Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 1. 2017

Rada kraje

5/291 10. 1. 2017
1. schvaluje

program 5. schůze rady kraje konané dne 10. 1. 2017

Rada kraje

5/292 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu pana Jiřího Navrátila a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu ze 4. schůze rady kraje, konané dne 22. 12. 2016

5/292 10. 1. 2017
2. volí

ověřovatele zápisu z 5. schůze rady kraje, konané dne 10. 1. 2017:

-      Ing. Jaroslav Kania

-      Ing. Jakub Unucka, MBA

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

5/293 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

rozhodnutí představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, uzavřít pracovní smlouvu na pozici ředitele obchodní společnosti Bílovecká nemocnice a.s., s JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA, dle předloženého materiálu

5/293 10. 1. 2017
2. žádá

představenstvo obchodní společnosti, aby zajistilo na příští schůzi rady kraje představení základních obrysů dalšího fungování nemocnice, včetně její ekonomiky, nově jmenovaným ředitelem

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

5/294 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

písemné upozornění člena správní rady společnosti Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., ve smyslu ust. § 452 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, na podnikání a členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/294 10. 1. 2017
2. potvrzuje

volbu Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., do správní rady společnosti dle usnesení č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 1245/7, PSČ 702 00, IČ 47673168, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

5/295 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

písemné upozornění člena správní rady společnosti Mgr. Zdeňka Karáska ve smyslu ust. § 452 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, o podnikání a členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/295 10. 1. 2017
2. potvrzuje

volbu Mgr. Zdeňka Karáska do správní rady společnosti dle usnesení č. 4/205 ze dne 22. 12. 2016

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/215 ze dne 20. 12. 2012

č. 8/457 ze dne 12. 2. 2013

5/296 10. 1. 2017
1. odvolává

dle čl. VII. odst. 7. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI zástupce kraje PaedDr. Vlastislava Kuchaře z funkce člena správní rady Nadačního fondu HYUNDAI, IČO 27792404, se sídlem Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

5/296 10. 1. 2017
2. jmenuje

dle čl. VII. odst. 4. a 5. Statutu Nadačního fondu HYUNDAI jako zástupkyni kraje Mgr. Kláru Janouškovou členkou správní rady Nadačního fondu HYUNDAI, IČO 27792404, se sídlem Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/297 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

návrh na čištění vybraných silnic od posypového materiálu v zimním období, dle předloženého materiálu

5/297 10. 1. 2017
2. souhlasí

s čištěním vybraných silnic od posypového materiálu v zimním období, dle předloženého materiálu

5/297 10. 1. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.400 tis. Kč

5/297 10. 1. 2017
4. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2017 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, ve výši 4.400.000,-- Kč, účelově určený na realizaci akce „Čištění vybraných silnic od posypového materiálu v zimním období“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8456 ze dne 15. 9. 2016

5/298 10. 1. 2017
1. odvolává

Ing. Ivana Strachoně z funkce člena komise pro otevírání obálek a Mgr. Daniela Havlíka z funkce náhradníka člena komise pro otevírání obálek a namísto nich v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

5/298 10. 1. 2017
2. jmenuje

následujícího člena a náhradníka člena komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to:

člen:

Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

náhradník:

Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

5/298 10. 1. 2017
3. odvolává

Ing. Ivana Strachoně, Martina Sikoru a Mgr. Patrika Hujduse z funkce člena hodnotící komise a Mgr. Daniela Havlíka, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Ing. arch. Lianu Janáčkovou z funkce náhradníka člena hodnotící komise a namísto nich v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

5/298 10. 1. 2017
4. jmenuje

následující členy a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to:

členové:

1.    Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

2.     Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

7.     Jiří Čejka - člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

1.     Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

2.     MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

7.     Ing. Dana Forišková, Ph.D. - členka zastupitelstva kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8457 ze dne 15. 9. 2016

