Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 11. 9. 2018

Rada kraje

46/4059 11. 9. 2018
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2018

Rada kraje

46/4060 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 45. schůze rady kraje, konané dne 28. 8. 2018

46/4060 11. 9. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu ze 46. schůze rady kraje, konané dne 11. 9. 2018:

-      Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

-      Radomíru Vlčkovou

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

46/4061 11. 9. 2018
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy na produkční zajištění marketingového obsahu z prostředí inovačních firem v MSK a makroekonomických charakteristik vybraných odvětví řešených v projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, mezi společnostmi Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, a RPSC ideas s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc, IČ  28607368, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009

46/4062 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 42, 792 01 Bruntál, IČO 47675861, která se uskuteční dne 27. 9. 2018, a jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4062 11. 9. 2018
2. zmocňuje

JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 27. 9. 2018, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3551 ze dne 12. 6. 2018

č. 32/2753 ze dne 27. 2. 2018

46/4063 11. 9. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Novostavba tělocvičny pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace“ účastníka:

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČO: 28618891

za cenu nejvýše přípustnou 34.938.999,65 Kč bez DPH

46/4063 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

366 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

366 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3720 ze dne 17. 7. 2018

46/4064 11. 9. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka výukových panelů v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““ účastníka:

TEMEX, spol. s r.o.
Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 42767873
za cenu nejvýše přípustnou 2.190.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

46/4065 11. 9. 2018
1. rozhodla

zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast

1)   Bílovecko I.

2)   Frýdecko I.

3)   Frýdecko II.

4)   Frýdecko III.

5)   Hlučínsko I.

6)   Hlučínsko II.

7)   Hlučínsko III.

8)   Opavsko I.

9)   Vítkovsko I.,

na přechodnou dobu“, a to odesláním výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění, dle předloženého materiálu

46/4065 11. 9. 2018
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komisí pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast

1)   Bílovecko I.

2)   Frýdecko I.

3)   Frýdecko II.

4)   Frýdecko III.

5)   Hlučínsko I.

6)   Hlučínsko II.

7)   Hlučínsko III.

8)   Opavsko I.

9)   Vítkovsko I.,

na přechodnou dobu“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

46/4065 11. 9. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace a jednání s dodavatelem pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast

1)   Bílovecko I.

2)   Frýdecko I.

3)   Frýdecko II.

4)   Frýdecko III.

5)   Hlučínsko I.

6)   Hlučínsko II.

7)   Hlučínsko III.

8)   Opavsko I.

9)   Vítkovsko I.,

po přechodnou dobu“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje
Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje
Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Valová, odbor financí
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

46/4066 11. 9. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka zkušebního pracoviště pro motory v rámci projektu „Elektrolaboratoře“ II“

46/4066 11. 9. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Moog Brno s.r.o.
se sídlem Mostecká 992/26, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 24308480

za cenu nejvýše přípustnou 1 041 351 Kč bez DPH

Rada kraje

46/4067 11. 9. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka modulární laboratoře v rámci projektu „Elektrolaboratoře“ II“

46/4067 11. 9. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Ing. Eduard Polák
místem podnikání: Vdovská 701/32, 712 00, Ostrava – Muglinov
IČO: 47158832

za cenu nejvýše přípustnou 618.000 Kč bez DPH

Rada kraje

46/4068 11. 9. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění realizace stánku Moravskoslezského kraje na veletrzích cestovního ruchu pro rok 2019"

46/4068 11. 9. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       MOTÝL MEDIA s.r.o. 

se sídlem: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 26867583

za cenu nejvýše přípustnou 1 890 000 Kč bez DPH

Rada kraje

46/4069 11. 9. 2018
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním „Zajištění divadelního představení DONAHA! v Divadle Jiřího Myrona“ subjektu:

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
se sídlem: Čs. legií 148/14, 701 04, Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 00100528

za cenu nejvýše přípustnou 350.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

46/4070 11. 9. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Technická podpora pro diskové pole EMC VNX5700 v TCK KÚ MSK“

46/4070 11. 9. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 28606582

za cenu nejvýše přípustnou 710 337 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3327 ze dne 15. 5. 2018

46/4071 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výroba informační publikace "Kempy Moravy a Slezska““

46/4071 11. 9. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Výroba informační publikace "Kempy Moravy a Slezska““ s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1.       SHOCart, spol. s r.o.

se sídlem: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková

IČ: 40942040

za cenu nejvýše přípustnou 427.200 Kč bez DPH dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3812 ze dne 7. 8. 2018

