Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 11. 2018

Rada kraje

50/4381 6. 11. 2018
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 6. 11. 2018

Rada kraje

50/4382 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu ze 49. schůze rady kraje, konané dne 23. 10. 2018

50/4382 6. 11. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu z 50. schůze rady kraje, konané dne 6. 11. 2018:

-      Mgr. Stanislava Folwarczneho

-      Ing. Víta Slováčka

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

50/4383 6. 11. 2018
1. žádá

představenstvo společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

o spolupráci s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, formou poskytování účetních, ekonomických a produkčních dat, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodp.: JUDr. Zdeněk Horák, MBA

Termín: dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 35/3016 ze dne 27. 3. 2018

50/4384 6. 11. 2018
1. rozhodla

poskytnout peněžité ocenění ve výši 100.000 Kč paní **********, která je jedinou jednatelkou společnosti EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., a která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2018 v kategorii „Podnikatelka/živnostnice“

50/4384 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout peněžité ocenění ve výši 100.000 Kč paní **********, která je zakladatelka a předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., a která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2018 v kategorii „Nezisková organizace“

50/4384 6. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

100 tis. Kč

Rada kraje

50/4385 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha p.o., Nový Jičín““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

50/4385 6. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha p.o., Nový Jičín““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

50/4385 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha p.o., Nový Jičín““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4385 6. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha p.o., Nový Jičín““, a to:

členové:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

50/4386 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

50/4386 6. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

50/4386 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4386 6. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, a to:

členové:
MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Karel Plunder, MBA, odbor zdravotnictví
Mgr. Roman Hurtík, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Daniela Bräuerová, odbor zdravotnictví
Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3167 ze dne 24. 4. 2018

50/4387 6. 11. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ účastníka: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523

za cenu nejvýše přípustnou 96.948.012,96 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3556 ze dne 12. 6. 2018

50/4388 6. 11. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a posouzení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ účastníka: 

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213

za cenu nejvýše přípustnou 35.540.881,31 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3797 ze dne 7.8.2018

50/4389 6. 11. 2018
1. rozhodla

na základě provedeného posouzení podané nabídky a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nákup speciální detekční techniky pro HZS MSK“ účastníka:

RMI, s.r.o.
Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 25288083
za cenu nejvýše přípustnou 3.992.000 Kč bez DPH

Rada kraje

50/4390 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum III.“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

50/4390 6. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum III.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

50/4390 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum III.“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4390 6. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum III.“, a to:

členové:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2206 ze dne 21. 11. 2017

č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

50/4391 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

50/4391 6. 11. 2018
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III“, a to:

členové:
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4391 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko III“, a to:

členové:
Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
Ing. Aleš Stejskal, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

náhradníci:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Silvie Okálová, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje
Ing. Martin Dutko, společnost Koordinátor ODIS s.r.o.
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Valová, odbor financí
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

50/4392 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

50/4392 6. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

50/4392 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4392 6. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.“, a to:

členové:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kocich, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

50/4393 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra“ II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

50/4393 6. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra“ II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

50/4393 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra“ II.“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4393 6. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra“ II.“, a to:

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Tomáš Gebauer, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

50/4394 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2019“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

50/4394 6. 11. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2019“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

50/4394 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2019“, a to:

členové:

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4394 6. 11. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v roce 2019“, a to:

členové:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační
Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Mgr. Nikola Jeřábková, odbor sociálních věcí
Mgr. Veronika Šenkýřová, odbor sociálních věcí
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

50/4395 6. 11. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka diskových polí“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

50/4395 6. 11. 2018
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka diskových polí“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Petr Přindiš, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

50/4395 6. 11. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka diskových polí“, a to:

členové:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky
Ing. Jiří Hošek, odbor informatiky
Ing. Pavel Žák, bezpečnostní manažer
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
Ing. Kamil Plaček, odbor informatiky
Ing. Marek Knapp, architekt ICT
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Petr Čáp, odbor informatiky
RNDr. Ing. Alois Slovák, odbor informatiky
Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