5/299 10. 1. 2017
1. odvolává

Ing. Ivana Strachoně a Ing. arch. Lianu Janáčkovou z funkce člena komise pro otevírání obálek a Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Milana Novotného z funkce náhradníka člena komise pro otevírání obálek a namísto nich v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5/299 10. 1. 2017
2. jmenuje

následujícího člena a náhradníka člena komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to:

člen:

1.  Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

náhradník:

1.  Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

5/299 10. 1. 2017
3. odvolává

Ing. Ivana Strachoně, Martina Sikoru a Ing. arch. Lianu Janáčkovou z funkce člena hodnotící komise a Mgr. Daniela Havlíka, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a Bc. Martina Poláška z funkce náhradníka člena hodnotící komise a namísto nich v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5/299 10. 1. 2017
4. jmenuje

následující členy a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, a to:

členové:

1.     Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

2.     Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

7.     Marian Bojko - člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

1.     MUDr. Martin Gebauer - náměstek hejtmana kraje

2.     Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

7.     Ing. Jiří Carbol - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

5/300 10. 1. 2017
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

5/300 10. 1. 2017
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

5/300 10. 1. 2017
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

5/300 10. 1. 2017
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodání systému sledování a oboustranného online přenosu údajů o události ve výjezdové technice HZS MSK“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania - náměstek hejtmana kraje

Mgr. Klára Janoušková, M.A. - odbor kancelář hejtmana kraje

Ing. Klára Barešová - odbor kancelář hejtmana kraje

plk. Mgr. Jonáš Vachta - HZS MSK

kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka - HZS MSK

Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Jan Krkoška - náměstek hejtmana kraje

Ing. Tomáš Zuber - odbor kancelář hejtmana kraje

Ing. Michaela Dopaterová - odbor kancelář hejtmana kraje

plk. Ing. Jiří Němčík - HZS MSK

kpt. Ing. Tomáš Kašpar - HZS MSK

Ing. Marek Matějka - kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

5/301 10. 1. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Územní studie „Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016““

5/301 10. 1. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3.       SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 25324365

za cenu nejvýše přípustnou 816.000 Kč bez DPH

Rada kraje

5/302 10. 1. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Doplnění kamerového systému na parkovišti IBC a doplnění systému elektronické kontroly vstupu do prostor IBC“

5/302 10. 1. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3. TEMAR spol. s r.o.

se sídlem: Vítkovická 1708/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 60318929

za cenu nejvýše přípustnou 244.874 Kč bez DPH

Rada kraje

5/303 10. 1. 2017
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Úprava rigolu za IVC Ostrava-Jih“

5/303 10. 1. 2017
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3.       MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ: 03718816

za cenu nejvýše přípustnou 338.702 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/304 10. 1. 2017
1. schvaluje

Ediční plán na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

5/305 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016

5/305 10. 1. 2017
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

vyřízením dotazů dle předloženého materiálu

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 1. 2017

Rada kraje

5/306 10. 1. 2017
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016 dle předloženého materiálu

Rada kraje

5/307 10. 1. 2017
1. rozhodla

poskytnout peněžitý dar Moravskoslezského kraje pro první narozené dítě roku 2017 v Moravskoslezském kraji ve výši 3 tis. Kč dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/308 10. 1. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

400 tis. Kč

Rada kraje

5/309 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

petici obyvatel obce Ruda za vybudování zpomalovací zóny (retardéru) a chodníků v obci Ruda, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/309 10. 1. 2017
2. schvaluje

obsah odpovědi, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/310 10. 1. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

14,17 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

14,17 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/8458 ze dne 15. 9. 2016

5/311 10. 1. 2017
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05399/2016/KŘ ze dne 5. 10. 2016 na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy budovy B“, Střední školy služeb a podnikání, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace, se zhotovitelem stavby – FICHNA - HUDECZEK a.s., IČ 27765857, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/312 10. 1. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8117 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

39.710,81 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

39.710,81 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

370,82 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,42 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