46/4072 11. 9. 2018
1. rozhodla

opakovat nákup elektrické energie postupem dle předloženého materiálu

Rada kraje

46/4073 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 236 - 548 za období od 18. 4. - 22. 8. 2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

46/4074 11. 9. 2018
1. schvaluje

pro rok 2019 termíny konání

a.      schůze RADY KRAJE:

8. leden
29. leden
12. únor
26. únor
11. březen
26. březen
9. duben
30. duben
14. květen
28. květen
11. červen
25. červen
16. červenec
6. srpen
27. srpen
10. září
24. září
8. říjen
22. říjen
5. listopad
26. listopad
10. prosinec
17. prosinec

b.      zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE:

13. březen
13. červen
12. září
12. prosinec

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4075 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o spolupráci se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4075 11. 9. 2018
2. rozhodla

uhradit vybranému dodavateli výdaje v maximální výši 120.999,00 Kč vč. DPH v souvislosti s organizačním zajištěním společného reprezentačního plesu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava, který se uskuteční 22. 2. 2019, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4076 11. 9. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v rámci programu „Kulturní aktivity – Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B“ ve výši 14.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na realizaci projektu „Lašské preclíky“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 11676/2017 ORNK TLK-B

46/4076 11. 9. 2018
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje v Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2018 ve výši 300.000 Kč pro organizaci  Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na obnovu (restaurování) movité kulturní památky – obraz BR-31, BR-1540, soubor židlí – 6 ks, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 48675/2018 OPP

46/4076 11. 9. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 14.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Lašské preclíky“ dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK-S 11676/2017 ORNK TLK-B s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

46/4076 11. 9. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 300.000 Kč účelově určenou na realizaci obnovy (restaurování) movité kulturní památky – obraz BR-31, BR-1540, soubor židlí – 6 ks, rejstř. č. ÚSKP 13416/38-7626, z mobiliáře zámku v Bruntále dle podmínek uvedených v rozhodnutí č. MK 48675/2018 OPP s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

46/4076 11. 9. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

 314 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

314 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3944 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4077 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2 – 5 předloženého materiálu

46/4077 11. 9. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 – 10 a 13 předloženého materiálu

46/4077 11. 9. 2018
3. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k materiálu projednanému usnesením rady kraje č. 45/3944 ze dne 28. 8. 2018, dle předloženého materiálu

46/4077 11. 9. 2018
4. bere na vědomí

žádost o prodloužení časové použitelnosti subjektu Nadační fond Sborového studia Karviná, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

46/4077 11. 9. 2018
5. rozhodla

změnit časovou použitelnost dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje svým usnesením č. 41/3673  z 26. 6. 2018 z „od 1. 6. 2018 do 4. 8. 2018“ na „od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018“ a uzavřít se subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

46/4077 11. 9. 2018
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu "Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury" o částku 150 tis. Kč

46/4077 11. 9. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150,0 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

115,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150,0 tis. Kč

Celkem

415,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150,0 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

150,0 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

115,0 tis. Kč

Celkem

415,0 tis. Kč

Rada kraje

46/4078 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o vydání souhlasu zřizovatele k přijetí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4078 11. 9. 2018
2. souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na podporu dobrovolnické činnosti hnutí Brontosaurus na hradě Sovinci od společnosti SKS Business Unit s.r.o., IČO 28628322, organizací Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354; finanční dar nabývá organizace do svého vlastnictví

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4079 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Magnus Regio s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání setkání u kulatého stolu "Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 2018"

46/4079 11. 9. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Magnus Regio s. r. o., IČO 28346114, na projekt Setkání u kulatého stolu "Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 2018", v maximální výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

46/4079 11. 9. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy a chytrého regionu“ o 30.000 Kč

46/4079 11. 9. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

30 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/695 ze dne 14. 3. 2018

č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

46/4080 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03294/2018/DSH a smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

46/4080 11. 9. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

46/4080 11. 9. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

46/4080 11. 9. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03294/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

46/4080 11. 9. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

46/4080 11. 9. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. – 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 13. 9. 2018

Rada kraje

46/4081 11. 9. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

46/4081 11. 9. 2018
2. rozhodla

a.      uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b.      uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2809 ze dne 27. 2. 2018

46/4082 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

Doplnění Plánu strojních a stavebních investic na roky 2018-2019 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3955 ze dne 28.8.2018

46/4083 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

snížení finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje na období roku 2018 dopravcům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