50/4396 6. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů IROP II.“

50/4396 6. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

pro 1. část VZ: Didaktické pomůcky pro výuku biologie a chemie

1.       Z + M Partner, spol. s r.o.
          se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
          IČO: 26843935
za cenu nejvýše přípustnou 795.315 Kč bez DPH

pro 2. část VZ: Didaktické pomůcky pro výuku fyziky

2.       Z + M Partner, spol. s r.o.
          se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
          IČO: 26843935
za cenu nejvýše přípustnou 1.131.550 Kč bez DPH

Rada kraje

50/4397 6. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“

50/4397 6. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

2.       Sociofactor s.r.o.
se sídlem: Daliborova 631/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO 28586336

za cenu nejvýše přípustnou 255.700 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4226 ze dne 9.10.2018

50/4398 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

sdělení vybraného účastníka Habilis Steel spol. s r.o., Kurčatovova 324/1, Petrovice, 109 00 Praha 10, IČO 24732061, o odstoupení z účasti v VI. části veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka strojního vybavení dílen v rámci projektu „Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál““ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4398 6. 11. 2018
2. schvaluje

zápis z II. jednání výběrové komise k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě

1 tohoto usnesení

50/4398 6. 11. 2018
3. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1 tohoto usnesení, a to pro část č. VI, níže uvedeného účastníka výběrového řízení, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. Habilis Steel spol. s r.o.
se sídlem: Kurčatovova 324/1, Petrovice, 109 00 Praha 10
IČO: 24732061

50/4398 6. 11. 2018
4. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1 tohoto usnesení s dodavatelem:

Jiří Vališ
se sídlem 277 04, Cítov 73
IČO: 62961489
za cenu nejvýše přípustnou pro VI. část veřejné zakázky ve výši 416 060 Kč bez DPH

Rada kraje

50/4399 6. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Malování kanceláří budovy A a B v KÚ MSK“

50/4399 6. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3. Jiří Skopalík
se sídlem: Emy Destinové 1171/3b, Havířov – Šumbark
IČO: 73130605
za cenu nejvýše přípustnou 254.916 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1063 ze dne 30. 5. 2017

50/4400 6. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení evid. č. 03711/2017/KŘ ze dne 12. 10. 2017 se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Brno – Brno-město, Jakubská 121/1, PSČ 60200, IČO 28305043, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

50/4401 6. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Podpora hostované spisové služby eSpis LITE III“

50/4401 6. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

ICZ a.s.
Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
IČO: 25145444

za cenu nejvýše přípustnou 1.906.560 Kč bez DPH

Rada kraje

50/4402 6. 11. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraj, výjezdové stanoviště Havířov“

50/4402 6. 11. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

DIK stavby s. r. o.
Pernerova 276/19, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO: 25914057
za cenu nejvýše přípustnou 4.989.317,46 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4403 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost “Sdružení válečných veteránů ČR“ doručenou dne 11. 10. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4403 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení válečných veteránů ČR, IČO 45251801, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním provozu a technické vybavenosti “Sdružení válečných veteránů ČR“ pro účely krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít se “Sdružením válečných veteránů ČR“, IČO 45251801, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4403 6. 11. 2018
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 150 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

50/4403 6. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na §  3900 -

 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4302 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4404 6. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

9 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

9 tis. Kč

50/4404 6. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

53 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

53 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3830 ze dne 7. 8. 2018

50/4405 6. 11. 2018
1. stanoví

s účinností od 15. 11. 2018

plat řediteli organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, MgA. Petru Kracíkovi podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/572 ze dne 19. 12. 2013

50/4406 6. 11. 2018
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2018 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou:

a)    finančního ocenění ve výši 25.000 Kč, a to: panu **********za kresbu tuší, s názvem „Pohodář“

b)   finančního ocenění v celkové výši 15.000 Kč, a to: paní **********, ve výši 3.750 Kč; **********, ve výši 3.750 Kč; **********, ve výši 3.750 Kč; **********, ve výši 3.750 Kč, za kolektivní dílo – malbu akrylovými barvami na bambusovou roletu s názvem „Květinová variace“

c)    finančního ocenění ve výši 10.000 Kč, a to: **********, za mozaiku s názvem „Poušť“

d)   čestných uznání paní **********, paní **********, paní **********, paní **********, a paní **********, za sérii heraldických znaků Ostravy a tří jejich městských částí, a panu **********, za básnickou sbírku s názvem ULICÍ DOLOROSA

