Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 6. 2018

Rada kraje

41/3626 26. 6. 2018
1. schvaluje

program 41. schůze rady kraje konané dne 26. 6. 2018

Rada kraje

41/3627 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 40. schůze rady kraje, konané dne 12. 6. 2018

41/3627 26. 6. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu ze 41. schůze rady kraje, konané dne 26. 6. 2018:

-        Mgr. Stanislav Folwarczny

-        Radomíra Vlčková

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/895 ze dne 14. 6. 2018

41/3628 26. 6. 2018
1. rozhodla

o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, které nejsou účelově vázány, s tím, že:

-      základní kapitál se zvyšuje o 14.000.000 Kč

-      základní kapitál se zvyšuje z nerozděleného zisku z předchozích let, vedeného na účtu 428 – Nerozdělený zisk z minulých let

-      ke zvýšení základního kapitálu dochází na základě schválené řádné účetní závěrky ověřené auditorem Ing. Martinem Coufalem dne 6. 4. 2018 bez výhrad

-      zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10.000 Kč o částku 140.000 Kč na částku 150.000 Kč

-      lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové hodnoty činí 10 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku

41/3628 26. 6. 2018
2. ukládá

statutárnímu řediteli společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČO 47673168, podle ustanovení § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.,

zpracovat úplné znění stanov společnosti a uložit je do sbírky listin v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů

Zodp.: statutární ředitel společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s.

Termín: do 5 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu o zvýšení základního kapitálu rejstříkovým soudem

41/3628 26. 6. 2018
3. souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy na nákup pozemku parc. č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p.1245, část Moravská Ostrava, jiná stavba a pozemku parc. č. 2634/31 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 8 610 000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

41/3629 26. 6. 2018
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3629 26. 6. 2018
2. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, ze dne 5. 6. 2018, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti na úhradu ztráty za rok 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3629 26. 6. 2018
3. rozhodla

o úhradě ztráty společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2017, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

41/3629 26. 6. 2018
4. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism s r.o., IČO 02995832, o její činnosti za rok 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

41/3629 26. 6. 2018
5. bere na vědomí

zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3099 ze dne 10. 4. 2018

41/3630 26. 6. 2018
1. rozhodla

na základě posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technologického nábytku v rámci projektu "Elektrolaboratoře" II.“ účastníka:

TEMEX, spol. s r.o.
Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 42767873

za cenu nejvýše přípustnou 7.773.214 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2941 ze dne 12. 3. 2018

41/3631 26. 6. 2018
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

4. WELDTECH  v.o.s.
Vranovská 21, 614 00 Brno
IČO: 63477696

41/3631 26. 6. 2018
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování"“ účastníka:

FRONIUS Česká republika s.r.o.
Tovární 170, 381 01 Český Krumlov
IČO: 15887022

za cenu nejvýše přípustnou 2.656.018,80 Kč bez DPH

Rada kraje

41/3632 26. 6. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

41/3632 26. 6. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

41/3632 26. 6. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Martin Vymětal, LL.M.,odbor právní a organizační
Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

41/3632 26. 6. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava fasády historické budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

41/3633 26. 6. 2018
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

41/3633 26. 6. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

41/3633 26. 6. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, a to:

členové:
Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

41/3633 26. 6. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA., náměstek hejtmana kraje
Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Ing. Ivo Šimko, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2570 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3634 26. 6. 2018
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. INTOZA s.r.o.

Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava

IČO: 25873261

41/3634 26. 6. 2018
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ účastníka:

MH - STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 27776506

za cenu nejvýše přípustnou 32.034.809,84 Kč bez DPH

41/3634 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.300 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.300 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2945 ze dne 12. 3. 2018

41/3635 26. 6. 2018
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.       MH - STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 27776506

3.       RENESA - stavební firma s.r.o

Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 62305620

Rada kraje

41/3636 26. 6. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

41/3636 26. 6. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

41/3636 26. 6. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

Mgr. Daniel Rychlík, odbor sociálních věcí

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

41/3636 26. 6. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, Karviná)“, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Rychlík, odbor sociálních věcí

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

41/3637 26. 6. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

41/3637 26. 6. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

41/3637 26. 6. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“, a to:

 

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

41/3637 26. 6. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace budovy Domova Příbor“, a to:

 

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí

Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační

Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí

Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

41/3638 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné“

41/3638 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

DIK stavby s. r. o.

Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava, Kunčičky

IČO: 25914057

za cenu nejvýše přípustnou 5 286 678,02 Kč bez DPH

Rada kraje

41/3639 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2018-2030“

41/3639 26. 6. 2018
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2018-2030“, poř. č. 097/2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3640 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

154,7 tis. Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

800,0 tis. Kč

Celkem

o

954,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5164 -

Nájemné

o

35,7 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

63,7 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

855,3 tis. Kč

Celkem

o

954,7 tis. Kč

41/3640 26. 6. 2018
2. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním „Dne pěstounství v MSK“ subjektu:

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

se sídlem: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

IČO: 75125285

za cenu nejvýše přípustnou 1.025.211 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

41/3640 26. 6. 2018
3. rozhodla

poskytnout věcné dary pro účastníky „Dne pěstounství MSK“ z řad pěstounských rodin, konaného dne 13. 10. 2018, formou volných vstupenek, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3121 ze dne 10.4.2018

č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3641 26. 6. 2018
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce střechy zámečnické haly“ organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 845299, ve výši 190.000,00 Kč

41/3641 26. 6. 2018
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 845299, o částku 218.693,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce střechy zámečnické haly“

41/3641 26. 6. 2018
3. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 190 tis. Kč s účelovým určením na akci „Celková rekonstrukce střechy školy“ realizovanou pro organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

41/3641 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

218,69 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

190,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

28,69 tis. Kč

Celkem

o

218,69 tis. Kč

41/3641 26. 6. 2018
5. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Celková rekonstrukce střechy budovy Masarykovy SŠ zemědělské a VOŠ v Opavě“

41/3641 26. 6. 2018
6. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 5. tohoto usnesení s dodavatelem:

Mlýnek, s.r.o.

se sídlem: U Cukrovaru 1663/4a, Kateřinky, 747 05 Opava

IČO: 46577793

za cenu nejvýše přípustnou 2 817 392 Kč bez DPH

Rada kraje

41/3642 26. 6. 2018
1. rozhodla

v souladu s článkem 9 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Nákup automobilů 2018“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

41/3642 26. 6. 2018
2. rozhodla

zahájit otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané „Nákup automobilů 2018“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

41/3642 26. 6. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 7 odst. 1 písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Petra Brodová, MPA, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

41/3642 26. 6. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 7 odst. 1 písm. b) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybraným dodavatelem, v zadávacím řízení s názvem „Nákup automobilů 2018“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. David Bárta, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. LL.M., odbor právní a organizační

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Richard Balner, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Petra Brodová, MPA, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Ing. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu

Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

41/3643 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění cateringu pro účely konference TBEX 2018“

41/3643 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli:

pro 1. část veřejné zakázky: Zahajovací recepce

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

IČO: 75125285

za cenu nejvýše přípustnou 301.500 Kč bez DPH

pro 2. část veřejné zakázky: Catering gong

CPI Hotels, a.s.

Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10

IČO: 47116757

za cenu nejvýše přípustnou 693.896 Kč bez DPH

Rada kraje

41/3644 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění 8. ročníku gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“

41/3644 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Agentura Orange s.r.o. 

se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26856425

za cenu nejvýše přípustnou 1.744.616 Kč bez DPH

Rada kraje

41/3645 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Územní studie "Vedení silnice I/57 v úseku Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018““

41/3645 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2. SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

za cenu nejvýše přípustnou 1.440.000 Kč bez DPH

Rada kraje

41/3646 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění techniky pro účely konference TBEX 2018“

41/3646 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava

IČO: 75125285

za cenu nejvýše přípustnou 1 653 420 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3647 26. 6. 2018
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

MORAVSKOSLEZSKÉ INVESTICE A DEVELOPMENT, a.s.

se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

IČO: 47673168, DIČ: CZ47673168,

jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 409.842 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

41/3647 26. 6. 2018
2. rozhodla

vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků dodavateli:

VELETRHY BRNO, a.s.

se sídlem: Výstaviště 1, 64700 Brno,

IČO: 25582518, DIČ: CZ25582518,

za cenu nejvýše přípustnou 290.158 Kč vč. DPH

41/3647 26. 6. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Smart region“ ve výši 350 tis. Kč

41/3647 26. 6. 2018
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 350 tis. Kč

41/3647 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

350 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

350 tis. Kč

Rada kraje

41/3648 26. 6. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup automatizovaných externích defibrilátorů“

41/3648 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem pod pořadovým číslem:

1.       Medsol s.r.o.
se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
IČO: 24201596

za cenu nejvýše přípustnou 1.170.400 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 22/1946 ze dne 10. 10. 2017

41/3649 26. 6. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04193/2017/KŘ ze dne 8. 11. 2017 na realizaci stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ se zhotovitelem, kterým je společnost FORTEX - AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO 00150584, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3649 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

740 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

740 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3650 26. 6. 2018
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, o částku 1.300.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava a demolice komínů" s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

41/3650 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.300 tis. Kč

Rada kraje

41/3651 26. 6. 2018
1. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín IČ 00096296, a to:

pozemek parc. č. 700, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 288, občanská vybavenost, Fulnek,

pozemek parc. č. 706, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 736/2, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Fulnek

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

 

 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3310 ze dne 15.5.2018

41/3652 26. 6. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 03616/2015/IM uzavřené dne 6. 1. 2016 mezi krajem jako půjčitelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, jako vypůjčitelem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3025 ze dne 27.3.2018

41/3653 26. 6. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04727/2018/IM ze dne 2. 5. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ se zhotovitelem, kterým je společnost

INTOZA s.r.o.,

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky,

IČO: 25873261,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3654 26. 6. 2018
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Rekonstrukce kotelny v budově č. p. 1258“ organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, ve výši 300.000,00 Kč

41/3654 26. 6. 2018
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, o částku 346.510,10 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny v budově č. p. 1258"

41/3654 26. 6. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizacím:

a.    Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, o částku 300.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

b.    Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, o částku 500.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Plynofikace budovy domova" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

41/3654 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

346,51 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300,00 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

46,51 tis. Kč

Celkem

o

846,51 tis. Kč

41/3654 26. 6. 2018
5. rozhodla

změnit u závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, název akce z původního názvu „Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu“ na nový název „Výměna oken na školní a dílenské budově a rekonstrukce vstupu“, s časovou použitelností do 31. 12. 2019 a změnit účel použití schválených investičních finančních prostředků dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1870 ze dne 26. 9. 2017

41/3655 26. 6. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04054/2017/IM ze dne 17. 10. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, se zhotovitelem stavby – společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3655 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7.209,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7.209,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3656 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 4357-

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

34,90 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

 

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

16,70 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

8,50 tis. Kč

Celkem

o

25,20 tis. Kč

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

9,70 tis. Kč

41/3656 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

3,00 tis. Kč

a

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.028,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2.031,00 tis. Kč

41/3656 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

955,30 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

37,30 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

918,00 tis. Kč

Celkem

o

955,30 tis. Kč

Rada kraje

41/3657 26. 6. 2018
1. schvaluje

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr pojišťovacího makléře“

41/3657 26. 6. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu o poradenství v oblasti pojišťovnictví k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

SATUM CZECH s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 25373951

za cenu nejvýše přípustnou 60.000 Kč bez DPH

41/3657 26. 6. 2018
3. zmocňuje

Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje

k podpisu smlouvy o poradenství v oblasti pojišťovnictví včetně plné moci uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3658 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2412 -

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

o

13,89 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

 

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

56,00 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

59,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

 

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

58,00 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

 

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,32 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

 

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

8,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

 

pol. 2111 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

o

0,02 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

15,83 tis. Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

 

pol. 2141 -

Příjmy z úroků (část)

o

0,21 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

105,46 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

271,33 tis. Kč

Celkem

o

589,06 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

589,06 tis. Kč

41/3658 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

daňové příjmy

pol. 1123 -

Daň z příjmů právnických osob za kraje

o

2.546,17 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5365 -

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

o

2.546,17 tis. Kč

41/3658 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

296,66 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

105,14 tis. Kč

Celkem

o

401,80 tis Kč

a

snižují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

401,80 tis. Kč

Rada kraje

41/3659 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

dopis starosty města Orlová ze dne 28. 5. 2018 ve věci sdělení stanoviska k možnosti převedení budovy ZUŠ do majetku města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3659 26. 6. 2018
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2463 ze dne 12. 12. 2017

č. 33/2968 ze dne 12. 3. 2018

č. 39/3451 ze dne 29. 5. 2018

41/3660 26. 6. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 06125/2016/KŘ ze dne 26. 10. 2016 na stavbu „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba“ s Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 72978325, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