46/4083 11. 9. 2018
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravcem:

a)   ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 4

b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 5

c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 6

d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 7

e)   ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 8

f)    Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČO 48392219, dle přílohy č. 9

g)   Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 10

h)   ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120, dle přílohy č. 11

i)     GW Train Regio a.s., IČO 28664116, dle přílohy č. 12

j)    Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 13

46/4083 11. 9. 2018
3. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu pro oblast:

a)   Třinecko/Jablunkovsko, Novojičínsko východ, Opavsko a Vítkovsko s dopravcem ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120

b)   Českotěšínsko s dopravcem ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081

c)    Karvinsko a Orlovsko s dopravcem ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090

d)   Frýdlantsko a Frýdecko-Místecko s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073

e)    Bruntálsko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Bruntálsko“

f)    Krnovsko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Krnovsko“

g)   Novojičínsko západ s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Novojičínsko západ“

h)   Rýmařovsko s dopravci Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., IČO 25774786 a Transdev Rhein-Main GmbH jako konsorciem „Transdev – Rýmařovsko“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3571 ze dne 12. 6. 2018

č. 25/2209 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017

č. 6/552 ze dne 14. 12. 2017

46/4084 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou se společností České dráhy, a.s. k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na lince S6 v úseku Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí od prosince roku 2019 do prosince roku 2023, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4085 11. 9. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

1,90 tis. Kč

46/4085 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

70,51 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

70,51 tis. Kč

46/4085 11. 9. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.234,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

4.231,40 tis. Kč

46/4085 11. 9. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

45,53 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

45,53 tis. Kč

46/4085 11. 9. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

5.181,04 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5.181,04 tis. Kč

46/4085 11. 9. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6.478,78 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

6.478,78 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2693 ze dne 6. 2. 2018

č. 19/1684 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/140 ze dne 16. 3. 2017

č. 21/2234 ze dne 22. 9. 2016

46/4086 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010602, ze dne 8. 6. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004354 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010602, ze dne 8. 8. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

46/4086 11. 9. 2018
2. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010888, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006287 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010888, ze dne 25. 7. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

46/4086 11. 9. 2018
3. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010880, ze dne 14. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006288 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010880, ze dne 25. 7. 2018, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/1998 ze dne 24. 10. 2017

46/4087 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07022/2017/IM ze dne 12. 2. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ“, se zhotovitelem stavby – společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3442 ze dne 29.5.2018

č. 30/2602 ze dne 23.1.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/853 ze dne 14.6.2018

46/4088 11. 9. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2021 ve výši  147.000.000 Kč“ na „2016 – 2021 ve výši 172.000.000 Kč“

46/4088 11. 9. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 9. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3170 ze dne 24. 4. 2018

46/4089 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 04989/2018/KŘ ze dne 15. 5. 2018 na realizaci stavby „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ se zhotovitelem, kterým je Petr Orava, se sídlem Klokočůvek 347, 742 35 Odry, IČ 43550827, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3653 ze dne 26. 6. 2018

46/4090 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 04727/2018/IM ze dne 2. 5. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ se zhotovitelem, kterým je společnost

INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky

IČO: 25873261

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018

46/4091 11. 9. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě č. 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018 text:

„za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018“

na text:

„za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018 a zřízení věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 449/31 orná půda, parc. č. 449/32 orná půda, parc. č. 449/35 orná půda, parc. č. 458 orná půda a parc. č. 1277/11 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve prospěch kraje, na dobu určitou do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí k investiční výstavbě (výstavba výrobních kapacit anebo skladovacích prostor, parkovacích ploch, inženýrských sítí pro vedení elektřiny, plynu, vody či kanalizace, nebo doprovodných staveb tvořících funkční celek se stávajícím závodem) na Předmětu předkupního práva, kupní cena bez DPH za m2 bude v případě využití předkupního práva stanovena ve stejné výši jako cena bez DPH za m2, za kterou je prodáván Předmět koupě“

46/4091 11. 9. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 9. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3372 ze dne 29. 5. 2018

46/4092 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06890/2018/IM ze dne 18. 7. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, se zhotovitelem, kterým je

Společnost ALPINE + PORR

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02604795

a

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
IČO: 43005560

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

46/4092 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.100 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje:

č. 41/3659 ze dne 26. 6. 2018

46/4093 11. 9. 2018
1. schvaluje

sdělení starostovi města Orlová k dalšímu postupu převodu areálu ZUŠ městu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2764 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

