Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 9. 2017

Zastupitelstvo kraje

5/382 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Zdeňka Husťáka a Martina Schwarze o ověření zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017

Zastupitelstvo kraje

5/383 14. 9. 2017
1. volí

ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017

-      Ing. Ctibor Vajda

-      Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Zastupitelstvo kraje

5/384 14. 9. 2017
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017 ve složení:

-      Radomíra Vlčková – předsedkyně

-      Ing. Petr Baránek

-      Jiří Čejka

-      Mgr. Josef Alexander Matera

-      Jana Pohludková

-      Bc. Eva Tořová

Zastupitelstvo kraje

5/385 14. 9. 2017
1. schvaluje

program z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1621 ze dne 29. 8. 2017

5/386 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1770 ze dne 29. 8. 2017

5/387 14. 9. 2017
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Jana Dorušáka, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

1.2 paní Ing. Gabrielu Kawulokovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Magdalenu Semanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jaroslavem Kalou (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Elišku Stružíkovou, místo pobytu **********paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

5/387 14. 9. 2017
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Mgr. Lucii Karbulovou, místo pobytu **********, navrženou paní Jarmilou Uvírovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

2.2 paní Lucii Mihulkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Bc. Josefem Bělicou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.3 paní Alenu Sýkorovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivem Vondrákem (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

5/388 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti města Fulnek, města Vrbna pod Pradědem a obce Háj ve Slezsku o prodloužení časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/388 14. 9. 2017
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace

1)   městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017“ dle předloženého materiálu,

2)   městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457 o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 2) písmeno a) usnesení č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017, z „od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu

3)   obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) písmeno b) usnesení č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017, z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018“ dle předloženého materiálu

5/388 14. 9. 2017
3. rozhodlo

1)   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

2)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

3)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01411/2017/KH s obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1629 ze dne 29. 8. 2017

5/389 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti spolku Jagello 2000 o poskytnutí neinvestičních účelových dotací dle přílohy č. 1 a příloh č. 2 předloženého materiálu

5/389 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, IČO 70640866, na úhradu nákladů souvisejících s aktualizací dokumentu „Bezpečnostní studie akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky“ z roku 2012 ve výši 154.880,- Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

5/389 14. 9. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, IČO 70640866, na úhradu nákladů k zajištění bezpečnostních opatření při konání akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2017", konané  v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava ve dnech 16. a 17. 9. 2017 ve výši 980.000,- Kč,  s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

5/389 14. 9. 2017
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, IČO 70640866, dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1624 ze dne 29. 8. 2017

5/390 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    obce Lučina, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/390 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje:

a)    obci Lučina, IČO 00296899, v maximální výši 90 tis. Kč na pořízení osvětlovacího teleskopického stožáru pro CAS Tatra 815, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

b)   Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, v maximální výši 1 378 516, -- Kč na zakoupení zásahového vozidla se specifickou zástavbou určeného pro Záchranný tým Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

5/390 14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace s:

a)    obcí Lučina, IČO 00296899, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1627 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/32 ze dne 22.12.2016

č. 4/233 ze dne 15.6.2017

5/391 14. 9. 2017
1. mění

Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje, úkoly výboru zastupitelstva kraje, schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 dle přílohy č. 1

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/343 ze dne 24. 1. 2017

č. 105/8051 ze dne 19. 7. 2016

č. 4/212 ze dne 22. 12. 2016

č. 112/8633 ze dne 18. 10. 2016

č. 13/967 ze dne 18. 5. 2017

č. 13/968 ze dne 18. 5. 2017

č. 19/1626 ze dne 29. 8. 2017

5/392 14. 9. 2017
1. rozhodlo

darovat

a)    1 ks turniketu (budova IBC),

b)   15 ks všesměrových antén BO321 (budova IBC),

c)    6 ks skříněk pro zakrytí RCT (budova IBC),

d)   21 ks PC Dell OptiPlex 7040SFF-i5-6500/8GB/SSD256GB/W10P (budova IBC),

e)    2 ks ultrastopového detektoru výbušnin Fido X3,

f)     1 ks přenosného analyzátoru - detektoru toxických plynných a těkavých látek,

g)   1 ks zařízení pro monitorování aerosolů biologického útoku v ovzduší (systém 3 x IBAC),

h)   1 ks zařízení pro přímou analýzu plynných vzorků MX908, DE MX908,

i)     1 ks obojživelného vozidla 8x8 ARGO Avenger 750 LX,

j)     1 ks obojživelného přívěsu za obojživelné vozidlo,

k)    1 ks přívěsu pro přepravu obojživelného vozidla a obojživelného přívěsu,

l)     91 ks kompozitních tlakových láhví 6,8 L/300 bar (30 let), ventil,

m)  1000 ks ochranných filtrů 620 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 RD,

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

5/392 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování

a)    1 ks turniketu (budova IBC),

b)   15 ks všesměrových antén BO321 (budova IBC),

c)    6 ks skříněk pro zakrytí RCT (budova IBC),

d)   21 ks PC Dell OptiPlex 7040SFF-i5-6500/8GB/SSD256GB/W10P (budova IBC),

e)    2 ks ultrastopového detektoru výbušnin Fido X3,

f)     1 ks přenosného analyzátoru - detektoru toxických plynných a těkavých látek,

g)   1 ks zařízení pro monitorování aerosolů biologického útoku v ovzduší (systém 3 x IBAC),

h)   1 ks zařízení pro přímou analýzu plynných vzorků MX908, DE MX908,

i)     1 ks obojživelného vozidla 8x8 ARGO Avenger 750 LX,

j)     1 ks obojživelného přívěsu za obojživelné vozidlo,

k)    1 ks přívěsu pro přepravu obojživelného vozidla a obojživelného přívěsu,

l)     91 ks kompozitních tlakových láhví 6,8 L/300 bar (30 let), ventil,

m)  1000 ks ochranných filtrů 620 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 RD,

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1640 ze dne 29. 8. 2017

5/393 14. 9. 2017
1. rozhodlo

darovat

a)    350 ks hlásiče požáru,

b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

5/393 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    350 ks hlásiče požáru,

b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2154 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1639 ze dne 29. 8. 2017