41/3660 26. 6. 2018
2. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převodu veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy evid. č. 06125/2016/KŘ na zhotovení projektové dokumentace výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, mezi Moravskoslezským krajem, Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, a Ing. Štěpánem Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava, IČO 72978325, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

41/3660 26. 6. 2018
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 33.574.930,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Pavilon H – stavební úpravy a přístavba" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

41/3660 26. 6. 2018
4. rozhodla

změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z investičních na neinvestiční u akcí reprodukce majetku kraje:

a)    „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“ realizované pro organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, ve výši 175,45 tis. Kč

b)   „Novostavba lékárny a onkologie“ realizované pro organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, ve výši 181,50 tis. Kč

41/3660 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

33.931,88 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

356,95 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

33.574,93 tis. Kč

Celkem

o

33.931,88 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/815 ze dne 14. 6. 2018

41/3661 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost spolku JAGELLO 2000, z.s., o vydání souhlasu Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava a s omezením vstupu veřejnosti na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3661 26. 6. 2018
2. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje s vyhlášením střeženého prostoru v termínu 10. – 17. září 2018 v části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde se koná akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky, dle předloženého materiálu

41/3661 26. 6. 2018
3. rozhodla

vydat souhlas Moravskoslezského kraje s omezením vstupu veřejnosti v době 10. ‑ 17. září 2018 na pozemky č. 410/1 a 327/3 k. ú. Albrechtičky, které jsou v bezprostředním sousedství areálu akce a jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3662 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

a)    žádost společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., ze dne 23. 5. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., ze dne 4. 5. 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

41/3662 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    společnosti Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním 3. ročníku Ostrava Fashion Weekend ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

b)   spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., IČO 60126361, na úhradu nákladů projektu XXXV. členské schůze a jarního celostátního odborového semináře STMOÚ ČR, Ostrava, 20. – 22. 5. 2018 v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 10. 1. 2018 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

41/3662 26. 6. 2018
3. rozhodla

uzavřít:

a)    se společností Ostrava Fashion Weekend s.r.o., IČO 04857275, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   se spolkem Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., IČO 60126361, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

41/3662 26. 6. 2018
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

41/3662 26. 6. 2018
5. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“

41/3662 26. 6. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

270 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3399 -

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám

o

200 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70 tis. Kč

Celkem

o

270 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3663 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 21. 3. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3663 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČO 25833901, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Setkání podnikatelů“ v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018, dle předloženého materiálu

41/3663 26. 6. 2018
3. rozhodla

uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČO 25833901, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3663 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na §  2191 -

 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

70 tis. Kč

Rada kraje

41/3664 26. 6. 2018
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 48804525, Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, za účelem vytvoření partnerství a vzájemné spolupráce v rámci realizace projektu „Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

41/3665 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu

Rada kraje

41/3666 26. 6. 2018
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2018 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

41/3666 26. 6. 2018
2. stanoví

a.    u usnesení č. 103/6739 bod 4. ze dne 14. 2. 2017 termín další kontroly plnění na 30. května 2019

b.    u usnesení č. 28/2516 bod 4. ze dne 14. 12. 2017 termín další kontroly plnění na červenec 2018

c.    u usnesení č. 36/3096 bod 2. ze dne 10. 4. 2018 termín další kontroly plnění na červenec 2018

d.    u usnesení č. 36/3097 bod 2. ze dne 10. 4. 2018 termín další kontroly plnění na červenec 2018

41/3666 26. 6. 2018
3. vyřazuje

usnesení č. 30/2297 bod 5. ze dne 3. 12. 2013 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje

41/3667 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 6. 2018 dle předloženého materiálu s úpravou

41/3667 26. 6. 2018
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 7. 2018

41/3667 26. 6. 2018
3. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazu dle předloženého materiálu

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 7. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3404 ze dne 29. 5. 2018

41/3668 26. 6. 2018
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 8. 2018

plat řediteli organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, Mgr. Jiřímu Jůzovi Ph.D., podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

41/3668 26. 6. 2018
2. stanoví

s účinností ode dne 1. 9. 2018

plat řediteli organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, PaedDr. Zbyškovi Ondřekovi, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

41/3668 26. 6. 2018
3. jmenuje

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., členem komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536

Rada kraje

41/3669 26. 6. 2018
1. souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, v budově č.p. 1801, na ul. Sokolská třída č. or. 30, Ostrava-Moravská Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8., Ostrava, IČO 00845451, jako pronajímatelem a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava, IČO 00100579, jako nájemcem, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3670 26. 6. 2018
1. schvaluje

navýšit neinvestiční finanční prostředky na akci „Podpora rozvoje kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 36,3 tis. Kč