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2017 ze dne 24. 10. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/674 ze dne 14. 3. 2018

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4407 6. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

7.455 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

25.778 Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

3.380 Kč

Celkem

o

36.613 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

o

36.613 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4408 6. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2018 na obnovu kulturní památky – hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177 ve výši 1.000.000 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, na obnovu nemovité kulturní památky – hrad Sovinec dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4408 6. 11. 2018
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu „13451-Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ ve výši 175.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, na výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4408 6. 11. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, o částku 1.000.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu na obnovu vnitřního opevnění zříceniny hradu Sovinec včetně statického zajištění (Vilémův Bastion), s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

50/4408 6. 11. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 175.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Galerie výtvarného umění v Ostravě, výkup – Helena Zelezny-Scholz, Judita-Vampýr a Constantin E. Meunier, Návrat marnotratného syna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

50/4408 6. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

1 000 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 –

Ostatní investiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

   175 tis. Kč

Celkem

o

1 175 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

         1 000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje       

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

             175 tis. Kč

Celkem

o

1 175 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014

č. 79/6441 ze dne 6. 10. 2015

č. 111/8615 ze dne 4. 10. 2016

č. 19/1771 ze dne 29. 8. 2017

50/4409 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o udělení souhlasu s pořízením nového osobního automobilu – střední třídy A3

50/4409 6. 11. 2018
2. souhlasí

s pořízením nového osobního automobilu – střední třídy A3 organizací Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, v roce 2019, do vlastnictví zřizovatele, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

50/4410 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace IČO 00373231, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4410 6. 11. 2018
2. ukládá

odvod do rozpočtu kraje na rok 2018 z fondu investic organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 700 tis. Kč, a to formou závazného ukazatele

50/4410 6. 11. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u přijatých příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 700 tis. Kč

50/4410 6. 11. 2018
4. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic na rok 2018 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 700.000 Kč s účelovým určením na nákup akvizic do sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

50/4410 6. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

pol. 2122 -

Odvody příspěvkových organizací

o

700 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700 tis. Kč

Rada kraje

50/4411 6. 11. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

50/4411 6. 11. 2018
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

50/4412 6. 11. 2018
1. rozhodla

a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 5T32752, VIN: WV1ZZZ7HZ8H064009, rok výroby 2007, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČO 01482840

b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

50/4413 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

informaci o projektech Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa a Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa dle předloženého materiálu

50/4413 6. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

391,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -  

Nákup ostatních služeb

o

10.698,00 tis. Kč

Celkem

11.089,00 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

331,32 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

11.420,32 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

69.241,68 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

69.241,68 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4094 ze dne 11. 9. 2018

50/4414 6. 11. 2018
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3006/58 orná půda, v k. ú. A obec Český Těšín, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČO 04084063, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení, provozovat jej, udržovat, opravovat a odstraňovat a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4068-141/2017 ze dne 3. 4. 2018, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 30.890 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se zřízením věcného břemene ve výši 3.200 Kč

50/4414 6. 11. 2018
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Průmyslová zóna Mošnov – „Malá zóna“, připojení VN 22kV“ na pozemcích parc. č. 822/4, 822/96, 822/98, 853/9, 855/1, 867/1 a 1492, vše ostatní plocha, v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

50/4414 6. 11. 2018
3. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 822/4, 822/96, 822/98, 853/9, 855/1, 867/1 a 1492, vše ostatní plocha, v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat na částech služebných pozemků podzemní kabelové vedení VN a rozvod optické infrastruktury v rámci stavby „Průmyslová zóna Mošnov – „Malá zóna“, připojení VN 22kV“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, údržby, oprav, provozování a odstranění podzemního kabelového vedení VN a rozvodu optické infrastruktury, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

50/4414 6. 11. 2018
4. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 1356/20 trvalý travní porost, parc. č. 1356/21 trvalý travní porost, parc. č. 1361/1 orná půda a parc. č. 1361/2 orná půda, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „Multimodální cargo Mošnov – Technická a dopravní infrastruktura – SO 501 Plynovod STL“, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zřizování, stavebních úprav, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

