018
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby zemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 356/18 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Jamartice, obec Rýmařov, v rámci stavby „Rýmařov, Jamartice, p. č. 35623, Josef Šustr, IV-12-8014636“, dle předloženého materiálu

35/3058 27. 3. 2018
5. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 356/18 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Jamartice, obec Rýmařov, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov, IČO 00601331, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení NN, v rámci stavby „Rýmařov, Jamartice, p. č. 35623, Josef Šustr, IV-12-8014636“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 5. písm. a) tohoto usnesení

35/3058 27. 3. 2018
6. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno k části pozemku parc. č. 3103/1 ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 870 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na části služebného pozemku přípojku splaškové kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním splaškové kanalizace, v rámci stavby „Kanalizační přípojka – RMP Frýdek-Místek“ na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

35/3058 27. 3. 2018
7. rozhodla

zrušit bod 3. usnesení rady kraje č. 51/3996 ze dne 11. 9. 2014

35/3058 27. 3. 2018
8. rozhodla

zřídit věcná břemena – služebnosti k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 00601292, a to:

a)    k pozemku č. parc. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 145, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 841, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, a pozemku parc. č. 2631 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 858, část obce Pod Bezručovým vrchem, občanská vybavenost, vše v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat v budovách, které jsou součástí uvedených pozemků, objektové předávací stanice, včetně potřebného obslužného zařízení a provádět na objektových předávacích stanicích úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jejich výkonnosti, včetně jejich odstranění, v rozsahu vymezeném v zákresu na situačním snímku

b)   k části pozemku parc. č. 2603 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku teplovodní přípojku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2943-605/2014 ze dne 4. 6. 2014

c)    k části pozemku parc. č. 2633 ostatní plocha v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku teplovodní přípojku, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3186-669/2017 ze dne 2. 10. 2017

vše ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 45193410, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 144.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

35/3058 27. 3. 2018
9. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 987 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 456 občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Štramberk, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 148 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 111 rodinný dům, v současné době ve vlastnictví **********spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku vodovodní přípojku a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou a odstraněním vodovodní přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3128 - 77/2017 ze dne 14. 2. 2018, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 7.500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

35/3058 27. 3. 2018
10. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1213/41 ostatní plocha, parc. č.  1215/2 ostatní plocha, parc. č. 1217/2 vodní plocha, parc. č. 1917/1 ostatní plocha, parc. č. 1918 ostatní plocha, všechny v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-Město, IČO 00297488, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov, IČO 13644297, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků horkovod včetně přípojek a příslušenství a v právu vstupovat v nutném rozsahu na služebné pozemky v souvislosti s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodu včetně přípojek a příslušenství, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1828-57/2017 ze dne 6. 7. 2017, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšené o DPH v zákonné výši; kraj jako oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí a náklady

35/3058 27. 3. 2018
11. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Šenov u N.J., ŘSD, přeložky VN a NN“ na části pozemku parc. č. 691/8 ostatní plocha, v k. ú. a obec Šenov u Nového Jičína, dle předloženého materiálu

35/3058 27. 3. 2018
12. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 691/8 ostatní plocha, v k. ú. a obec Šenov u Nového Jičína, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČO 00848077, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku zemní kabelové vedení VN, v rámci stavby „Šenov u N.J., ŘSD, přeložky VN a NN“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; náklady na geometrické zaměření rozsahu věcného břemene a náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 12. písm. a) tohoto usnesení

35/3058 27. 3. 2018
13. rozhodla

a)    zrušit bod 7. usnesení rady kraje č. 32/2833 ze dne 27. 2. 2018

b)   uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Zimní stadion - rekonstrukce“ mezi statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČ 00300535, jako stavebníkem a krajem jako vlastníkem nemovitého majetku, a to:

budovy č. p. 461, Město, občanská vybavenost, stojící na pozemcích parc. č. 6/11, 6/13, 6/15, 6/22, všechny zastavěná plocha a nádvoří,

budovy č. p. 475, Město, občanská vybavenost, stojící na pozemcích parc. č. 6/19,  6/20, 6/21, všechny zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku parc. č. 6/2 ostatní plocha,

vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, dle předloženého materiálu

Rada kraje

35/3059 27. 3. 2018
1. souhlasí

s provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení majetku ve vlastnictví kraje v roce 2018 v maximální celkové výši 7.400 tis. Kč bez DPH prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