41/3670 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

36,3 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

36,3 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3671 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

242 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6111 –

Programové vybavení

o

242 tis. Kč

41/3671 26. 6. 2018
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Zakoupení jednotného vstupenkového systému“ ve výši 242 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3672 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3672 26. 6. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora neprofesionálního umění v Moravskoslezském kraji“ ve výši 15.000 Kč

41/3672 26. 6. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o částku 15.000 Kč s účelovým určením na cestovné, dopravu a ubytování spojené s realizací projektu „Mezinárodní festival mladých talentů „Hvězdička“ Ukrajina, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2018

41/3672 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5229 –

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

15 tis. Kč

a

zvyšuje

běžné výdaje

na § 3299  -

Ostatní záležitosti  vzdělávání

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 6/532 ze dne 14.12.2017

41/3673 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle příloh č. 1-5 předloženého materiálu

41/3673 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ********** ve výši 190.000 Kč, na projekt „Účast a příprava na sérii závodů World Dance Sport Federation 2018/2019“ s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

41/3673 26. 6. 2018
3. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná, IČO 05733260, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Účast na 1. ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů v Tokiu“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 4. 8. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

41/3673 26. 6. 2018
4. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Místní skupině Polského kulturně-odvětvového svazu v Českém Těšíně-Olza z.s., IČO 03969304, ve výši 100.000 Kč, na projekt „Účast folklorního souboru Olza na „International Folklore Festival Ohrid Necklace“ v Makedonii“ s časovou použitelnosti od 4. 7. 2018 do 31. 8. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

41/3673 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

70 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

350 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

70 tis. Kč

Celkem

o

490 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5229 -         

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

200 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

pol.  5493 -

Účelové neinvestiční dotace fyzickým osobám

o

190 tis. Kč

Celkem

490 tis. Kč

41/3673 26. 6. 2018
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora talentů“ ve výši 70.000 Kč

41/3673 26. 6. 2018
7. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o 140.000 Kč

41/3673 26. 6. 2018
8. rozhodla

změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB z.s., IČO 03691411, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 36/3107 z 10. 4. 2018 z „od 20. 3. 2018 do 8. 5. 2018“ na „od 20. 3. 2018 do 30. 12. 2018“

41/3673 26. 6. 2018
9. rozhodla

změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici z.s., IČO 48772283, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/673 z 14. 3. 2018 z „od 2. 1. 2018 do 12. 5. 2018“ na „od 2. 1. 2018 do 31. 7. 2018“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

41/3674 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o konání 62. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a jejím programu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3674 26. 6. 2018
2. zmocňuje

náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k jednání na 62. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 27. 6. 2018 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3675 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.407,9 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2.407,9 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009

č. 191/6869 ze dne 3. 9. 2008

41/3676 26. 6. 2018
1. rozhodla

a)    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 5/178 ze dne 7. 1. 2009 tak, že u smlouvy č. BR/95/d/2008/Ha, bod 1, str. 1 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

b)   změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 191/6869 ze dne 3. 9. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/74/d/2008/Gr, bod 2, str. 20 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

41/3676 26. 6. 2018
2. rozhodla

uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

41/3677 26. 6. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

41/3677 26. 6. 2018
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3678 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

návrh na nadlimitní čištění vybraných silnic Moravskoslezského kraje v letním období, dle předloženého materiálu

41/3678 26. 6. 2018
2. souhlasí

s nadlimitním čištěním vybraných silnic Moravskoslezského kraje v letním období, dle předloženého materiálu

41/3678 26. 6. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce rozpočtu „Smart region“ ve výši 800.000 Kč

41/3678 26. 6. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

41/3678 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

800 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

800 tis. Kč

Celkem

o

1.600 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.600 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3297 ze dne 15.5.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3679 26. 6. 2018
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Pravidelná letecká doprava“ ve výši 384.000 Kč

41/3679 26. 6. 2018
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o částku 384.000 Kč

41/3679 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5192

Poskytnuté náhrady

o

384 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

384 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

41/3680 26. 6. 2018
1. rozhodla

změnit termíny pro předložení průběžné informace o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů roku 2018, dle bodu 4. usnesení rady kraje č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017, a to „ze 17. 7. 2018 na 7. 8. 2018“ a „z 23. 10. 2018 na 6. 11. 2018“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