5/394 14. 9. 2017
1. rozhodlo

rozšířit účel použití poskytnutého daru uvedeného v bodě 2) usnesení č. 21/2154 ze dne 22. 9. 2016, z „na úhradu výdajů souvisejících s pořízením dvou přívěsných vozíků pro dlouhodobé přežití“ na „na úhradu výdajů souvisejících s pořízením dvou přívěsných vozíků pro dlouhodobé přežití s příslušenstvím a zařízení pro účely kriminalistického zkoumání“ dle předloženého materiálu

5/394 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 06101/2016/KH s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

5/395 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1638 ze dne 29. 8. 2017

5/396 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, doručenou dne 25. 7. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/396 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na úhradu nákladu spojených s realizací mezinárodní vědecké konference na téma „Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie“ v maximální výši 80 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 10. 2017 do 20. 12. 2017 a uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1636 ze dne 29. 8. 2017

5/397 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

předloženou informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2017 a bez uloženého termínu uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1523 ze dne 8. 8. 2017

č. 19/1620 ze dne 29. 8. 2017

5/398 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1628 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/523 ze dne 19.12.2013

č. 8/657 ze dne 27.2.2014

5/399 14. 9. 2017
1. mění

Zásady pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013 dle přílohy č. 1

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/537 ze dne 28.2.2017

č. 9/702 ze dne 14.3.2017

č. 18/1579 ze dne 8.8.2017

č. 10/742 ze dne 28.3.2017

č. 19/1632 ze dne 29.8.2017

5/400 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 22. 2. 2017 do 22. 8. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1637 ze dne 29.8.2017

5/401 14. 9. 2017
1. schvaluje

změnu obsahu návrhu Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem, která bude podepsána dne 15. 9. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1520 ze dne 8. 8. 2017

5/402 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/402 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 2.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení 2 ks terénních vozidel pro specializované organizační články České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

5/402 14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1838 ze dne 12.9.2017

5/403 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1648 ze dne 29. 8. 2017

5/404 14. 9. 2017
1. projednalo

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje – aktualizaci 2017 v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1649 ze dne 29. 8. 2017

5/405 14. 9. 2017
1. rozhodlo

nepořídit aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, obsahem které by byla změna záměru D84, koridoru silnice I/67, jihozápadní obchvat Karviné

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1645 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

5/406 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále subjektu Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, z.s., IČO 69206414, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/406 14. 9. 2017
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % ze stanoveného odvodu 15.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, IČO 69206414, se sídlem Palackého 607/5, 735 06 Karviná, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „17. Karvinský Romský festival 2016“, tj. ve výši 12.000,- Kč

5/406 14. 9. 2017
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 Občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, IČO 69206414, se sídlem Palackého 607/5, 735 06 Karviná, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „17. Karvinský Romský festival 2016“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1643 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/407 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 800 tis. Kč
k zabezpečení běžného chodu organizace s časovou použitelnosti
od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1647 ze dne 29. 8. 2017

č. 19/1650 ze dne 29. 8. 2017

č. 9/664 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/408 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu

5/408 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 10 - 14 předloženého materiálu

5/408 14. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádost spolku Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČ 48804533, o navýšení dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

5/408 14. 9. 2017
4. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČ 48804533, na realizaci projektu „Dny Kanady v Moravskoslezském kraji“, o 88.600 Kč na celkovou výši 248.600 Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00857/2017/ÚPS ze dne 18. 5. 2017 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

5/408 14. 9. 2017
5. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, IČO 44937741, o změnu článku IV, bodu 1 ve smlouvě č. 02288/2017/KPP  a bodu 1. v nákladovém rozpočtu u projektu „Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou“, a to místo položení vláknocementových šablon na položení pálené tašky opatřené černou glazurou dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

5/408 14. 9. 2017
6. rozhodlo

změnit článek IV, bod 1 ve smlouvě č. 02288/2017/KPP a bod 1. v nákladovém rozpočtu u dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou, IČO 44937741, na projekt „Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou“, a to místo položení vláknocementových šablon na položení pálené tašky opatřené černou glazurou

5/408 14. 9. 2017
7. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02288/2017/KPP ze dne 26. 7. 2017 s Římskokatolickou farnosti Jeseník nad Odrou, IČO 44937741, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1647 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/409 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Palas Dance, IČO 22762884, ve výši 261.800,-- Kč, na projekt „Tanec pro Ukrajinu IV" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/409 14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Palas Dance, IČO 22762884, ve výši 261.800,-- Kč, na projekt „Tanec pro Ukrajinu IV" s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1529 ze dne 8. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/410 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městu Jablunkov, IČO 00296759 na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy č. p. 150 v Jablunkově, jejího interiérového řešení a vybudování expoziční části pro „Muzeum Trojmezí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/410 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městu Jablunkov, IČO 00296759, ve výši 750.000,-- Kč, na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy č. p. 150 v Jablunkově, jejího interiérového řešení a vybudování expoziční části pro „Muzeum Trojmezí“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 20. 1. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1802 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/411 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., IČO 70631531, o navýšení dotace o 500.000,-- Kč na realizaci projektu „Ostravské dny 2017 – Institut a Festival nové hudby“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/411 14. 9. 2017
2. rozhodlo

navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., IČO 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny 2017 – Institut a Festival nové hudby“ o 500.000,-- Kč na celkovou výši 1.000.000,-- a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01216/2017/ÚPS ze dne 24. 5. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1534 ze dne 8. 8. 2017

5/412 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy:

k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/412 14. 9. 2017
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

5/412 14. 9. 2017
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

5/412 14. 9. 2017
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

5/412 14. 9. 2017
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1660 ze dne 29. 8. 2017

5/413 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/413 14. 9. 2017
2. rozhodlo

vyčlenit v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“

5/413 14. 9. 2017
3. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1665 ze dne 29. 8. 2017