35/3059 27. 3. 2018
2. souhlasí

se započtením budoucích pohledávek společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČ 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji z titulu zhodnocení majetku kraje provedením oprav velkého rozsahu a technického zhodnocení dle bodu 1. tohoto usnesení, oproti budoucím pohledávkám Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, z titulu nájemného na rok 2018 vyplývajícího ze smlouvy o nájmu podniku ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků, dle předloženého materiálu

35/3059 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

na § 2251 -

Letiště

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

7.400 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

7.400 tis. Kč

Rada kraje

35/3060 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemku parc. č. 2488/5 vodní plocha, v k. ú. a obci Dolní Lomná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3060 27. 3. 2018
2. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 2488/5 vodní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Dolní Lomná

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

35/3060 27. 3. 2018
3. bere na vědomí

žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 1155/33 ostatní plocha a parc. č. 1155/34 ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Kujavy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

35/3060 27. 3. 2018
4. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1155/33 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1155/34 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Kujavy

b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

35/3060 27. 3. 2018
5. bere na vědomí

žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 1629/26 ostatní plocha, parc. č. 1629/27 ostatní plocha, parc. č. 1629/29 ostatní plocha a parc. č. 1629/30 ostatní plocha, všechny v k. ú. a obci Staré Heřminovy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

35/3060 27. 3. 2018
6. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1629/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1629/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1629/29 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1629/30 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Staré Heřminovy

b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

35/3060 27. 3. 2018
7. bere na vědomí

žádost státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451, o prodej pozemků parc. č. 851/17 vodní plocha, parc. č. 851/18 vodní plocha, parc. č. 851/19 vodní plocha a parc. č. 851/20 vodní plocha, všechny v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

35/3060 27. 3. 2018
8. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 851/17 vodní plocha,

pozemek parc. č. 851/18 vodní plocha,

pozemek parc. č. 851/19 vodní plocha a

pozemek parc. č. 851/20 vodní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice

b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

35/3060 27. 3. 2018
9. bere na vědomí

žádost paní ********** o prodej pozemku parc. č. 993/6 orná půda, v k. ú. a obci Skotnice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

35/3060 27. 3. 2018
10. rozhodla

a)  o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 993/6 orná půda,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Skotnice

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 10. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

35/3060 27. 3. 2018
11. bere na vědomí

žádost obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514, o darování části pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, v k. ú. a obci Trojanovice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

35/3060 27. 3. 2018
12. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3805-3/2016 ze dne 6. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

část pozemní komunikace - silnice č. III/4835 umístěné na nově vzniklém pozemku parc. č. 3569/31 ostatní plocha, o výměře 2538 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Trojanovice

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6869 ze dne 17. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 23/1964/III ze dne 29. 2. 2012

35/3061 27. 3. 2018
1. souhlasí

s rozsahem navrhovaných změn v rámci projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

35/3061 27. 3. 2018
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 00481/2012/IM se společností EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic čp. 676, 530 02, IČ 13582275, na akci „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1778 ze dne 12. 9. 2017

35/3062 27. 3. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 05601/2017/IM ze dne 23. 11. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ se zhotovitelem, kterým je společnost

První KEY-STAV, a.s

se sídlem: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec

IČO: 25385127,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 30/2608 ze dne 23. 1. 2018

35/3063 27. 3. 2018
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, MUDr. Mgr. Zdeňkem Matuškem, ředitelem Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

35/3064 27. 3. 2018
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky mezi „postupitelem“ Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, a „postupníkem“ Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, uzavřenou v souladu s § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3065 27. 3. 2018
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, účelově určený na zvýšení odměňování vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

35/3065 27. 3. 2018
2. bere na vědomí

žádost Odborného léčebného ústavu Metylovice-Moravskoslezského sanatoria, příspěvková organizace, IČO 00534200, o převod části rezervního fondu k posílení fondu investic, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3065 27. 3. 2018
3. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 1.800 tis. Kč

35/3065 27. 3. 2018
4. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, v celkové výši 43.352 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

35/3065 27. 3. 2018
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 2.000 tis. Kč na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

35/3065 27. 3. 2018
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 2.000 tis. Kč, účelově určený na realizaci programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OZS-5/8/1102/2018

35/3065 27. 3. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.000 tis. Kč

Rada kraje

35/3066 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace NanoZone, s.r.o., IČO 03650073, o prodloužení termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3066 27. 3. 2018
2. rozhodla

změnit v usnesení č. 28/2517 ze dne 14. 12. 2017 v bodě 3. text „s časovou použitelností od 12. 12. 2017 do 1. 4. 2018“ na text „s časovou použitelností od 12. 12. 2017 do 30. 4. 2018“, dle předloženého materiálu