46/4094 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9418XXXXXX/XXXX/4000217793, s provozovatelem distribuční soustavy, kterým je společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

46/4095 11. 9. 2018
1. souhlasí

s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, paní Marií Brodovou, náměstkyní pro ekonomiku Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

46/4096 11. 9. 2018
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, v celkové výši 1.413.238,93 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3759 ze dne 17. 7. 2018

č. 45/3907 ze dne 28. 8. 2018

46/4097 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

dopis zástupců města Bílovec ze dne 6. 8. 2018 (zn. MBC/21767/18/S/Zah 85/2018), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4097 11. 9. 2018
2. schvaluje

obsah odpovědi na dopis uvedený v bodě 1. tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4098 11. 9. 2018
1. rozhodla

poskytnout ocenění Moravskoslezského kraje vítězkám a finalistkám jednotlivých kategorií ankety Moravskoslezská sestra 2018 v souhrnné maximální hodnotě 114 tis. Kč, a to vítězce hlavní kategorie v hodnotě 30 tis. Kč, vítězkám jednotlivých kategorií v hodnotě 20 tis. Kč a ostatním finalistkám v hodnotě 3 tis. Kč

46/4098 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

114 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

114 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4099 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o partnerství se subjektem Incheba, a.s. na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků s dodavatelem:

Incheba a.s.
se sídlem: Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 211087
DIČ: SK2020451411


za cenu nejvýše přípustnou 645.727 Kč vč. DPH

46/4099 11. 9. 2018
2. rozhodla

vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků dodavateli:

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00  Praha 7
IČO: 14888939
DIČ: CZ14888939

za cenu nejvýše přípustnou 329.824,83 Kč vč. DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3495 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4100 11. 9. 2018
1. rozhodla

zrušit bod 9. v usnesení rady kraje č. 39/3495 ze dne 29. 5. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3806 ze dne 7. 8. 2018

46/4101 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě se subjekty:

a.      AquaKlim, s.r.o., se sídlem Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava, IČO 27849562

b.      Lázně Darkov, a.s., se sídlem Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná, IČO 61974935

c.      obec Trojanovice, se sídlem Trojanovice 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00298514

d.      obec Šilheřovice, se sídlem Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČO 00300730

e.      obec Bukovec, se sídlem Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČO 00535940

f.       město Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898

g.      obec Bohušov, se sídlem Bohušov 15, 793 99 Osoblaha, IČO 00295876

h.      KAIA, spol. s r.o., se sídlem Čs. Legií 152/8, 702 00 Ostrava, IČO 15502996

i.       BYTOSLAN spol. s r.o., se sídlem Frýdecká 75, 739 61 Třinec - Staré Město, IČO 62303457

j.       SKI Vítkovice - Bílá z.s., se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČO 70632219

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2992 ze dne 12. 3. 2018

č. 35/3074 ze dne 27. 3. 2018

č. 29/2556 ze dne 9. 1. 2018

č. 30/2630 ze dne 23. 1. 2018

č. 38/3324 ze dne 15. 5. 2018

č. 21/1911 ze dne 26. 9. 2017

č. 14/1147 ze dne 30. 5. 2017

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

46/4102 11. 9. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“, vyhlášeného dne 27. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

46/4102 11. 9. 2018
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 27. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

46/4102 11. 9. 2018
3. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 27. 6. 2017, dle příloh č. 4 až 10 předloženého materiálu a navýšení schválené dotace o příspěvek za prioritní území u projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, vyhlášeného dne 24. 1. 2017 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

46/4102 11. 9. 2018
4. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a navýšení schválené dotace o příspěvek za prioritní území, dle přílohy č. 11 a uzavřít s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace, dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace a dohodu o narovnání dle příloh č. 12 - 14 předloženého materiálu

46/4102 11. 9. 2018
5. bere na vědomí

žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ žadatelky **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

46/4102 11. 9. 2018
6. rozhodla

uzavřít s žadatelem uvedeným v bodě 5. tohoto usnesení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4103 11. 9. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

3,90 tis. Kč

 

a

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

153,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde neuvedený

o

4,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

0,40 tis. Kč

celkem

o

4,40 tis. Kč

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533-

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

153,00 tis. Kč

46/4103 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí
a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

260,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí
a politiky zaměstnanosti

pol.  5021 - 

Ostatní osobní výdaje

o

260,00 tis. Kč

46/4103 11. 9. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině
a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují  