č. 17/1441 ze dne 18. 7. 2017

č. 14/1091 ze dne 30. 5. 2017

č. 11/801 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/414 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/414 14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1654 ze dne 28. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/116 ze dne 18. 2. 2009

č. 24/2088 ze dne 26. 6. 2008

č. 25/2240 ze dne 25. 9. 2008

č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017

5/415 14. 9. 2017
1. rozhodlo

zrušit předkupní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to:

pozemku parc. č. 1129/13 ostatní plocha,

zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Sedlnice, na LV č. 778, a

pozemku parc. č. 1471/4 vodní plocha,

zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Mošnov, na LV č. 452

5/415 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1651 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/416 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání konference TRANSPORT, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/416 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, v maximální výši 200.000 Kč, na přípravu a zajištění konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1664 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/417 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Nýdek o poskytnutí individuální dotace na pokrytí přípravných prací Lanové dráhy Nýdek - Čantoryje, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

5/417 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nýdek, IČO 00492868, v maximální výši 486.000 Kč, na akci „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje – dokumentace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

5/417 14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Nýdek, IČO 00492868, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1652 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 23/1962 ze dne 24. 4. 2008

5/418 14. 9. 2017
1. rozhodlo

zrušit společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČO 27848230, s účinností ke dni 31. 12. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1655    ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

5/419 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Vítkovska a Bílovecka dle předloženého materiálu

5/419 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Vítkovsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

5/419 14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Bílovecko, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

5/420 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

5/420 14. 9. 2017
2. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 538.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovska, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

5/420 14. 9. 2017
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 959.400.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálska, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

5/420 14. 9. 2017
4. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 678.600.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Rýmařovska, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1663 ze dne 29. 8. 2017

5/421 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

návrh Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

5/421 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/421 14. 9. 2017
3. rozhodlo

o závazku v letech 2018 - 2021 v celkové výši 585 mil. Kč k zajištění financování modernizace a rekonstrukce níže uvedených pozemních komunikací na území města Ostravy:

a) Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,

b) Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,

c) Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa,

dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1807 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/422 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/422 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“, ve výši 1.300.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 10. 2017 do dne 31. 1. 2019 a uhrazených do dne 28. 2. 2019 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

č. 20/1808 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

5/423 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb v drážní dopravě, dle předloženého materiálu

5/423 14. 9. 2017
2. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní dopravy vybraných vlaků na lince Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v období od prosince 2019 do prosince 2023 a následně uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s vybraným dopravcem za podmínky, že se bude jednat o komplexně výhodnou nabídku, dle předloženého materiálu

5/423 14. 9. 2017
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 441.517.328 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou vybraných vlaků na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí od prosince roku 2019 do prosince roku 2023, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1676 ze dne 29. 8. 2017

5/424 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 762 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Dlouhá Stráň,

do vlastnictví obce Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, IČO 00576069,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4653 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2827-66/2017 ze dne 13. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4653/2 ostatní plocha, o výměře 249 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Klimkovice,

do vlastnictví města Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice, IČO 00298051,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
3. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1490 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obc Osoblaha,

do vlastnictví obce Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha, IČO 00296279,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
4. bere na vědomí

a)     žádosti společnosti FASENDA, a.s., se sídlem Frýdecká 78, Staré Město, Třinec, IČO 25566920, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)     žádost města Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, Třinec, IČO 00297313, o darování nemovitých věcí specifikovaných v bodě 5. a 6. tohoto usnesení

5/424 14. 9. 2017
5. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1538/2 zahrada a

části pozemku parc. č. 1547/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 2286-23/2017 ze dne 10. 5. 2017 a nově označené jako pozemky parc. č. 1547/14 ostatní plocha, o výměře 286 m2, parc. č. 1547/16 ostatní plocha, o výměře 210 m2 a parc. č. 1547/18 ostatní plocha, o výměře 282 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Třinec,

do vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
6. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost a

pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Třinec,

do vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO 00297313,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení

c)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
7. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 3853/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 3333-906/2016 ze dne 1. 6. 2016 a nově označené jako pozemky parc. č. 3853/5 ostatní plocha, o výměře 138 m2 a parc. č. 3853/6 ostatní plocha, o výměře 89 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, Vsetín, IČO 25309561,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 40.950,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
8. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 698/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 477-170/2016 ze dne 13. 10. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č.  698/5 ostatní plocha, o výměře 42 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Kletné, obec Suchdol nad Odrou,

do společného jmění manželů **********,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 12.600,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
9. rozhodlo

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 3181/62 vodní plocha a

část pozemku parc. č. 3175 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2818-16/2016 ze dne 20. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3175/2 ostatní plocha, o výměře 1 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Klimkovice,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 5.860,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
10. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1155/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1938–136/2016 ze dne 11. 11. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1155/21 ostatní plocha, o výměře 2001 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Sedlnice,

do společného jmění manželů **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 71.900,- a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

5/424 14. 9. 2017
11. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 391/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Blahutovice, obec Jeseník nad Odrou,

z vlastnictví paní **********,

za kupní cenu ve výši Kč 12.000,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

c)    zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům parc. č. 353/5 orná půda a parc. č. 354 ostatní plocha, oba v k. ú. Blahutovice, obec Jeseník nad Odrou, ve vlastnictví paní **********, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1671 ze dne 29. 8. 2017

5/425 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 8. 8. 2017

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1615 ze dne 29.8.2017

5/426 14. 9. 2017
1. rozhodlo

zařadit finanční prostředky na zajištění financování operativního leasingu

a)    ve výši max. 960 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2018

b)   ve výši max. 960 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2019

c)    ve výši max. 960 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2020

 

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1672 ze dne 29. 8. 2017

5/427 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 02295/2010/IM ze dne 16. 11. 2010 uzavřené mezi krajem jako dárcem a Střední odbornou školou Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČO 27856216, jako obdarovaným, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5/427 14. 9. 2017
2. rozhodlo

souhlasit s prodejem nemovitých věcí, a to:

pozemku parc. č. st. 1564/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 299, část obce Kanada, občanská vybavenost,

pozemku parc. č. st. 1567 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba,

pozemku parc. č. 2684/2 ostatní plocha,

vše v k. ú. Konská, obec Třinec, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví Střední odborné školy Třineckých železáren, se sídlem Lánská 132, Třinec, IČO 27856216,

do vlastnictví Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s., se sídlem Družstevní 294, Třinec, IČO 44741031,

za účelem realizace projektu „TriAngle – Centrum excelentního polytechnického vzdělávání dětí v regionu Českotěšínska, Třinecka, Jablunkovska“, dle předloženého materiálu