35/3066 27. 3. 2018
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 07292/2017/ZDR ze dne 21. 12. 2017 se subjektem NanoZone, s.r.o., IČO 03650073, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3066 27. 3. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

16.800 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5164 -

Nájemné

o

16.800 Kč

35/3066 27. 3. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

217.800 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

217.800 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3067 27. 3. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 88.513.141,50 Kč na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“

35/3067 27. 3. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku ve výši 1.366.874,10 Kč na celkovou výši 1.611.959,20 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000017

35/3067 27. 3. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 19.926.943.06 Kč na celkovou výši 27.002.684,33 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000017

35/3067 27. 3. 2018
4. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

 

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.366.880 Kč

 

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

 

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

19.926.960 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.366.880 Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

19.926.960 Kč

 

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/173 ze dne 16.3.2017

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 6/583 ze dne 14.12.2017

35/3068 27. 3. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace od hlavního koordinátora projektu, regionu GRAND EST (FR), v rámci programu ERASMUS+ v celkové výši 10.800 EUR na financování projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“, registrační číslo 28CA55DB760EB638 za podmínek uvedených v Partnerské smlouvě číslo 2017-1-FR01-KA202-037241

35/3068 27. 3. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

o

160,61 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

160,61 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/8026 ze dne 23.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3069 27. 3. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

530,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

530,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

7.275,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

6.165,78 tis. Kč

Pol.  5172 -

Programové vybavení

o

60,00 tis. Kč

Celkem

o

6.225,78 tis, Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121

Budovy, haly a stavby

o

1.050,00 tis. Kč

Celkem

o

1.050,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

1.505,64 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

409,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 - 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

900,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

 

225,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

 

81,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,78 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

80,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

100,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

100,00 tis. Kč

pol.  5173 - 

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

300,00 tis. Kč

pol.  5175 - 

Pohoštění

o

25,00 tis. Kč

Celkem

o

1.914,78 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
4. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 900,00 tis. Kč z 335.757,96 tis. Kč na 336.657,96 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.400,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

30,00 tis. Kč

Celkem

o

3.430,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

30,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

3.400,00 tis. Kč

Celkem

o

3.430,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5175 -

Pohoštění

o

30,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5164 -

Nájemné

o

30,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5164 -

Nájemné

o

10,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

26,80 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

117,20 tis. Kč

Celkem

o

144,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5019 -

Ostatní platy

o

100,00 tis. Kč

pol.  5029 -

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

o

10,00 tis. Kč

pol.  5039 -

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

o

34,00 tis. Kč

Celkem

o

144,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

7,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

7,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5194 -

Věcné dary

o

50,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

 

pol.  5164 -

Nájemné

o

50,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

719,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

254,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

50,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

30,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

385,00 tis. Kč

Celkem

o

719,00 tis. Kč

35/3069 27. 3. 2018
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3732 ze dne 5.8.2014

35/3070 27. 3. 2018
1. rozhodla

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko části dotace u projektu „Silnice 2009“ ve výši 13.696.663,23 Kč a ve výši 6.362.385 Kč, č. j.: MF-11748/2017/1203-8, dle předloženého materiálu

35/3070 27. 3. 2018
2. rozhodla

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko části dotace u projektu „Mosty 2010“ ve výši 11.207.279,88 Kč a ve výši 8.821 009 Kč, č. j.: MF-11746/2017/1203-9, dle předloženého materiálu

35/3070 27. 3. 2018
3. rozhodla

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko části dotace u projektu „Silnice 2009 – Obchvat Opava“ ve výši 53.075.870,98 Kč a ve výši 32.927.638 Kč, č. j.: MF-11750/2017/1203-8, dle předloženého materiálu

35/3070 27. 3. 2018
4. rozhodla

podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 soudního řádu správního na soudní přezkum Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci Návrhu Moravskoslezského kraje na zahájení sporného řízení ze dne 11. 9. 2014 o zproštění povinnosti vrátit Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko část dotace u projektu „Přeložka komunikace III/4682- Vendryně“ ve výši 13.142.095,48 Kč, č. j.: MF-11743/2017/1203-9, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/516 ze dne 28.2.2017

35/3071 27. 3. 2018
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na realizaci specializovaného školení v oblasti záchranářství při chemických a ekologických katastrofách v rámci projektu „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ se společností Centralna Szkoła Państwowé Straży Pożarné v Częstochowé, se sídlem ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, Polsko, NIP 573-11-77-649, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3072 27. 3. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

28.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

o

5.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol.  6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

33.000,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2629 ze dne 23.1.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