50/4414 6. 11. 2018
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Havířov – Šumbark 4. část“ na pozemcích parc. č. 387/1 a parc. č. 1192/1, oba ostatní plocha, v k. ú. Šumbark, obec Havířov, dle předloženého materiálu

50/4414 6. 11. 2018
6. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 387/1 a parc. č. 1192/1, oba ostatní plocha, v k. ú. Šumbark, obec Havířov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Havířov – Šumbark 4. část“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 6 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4157 ze dne 25. 9. 2018

50/4415 6. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 625/70 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín,

do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 11.341,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícího vkladem práva do katastru nemovitostí

50/4415 6. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 601/4 vodní plocha a

pozemek parc. č. 601/5 vodní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

v k. ú. a obci Nové Sedlice,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 27.780,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

50/4415 6. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2944/13 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3893-68/2017 ze dne 20. 1. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2944/100 ostatní plocha, o výměře 1302 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Hlučín,

do vlastnictví společnosti Autocentrum PIERAN s. r. o., Markvartovická 1869/8, Hlučín, IČO 27770133,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 641.562,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

50/4415 6. 11. 2018
4. bere na vědomí

žádost pana ********** o zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 681 orná půda, v k. ú. a obci Otice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

50/4415 6. 11. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 681 orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví **********, dle předloženého materiálu

50/4415 6. 11. 2018
6. bere na vědomí

žádost společnosti MV Elektrárna, spol. s r.o., U Rourovny 834/8, Svinov, Ostrava, IČO 26791501, o prodej části pozemku parc. č. 2405/2 trvalý travní porost v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

50/4415 6. 11. 2018
7. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2405/2 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2781 – 33/2017 ze dne 4. 9. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2405/5 trvalý travní porost, o výměře 83 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

50/4415 6. 11. 2018
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 3. a 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 47/4166 ze dne 25.9.2018

č. 49/4329 ze dne 23.10.2018

50/4416 6. 11. 2018
1. rozhodla

změnit v řádku 14 přílohy č. 2 k bodu 3 usnesení č. 49/4329 ze dne 23. 10. 2018 souhlas s realizací akce "Pavilon H – stavební úpravy a přístavba" pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci, IČO 47813750, z výše 28.574.000 Kč v roce 2019 na výši 574.000 Kč v roce 2019 dle předloženého materiálu

50/4416 6. 11. 2018
2. rozhodla

změnit vztah rozpočtu kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 – 2022 k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2020 – 2022 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

50/4416 6. 11. 2018
3. souhlasí

s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3550 ze dne 12. 6. 2018

50/4417 6. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 06960/2018/IM ze dne 25. 7. 2018 na realizaci stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO 26807947, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3751 ze dne 17. 7. 2018

50/4418 6. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 02062/2017/KŘ ze dne 30. 5. 2017 na realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4419 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti BOS.org s.r.o., IČO 64049876, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4419 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 společnosti BOS.org s.r.o., IČO 64049876, ve výši 100 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů realizace projektu „Ostravské chirurgické dny, 13. ročník miniinvazivní chirurgie“, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4419 6. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100 tis. Kč

Rada kraje

50/4420 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4420 6. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 1.111.044 Kč na úhradu nákladů v rámci projektu „Neprůchodnost slzných cest u dětí – zlepšení diagnostiky a cílené operační léčby“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

50/4420 6. 11. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

č. 41/3680 ze dne 26. 6. 2018

50/4421 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů za období leden - září 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

50/4422 6. 11. 2018
1. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek na akce s názvem „Rekonstrukce interní JIP“ a „Dodávka zdravotnické techniky“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

50/4422 6. 11. 2018
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, jmenovat pro veřejné zakázky „Rekonstrukce interní JIP“ a „Dodávka zdravotnické techniky“ dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího oddělení odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise
Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

50/4422 6. 11. 2018
3. ukládá

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Kaštanová 268, 739 61 Třinec předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce interní JIP“ a veřejné zakázce „Dodávka zdravotnické techniky“, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

Zodp.: MUDr. Zdeněk Matušek

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4423 6. 11. 2018
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 400 tis. Kč a tyto finanční prostředky převést na akci „Manažerský informační systém“