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5194 - 

Věcné dary

o

20,00 tis. Kč

46/4103 11. 9. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

266,20 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

 

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

266,20 tis. Kč

46/4103 11. 9. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

60,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

 

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

60,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2252 ze dne 21. 11. 2017

č. 102/7899 ze dne 7. 6. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/579 ze dne 14. 12. 2017

č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

46/4104 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Harmonií, příspěvkovou organizací, se sídlem Chářovská 785/85, Pod Cvilínem 794 01 Krnov, IČ 00846384, k projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4104 11. 9. 2018
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Domovem NaNovo, příspěvkovou organizací, se sídlem Poštovní 912, 742 13 Studénka, IČ 48804860, k projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

46/4104 11. 9. 2018
3. rozhodla

uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, k projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

46/4104 11. 9. 2018
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v maximální výši 6.290.629,00 Kč na financování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005454, z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, za podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

46/4104 11. 9. 2018
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 177.498.174,66 Kč na financování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005454 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03A000214 ze dne 23. 8. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4105 11. 9. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

50.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

50.000,00 tis. Kč

46/4105 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

 450 tis. Kč

46/4105 11. 9. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 33,2 tis. Kč

46/4105 11. 9. 2018
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ ve výši 33,2 tis. Kč

46/4105 11. 9. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

33,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5173 -

Cestovné

o

13,6 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

19,6 tis. Kč

Celkem

o

33,2 tis. Kč

46/4105 11. 9. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

960 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 5175 -

Občerstvení

o

960 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4106 11. 9. 2018
1. rozhodla

o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2019 v Cannes

46/4106 11. 9. 2018
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 se statutárním městem Brno, IČO 44992785, hlavním městem Praha, IČO 00064581, a statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž ostatními smluvními stranami

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4107 11. 9. 2018
1. rozhodla

o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ dle důvodové zprávy

46/4107 11. 9. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 4 a 5 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

46/4107 11. 9. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

2.495 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

305,6 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6312 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

122,8 tis. Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

2.066,6 tis. Kč

Celkem

o

2.189,4 tis. Kč

46/4107 11. 9. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp: Jan Krkoška

Termín: 13. 9. 2018

Rada kraje

46/4108 11. 9. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4108 11. 9. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

46/4109 11. 9. 2018
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4109 11. 9. 2018
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

46/4110 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností OKK Koksovny, a.s., IČO 47675829, a Moravskoslezským krajem na roky 2018-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3499 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4111 11. 9. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 40.860 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

46/4111 11. 9. 2018
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 40.860 Kč

46/4111 11. 9. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

40.860 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5192 -

Poskytnuté náhrady

o

40.860 Kč

46/4111 11. 9. 2018
4. bere na vědomí

informaci o přerušení realizace projektu „Kynologická akce Memoriál Jitky Hromadové“ pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. – okresní myslivecký spolek Opava

46/4111 11. 9. 2018
5. rozhodla

zrušit v usnesení č. 39/3499 ze dne 29. 5. 2018 bod 2., kterým rada kraje rozhodla poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Opava, IČO 67777503, na projekt Kynologická akce Memoriál Jitky Hromadové ve výši maximálně 64.576 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2018 do dne 31. 8. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4112 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 ze dne 1. 8. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Ekologický chodníček, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4112 11. 9. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016, IČO 05232481, na projekt Ekologický chodníček ve výši 120.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2018 do dne 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

46/4112 11. 9. 2018
3. bere na vědomí

žádost subjektu Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s., ze dne 31. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Publikace Poznej Novojičínsko, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

46/4112 11. 9. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČO 02111942, na projekt Publikace Poznej Novojičínsko ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 7. 2018 do dne 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

46/4112 11. 9. 2018
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 220.000 Kč

46/4112 11. 9. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

220 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

120 tis. Kč

46/4112 11. 9. 2018
7. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 3. a návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

46/4113 11. 9. 2018
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2019 dle předloženého materiálu

46/4113 11. 9. 2018
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

46/4114 11. 9. 2018
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

46/4115 11. 9. 2018
1. schvaluje

Statut ankety Sportovec roku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4115 11. 9. 2018
2. rozhodla

vyhodnotit nejúspěšnější sportovce a sportovní aktivity za rok 2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

46/4116 11. 9. 2018
1. souhlasí

s realizací projektu „Získej zkušenosti v Evropě II“ u organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

46/4116 11. 9. 2018
2. souhlasí

s realizací projektu „Rozvoj řemeslných a odborných zručností v portugalských firmách“ u organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