35/3073 27. 3. 2018
1. rozhodla

přijmout od obcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení investiční dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 ve výši dle této přílohy a uzavřít s těmito obcemi smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2385 ze dne 5.12.2017

č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

č. 29/2556 ze dne 9.1.2018

č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

35/3074 27. 3. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3074 27. 3. 2018
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

35/3074 27. 3. 2018
3. bere na vědomí

informaci o odstoupení od dotace žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 23/2059 ze dne 10. 10. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

35/3074 27. 3. 2018
4. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 5 až 21 předloženého materiálu

35/3074 27. 3. 2018
5. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

35/3074 27. 3. 2018
6. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“:

a)     žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

b)     žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

35/3074 27. 3. 2018
7. rozhodla

uzavřít s žadateli uvedenými v bodě 6. tohoto usnesení dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3075 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt Food Market, chutě Ostravy

35/3075 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč subjektu 4Hospitality media s.r.o., IČO 28617223, na projekt Food Market, chutě Ostravy, s časovou použitelností od 23. 2. 2018 do 30. 3. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/176 ze dne 16. 3. 2017

35/3076 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, o umožnění přesunu finančních prostředků v rámci projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VI“

35/3076 27. 3. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přesun finančních prostředků mezi položkami 2.3.5 a 4.1.4 Nákladového rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC, dle předloženého materiálu

35/3076 27. 3. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00747/2017/RRC se subjektem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

35/3076 27. 3. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3077 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace ze dne 20. 3. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3077 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci, IČO 00037494, na realizaci projektu „Pořízení komunálního vysavače pro zlepšení čistoty ovzduší ve městě Vítkov“ ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 36,73 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3077 27. 3. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 200 tis. Kč

35/3077 27. 3. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3078 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 19. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3078 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Beskydy v roce 2018 v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

35/3078 27. 3. 2018
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 21. 2. 2018 ve věci poskytnutí dotace na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky - Východ a pro oblast chovu dančí zvěře Osoblažsko v roce 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

35/3078 27. 3. 2018
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČO 67777066, na chovatelskou přehlídku trofejí pro oblast chovu jelení zvěře Jeseníky - Východ a dančí zvěře Osoblažsko v roce 2018 v maximální výši 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 30. 4. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

35/3078 27. 3. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 1070 -

Rybářství

 

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3079 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku Ukliďme Česko z. s. ze dne 5. 3. 2018 ve věci udělení záštity hejtmana kraje a poskytnutí finanční podpory akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3079 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč spolku Ukliďme Česko z. s., IČO 01715542, za účelem využití v rámci dobrovolnické úklidové akce konané v Moravskoslezském kraji v roce 2018 formou úklidu tzv. černých skládek odpadů v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3079 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

10 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

35/3080 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. C prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

35/3080 27. 3. 2018
2. rozhodla

s účinností od 28. 3. 2018

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

35/3081 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. A třetího ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

35/3081 27. 3. 2018
2. rozhodla

s účinností od 28. 3. 2018

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. A ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2909 ze dne 27.2.2018

35/3082 27. 3. 2018
1. rozhodla

vyřadit uchazeče z konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

a)  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)  Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

c)  Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2902 ze dne 27.2.2018

35/3083 27. 3. 2018
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2909 ze dne 27.2.2018

35/3084 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3085 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

35/3085 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, ve výši 170.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Zvýšení úrovně sportovních zařízení Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží s časovou použitelností od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018

35/3085 27. 3. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., IČO 60341335, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

35/3085 27. 3. 2018
4. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Protihluková stěna SSK Sedlnice s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

35/3085 27. 3. 2018
5. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice, IČO 49590421, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

35/3085 27. 3. 2018
6. rozhodla

neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Česká Enduro serie 2018 – Enduro Race Morávka“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Event media s.r.o., IČO 24269573, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NightRun a Avon Běh Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

35/3085 27. 3. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

 270 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 170 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

 100 tis. Kč

Rada kraje

35/3086 27. 3. 2018
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

35/3086 27. 3. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 6. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

35/3087 27. 3. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

a)   rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí ve výši 473.971 Kč

b)   rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018 ve výši 16.533.660 Kč

c)    dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018 ve výši 267.500 Kč

d)   dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 ve výši 142.309 Kč

e)   dotační program Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 806.570 Kč

dle předloženého materiálu

35/3087 27. 3. 2018
2. rozhodla

poskytnout a přidělit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí ve výši 24.760 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 24.760 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