50/4423 6. 11. 2018
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 400 tis. Kč, účelově určený na akci „Manažerský informační systém“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

50/4423 6. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400 tis. Kč

50/4423 6. 11. 2018
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 účelově určený na úhradu ztráty z činnosti lékařské pohotovostní služby, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

50/4424 6. 11. 2018
1. souhlasí

a.    s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

b.    s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek‑Místek, IČO 00534188, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

c.    s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

50/4424 6. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3320 ze dne 15. 5. 2018

50/4425 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20657/2018-55/1 ze dne 20. 4. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 20657/2018-55/2 ze dne 25. 9. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

50/4425 6. 11. 2018
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20658/2018-55/1 ze dne 20. 4. 2018 v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 20658/2018-55/2 ze dne 24. 9. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

50/4426 6. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 3.300.000 Kč

50/4426 6. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, specifického cíle 4.2 v letech 2018 – 2021 ve výši 3.300.000 Kč

50/4426 6. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, specifického cíle 4.2 v letech 2022 – 2031 v maximální výši 1.000.000 Kč

50/4426 6. 11. 2018
4. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, specifického cíle 4.2

50/4426 6. 11. 2018
5. rozhodla

stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, specifického cíle 4.2 v případě, že zastupitelstvo nerozhodne zahájit přípravu projektu nebo profinancovat a kofinancovat projekt

50/4426 6. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

50/4426 6. 11. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

50/4427 6. 11. 2018
1. rozhodla

navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 795 tis. Kč

50/4427 6. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

795 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

795 tis. Kč

50/4427 6. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

117,3 tis. Kč

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

20,0 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

147,0 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

50,0 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

20,0 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

70,5 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

100,0 tis. Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

103,8 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

15,0 tis. Kč

Celkem

o

643,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

154,0 tis. Kč

pol. 5163 -

Služby peněžních ústavů

o

1,0 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

488,6 tis. Kč

Celkem

o

643,6 tis. Kč

Rada kraje

50/4428 6. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení se společností ČEPS, a.s., IČ 25702556, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4099 ze dne 11. 9. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4429 6. 11. 2018
1. rozhodla

zrušit usnesení č. 46/4099 ze dne 11. 9. 2018, kterým rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o partnerství se subjektem Incheba, a.s., IČO 00211087, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků a vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků dodavatelem INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., IČO 14888939

50/4429 6. 11. 2018
2. rozhodla

vystavit objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výstavní plochy a souvisejících registračních poplatků dodavateli:

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00  Praha 7
IČO: 14888939
DIČ: CZ14888939

za cenu nejvýše přípustnou 431 673,55 Kč vč. DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2252 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/579 ze dne 14. 12. 2017

50/4430 6. 11. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ s úhradou výdajů
v předpokládané výši 3.665.800 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

50/4430 6. 11. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4431 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost Sdružení přátel Těšínska, z.s., ze dne 23. 8. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4431 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Sdružení přátel Těšínska, z.s., IČO 05408385, na realizaci projektu „Coworkingové centrum Český Těšín“ ve výši 110.000 Kč, maximálně však ve výši 42,47 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4431 6. 11. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 110 tis. Kč

50/4431 6. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

110 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

110 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4432 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska ze dne 21. 9. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4432 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, IČO 68149468, na realizaci projektu „Podpora správy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko“ ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 11,49 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4432 6. 11. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 200 tis. Kč

50/4432 6. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1364 ze dne 27. 6. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4433 6. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5164 -

Nájemné

o

5,20 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině
a manželství

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině
a manželství

pol.  5194 -

Věcné dary

o

50,00 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5164 -

Nájemné

o

28,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

28,00 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

950,00 tis. Kč

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

80,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

15,00 tis. Kč

Celkem

o

1.045,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

6,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

329,20 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

5,80 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

2,10 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,11 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

50,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

200,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

306,79 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

95,00 tis. Kč

pol.  5194 -

Věcné dary

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

1.045,00 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté sankční platby a vratky transferů