 

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1669 ze dne 29. 8. 2017

5/428 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to:

pozemek parc. č. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 14 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 528-35/2016 ze dne 14. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 14/3 ostatní plocha o výměře 2469 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice,

do vlastnictví obce Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68  Kyjovice, IČO 00534722,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zachování provozu současné ČOV umístěné na pozemku parc. č. 14/3 do doby vybudování nové ČOV na pozemku parc. č. 13/4 a jejího napojení na obecní kanalizaci, vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

5/428 14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 10 zahrada,

část pozemku parc. č. 13 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 528-35/2016 ze dne 14. 4. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 13/4 zahrada o výměře 283 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice,

z vlastnictví obce Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68  Kyjovice, IČO 00534722; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1678 ze dne 29. 8. 2017

5/429 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 337/18 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 8.587 m2 dle geometrického plánu č. 1531-7/2017 ze dne 7. 1. 2017,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 00298212; kraj jako obdarovaný zároveň uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

5/429 14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 1912 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1913 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1914 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1915 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1916 zastavěná plocha a nádvoří,

část pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha díl „g“ o výměře 1276 m2 a část pozemku parc. č. 346/2 ostatní plocha díl „a“ o výměře 12 m2, sloučeny dle geometrického plánu č. 1649-71/2016 ze dne 4. 12. 2016 do nově vzniklého pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha o výměře  1288 m2,

část pozemku parc. č. 330/8 ostatní plocha díl „d“ o výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 364/2 ostatní plocha díl „f“ o výměře 406 m2 a část pozemku parc. č. 673/36 ostatní plocha díl „c“ o výměře 3 m2, sloučeny dle geometrického plánu č. 1649-71/2016 ze dne 4. 12. 2016 do nově vzniklého pozemku parc. č. 364/4 ostatní plocha o výměře 410 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 00298212; kraj jako obdarovaný zároveň uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 19/1675 ze dne 29. 8. 2017

5/430 14. 9. 2017
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec, IČO 00534242, nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 566/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 934-119/2017 ze dne 15. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 566/7 ostatní plocha o výměře 401 m2,

vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

5/430 14. 9. 2017
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČO 48804525, nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 566/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 934-119/2017 ze dne 15. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 566/7 ostatní plocha o výměře 401 m2,

vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1675 ze dne 29. 8. 2017

5/431 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec, IČO 00534242, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu  

5/431 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1675 ze dne 29. 8. 2017

5/432 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČO 48804525, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

5/432 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1679 ze dne 29. 8. 2017

5/433 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)     koupit z vlastnictví **********, nemovité věci, a to:

bytovou jednotku č. 443/14 byt v bytovém domě č.p. 443, část obce Pod Cvilínem, který stojí na pozemku parc. č. 1083,

včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 367/10000 na společných částech bytového domu č.p. 443

a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 367/10000 na pozemku parc. č. 1083 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví kraje za kupní cenu 950.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

 

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1446 ze dne 18. 7. 2017

5/434 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 1685/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4023 – 590/2017 ze dne 13. 6. 2017 a nově označené jako

  pozemek parc. č. 1685/35 ostatní plocha o výměře 80 m2,

  pozemek parc. č. 1685/36 ostatní plocha o výměře 11 m2,

  pozemek parc. č. 1685/37 ostatní plocha o výměře 85 m2,

  pozemek parc. č. 1685/38 ostatní plocha o výměře 14 m2,      

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Český Těšín,

z vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67, Český Těšín, IČO 00100536, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1680 ze dne 29. 8. 2017

5/435 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci, že kraj a město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077 hodlají spolupracovat na investičním rozvoji města Kopřivnice zejména v oblasti kulturní a sociální

5/435 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici mezi krajem, společností TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČO 01482840 a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 19/1683 ze dne 29. 8. 2017

5/436 14. 9. 2017
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ s předpokládanými náklady 200 mil. Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/812 ze dne 11. 4. 2017

č. 19/1682  ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013

č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

5/437 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a) nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2075/3, zastavěná plocha a  nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 343, Vítkov, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obec Vítkov,

z vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870; kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, Lidická 639, Vítkov, IČO 47813598, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

 

5/437 14. 9. 2017
2. rozhodlo

 

a) změnit v bodě 2. písm. d) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013 text „Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068“ na text: „Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910“

b) změnit v bodě 2. písm. e) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/481 ze dne 19. 9. 2013 text „Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068“ na text: „Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910“

5/437 14. 9. 2017
3. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2282 ze dne 22. 9. 2016

5/437 14. 9. 2017
4. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, a to:

pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2795 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2796 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2797 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2798 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2799 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2800 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2801 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2802 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2803 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2804 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2805 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2806 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2807 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2808 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2810 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2811 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2812 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2813/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2813/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če technická vybavenost,

pozemek parc. č. 2814/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2814/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2815/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2815/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2816/2 lesní pozemek,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Vítkov,

b) darovat movité věci dle inventurních soupisů ke dni 21. 4. 2017 umístěné v areálu ve Vítkově Podhradí, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910,

do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem do katastru nemovitostí a nejpozději ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavře obdarovaný s příspěvkovou organizací kraje – Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, smlouvu o výpůjčce na dobu určitou, a to na 15 let, za účelem využívání pro praktickou výuku studentů; předmětem výpůjčky budou následující nemovité věci:

pozemek parc. č. 2790 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2791 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2792 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 2793 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