473.971 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

29.100 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

23.760 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

165.300 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

191.884 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

24.760 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

20.400 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

18.767 Kč

Celkem

473.971 Kč

35/3087 27. 3. 2018
7. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018 pro organizace zřízené krajem:

a)   Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, ve výši 15.485.020 Kč

b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, ve výši 1.048.640 Kč

35/3087 27. 3. 2018
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2018pro organizace zřízené krajem:

a)   Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, o částku 15.485.020 Kč

a)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, o částku 1.048.640 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

16.533.660 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

16.533.660 Kč

35/3087 27. 3. 2018
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

267.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

267.500 Kč

35/3087 27. 3. 2018
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 příspěvkovým organizacím:

a)   Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, o částku 64.493 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

a)   Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 77.816 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

35/3087 27. 3. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

142.309 Kč 

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

142.309 Kč 

35/3087 27. 3. 2018
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

806.570 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

806.570 Kč

35/3087 27. 3. 2018
15. rozhodla

přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč od společností MARLENKA international s.r.o., IČ 25900706

35/3087 27. 3. 2018
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu kvality odborného vzdělávání oboru cukrář v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 8. 2018

35/3087 27. 3. 2018
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 2321 -

Přijaté neinvestiční dary

o

100.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100.000 Kč

35/3087 27. 3. 2018
18. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 (bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 676.060 Kč

35/3087 27. 3. 2018
19. rozhodla

navýšit akce rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 225.000 Kč a „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ o částku 451.060 Kč

35/3087 27. 3. 2018
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje:

a)    Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, o částku 225.000 Kč s účelovým určením na nákup šatních skřínek pro sportovní centrum v rámci akce Reprodukce majetku kraje v odvětví školství s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018

b)   Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČO 64628124, o částku 550.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

35/3087 27. 3. 2018
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

8.000 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

668.060 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

98.940 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

550.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

225.000 Kč

Celkem

775.000 Kč

35/3087 27. 3. 2018
22. rozhodla

realizovat „Program podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

35/3087 27. 3. 2018
23. pověřuje

organizací a zajištěním „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403

Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

Termín: 30. 11. 2018

35/3087 27. 3. 2018
24. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na náklady spojené s přípravou a realizací „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ o částku 1.200.000 Kč s časovým použitím od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018

35/3087 27. 3. 2018
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.200.000 Kč

35/3087 27. 3. 2018
26. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, v celkové výši 484.000 Kč včetně DPH za plnění spojené s konáním akce „Sportovec roku 2017 Moravskoslezského kraje“, na základě smlouvy NET4GAS, s.r.o., č. 02800/2018/KH ze dne 20. 3. 2018, dle předloženého materiálu

35/3087 27. 3. 2018
27. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 484.000 tis. Kč

35/3087 27. 3. 2018
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

484.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

484.000 Kč

35/3087 27. 3. 2018
29. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, ve výši 200.000 Kč na akci „Oprava fasády historické budovy školy“

35/3087 27. 3. 2018
30. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce plynové kotelny Julia Sedláka 16“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 471, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 557 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov, předanému k hospodaření organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, 795 01, IČ 00601331, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1989 ze dne 10.10.2017

35/3088 27. 3. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 4. 2018

plat ředitelce organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3089 27. 3. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 568.812,50 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“, realizovaného organizací Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

35/3089 27. 3. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 568.812,50 Kč, organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03534/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007711

35/3089 27. 3. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

568.813 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

568.813 Kč

35/3089 27. 3. 2018
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 362.710,95 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Aktivní život – cesta k normalitě“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

35/3089 27. 3. 2018
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 362.710,95 Kč, organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Aktivní život – cesta k normalitě“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007717

35/3089 27. 3. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

362.712 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

362.712 Kč

35/3089 27. 3. 2018
7. rozhodla

poskytnout odměnu Mgr. Svatoplukovi Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

35/3089 27. 3. 2018
8. rozhodla

poskytnout odměnu Mgr. Soně Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3090 27. 3. 2018
1. rozhodla

přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 do Fondu sociálních služeb ve výši 1.543,98 tis. Kč

35/3090 27. 3. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

1.543,98 tis. Kč 

a

snižuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.543,98 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

35/3091 27. 3. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172

Činnost regionální správy

pol. 5164 -

Nájemné

o

65 tis. Kč

35/3091 27. 3. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2 000,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

1 487,87 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

371,97 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

133,91 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

6,25 tis. Kč

Celkem

o

2 000,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 1/4 ze dne 10. 11. 2016

35/3092 27. 3. 2018
1. odvolává

ke dni 22. 3. 2018

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Marcela Brože z funkce člena komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje

35/3092 27. 3. 2018
2. jmenuje

ode dne 28. 3. 2018

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Jaroslava Perútku, členem komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.