41/3681 26. 6. 2018
1. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, a společností ČEZ, a.s., IČO 45274649, na pronájem částí pozemků parcela č. 563/9 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 563/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Dolní Líštná, obec Třinec, za účelem instalace a provozování dobíjecích stanic pro elektromobily, na dobu 10 let s právem opce na prodloužení doby nájmu o dalších 10 let, dle předloženého materiálu

Rada kraje

41/3682 26. 6. 2018
1. souhlasí

s pořízením přístrojů – štěrbinové lampy a fotoštěrbinové lampy pro oční oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, formou nákupu na splátky, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3683 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z.s., IČO 05300037, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 120.000 Kč na projekt „Pouť Cyrila a Metoděje“

41/3683 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu NÁRODOPISNÁ SKUPINA HRČAVA, z.s., IČO 05300037, na projekt „Pouť Cyrila a Metoděje“ ve výši 120.000 Kč s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3683 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213-

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

120 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

120 tis. Kč

41/3683 26. 6. 2018
4. bere na vědomí

žádost subjektu SH ČMH – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt „Dostihový den ve Světlé Hoře“

41/3683 26. 6. 2018
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SH ČMH – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, na projekt „Dostihový den ve Světlé Hoře“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

41/3683 26. 6. 2018
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ ve výši 100 tis. Kč

41/3683 26. 6. 2018
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 100 tis. Kč

41/3683 26. 6. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213-

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

 Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3684 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 20.000 Kč na projekt „Beskydské hřebenovky“

41/3684 26. 6. 2018
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje subjektu SPOLEK BESKYDSKÉ HŘEBENOVKY, IČO 07033061, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2322 ze dne 5.12.2017

č. 26/2323 ze dne 5.12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3685 26. 6. 2018
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 02995832

jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 2.141.700 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3590 ze dne 12.6.2018

č. 36/3132 ze dne 10.6.2018

č. 33/2922 ze dne 12.3.2018

č. 32/2861 ze dne 27.2.2018

č. 31/2721 ze dne 6.2.2018

č. 30/2630 ze dne 23.1.2018

č. 27/2480 ze dne 12.12.2017

č. 25/2268 ze dne 21.11.2017

č. 24/2133 ze dne 7.11.2017

č. 23/2059 ze dne 24.10.2017

č. 21/1191 ze dne 26.9.2017

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 6/389 ze dne 24.1.2017

č. 11/8476 ze dne 22.9.2016

41/3686 26. 6. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském - 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

41/3686 26. 6. 2018
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

41/3686 26. 6. 2018
4. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 5 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
5. rozhodla

zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, původním příjemcům dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
6. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, novým příjemcům uvedeným v příloze č. 5 a uzavřít s nimi dohody o narovnání, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
7. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 6 až 19 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
8. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
9. bere na vědomí

žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatele **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
10. rozhodla

uzavřít s žadatelem uvedeným v bodě 9 tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
11. bere na vědomí

žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla žadatelů

a)    v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ dle přílohy č. 32

b)   v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

41/3686 26. 6. 2018
12. rozhodla

uzavřít s žadateli dle předchozího bodu usnesení dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3687 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

284,50 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6130 -

Pozemky

o

284,50 tis. Kč

41/3687 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

100,00 tis. Kč

41/3687 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

60,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 - 

Nákup ostatních služeb

o

60,00 tis. Kč

41/3687 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

200,00 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

460,00 tis. Kč

Celkem

o

660,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 - 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

660,00 tis. Kč

41/3687 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

132,28 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

 

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

132,28 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3688 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

102,85 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

102,85 tis. Kč

41/3688 26. 6. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ ve výši 784.500 Kč

41/3688 26. 6. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 784.500 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3283 ze dne 15. 5. 2018

41/3689 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost Diecézní charity ostravsko-opavské, IČO 66181127, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3689 26. 6. 2018
2. souhlasí

se změnou agentury, zajišťující zprostředkování zaměstnání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny, v souladu se smlouvou o poskytování služeb č. 05215/2018/KŘ dle předložené žádosti

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3690 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná ze dne 4. 6. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Kynologická akce CACT ohařů 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3690 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Karviná, IČO 67777252, na projekt Kynologická akce CACT ohařů 2018 ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3690 26. 6. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 25.000 Kč

41/3690 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 1070 -

Rybářství

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

25 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3691 26. 6. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 33.681 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