část pozemku parc. č. 2815/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2994-20/2016 ze dne 5. 8. 2016 a označenou jako pozemek parc. č. 2815/3 ostatní plocha o výměře 5787m2,

vše v k. ú. a obci Vítkov, se všemi součástmi a příslušenstvím

5/437 14. 9. 2017
5. rozhodlo

vyjmout majetek specifikovaný v bodě 4 písm. a) a b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČO 00577910, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

5/438 14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“ z původní výše „16.700.000 Kč“ na novou výši „21.300.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  19/1685 ze dne 29. 8. 2017

5/439 14. 9. 2017
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje části pozemku parc. č. 2634/8 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 5751-7/2017 ze dne 21. 8. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 2634/50 ostatní plocha o výměře 2939 m2 a jako pozemek parc. č. 2634/51 ostatní plocha o výměře 2376 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 2. usnesení rady kraje č. 19/1685 ze dne 29. 8. 2017

5/439 14. 9. 2017
2. bere na vědomí

a)    žádost společnosti Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772 o prodej pozemků v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, specifikovaných v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti OMAP ESTATE s.r.o., Dolní náměstí 304/22, Opava, IČO 04886780 o prodej pozemku parc. č. 2221/30 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 4 předloženého materiál

5/439 14. 9. 2017
3. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to:

část pozemku parc. č. 2221/16, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3484-55/2004 ze dne 1. 7. 2004 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2221/42, ostatní plocha, o výměře 1.156 m2,

pozemek parc. č. 2221/17 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2221/27 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 2221/30 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

do vlastnictví společnosti Autogas Opava s.r.o., Krnovská 691/169, Opava, IČO 25816772, za podmínky:

·         úhrady kupní ceny ve výši 1.187.900 Kč navýšené o DPH v zákonné výši (vyjma pozemků osvobozených od DPH) a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

·         zřízení výhrady zpětné koupě jako věcného práva k předmětným  pozemkům ve prospěch kraje, na dobu 50 let od dne nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí; kupní cena bude v případě využití tohoto práva stanovena dle znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé

a)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

5/439 14. 9. 2017
4. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, IČO 61989258, a to:

část pozemku parc. č. 1991/18 ostatní plocha, označenou jako díl „a“ o výměře 33 m2 a část pozemku parc. č. 1991/19 ostatní plocha, označenou jako díl „b“ o výměře 106 m2, oba díly sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1991/42 ostatní plocha o výměře 139 m2, dle geometrického plánu č. 4168-39/2017 ze dne 2. 8. 2017,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

do vlastnictví **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 52.610 Kč, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 5. a 6. usnesení č. 19/1685 rady kraje ze dne 29. 8. 2017

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, IČO 61989258, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1819 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/264 ze dne 15. 6. 2017

5/440 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc z vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, a to:

pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Jablunkov, obec Jablunkov

za kupní cenu 8.620.000 Kč,

podmínkou převodu je závazek prodávajícího na předmětné nemovité věci vymazat zástavní právo smluvní vyplývající ze Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne 2. 9. 2011, uzavřené mezi prodávajícím a společností Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Praha, IČO 45317054,

dále bude zřízeno předkupní právo k předmětné nemovité věci, a to ve prospěch prodávajícího; kupní cena bude v případě využití tohoto práva stanovena dle znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé

b)   předat k hospodaření nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

c)    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1818 ze dne 12.9.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

5/441 14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 17) usnesení číslo 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T z 38.000.000 Kč na 55.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1826 ze dne 12. 9. 2017

5/442 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 03632661, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mobilní hospic Strom života“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1559 ze dne 8. 8. 2017

č. 20/1825 ze dne 12. 9. 2017

5/443 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“ subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1129 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/444 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, maximálně ve výši 100.000 Kč na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 5. 2018

5/444 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít s pobočným spolkem KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1710 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/445 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/445 14. 9. 2017
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ z rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 1.470,95 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1715 ze dne 29. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/446 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840 na projekt „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ v maximální výši 2.200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1716 ze dne   29. 8. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje              

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/447 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu SKI Vítkovice – Bílá z.s., IČO 70632219 v maximální výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Pohár Beskydské magistrály – Bílá 2017“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 15. 10. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1700 ze dne 29. 8. 2017

5/448 14. 9. 2017
1. schvaluje

změnit název projektu z „Na kole k sousedům“ na „Na bicykli k susedom“

5/448 14. 9. 2017
2. rozhodlo

zrušit bod 15) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016

5/448 14. 9. 2017
3. schvaluje

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicykli k susedom“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicykli k susedom“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 25.200 EUR

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.62/4908 ze dne 17. 2. 2015

k usnesení rady kraje

č. 19/1697 ze dne 29. 8. 2017

5/449 14. 9. 2017
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „MS Kariéra“ připravovaného k předložení do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

5/449 14. 9. 2017
2. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením“ připravovaného k předložení do programu Erasmus+

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1705 ze dne 29. 8. 2017

5/450 14. 9. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“ předkládaný do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 3 – „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ v letech 2018 – 2021 ve výši 200.640.500 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1699 ze dne 29. 8. 2017

5/451 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002940 v maximální výši 4.048.905,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 06. 2019 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1386 ze dne 27.6.2017

č. 108/8430 ze dne 6.9.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/452 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj a.s. ze dne 4. 8. 2017., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/452 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Agentuře pro regionální rozvoj a.s., IČ 47673168, na realizaci aktivit projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006249 v maximální výši 90.045,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5/452 14. 9. 2017
3. bere na vědomí

žádost Eko-info centra Ostrava z.s. ze dne 10. 8. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/452 14. 9. 2017
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Eko-info centru Ostrava z.s., IČ 69610720, na realizaci aktivit projektu Genderově korektní Moravskoslezský kraj“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006249 v maximální výši 1.077.780,00 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2019 a s  tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 3/151 ze dne 6.12.2016

č. 19/1702 ze dne 29. 8. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 12/1113 ze dne 23.6.2010

č. 3/259 ze dne 21.3.2013

5/453 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/453 14. 9. 2017
2. doporučuje

krajskému úřadu pracovat na návrzích řešení vybraných ověřených problémů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/178 ze dne 16.3.2017