46/4116 11. 9. 2018
3. souhlasí

s realizací projektu „Pracovní stáže v zahraničí urychlí tvou budoucí kariéru“ u organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

46/4116 11. 9. 2018
4. souhlasí

s realizací projektu „Studenti bez hranic X“ u organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

46/4116 11. 9. 2018
5. souhlasí

s realizací projektu „Ready, Steady, Go!“ u organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

Rada kraje

46/4117 11. 9. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2018

platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3533 ze dne 29. 5. 2018

č. 23/2078 ze dne 24. 10. 2017

č. 32/2914 ze dne 27. 2. 2018

46/4118 11. 9. 2018
1. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizacím:

a)    Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, ve výši 540.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce stravovacího provozu" s časovou použitelností od 4. 9. 2018 do 30. 6. 2019

b)   Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299, ve výši 671.000 Kč, s účelovým určením na modernizaci oplocení areálu školy v rámci akce "Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019

46/4118 11. 9. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.211 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

540 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

671 tis. Kč

Celkem

1.211 tis. Kč

46/4118 11. 9. 2018
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2017/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

46/4118 11. 9. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

35.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

35.500 Kč

46/4118 11. 9. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  71,52 tis. Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

  88,00 tis. Kč

Celkem

o

159,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

 71,52 tis. Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5164 -

Nájemné

o

 5,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

 57,50 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

25,50 tis. Kč

Celkem

o

 159,52 tis. Kč

46/4118 11. 9. 2018
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 2.658.283,60 Kč dle předloženého materiálu

46/4118 11. 9. 2018
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

46/4118 11. 9. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.658.287 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

353.520 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

755.804 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.548.963 Kč

Celkem

  o

2.658.287 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

46/4119 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu

46/4119 11. 9. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Velká cena Moravskoslezského kraje 2018“ s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018

b)   HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „HC Sledge Studénka – sezóna 2018/2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019

c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Doprava členů SCM na soustředění“ s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

46/4119 11. 9. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HC SLEDGE Studénka z.s., IČO 22678760, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj, IČO 05440815, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

46/4119 11. 9. 2018
4. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s., IČO 63028972, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nový sklad táborové základny“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

46/4119 11. 9. 2018
5. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s., IČO 63028972, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

46/4119 11. 9. 2018
6. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci akce „ DP – Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 290.000 Kč

46/4119 11. 9. 2018
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 320.000 Kč

46/4119 11. 9. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

30 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419-

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/912 ze dne 14. 6. 2018

46/4120 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o spolupráci a smlouvu o udělení podlicence se subjektem Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

46/4121 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. A třetího ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019

46/4121 11. 9. 2018
2. rozhodla

s účinností od 12. 9. 2018

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. A ve školním roce 2018/2019 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

46/4122 11. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, na projekt „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

46/4122 11. 9. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 194.000 Kč

46/4122 11. 9. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 194.000 Kč

46/4122 11. 9. 2018
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci církevní organizaci Diakonie ČCE - hospic CITADELA, IČO 73632783, ve výši 194.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

46/4122 11. 9. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

17,98 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

157,52 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

18,50 tis. Kč

Celkem

o

194,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3525 -

Hospice

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

194,00 tis. Kč

46/4122 11. 9. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

278 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

278 tis. Kč

Celkem

o

556 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

62 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

106 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

200 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

40 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

50 tis. Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

10 tis. Kč

Celkem

o

468 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

88 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

č. 8/930 ze dne 14. 6. 2018

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

46/4123 11. 9. 2018
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 41/3706 ze dne 26. 6. 2018

46/4124 11. 9. 2018
1. rozhodla

udělit ocenění třem vybraným pěstounským rodinám za jejich přínos v rozvoji náhradní rodinné péči, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

46/4124 11. 9. 2018
2. rozhodla

poskytnout oceněným rodinám dle bodu 1. tohoto usnesení věcný dar ve formě poukazu na welness víkendový pobyt v maximální hodnotě 10.000,- Kč na jednu oceněnou rodinu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5493 ze dne 19. 5. 2015

č. 84/6748 ze dne 24. 11. 2015

46/4125 11. 9. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2015 (ev. č. 01679/2015/KŘ) na vytvoření a technickou podporu „Systému pro zpracování materiálů samosprávy", mezi Moravskoslezským krajem a společností PilsCom, s.r.o., se sídlem Slovanská alej 2182/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 25219103, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.