41/3691 26. 6. 2018
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 33.681 Kč

41/3691 26. 6. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

33.681 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

33.681 Kč

Rada kraje

41/3692 26. 6. 2018
1. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Libotín a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3692 26. 6. 2018
2. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní rezervace Hněvošický háj a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3692 26. 6. 2018
3. vydává

nařízení kraje o zřízení přírodní památky Červený kámen a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

41/3692 26. 6. 2018
4. stanoví

že spolu s hejtmanem kraje podepíše nařízení kraje dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3693 26. 6. 2018
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Plán odpadového hospodářství“ o 150 tis. Kč

41/3693 26. 6. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2065 ze dne 24.10.2017

41/3694 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

a)    informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Václav Pustějovský, z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

b)   informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Michal Durec, DiS., z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

41/3694 26. 6. 2018
2. stanoví

s účinností od 1. 8. 2018

a)    plat Mgr. Václavu Pustějovského, zástupci statutárního orgánu organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   plat Mgr. Michal Durec, DiS., zástupci statutárního orgánu organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

41/3695 26. 6. 2018
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor v části 1. nadzemního podlaží, kde budou umístěny 3 kamery a s nimi související kabelové rozvody, rozvodná skříň na půdě a zařízení bezdrátového přenosu umístěné na střeše budovy č. p. 1442, část obce Nové Město, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 3458/4, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření Gymnáziu Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, mezi touto organizací a statutárním městem Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

41/3696 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o počtu přijatých žáků pro třídu prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

41/3696 26. 6. 2018
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2018

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 1. A oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3697 26. 6. 2018
1. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu Kraje pro bezpečný internet

41/3697 26. 6. 2018
2. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3697 26. 6. 2018
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Kraj Vysočina, IČO 70890749, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kraje pro bezpečný internet 2018; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

41/3697 26. 6. 2018
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem Kraj Vysočina, IČO 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3697 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5323 -

Neinvestiční transfery krajům

o

50,0 tis. Kč  

41/3697 26. 6. 2018
6. schvaluje

Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

41/3697 26. 6. 2018
7. rozhodla

poskytnout věcné dary – poukázky na nákup zboží v oblasti výpočetní techniky v celkové výši 30.000 Kč pro tři nejúspěšnější školy dle Kritérií hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (čl. III., bod 2)

Rada kraje

41/3698 26. 6. 2018
1. souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu „Po schodech“ z kapitoly Oranžové schody 2018 od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, organizací Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, IČO 47813199; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3699 26. 6. 2018
1. rozhodla

snížit finanční prostředky poskytnuté v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi na rok 2018 o částku 723.532 Kč, dle předloženého materiálu

41/3699 26. 6. 2018
2. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

41/3699 26. 6. 2018
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

41/3699 26. 6. 2018
4. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

41/3699 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

723.532 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

148.339 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

201.953 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

332.960 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

53.165 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 46.383 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

58.226 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

64.912 Kč

Celkem

905.938 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

84.662 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

97.744 Kč

Celkem

182.406 Kč

41/3699 26. 6. 2018
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.609.057,40 Kč dle předloženého materiálu

41/3699 26. 6. 2018
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

41/3699 26. 6. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.609.061 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

490.196 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

409.816 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

709.049 Kč

Celkem

1.609.061 Kč

41/3699 26. 6. 2018
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

41/3699 26. 6. 2018
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 (bod 8 písm. c) u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 9.000 Kč

41/3699 26. 6. 2018
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím v odvětví školství:

a)   Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, o částku 284.000 Kč

b)   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 10.000 Kč

s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

41/3699 26. 6. 2018
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

9.000 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

285.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

294.000 Kč

41/3699 26. 6. 2018
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 1.450.000 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky vnitřního vybavení v rámci akce „Novostavba tělocvičny“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

41/3699 26. 6. 2018
14. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, ve výši 1.150.000 Kč s účelovým určením na zajištění dodávky vnitřního vybavení v rámci akce „Novostavba tělocvičny“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019

41/3699 26. 6. 2018
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.600.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.450.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.150.000 Kč

41/3699 26. 6. 2018
16. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Oprava sociálního zařízení v budově Wichterlova gymnázia (WC dívky 3. NP, WC zaměstnanci 1. a 2. NP)“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 669, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 282 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, předanému k hospodaření organizaci Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669/16, Ostrava, IČO 00842702, dle předloženého materiálu