č. 3/169 ze dne 16.3.2017

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/256 ze dne 22.12.2016

č. 19/1713 ze dne 29.8.2017

č. 20/1841 ze dne 12.9.2017

5/454 14. 9. 2017
1. rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

5/454 14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01582/2017/RRC s obcí Olbramice, IČ 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02010/2017/RRC s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01052/2017/RRC, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01967/2017/RRC, s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01553/2017/RRC, s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01712/2017/RRC, s obcí Vřesina, IČ 00635545, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01878/2017/RRC, s obcí Žabeň, IČ 00576867, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01580/2017/RRC, s obcí Dobratice, IČ 00577057, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01398/2017/RRC, s obcí Smilovice, IČ 00576905, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03128/2017/RRC, s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01555/2017/RRC s obcí Pazderna, IČ 00577073, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01253/2017/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1727 ze dne 29.8.2017

č. 13/1027 ze dne 18.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/298 ze dne 15.6.2017

5/455 14. 9. 2017
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, v letech 2018 – 2021 ve výši 103.000.000 Kč dle předloženého materiálu

5/455 14. 9. 2017
2. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2022 – 2026 v maximální výši 73.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1162 ze dne 30.5.2017

č. 19/1731 ze dne 29.8.2017

5/456 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017“ dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a čl. XII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/288 ze dne 15.6.2017

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1719 ze dne 29.8.2017

5/457 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Opava - Městské části Malé Hoštice, IČO 00300535, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Víceúčelová sportovní hala MH“ ve výši 440.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/457 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Razová, IČO 00296287, na realizaci projektu „PD pro stavební povolení kanalizace a ČOV Razová“ ve výši 1.761.760 Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

5/457 14. 9. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Formula Student 2017 - 2018“ ve výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

5/457 14. 9. 2017
4. rozhodlo

změnit v usnesení č. 4/288 ze dne 15. 6. 2017 v bodě 3. časovou použitelnost dotace z „od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017“ na „od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02850/2017/RRC, s obcí Lhotka, IČO 00296864, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1725 ze dne 29.8.2017

5/458 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 městu Krnov, IČO 00296139, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ ve výši 10.000.000 Kč, maximálně však ve výši 8,11 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/458 14. 9. 2017
2. rozhodlo

vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2018 finanční prostředky účelově určené na realizaci projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ ve výši 10.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1163 ze dne 30.5.2017

č. 19/1732 ze dne 29.8.2017

5/459 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 21/2241 ze dne 22.9.2016

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 92/7254 ze dne 25.2.2016

č. 108/8408 ze dne 6.9.2016

č. 19/1712 ze dne 29. 8. 2017

5/460 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06712/2016/EP s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzita Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01209/2016/RRC se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1708 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/173 ze dne 16.3.2017

5/461 14. 9. 2017
1. schvaluje

změnit název projektu z „Cooperation in vocational education for European labour market“ na „Cooperation in vocational training for European labour market“,

5/461 14. 9. 2017
2. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“, financovatelného z programu ERASMUS+, dle předloženého materiálu,

5/461 14. 9. 2017
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ financovatelného z programu ERASMUS+ před podepsáním partnerské smlouvy o přijetí dotace s koordinátorem projektu dle předloženého materiálu,

5/461 14. 9. 2017
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Cooperation in vocational training for European labour market“ v předpokládané výši 1.850 EUR v případě neuzavření partnerské smlouvy s koordinátorem projektu.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2241 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 108/8408 ze dne 6. 9. 2016

č. 8/525 ze dne 28. 2. 2017

č. 19/1730 ze dne 29. 8. 2017

5/462 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“ dle přílohy č.  1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017

č. 19/1729 ze dne 29. 8. 2017

5/463 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1706 ze dne 29. 8. 2017

č. 14/1137 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017

5/464 14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 4/312 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál“ z 11.000.000 Kč na 27.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1723 ze dne 29. 8. 2017

5/465 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 2.800.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8416 ze dne 6.9.2016

č. 3/61 ze dne 6.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2246 ze dne 22.9.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/466 14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ z 12.500.000 Kč na 14.000.000 Kč dle předloženého materiálu

5/466 14. 9. 2017
2. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši zajištění udržitelnosti projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“ z 8.552.000 Kč na 7.052.000 Kč dle předloženého materiálu

5/466 14. 9. 2017
3. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ z 49.000.000 Kč na 52.000.000 Kč dle předloženého materiálu

5/466 14. 9. 2017
4. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení č. 21/2246  ze dne 22. 9. 2016 výši zajištění udržitelnosti projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ z 19.000.000 Kč na 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/504       ze dne 28.2.2017

č. 108/8420 ze dne 6.9.2016

č. 19/1714    ze dne 29. 8.2017

5/467 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle čl. VI., bodu 10) podmínek programu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 za předpokladu, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje doloží příjemce doklady dle čl. VI., bodu 10) podmínek programu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1698 ze dne 29. 8. 2017

5/468 14. 9. 2017
1. rozhodlo

prominout pohledávku Moravskoslezského kraje ve výši 373.726,00 Kč vůči organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace,
IČ 00601357, podle  § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1135 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/317 ze dne 15.6.2017

5/469 14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ z 79.000.000 Kč na 84.080.000 Kč dle předloženého materiálu

5/469 14. 9. 2017
2. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 4/317 ze dne 15. 6. 2017 výši zajištění udržitelnosti projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ z 16.600.000 Kč na 25.700.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012

č. 14/1241 ze dne 7. 5. 2015

k usnesení rady kraje

č. 110/7215 ze dne 15. 5. 2012

č. 66/5243 ze dne 21. 4. 2015

č. 19/1724 ze dne 29. 8. 2017

5/470 14. 9. 2017
1. schvaluje

Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje za období 2014-2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/470 14. 9. 2017
2. rozhodlo

zpracovat novou Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1842 ze dne 12. 9. 2017

5/471 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci se Zlínským krajem, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 20/1836 ze dne 12. 9. 2017