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol.  2222 -

Ostatní příjmy z  finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

o

3,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

3,12 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

243,84 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

308,34 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

306,16 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

100,00 tis. Kč

pol.  5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

368,84 tis. Kč

Celkem

o

1.083,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5511 -

Požární ochrana  - profesionální část

pol.  5131 -

Potraviny

o

127,18 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

1.200,00 tis. Kč

Celkem

o

1.327,18 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

50,00 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

25,00 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

11,00 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

173,00 tis. Kč

Celkem

o

209,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

155,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

39,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

14,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,00 tis. Kč

Celkem

o

209,00 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
9. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 161,00 tis. Kč z 338.312,74 tis. Kč na 338.473,74 tis. Kč

50/4433 6. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

10,72 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

9,11 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

1,61 tis. Kč

Celkem

o

10,72 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4434 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Meat Design Ostrava 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4434 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti YEN Design s.r.o., IČO 04820282, na realizaci projektu Meat Design Ostrava 2018 v maximální výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

50/4435 6. 11. 2018
1. souhlasí

s partnerstvím Moravskoslezského kraje komunikační platformy Ministerstva zemědělství pro Program rozvoje venkova Celostátní síť pro venkov pro programové období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4436 6. 11. 2018
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností v oblasti ochrany životního prostředí“ o 2.331.925 Kč a akci rozpočtu kraje „Podpora opatření v oblasti životního prostředí“ o 245.000 Kč

50/4436 6. 11. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol.  1332 -

Poplatky za znečišťování ovzduší

o

2.331.925 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

490.000 Kč

Celkem

o

2.821.925 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

245.000 Kč

pol.  5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

2.331.925 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

245.000 Kč

Celkem

o

2.821.925 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3610 ze dne 12. 6. 2018

č. 38/3346 ze dne 15. 5. 2018

50/4437 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4437 6. 11. 2018
2. jmenuje

dnem 1. 12. 2018

Mgr. Moniku Klapkovou, na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113

50/4437 6. 11. 2018
3. stanoví

s účinností od 1. 12. 2018

plat Mgr. Monice Klapkové, ředitelce organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4437 6. 11. 2018
4. stanoví

odměnu zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje v oblasti školství uvedenou v důvodové zprávě

Rada kraje

50/4438 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

a.    informaci o uvolnění Mgr. Andrzeje Bizoně z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Polské gymnázium ‑ Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, po dobu výkonu veřejné funkce, od 5. 11. 2018

b.    informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Polské gymnázium ‑ Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Ing. Marie Jarnotová z důvodu dočasné neobsazenosti vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

50/4438 6. 11. 2018
2. stanoví

s účinností od 7. 11. 2018

(nejdříve ode dne, následujícím po dni, ke kterému bude ředitel uvolněn pro výkon veřejné funkce)

plat Ing. Marii Jarnotové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

50/4438 6. 11. 2018
3. stanoví

s účinností od 1. 12. 2018

platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

50/4439 6. 11. 2018
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

50/4439 6. 11. 2018
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace  Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019“ s účinností ke dni 7. 11. 2018

50/4439 6. 11. 2018
3. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

50/4440 6. 11. 2018
1. souhlasí

s podáním Žádosti Moravskoslezského kraje o zařazení projektu do dotačního programu Podpora mládeže na krajské úrovni v roce 2019

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 42/3780 ze dne 17. 7. 2018

50/4441 6. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018 ve výši 170.149.622 Kč dle předloženého materiálu

50/4441 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

50/4441 6. 11. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

170.149.622 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111-

Mateřské školy

 

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

492.015 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

8.483.088 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

325.599 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

743.475 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

9.008.889 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

12.778.659 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.447.385 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

3.119.337 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

12.008.896 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

55.408.594 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.467.543 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

32.634.650 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

3.981.889 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

142.332 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

769.299 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

23.171 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

2.721.500 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

112.611 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

18.339 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

278.343 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

2.435.078 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

541.213 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

295.027 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

193.109 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.922.764 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

7.681.272 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

         41.808 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

7.015.840 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.860.408 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

197.489 Kč

Celkem

170.149.622 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/3553 ze dne 12. 6. 2018