150,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

16,40 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

70,00 tis. Kč

Celkem

370,82 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.471,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

1.471,52 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

152,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

13,94 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

3,72 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,34 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,10 tis. Kč

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

3,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

6,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

37,50 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

30,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

47,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

10,00 tis. Kč

Celkem

152,60 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.044,65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

131,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

33,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

12,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,55 tis. Kč

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

30,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

90,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.417,10 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

200,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

30,00 tis. Kč

pol.  5176 -

Účastnické poplatky na konference

o

31,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

70,00 tis. Kč

Celkem

3.044,65 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.084,47 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

161,00 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

399,95 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

883,52 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

100,00 tis. Kč

pol.  5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

540,00 tis. Kč

Celkem

2.084,47 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana – profesionální část

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2,50 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9.077,69 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

365,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

91,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

33,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,60 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

2,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.491,42 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

18,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

6.075,67 tis. Kč

Celkem

9.077,69 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.650,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.650,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

150,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.210,96 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

573,96 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

637,00 tis. Kč

Celkem

o

1.210,96 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.413,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

680,70 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

733,00 tis. Kč

Celkem

o

1.413,70 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

646,28 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

561,28 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

85,00 tis. Kč

Celkem

o

646,28 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

na § 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.491,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.491,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5.694,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

364,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

423,98 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

137,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

49,51 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,32 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

10,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

4,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

67,73 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.495,49 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

35,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

104,48 tis. Kč

Celkem

5.694,01 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5.930,47 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

15,00 tis. Kč

Celkem

115,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.380,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2.435,47 tis. Kč

Celkem

5.815,47 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.706,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

500,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

700,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

300,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

108,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

5,04 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

140,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

20,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

10,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

20,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

823,95 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

30,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

2.706,99 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.986,91 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

10,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

774,40 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

372,59 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

70,60 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,29 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

50,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

15,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

50,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

586,03 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

5,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

1.986,91 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5.496,28 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

93,75 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

23,43 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

8,43 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,45 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

20,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

3,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.585,73 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

17,00 tis. Kč

Celkem

4.951,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  6119 -

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

o

544,49 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18.769,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

200,86 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

67,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

66,96 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

24,11 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,13 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

300,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.059,68 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

10,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

16.989,52 tis. Kč

Celkem

18.769,26 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

101.024,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

101.024,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.673,05 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

70,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

161,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

57,75 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

20,79 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,97 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

66,20 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

605,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.557,54 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

133,80 tis. Kč

Celkem

2.673,05 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8.284,79 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,42 tis. Kč

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

10,00 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

o

1.200,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

1.200,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

0,50 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

200,00 tis. Kč

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

193,60 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5.076,27 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

70,00 tis. Kč

Celkem

8.284,79 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8117 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

17.786,15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

170,00 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

80,00 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

220,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.200,00 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

520,00 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

130,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

80,00 tis. Kč

Celkem

o

2.400,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

397,08 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

358,51 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

691,67 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

466,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7.043,89 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.402,74 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

450,25 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

509,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

627,79 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.439,22 tis. Kč

Celkem

o

    15.386,15 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

276,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

40,00 tis. Kč

pol.  5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

0,80 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

5,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

170,60 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

45,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

15,00 tis. Kč

Celkem

276,40 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

410,82 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

80,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

20,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

7,20 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,34 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

2,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

251,28 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

410,82 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

4,00 tis. Kč

pol.  5363 -

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

o

16,00 tis. Kč

Celkem

20,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.612,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.521,28 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

91,52 tis. Kč

Celkem

o

1.612,80 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.397,15 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.241,28 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

155,87 tis. Kč

Celkem

o

1.397,15 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

154,43 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

19,54 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

134,89 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

220,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

220,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

20.000,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10.199,38 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2251 -

Letiště

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

10.199,38 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

na § 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.605,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.605,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8.684,78 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.747,84 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

3.936,94 tis. Kč

Celkem

o

8.684,78 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
38. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