č. 20/1844 ze dne 12. 9. 2017

5/472 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 obci Veřovice, IČO 00298531, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce střechy mateřské školky v obci Veřovice“ ve výši 1.500.000 Kč, maximálně ve výši 32,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 3. 7. 2017 do 30. 9. 2017

b)   neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 spolku Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO 13643185, na spolufinancování nákladů spojených s realizací akce „Modernizace a zastřešení tribuny hlediště Tyršova stadionu v Opavě“ ve výši 1.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/168 ze dne 16. 3. 2017

k usnesení rady kraje

č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

č. 8/522 ze dne 28. 2. 2017

č. 20/1845 ze dne 12. 9. 2017

5/473 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve výši 50.000 Kč na projekt „Region pro sebe 2017“ s časovou použitelností od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 20/1832 ze dne 12. 9. 2017

5/474 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČ: 25379631, ve výši 5.000.000 Kč na projekt „Podpora koordinace RIS MSK a rozvoje služeb pro růst a inovace v podnikání“, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 108/8426 ze dne 6. 9. 2016

č. 20/1843 ze dne 12. 9. 2017

5/475 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1387 ze dne 27. 6. 2017

5/476 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 3. 5. 2017 ve věci poskytnutí dotace na projektIdentifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/476 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na projektIdentifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“ ve výši 600.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2017 do dne 30. 6. 2018 a uhrazených do dne 15. 7. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Zastupitelstvo kraje

K usnesení rady kraje

č. 19/1738 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017

5/477 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Místní akční skupina Opavsko z.s. ze dne 14. 8. 2017 ve věci částečné změny charakteru dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01444/2017/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/477 14. 9. 2017
2. mění

údaje o dotaci poskytnuté právnické osobě Místní akční skupina Opavsko z.s., IČO 27023818, uvedené pod pořadovým číslem 43 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017, týkající se částečné změny druhu dotace, a to tak, že celá investiční část dotace ve výši 47.600 Kč se přesouvá do neinvestiční části dotace, čímž se neinvestiční část dotace navýší na částku 73.500 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/477 14. 9. 2017
3. mění

údaje o dotaci poskytnuté městu Krnov, IČO 00296139, uvedené pod pořadovým číslem 47 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/183 ze dne 16. 3. 2017, týkající se změny druhu dotace, a to z uvedené investiční na neinvestiční dotaci, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5/477 14. 9. 2017
4. rozhodlo

uzavřít s právnickou osobou Místní akční skupina Opavsko z.s., IČO 27023818, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01444/2017/ŽPZ, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1741 ze dne 29. 8. 2017

5/478 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku SK K2 z.s. ze dne 21. 8. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 28. 8. 2017, ve věci poskytnutí dotace na projekt Adopce turistických tras, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

5/478 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje spolku SK K2 z.s., IČO 22691600, na projekt Adopce turistických tras ve výši 492.000 Kč, z toho neinvestiční část dotace ve výši 192.000 Kč a investiční část dotace ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2017 do dne 31. 3. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1734 ze dne 29. 8. 2017

5/479 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál, ze dne 7. 8. 2017 ve věci zvýšení dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/479 14. 9. 2017
2. rozhodlo

navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál, IČO 00434981, na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál o 100.000 Kč na celkovou výši 350.000,‑‑ Kč a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02334/2017/ŽPZ ze dne 11. 7. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1739 ze dne 29. 8. 2017

5/480 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/480 14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1735 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/481 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu Povodí Odry, státní podnik, ze dne 7. 8. 2017, včetně jejího doplnění ze dne 21. 8. 2017, o poskytnutí dotace na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 5 - 9, km 0,648; km 0,753; km 0,858; km 0,962; km 1,067“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/481 14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, na projekt „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek stupeň č. 5 - 9, km 0,648; km 0,753; km 0,858; km 0,962; km 1,067“ ve výši maximálně 3.000.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 2. 2017 do dne 30. 4. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1737 ze dne 29. 8. 2017 

5/482 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o záměru uzavřít dobrovolné dohody ve věci zlepšování kvality ovzduší s vybranými provozovateli, včetně závazků kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

5/482 14. 9. 2017
2. schvaluje

financování závazků Moravskoslezského kraje, které budou obsahem dobrovolných dohod ve věci zlepšování kvality ovzduší s vybranými provozovateli z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2018 ‑ 2020 a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na financování těchto závazků finanční prostředky v minimální výši 14 mil. Kč/rok, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 19/1740 ze dne 29. 8. 2017

5/483 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o způsobu vyřízení podnětu paní Bc. Kamily Maňáskové ze dne 11. 8. 2017 k prošetření opakovaně obtěžujícího způsobu vytápění sousedy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1478 ze dne 18.7.2017

5/484 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.660.000 Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“, s jednorázovou splatností po obdržení dotace ze státního rozpočtu, nejpozději do 31. 12. 2017.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

19/1751 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

16/555/1 ze dne 19. 6. 2003

5/485 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem ze dne 29. 9. 2003 v oblasti vzdělávání a sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1745 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/187 ze dne 16.3.2017

5/486 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01325/2017/ŠMS se Sportovním klubem vzpírání Baník Havířov z.s., IČO 14614260, se sídlem, U Stadionu 1325/2B, 736 01 Havířov-Podlesí, jímž se mění název projektu z „Podpora významných mezinárodních akcí: V4, TOP 12, Memoriál J. Pešata“ na „Podpora významných mezinárodních akcí: Mezinárodní velká cena Havířova, TOP 12, Memoriál J. Pešata“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 19/1744    ze dne 29. 8. 2017

5/487 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/487 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1744    ze dne 29. 8. 2017

5/488 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní,
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

5/488 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1744    ze dne 29. 8. 2017

5/489 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

5/489 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1744    ze dne 29. 8. 2017

5/490 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

5/490 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1301 ze dne 12. 6. 2017

č. 19/1750 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/491 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/491 14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1581 ze dne 8.8.2017

5/492 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením konference SEKEL 2017 a semináře Elektrotechnika v dopravě, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017