50/4442 6. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na pořízení a implementaci vybavení zajišťujícího kvalitní a bezpečný síťový provoz (WAN, LAN), evidenční číslo 07030/2018/ŠMS se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., IČO 28606582, se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

50/4443 6. 11. 2018
1. schvaluje

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 až 2020 organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4443 6. 11. 2018
2. schvaluje

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2018 organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, a to podílem max. do výše 30 % mimotarifních složek platu k platovým tarifům

50/4443 6. 11. 2018
3. schvaluje

závazný ukazatel vyrovnaný případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2018 organizaci v odvětví školství Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, do výše 300.000 Kč celkem za organizaci, z toho v hlavní činnosti maximálně do výše 100.000 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2914 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4444 6. 11. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

a)   rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018" ve výši 1.520.360 Kč

b)   individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 11.862.829,60 Kč

dle předloženého materiálu

50/4444 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

50/4444 6. 11. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

50/4444 6. 11. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.520.360 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.520.360 Kč

50/4444 6. 11. 2018
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

50/4444 6. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

11.862.840 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.401.880 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.151.462 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.812.395 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

251.565 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

720.809 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.524.729 Kč

Celkem

  o

11.862.840 Kč

50/4444 6. 11. 2018
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na zkvalitnění vybavení pracovišť pedagogicko- psychologických poraden dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

50/4444 6. 11. 2018
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 12. 2018 do 31. 8. 2019

50/4444 6. 11. 2018
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na pořízení vybavení pro zkvalitnění výuky v oblasti informačních technologií organizacím:

a)   Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675, o částku 50.000 Kč

a)   Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00845027, o částku 50.000 Kč

b)   Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, o částku 50.000 Kč

s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018

50/4444 6. 11. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.840.500 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.364.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.747.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

666.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

63.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000.500 Kč

Celkem

4.840.500 Kč

50/4444 6. 11. 2018
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na podporu modernizace ICT v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019

50/4444 6. 11. 2018
12. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizacím v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace ICT v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019

50/4444 6. 11. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.169.000 Kč

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.971.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50.000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.210.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.930.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

130.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

660.000 Kč

Celkem

5.480.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

290.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

370.000 Kč

Celkem

660.000 Kč

50/4444 6. 11. 2018
14. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2018

50/4444 6. 11. 2018
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

175.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

34.500 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

35.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

53.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

52.700 Kč

Celkem

175.200 Kč

50/4444 6. 11. 2018
16. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602051, s účelovým určením:

a)   na výrobu propagačního videa o částku 50.000 Kč

a)   na výrobu plastik o částku 60.000 Kč

s časovou použitelností do 31. 12. 2018

50/4444 6. 11. 2018
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

60.000 Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

50.000 Kč

Celkem

110.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

110.000 Kč

50/4444 6. 11. 2018
18. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 tohoto usnesení

50/4444 6. 11. 2018
19. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem:

a)   Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, snížení o částku 300.000 Kč

b)   Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, zvýšení o částku 200.000 Kč

c)    Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, zvýšení o částku 380.000 Kč

s časovou použitelností do 31. 12. 2018

50/4444 6. 11. 2018
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.840.000 Kč

Celkem

3.140.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

200.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

380.000 Kč

Celkem

580.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

380.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.200.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

120.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

610.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250.000 Kč

Celkem

2.560.000 Kč

50/4444 6. 11. 2018
21. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, IČO 62330420, ve výši 400.000 Kč na pořízení koncertního křídla

50/4444 6. 11. 2018
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

8.463.046 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

8.463.046 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3236 ze dne 24. 4. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4445 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 8 předloženého materiálu

50/4445 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a.    BASKET OSTRAVA, z.s., IČO 26553023, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční příprava mladých dívek v basketbalovém klubu Basket Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

b.    Corkers Ostrava z.s., IČO 68308540, ve výši 99.780 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa juniorů ve squashi 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

50/4445 6. 11. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a.    BASKET OSTRAVA, z.s., IČO 26553023, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b.    Corkers Ostrava z.s., IČO 68308540, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

50/4445 6. 11. 2018
4. bere na vědomí

žádost o změnu uznatelných nákladů projektu „YoungUp Forum“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

50/4445 6. 11. 2018
5. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 04992/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků **********, narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