41/3699 26. 6. 2018
17. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00842702, ve výši 700.000 Kč na akci „Oprava sociálního zařízení v budově Wichterlova gymnázia (WC dívky 3. NP, WC zaměstnanci 1. a 2. NP)“

Rada kraje

41/3700 26. 6. 2018
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/625 ze dne 28. 2. 2017

41/3701 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o zrušení akce „Úprava plochy mezi pavilony D a E na hřiště“, kterou měla na pozemku p. č. 193/1 – ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, zajistit organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, dle předloženého materiálu

41/3701 26. 6. 2018
2. souhlasí

s realizací akce „Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“, a to na pozemku p. č. 193/1 – ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

41/3702 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3702 26. 6. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Přemyslovský dvůr, IČO 22749276, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Velký lukostřelecký turnaj V.“ s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018

41/3702 26. 6. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Přemyslovský dvůr, IČO 22749276, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

41/3702 26. 6. 2018
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 80.000 Kč

41/3702 26. 6. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

80 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3083 ze dne 27.3.2018

41/3703 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3703 26. 6. 2018
2. rozhodla

nejmenovat žádného z uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512

41/3703 26. 6. 2018
3. rozhodla

o ukončení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3541 ze dne 29. 5. 2018

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

41/3704 26. 6. 2018
1. rozhodla

schválit Aktualizaci č. 26 Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3704 26. 6. 2018
2. rozhodla

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2018 příjemci dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6256 ze dne 10.9.2015

41/3705 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informace o vyhlášení výzev subjektů zprostředkujících dotaci na sociální služby

41/3705 26. 6. 2018
2. souhlasí

s postupem vydávání souhlasného stanoviska s projekty žadatelů předkládající žádosti v rámci vyhlašovaných výzev subjektů zprostředkujících dotaci na sociální služby

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3706 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

informaci o propagaci v oblasti náhradní rodinné péče, prostřednictvím aktivit kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

41/3706 26. 6. 2018
2. souhlasí

s realizací „Dne pěstounství v MSK“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

41/3706 26. 6. 2018
3. souhlasí

ocenit tři vybrané náhradní rodiče - pěstouny v celkové maximální výši 30 tis. Kč, a to postupem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

41/3706 26. 6. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

145,43 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

115,43 tis. Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

30,00 tis. Kč

Celkem

o

145,43 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3622 ze dne 12. 6. 2018

41/3707 26. 6. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 7. 2018

plat Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

41/3707 26. 6. 2018
2. stanoví

s účinností od 1. 8. 2018

a)    plat Mgr. Daně Jančálkové, ředitelce organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

b)   plat Bc. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

41/3708 26. 6. 2018
1. bere na vědomí

a)    žádosti organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894

b)   žádost organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886

c)    žádost organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010

d)   žádost organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843

e)    žádost organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267

f)      žádost organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001

41/3708 26. 6. 2018
2. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 2.410.000 Kč

41/3708 26. 6. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny, a které nebyly rozpočtovány ve výši 1.400.000 Kč

41/3708 26. 6. 2018
4. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Výměna podlahové krytiny PVC“ ve výši 500.000 Kč

41/3708 26. 6. 2018
5. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ ve výši 1.478.000 Kč, s účelovým určením na akci „Pořízení elektronické požární signalizace“ ve výši 350.000 Kč, s účelovým určením na akci „Protipožární sytém EPS“ ve výši 558.000 Kč a s účelovým určením na akci „Modernizace osobního výtahu“ ve výši 924.000 Kč

41/3708 26. 6. 2018
6. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

41/3708 26. 6. 2018
7. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

41/3708 26. 6. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

72,92 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

1.327,08 tis. Kč

Celkem

o

1.400,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

2.410,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

 

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

 

558,00 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

 

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

 

1.356,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

 

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

 

1.396,00 tis. Kč

Celkem

o

3.310,00 tis. Kč

Rada kraje

41/3709 26. 6. 2018
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

41/3709 26. 6. 2018
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

41/3710 26. 6. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

2.000 tis. Kč

41/3710 26. 6. 2018
2. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 2.000 tis. Kč z 337.076,96 tis. Kč na 335.076,96 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2747 ze dne 6. 2. 2018

č. 34/3011 ze dne 14. 3. 2018

41/3711 26. 6. 2018
1. rozhodla

že schůze rady kraje dne 17. 7. 2018 se uskuteční jako výjezdní na Osoblažsku

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.