5/492 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1755 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/493 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům:

a)    Český volejbalový svaz, IČO 00540285, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Final Four FIVB World Grand Prix 2017, Group 2“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)   FC Baník Ostrava, a.s., IČO 64610128, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Podpora mládeže FC Baník Ostrava, a.s. v nejvyšších soutěžích“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

c)    HbK Karviná spolek, IČO 44738510, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Oprava sportovního hřiště - hokejbal“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

d)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bike Čeladná 2017“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017,

e)    SK K2 z.s., IČO 22691600, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Beskydská sedmička 2017 – MČR v extrémním horském maratonu dvojic“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017

5/493 14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci RABA Motosport z.s., IČO 22723161, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní závody silničních motocyklů a sidecarů Okruh Františka Bartoše v Ostravě – Radvanicích“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

5/493 14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český volejbalový svaz, IČO 00540285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   FC Baník Ostrava, a.s., IČO 64610128, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HbK Karviná spolek, IČO 44738510, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Seven Days Agency, s.r.o., IČO 24314781, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    SK K2 z.s., IČO 22691600, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1754   ze dne 29. 8. 2017

5/494 14. 9. 2017
1. rozhodlo

o sloučení organizací Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512 a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, s účinností od 1. 1. 2018

5/494 14. 9. 2017
2. konstatuje

že organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, zanikne s účinností od 1. 1. 2018

5/494 14. 9. 2017
3. rozhodlo

že přejímající organizací se stane organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512

5/494 14. 9. 2017
4. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, IČO 47813521, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512

5/494 14. 9. 2017
5. rozhodlo

o změně názvu přejímající organizace na Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace

5/494 14. 9. 2017
6. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, IČO 47813512, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/494 14. 9. 2017
7. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 6) tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1757 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/346 ze dne 15. 6. 2017

5/495 14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Český olympijský výbor, IČO 48546607, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Olympijský park Ostrava 2018“; s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2018

5/495 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o spolupráci při uspořádání olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Českým olympijským výborem, IČO 48546607, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1851 ze dne 12. 9. 2017

5/496 14. 9. 2017
1. rozhodlo

o závazku kraje v maximální výši 70 mil. Kč k zajištění  podpory k vybudování tréninkového centra  - „Klubové akademie Ostravy“ v areálu „stadionu Bazaly“ a k vytvoření podmínek pro zajištění školní docházky členů „Klubové akademie Ostravy“, a to na období let 2019 – 2020 dle předloženého materiálu

5/496 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci se subjekty Statutární město Ostrava, IČO: 00845451; Fotbalová asociace České republiky, IČO: 00406741; FC Baník Ostrava a. s., IČO: 64610128 a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 25911368 dle přílohy č. 1

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1588 ze dne 8. 8. 2017

5/497 14. 9. 2017
1. rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ v letech 2018 až 2020 v maximální výši 2.160 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1583 ze dne 8. 8. 2017

5/498 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

5/498 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1583 ze dne 8. 8. 2017

5/499 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská  785/85, PSČ 794 01, IČO 00846384, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

5/499 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1583 ze dne 8. 8. 2017

5/500 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

5/500 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1583 ze dne 8. 8. 2017

5/501 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

5/501 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1583 ze dne 8. 8. 2017

5/502 14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu

5/502 14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině

Zastupitelstvo kraje

5/503 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice o spolupráci a informaci o vývoji jednání při plánování stavby domova pro seniory, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

5/503 14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1765 ze dne 29. 8. 2017

č. 12/942 ze dne 25. 4. 2017

5/504 14. 9. 2017
1. schvaluje

způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

5/504 14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1762 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

5/505 14. 9. 2017
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“, tj. prominutí v celkové výši 190.000 Kč

5/505 14. 9. 2017
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1763 ze dne 29. 8. 2017

č. 12/945 ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/506 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1760 ze dne 29. 8. 2017

č. 8/634 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

5/507 14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít s organizací Armáda spásy v České republice, z.s, IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha – Stodůlky, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 01248/2017/SOC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1766 ze dne 29. 8. 2017

č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017

5/508 14. 9. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiál

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1767 ze dne 29. 8. 2017

č. 20/1863 ze dne 12. 9. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/379 ze dne 15.6.2017

č. 4/372 ze dne 15.6.2017

č. 3/215 ze dne 16.3.2017

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

5/509 14. 9. 2017
1. schvaluje

„Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2017 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/509 14. 9. 2017
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a stanovit novou maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

e)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí  účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

5/509 14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s organizací Slunce v dlani, o. p. s., IČO 26877295, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 12 předloženého materiálu a s organizací SENIOR DOMY POHODA Jablunkov, a. s., IČO 03041573, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

5/510 14. 9. 2017
1. bere na vědomí

rezignaci MUDr. Petry Míčkové na funkci člena výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje

5/510 14. 9. 2017
2. volí

MUDr. Kamila Běrského členem výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3054 ze dne 20.5.2010

č. 102/6533 ze dne 24.1.2012

č. 19/1774 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/65 ze dne 17.2.2005

5/511 14. 9. 2017
1. stanoví

že při prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příslušný orgán kraje povolí částečné prominutí maximálně do výše 90 % uloženého odvodu; minimální částka odvodu za porušení rozpočtové kázně po prominutí však musí činit 3.000,-- Kč na dotaci

5/511 14. 9. 2017
2. stanoví

že ve zvlášť odůvodněných případech může příslušný orgán kraje povolit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně až do výše uloženého odvodu

Zastupitelstvo kraje

5/512 14. 9. 2017
1. vyslovuje

podporu aktivitám příslušných orgánů směřující k tomu, aby ti bývalí vlastníci společnosti OKD, a.s., kteří ji dovedli až k jejímu úpadku, nesli odpovědnost za své kroky negativně ovlivňující hospodaření této společnosti

5/512 14. 9. 2017
2. apeluje

na příslušné orgány, aby se zasadily o naplnění práv občanů kraje – dosavadních nájemců „bytů OKD“, spočívajících zejména v jejich předkupním právu k těmto bytům, vyplývajících ze Smlouvy o prodeji majetkového podílu státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., uzavřené dne 16. 9. 2004 mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.