50/4445 6. 11. 2018
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, o částku 70.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Opava cantat 2018“ s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018

50/4445 6. 11. 2018
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 299.780 Kč

50/4445 6. 11. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

299,78 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

70,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

299,78 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

70,00 tis. Kč

Rada kraje

50/4446 6. 11. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2018

plat Bc. Jiřímu Absolonovi, řediteli organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

50/4447 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov se zvláštním režimem Jistebník, z. s., o vyjádření úmyslu pověřit službu domov se zvláštním režimem závazkem veřejné služby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

50/4447 6. 11. 2018
2. rozhodla

nevyhovět žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení a nepředložit zastupitelstvu kraje doporučení ke schválení vstupu sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb a pověření závazkem veřejné služby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 z důvodů uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/785 ze dne 14. 3. 2018

50/4448 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4448 6. 11. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 7/785 bod 2. ze dne 14. 3. 2018 text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 31.12.2018“ na text „s časovou použitelností od 01.01.2018 do 30.06.2019“

50/4448 6. 11. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 2. 7. 2018 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

50/4448 6. 11. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 13. 12. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4449 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Charita Česká republika, IČO 70100969, o poskytnutí investiční účelové dotace na projekt „Automobil pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4449 6. 11. 2018
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Charita Česká republika, IČO 70100969, ve výši 200.000 Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Automobil pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

50/4449 6. 11. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 200.000 Kč

50/4449 6. 11. 2018
4. bere na vědomí

žádost spolku Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČO 26559951, o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Provoz Potravinové banky v Ostravě, z. s.“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

50/4449 6. 11. 2018
5. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje spolku Potravinová banka v Ostravě, z.s., IČO 26559951, na projekt „Provoz Potravinové banky v Ostravě, z. s.“ v maximální výši 200.000 Kč, z toho neinvestiční dotace maximálně ve výši 139.000 Kč a investiční dotace maximálně ve výši 61.000 Kč., maximálně však ve výši 10,05 % celkových uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

50/4449 6. 11. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

Celkem

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

139 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

61 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 6323 -

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

200 tis. Kč

Celkem

o

261 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

50/4450 6. 11. 2018
1. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

50/4450 6. 11. 2018
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči“ o částku 2.150.000 Kč

50/4450 6. 11. 2018
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Příprava a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči“ ve výši 1.730.000 Kč

50/4450 6. 11. 2018
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o částku 920.000 Kč

50/4450 6. 11. 2018
5. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Výstavba dřevěného altánu DOZP Studénka“ o částku 170.000 Kč, s účelovým určením na akci „Parkovací plochy a vegetační dlažby Studénka“ o částku 160.000 Kč a s účelovým určením na akci „Projektová dokumentace na akci Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ o částku 480.000 Kč

50/4450 6. 11. 2018
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

50/4450 6. 11. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300 tis. Kč

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.150 tis. Kč

Celkem

o

2.450 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

920 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

810 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

420 tis. Kč

Celkem

o

2.150 tis. Kč

Rada kraje

50/4451 6. 11. 2018
1. rozhodla

uzavřít „Smlouvu o centralizovaném zadávání“ pro pořizování softwarových produktů společnosti Microsoft mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/2746 ze dne 27. 2. 2014

č. 48/3554 ze dne 15. 7. 2014

č. 102/6587 ze dne 24. 1. 2012

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/1618 ze dne 22. 6. 2011

č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011

50/4452 6. 11. 2018
1. bere na vědomí

nabídku společnosti TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o., se sídlem Na Zatlance 2174/5, 150 00 Praha, IČO 45797803, na vypořádání závazku vzniklého z kupní smlouvy č. 01673/2014/KŘ jednorázovou úhradou ve výši 180.000 Kč jako smluvní pokutu za pozdní dodání předmětu plnění

50/4452 6. 11. 2018
2. rozhodla

uzavřít dohodu o vypořádání závazků vzniklých z kupní smlouvy č. 01673/2014/KŘ se společností TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o., se sídlem Na Zatlance 2174/5, 150 00 Praha, IČO 45797803, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4296 ze dne 23. 10. 2018

50/4453 6. 11. 2018
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

50/4453 6. 11. 2018
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.