573,63 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

573,63 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
39. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.928,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a  informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5171 -

Opravy a  udržování

o

838,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a  informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a  stavby

o

3.090,25 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10.100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

10.100,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

22.352,72 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

22.352,72 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

9.576,17 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

10,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6.602,17 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2.964,00 tis. Kč

Celkem

o

9.566,17 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

91,64 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 

91,64 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.127,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.127,40 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3.437,61 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.437,61 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4.125,68 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

223,10 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.902,58 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6.750,68 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6.750,68 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

159,42 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

159,42 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.050,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.050,57 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.290,28 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3126 -

Konzervatoře

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.290,28 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.600,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.600,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

621,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

328,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

292,90 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

407,56 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

407,56 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

678,72 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

678,72 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

133,15 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

133,15 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.200,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

13.793,35 tis. Kč

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

11.113,15 tis. Kč

o

24.906,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

Ostatní nemocnice

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

24.906,50 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.934,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.934,50 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8.642,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

8.642,70 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

49,54 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5154 -

Elektrická energie

o

     49,54 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 015,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1 015,75 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

548,8 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

548,8 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

112,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

112,75 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským  společnostem

o

500,00 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

513,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

513,60 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

57,48 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3716 -

Monitoring ochrany ovzduší

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

  o

57,48 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

  o

1.002,70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

58,90 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

943,80 tis. Kč

Celkem

o

1.002,70 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
69. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

5/312 10. 1. 2017
70. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

5/312 10. 1. 2017
71. schvaluje

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 1.897,55 tis. Kč z 288.113 tis. Kč na 290.010,55 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

770,66 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

770,66 tis. Kč

5/312 10. 1. 2017
73. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2017 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě Smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s účelovým určením na výdaje spojené s realizací projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/ 0000648 s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

5/313 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

dopis starosty města Bílovce Mgr. Pavla Mrvy, ze dne 15. 12. 2016, určený Radě Moravskoslezského kraje, ve věci seznámení se stanoviskem starostů obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec k rozsahu poskytované zdravotní péče společností Bílovecká nemocnice, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/313 10. 1. 2017
2. schvaluje

obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

5/314 10. 1. 2017
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, jako nájemcem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, jako pronajímatelem, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

5/315 10. 1. 2017
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 297.224,50 Kč, dle rozpisu v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8696 ze dne 18.10.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/316 10. 1. 2017
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

8.873,13 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

10,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.767,47 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

6.075,66 tis. Kč

Celkem

o

8.873,13 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/317 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Poradenské činnosti pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji v roce 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/317 10. 1. 2017
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, ve výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „Poradenské činnosti pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji v roce 2017“, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

5/317 10. 1. 2017
3. rozhodla

uzavřít se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/317 10. 1. 2017
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/318 10. 1. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017-2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/318 10. 1. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017-2018 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014

5/319 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě s označením I. prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017

5/319 10. 1. 2017
2. rozhodla

s účinností od 1. 2. 2017

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu s označením I. ve školním roce 2016/2017 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 34/1675 ze dne 24. 9. 2009

5/320 10. 1. 2017
1. souhlasí

s pronájmem prostor o celkové výměře 421 m², a to v suterénu  budovy č. p. 964, Vítkovice, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 177/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Ostrava, IČ 14451093,  společnosti ČSS, z. s. – Moravskoslezské krajské sdružení, se sídlem Střelnice Skalka, Vřesinská 211, 708 00 Ostrava - Poruba, na dobu určitou, a to do 30. 9. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8646 ze dne 18. 10. 2016

5/321 10. 1. 2017
1. zřizuje

pracovní skupinu pro vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 ve složení:

vedoucí pracovní skupiny:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

členové:

PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Ing. Jiří Kaličinský, zástupce pedagogické veřejnosti

Ing. Lenka Fojtíková, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Alena Grosová, členka výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Ing. Bohuslav Niemiec, člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 111/8578 ze dne 4. 10. 2016

5/322 10. 1. 2017
1. rozhodla

vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/322 10. 1. 2017
2. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA – člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

náhradník:

Mgr. Martina Nováková, DiS., náhradník člena určeného radou kraje

PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

náhradník:

Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

Mgr. Daniel Kašička - ředitel organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Karin Broukalová – pedagogický pracovník školy

prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. – členka školské rady

náhradník:

Jan Dekický – náhradník členky školské rady

V případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise.

5/322 10. 1. 2017
3. bere na vědomí

informaci, že funkci zástupce statutárního orgánu organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Jaroslava Cvečková z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

5/322 10. 1. 2017
4. stanoví

s účinností od 1. 2. 2017

plat Mgr. Jaroslavě Cvečkové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

5/322 10. 1. 2017
5. stanoví

odměnu ředitelce příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

5/323 10. 1. 2017
1. souhlasí

s vydáním stipendijního řádu organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8654 ze dne 18.10.2016

5/324 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

žádost výboru odborové organizace ČMOS při Základní umělecké škole Bohuslava Martinů, Na Schodech 1, Havířov-Město, 736 01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/324 10. 1. 2017
2. schvaluje

obsah odpovědi na žádost dle bodu 1 tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/324 10. 1. 2017
3. bere na vědomí

žádost Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, IČ 62331663, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/324 10. 1. 2017
4. rozhodla

snížit o 80 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, organizaci Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, IČ 62331663, tj. o 7.137 Kč, a to změnou závazného ukazatele

Rada kraje

5/325 10. 1. 2017
1. nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AHOL - Vyšší odborná škola, uvedenou v příloze předloženého materiálu

Rada kraje

5/326 10. 1. 2017
1. souhlasí

s nájmem nebytových prostor v II. NP, o výměře 198,54 m2 a ideální ½ výměry místnosti označené jako č. 2.01 a 2.02 o výměře 10,035 m2, v budově č. p. 19, část obce Hlučín, rodinný dům, která je součástí pozemku parcela č. 47, zastavěná plocha v k. ú. Hlučín, obec Hlučín, ve vlastnictví Města Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ 00300063, organizaci Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, U Bašty 613/4, Hlučín, IČ 00849910, od 1. 2. 2017 na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

5/327 10. 1. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/327 10. 1. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/945 ze dne 11.9.2014

5/328 10. 1. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/328 10. 1. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2228 ze dne 22. 9. 2016

5/329 10. 1. 2017
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/329 10. 1. 2017
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

5/330 10. 1. 2017
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2017

plat Mgr. Soni Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/153 ze dne 16.12.2008

5/331 10. 1. 2017
1. bere na vědomí

informace o Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčním plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020

5/331 10. 1. 2017
2. mění

složení pracovní skupiny jmenované radou kraje č. 3/153 ze dne 16. 12. 2008, a to takto:

s účinností od dne 10. 1. 2017 jmenuje místo dosavadního vedoucího Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, vedoucím pracovní skupiny prevence kriminality Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/3122 ze dne 6.9.2006

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/15 ze dne 10.11.2016

5/332 10. 1. 2017
1. mění

složení Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zřízené radou kraje dne 6. 9. 2006 usnesením č. 84/3122, a to takto:

s účinností od dne 10. 1. 2017 jmenuje místo dosavadního vedoucího Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, vedoucím Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana kraje

5/332 10. 1. 2017
2. bere na vědomí

rezignaci pana Ing. Česlava Santaria na členství v Pracovní skupině pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Rada kraje

5/333 10. 1. 2017
1. schvaluje

s účinností od 11. 1. 2017

změnu č. 9 „Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5151 ze dne 24.3.2015

5/334 10. 1. 2017
1. rozhodla

o uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci Moravskoslezského kraje při poskytování slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na služby nabízené Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava, IČ 00533874, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.